Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med Silkeborg IF Invest A/S
 • 3. Behandling af forslag fra byrådsmedlem Rune Dreier Kristensen om dagsordenspunkt om Det gl. Rådhus
 • 4. Godkendelse af fremtidig brug af lokaler i Det gl. Rådhus
 • 5. Godkendelse af opstart på innovationSilkeborg
 • 6. Godkendelse af forslag til Kommissorium for Kommuneplan 2017-2028
 • 7. Godkendelse af forslag til ændring i kommunens direktion og i fordelingen af sekretæropgaven mellem de politiske udvalg og i direktøransvaret for stabe og afdelinger
 • 8. Udpegning af ny suppleant til delegeret møde i KL
 • 9. Behandling af forslag fra Enhedslisten og Erling Prang om at iværksætte en undersøgelse af beslutningsprocessen omkring tømningen af Oustruplund
 • 10. Behandling af forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan 2011-2021
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Trækstien
 • 12. Godkendelse af anlægsbevilling til opmåling af vandløb
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodningen Sikavej
 • 14. Godkendelse af igangsættelse af nabohøring med henblik på dispensation fra lokalplan 10-014 til etablering af trapper, jorddække og cykelparkering til p-kælder under Torvet, samt høring i forbindelse med forankring af p-anlæggets ydervægge.
 • 15. Beslutning om erhvervelse af areal til gangareal og ret til at etablere jordankre på private arealer til realisering af P-anlæg på Torvet i Silkeborg
 • 16. Godkendelse af anlægsregnskab for Busrelaterede anlægsarbejder på vejområdet
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling til kulturhus i Alderslyst
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægstiltag inden for voksenhandicapområdet
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt botilbud på voksenhandicapområdet
 • 20. Godkendelse af udvidet byggeprojekt for Aktivitetscenter Sorringhus
 • 21. Orientering om status på investeringsprojekter
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Økonomisag (Lukket punkt)
 • 25. Til orientering
 • 26. Underskriftsside
 • 27. Personalesag (Lukket punkt)
 • 28. Personalesag (Lukket punkt)

Samlede oversigter