Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om den nye planlov samt principbeslutning om høringsfrister
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 10-015 for Nordskovvej
 • 4. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-016 for et boligområde ved Hestehavevej, Balle
 • 5. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-020 for et område til tæt-lav boligformål ved Hestehavevej, Balle
 • 6. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-002 for et område til erhvervsformål syd for Bommen, Thorning
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 25-007 for et område til butiksformål, Søndermarksgade, Ans
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan og lokalplan 12-017 for et bolig- og erhvervsområde i Hvinningdal (Fiskars)
 • 9. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-003, tæt-lave boliger, Mads Dossvej, Thorning
 • 10. Godkendelse af igangsætning af for-høring for at udarbejde ny kommuneplanramme for området ved det gamle mejeri i Linå
 • 11. Beslutning om at rejse en fredningssag Himmelbjergvej 9A, 8600 Silkeborg
 • 12. Godkendelse af forslag til konkretisering af strukturplan for 2. del af Balle nord for Gartnergården og Netto
 • 13. Drøftelse af Puljen til Landsbyfornyelse
 • 14. Behandling af ansøgning om støtte fra puljen til landsbyfornyelse
 • 15. Drøftelse af status på antal lokalplaner
 • 16. Godkendelse af udkast til miljøgodkendelse af biogasanlæg på Allingvej 13
 • 17. Godkendelse af ændring af Regulativ for Erhvervsaffald - Udvidet adgang til genbrugspladserne
 • 18. Drøftelse om offentlige isætningssteder for motorbåde
 • 19. Orientering om de nye ordninger for husholdningsaffald
 • 20. Vedtagelse af Tillæg 20 til Spildevandsplan 2011-2021 om spildevandskloakering af sommerhusområdet Vesterlundvej
 • 21. Orientering om vedligeholdelse af Gudenåen i 2017
 • 22. Orientering om status for revision af Gudenåregulativet Silkeborg - Randers
 • 23. Godkendelse af tillægsbevilling til vedligeholdelse af Gudenåen
 • 24. Drøftelse af fjernelse og reduktion af aflejringer i Gudenåen
 • 25. Drøftelse af indsats i Gudenåen i 2018
 • 26. Orientering om klagesager
 • 27. Til orientering
 • 28. Underskriftsside

Samlede oversigter