Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand sommeren 2017
 • 3. Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017
 • 4. Endelig vedtagelse af lokalplan 10-027 for et område til boliger og boldbaner på Stadiongrunden i Sydbyen, Silkeborg
 • 5. Endelig vedtagelse af lokalplan 13-016 for et boligområde, Eriksborg etape 2, Gødvad
 • 6. Godkendelse af grundlag for tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-017 for et bolig- og erhvervsområde (Fiskars) i Hvinningdal, Silkeborg
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg 55 til Kommuneplan og lokalplan 11-013 for etagebebyggelse, Borgergade 2-4, Alderslyst
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan 14-010 for et etageboligområde i Lysbro
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-002 for et område til erhvervsformål syd for Bommen, Thorning
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og godkendelse af forslag til delvis ophævelse af lokalplan 81 i Hjøllund
 • 11. Godkendelse af bebyggelse på Julsøvej 276, 8600 Silkeborg
 • 12. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 10-004 til opførelse af et højhus og et parkeringshus på Papirfabrikken i Silkeborg
 • 13. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 125 til et biomassefyret varmeværk på matr. nr. 9ag, Kjellerup By Hørup, Industriparken i Kjellerup
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Orientering om nye byggesagsgebyrer for transportable konstruktioner og for camping-, festival- og salgsområder
 • 16. Drøftelse af forslag til budget 2018-2021 for bevilling 81 Natur og Miljø
 • 17. Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 – 2021 for bevilling 81 Natur og Miljø
 • 18. Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 – 2021 for bevilling 82 Planlægning og Byggemodning
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til stier ved Hedevej i Fårvang
 • 20. Godkendelse af anlægsbevilling til udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen
 • 21. Godkendelse af forslag til Tillæg 26 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune
 • 22. Godkendelse af udkast til vandløbsregulativ for Lyngbygårds Å
 • 23. Godkendelse af mere udlægning af robaner på Silkeborg Langsø
 • 24. Beslutning om afslag på markvandingstilladelse og orientering om arbejde med ny administrationspraksis
 • 25. Godkendelse af Naturkvalitetsplan 2017-2028
 • 26. Godkendelse af at Silkeborg Kommune indtræder i Energnist med fulde affaldsmængder
 • 27. Drøftelse af status for vedligeholdelse af Gudenåen i 2017
 • 28. Godkendelse af miljøgodkendelse af husdyrbrug på Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg
 • 29. Godkendelse af miljøgodkendelse af husdyrbrug på Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup
 • 30. Orientering om sagsbehandlingstider for husdyrsager afgjort i 2016
 • 31. Orientering om fredning af Dalene ved Resenbro
 • 32. Orientering om klagesager
 • 33. Til orientering
 • 34. Underskriftsside

Samlede oversigter