Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig vedtagelse af lokalplan 13-013 for Gødvad Bygade i Gødvad
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet
 • 4. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 10-028 for et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen
 • 5. Drøftelse af bebyggelsesplan for 210 rækkehuse på areal nord for Gartnergården og Netto, matr. nr. 4cf Balle By, Balle
 • 6. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk
 • 7. Endelig vedtagelse af lokalplan 32-007 for et område til boligformål og offentligt formål ved Haraldsvej i Voel
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg 5 til kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 11-015 Centerområde ved Nylandsvej i Alderslyst, Silkeborg
 • 9. Drøftelse af Puljen til Landsbyfornyelse
 • 10. Behandling af ansøgning om støtte fra puljen til landsbyfornyelse
 • 11. Orientering om den nye planlov samt principbeslutning om høringsfrister
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø pr. 30. juni 2017
 • 13. Budgetopfølgning for bevilling 82 Planlægning og Byggemodning pr. 30. juni 2017
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af 4 grunde mod Marienlundsvej samt etablering af adgangsvej til Vejlboparken
 • 15. Behandling af ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3 for moseareal ved Ans Søbred
 • 16. Drøftelse om offentlige isætningssteder for motorbåde
 • 17. Godkendelse af forslag til tillæg 10 til Kommuneplan og lokalplan 15-009 med miljørapport for et biogasanlæg, Allingvej 13
 • 18. Godkendelse af udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug på Holmsløkkevej 6, 8620 Kjellerup
 • 19. Godkendelse af udkast til 11 vandløbsregulativer
 • 20. Godkendelse af forslag til ændring i låneordning til kloakarbejde
 • 21. Orientering om administrativ vedtagelse af tillæg 22 til Spildevandsplan 2011-2021 - Lynggårdsvej
 • 22. Orientering om administrativ vedtagelse af tillæg 23 til Spildevandsplan 2011 -2021 - Bryrup
 • 23. Orientering om administrativ vedtagelse af tillæg 24 til spildevandsplan - Søtorvet
 • 24. Orientering om administrativ vedtagelse af tillæg 25 til spildevandsplan - Hestehavevej
 • 25. Orientering om forureningssag ved Them Vandværk
 • 26. Orientering om klagesager
 • 27. Til orientering
 • 28. Underskriftsside

Samlede oversigter