Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af værdighedspolitikken 2019-2022
 • 5. Godkendelse af frikommuneforsøg vedr. mere sammenhængende forløb i psykiatrien
 • 6. Godkendelse af forlængelse og udvidelse af investeringer på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet
 • 7. Godkendelse af investering i en tværgående casemanager-indsats
 • 8. Godkendelse af sammensætning af Integrationsrådet
 • 9. Godkendelse af forslag til Planstrategi 2040
 • 10. Godkendelse af miljørapport og sammenfattende redegørelse af kommuneplantillæg 13 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
 • 11. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
 • 12. Godkendelse af forslag til lokalplan 30-002 for et boligområde i Fårvang
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 for et boligområde i Lysbro
 • 14. Beslutning om kollektiv trafik på nedlagte regionale busruter
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelhandlingsplanen
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling for istandsættelse af Kjellerupbanestien
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af vand- og klimaplaner 2018
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2. planperiode
 • 20. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2019
 • 21. Anbefaling af placering af et nyt centralt renseanlæg i Silkeborg Kommune
 • 22. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Horn-Fårvang Idrætsforening
 • 23. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til søbade
 • 24. Godkendelse af anlægsbevilling til Lysanlæg Gjessø
 • 25. Godkendelse af anlægsbevilling til Fjernelse af løbebane i Lemming
 • 26. Godkendelse af anlægsbevilling til Udskiftning af legeredskaber
 • 27. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af kunstgræsbane i Gødvad
 • 28. Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
 • 29. Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service
 • 30. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018, herunder ikke frigivne rådighedsbeløb til 2019
 • 31. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
 • 32. Godkendelse af at Ans Idræts- og kulturcenter optager lån
 • 33. Godkendelse af Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018 - 2030
 • 34. Beslutning om etablering af svømmecenter som selvejende institution eller kommunalt anlæg
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 37. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 38. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 39. Underskriftsside

Samlede oversigter