Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø pr. 31.07.2018
 • 3. Målopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø, pr. 31.07.18
 • 4. Godkendelse af kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen
 • 5. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg 37 til kommuneplan 2017-2028 for et boligområde Eriksborg 3. etape, Gødvad
 • 6. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et boligområde i Lysbro
 • 7. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for et boligområde i Balle
 • 8. Beslutning om CO2-mål og metoder til kortlægning af udledning af CO2
 • 9. Godkendelse af Tillæg 28 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 10. Drøftelse af sag vedr. fjernelse af flis på kommunalt ejet areal ved Ans Søbred
 • 11. Drøftelse af Planstrategi 2040
 • 12. Godkendelse af lokale regler for byggestøj mm
 • 13. Drøftelse af indsats mod gener fra måger i Silkeborg Kommune
 • 14. Høring om ændring af Natura 2000-afgrænsning og habitatbekendtgørelsen
 • 15. Drøftelse af ændret vedligeholdelse i Gudenåen nedstrøms habitatområde
 • 16. Orientering om Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort
 • 17. Orientering om afrapportering af CO2-udledning 2017 vedrørende Klimakommuneaftalen
 • 18. Drøftelse af høringssvar til vurderingsnotat - Råstofgraveområde Ll. Hjøllund
 • 19. Drøftelse af Bevæg Dig For Livet
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter