Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 81 Natur og Miljø for 2017
 • 3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 81 Natur og Miljø
 • 4. Høring vedr. justering af ejerstrategi for Silkeborg Forsyning
 • 5. Beslutning om miljøkonsekvensrapport for nyt idrætsanlæg i Sydbyen
 • 6. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for et boligområde ved Nordre Højmarksvej i Balle
 • 7. Beslutning om miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 31-003 for et område til udstillings- og formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern
 • 8. Beslutning om miljøvurdering af forslag til bebyggelsesplan for et nyt boligområde i forlængelse af Magnolievej i Salten
 • 9. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028
 • 10. Godkendelse af miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 13-019 for Erhvervskorridoren i Gødvad
 • 11. Beslutning om placering af nyt staldanlæg på Horsbjergvej 1, Them
 • 12. Vedtagelse af forslag til administrationsgrundlag for markvanding
 • 13. Beslutning om vandløbsrestaurering i Alling Å ved Allinggård
 • 14. Drøftelse af håndtering af sandbanker i øvre ende af Tange Sø
 • 15. Orientering om status for revision af Gudenå-regulativet Silkeborg - Randers
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter