Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af ændret vedligeholdelse i Gudenåen nedstrøms habitatområde
  • 3. Godkendelse af mødeplan 2019 for Klima- og Miljøudvalget
  • 4. Godkendelse af høringssvar til vandløbsregulativ for Gelbæk
  • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2018
  • 6. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et etageboligområde ved Oslovej i Gødvad
  • 7. Behandling af anmodning fra Flemming Heiberg om orientering om indsatsen omkring beskyttelse af gravhøje
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter