Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialogmøde med Landboforening Midtjylland
 • 3. Godkendelse af anlægsregnskab Renovering af Trækstien
 • 4. Drøftelse af Silkeborg Kommune som bivenlig kommune
 • 5. Orientering om resultater af vedligeholdelsen af Gudenåen i 2018
 • 6. Drøftelse af henvendelse fra Nørreålav om regulativarbejde for Gudenåen
 • 7. Beslutning om det fortsatte arbejde med ændret vedligeholdelse i regulativet for Gudenåen Silkeborg–Randers
 • 8. Beslutning om miljøvurdering af lokalplan 13-019 og kommuneplantillæg nr. 24 for Erhvervskorridoren
 • 9. Beslutning om miljøvurdering af udvidelsesplaner for AQUA og Ferskvandscenteret
 • 10. Beslutning om miljøvurdering af tillæg nr. 35 til kommuneplanen for et boligområde i Hvinningdal By, Balle
 • 11. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for et boligområde i Gødvad
 • 12. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et boligområde ved Vestre Ringvej i Balle
 • 13. Beslutning om vandløbsrestaurering i Tange Å ved Humle Mølle
 • 14. Beslutning om vandløbsrestaurering i Alling Å ved Allingård
 • 15. Godkendelse af Tillæg 28 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 16. Godkendelse af forslag til tillæg 35 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 17. Beslutning om CO2-mål og metoder til kortlægning af udledning af CO2
 • 18. Godkendelse af kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen
 • 19. Drøftelse af sag vedr. fjernelse af flis på kommunalt ejet areal ved Ans Søbred
 • 20. Orientering om støjproblemer langs Silkeborgmotorvejen
 • 21. Til orientering
 • 22. Underskriftsside

Samlede oversigter