Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø pr. 31.03.2018
 • 3. Målopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø pr. 31.03.2018
 • 4. Orientering om driftsbudgettet for natur og miljø
 • 5. Drøftelse af øget bevilling til drift af vandløb
 • 6. Drøftelse af spærring ved Tangeværket
 • 7. Drøftelse af mulighed for gratis omlægningstjek til landmænd, gartnere og frugtavlere i Silkeborg Kommune
 • 8. Orientering om henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. reduktion af bygge- og beskyttelseslinjer i centrale dele af Silkeborg by
 • 9. Orientering om henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klagenævnets afgørelse om byggeri på Søhaven
 • 10. Godkendelse af at forslag til opklassificering af 4 vandløb sendes i høring
 • 11. Godkendelse af vandløbsregulativ for Lyngbygård Å
 • 12. Godkendelse af takst for gæstesejlads på Gudenåen
 • 13. Beslutning om vandløbsrestaurering i Tange Å ved Humle Mølle
 • 14. Beslutning om naturgenopretning af kildevæld i Natura 2000-område nr. 53
 • 15. Godkendelse af projektforslag for ændring af varmeforsyning i Resenbro og Voel fra naturgas til fjernvarme
 • 16. Beslutning om miljøvurdering i forbindelse med forslag om aflysning af byplanvedtægt 23
 • 17. Beslutning om miljøvurdering af forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2028 (samletillæg)
 • 18. Beslutning om miljøvurdering af Lokalplan 15-010 for boliger - Tandskovvej i Sinding
 • 19. Beslutning om miljøvurdering af tillæg 17 til kommuneplanen og lokalplan 41-004 for et boligområde i Virklund
 • 20. Endelig vedtagelse af miljøvurdering og VVM-redegørelse af tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028
 • 21. Orientering om tilsyn og godkendelser for virksomheder og landbrug i 2017
 • 22. Orientering om Energnist og plan for fremtidig forsyningssikkerhed
 • 23. Orientering om centralisering af spildevandsrensning
 • 24. Beslutning om fælles møde med Plan- og Vejudvalget omkring fremtidig anvendelse af Søholt Renseanlægs areal
 • 25. Orientering om fund af krigsmateriel i Julsø og planlagt indsats
 • 26. Til orientering
 • 27. Underskriftsside

Samlede oversigter