Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på flygtningeområdet
 • 3. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018
 • 4. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018, herunder ikke frigivne rådighedsbeløb til 2019
 • 5. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
 • 6. Orientering om forventet anlægsforbrug pr. 31. oktober 2018
 • 7. Godkendelse af anlægsregnskab for Jysk Park
 • 8. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til søbade
 • 9. Godkendelse af at Ans Idræts- og kulturcenter optager lån
 • 10. Orientering om ny ghettoliste fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
 • 11. Beslutning om etablering af svømmecenter som selvejende institution eller kommunalt anlæg
 • 12. Godkendelse af Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018 - 2030
 • 13. Godkendelse af forslag til Planstrategi 2040
 • 14. Godkendelse af miljørapport og sammenfattende redegørelse af kommuneplantillæg 13 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
 • 15. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
 • 16. Godkendelse af forslag til lokalplan 30-002 for et boligområde i Fårvang
 • 17. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 for et boligområde i Lysbro
 • 18. Beslutning om kollektiv trafik på nedlagte regionale busruter
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelhandlingsplanen
 • 20. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup
 • 21. Godkendelse af anlægsbevilling for istandsættelse af Kjellerupbanestien
 • 22. Godkendelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af vand- og klimaplaner 2018
 • 23. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2. planperiode
 • 24. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2019
 • 25. Anbefaling af placering af et nyt centralt renseanlæg i Silkeborg Kommune
 • 26. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Horn-Fårvang Idrætsforening
 • 27. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte fra Ans IF og Søsport
 • 28. Godkendelse af anlægsbevilling til Lysanlæg Gjessø
 • 29. Godkendelse af anlægsbevilling til Fjernelse af løbebane i Lemming
 • 30. Godkendelse af anlægsbevilling til Udskiftning af legeredskaber
 • 31. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af kunstgræsbane i Gødvad
 • 32. Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
 • 33. Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service
 • 34. Godkendelse af forlængelse og udvidelse af investeringer på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet
 • 35. Godkendelse af investering i en tværgående casemanager-indsats
 • 36. Godkendelse af bevillingsflytning i forbindelse med forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion
 • 37. Godkendelse af frikommuneforsøg vedr. mere sammenhængende forløb i psykiatrien
 • 38. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af værdighedspolitikken 2019-2022
 • 39. Godkendelse af sammensætning af Integrationsrådet
 • 40. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 41. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 42. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 43. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 44. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 45. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 46. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 47. Orientering om kontraktssag (Lukket punkt)
 • 48. Til orientering
 • 49. Underskriftsside

Samlede oversigter