Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra FDF Møgelø
 • 3. Høring og efterfølgende stillingtagen til anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
 • 4. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Sminge Sø Kajakklub
 • 5. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Iller Hinderbahn
 • 6. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg El og Svæv
 • 7. Beslutning om tilpasning af retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
 • 8. Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 41 og lokalplan 24-003 - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund
 • 9. Godkendelse af miljørapport - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-032 for et centerområde (Fredensgård) i midtbyen
 • 11. Godkendelse af miljøkonsekvensvurdering af projekt for Fredensgård og miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan 10-032 for centerområdet Fredensgård i midtbyen
 • 12. Godkendelse af tillæg 36 til Spildevandsplan 2011-2021, placering af regnvandsbassin m.m i Linå
 • 13. Godkendelse af bevilling til forberedende arbejder for Eriksborg Etape 1
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning Agertoften, Kjellerup
 • 15. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for erhvervsbyggemodning ved Kejlstrup Tværvej, Silkeborg nord
 • 16. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til hal 2 i Buskelund med henblik på etablering af parkeringsanlæg og erstatningslegeplads
 • 17. Godkendelse af tillægsbevilling og forhøjelse af 2 anlægsbevillinger til Virklund Børnehave og Troldehøjen
 • 18. Godkendelse af anlægsregnskab for en udvidet undersøgelse af brandsikkerheden i plejecentrene
 • 19. Godkendelse af anlægsregnskaber for aktivitetscenter Sorringhus og Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter på Remstruplund
 • 20. Godkendelse af låneoptag inden for ordinær låneramme (Lukket punkt)
 • 21. Godkendelse af låneoptag til energiinvesteringer (Lukket punkt)
 • 22. Beslutning om kommunegaranti (Lukket punkt)
 • 23. Godkendelse af ansættelse (Lukket punkt)
 • 24. Godkendelse af salg af landbrugsareal (Lukket punkt)
 • 25. Godkendelse af salg af areal (Lukket punkt)
 • 26. Godkendelse af salg af småareal (Lukket punkt)
 • 27. Godkendelse af salg af småareal (Lukket punkt)
 • 28. Godkendelse af køb af areal (Lukket punkt)
 • 29. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 30. Til orientering
 • 31. Underskriftsside

Samlede oversigter