Selvbetjening og tidsbestilling

Lokalråd og nærdemokrati

Velkommen til Nærdemokratiudvalgets hjemmeside.

Vi vil på denne side give et indblik i, hvad der sker på nærdemokratiområdet i Silkeborg Kommune.

På siden finder du bl.a. baggrundsmateriale for arbejdet med nærdemokrati ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”, oplysninger om Nærdemokratiudvalgets årlige konference, oplysninger om kommunens 28 lokalråd, og du kan komme videre til lokalrådenes egne hjemmesider. 

Nærdemokratiudvalget

Her kan du se, hvem der sidder i Nærdemokratiudvalget og her kan du se referater fra Nærdemokratiudvalgets møder.

Kontaktoplysninger

Hvis du gerne vil vide mere om Nærdemokratiudvalget eller om nærdemokrati i Silkeborg Kommune, er du velkommen til at kontakte nedenstående personer:

Formand for Nærdemokratiudvalget byrådsmedlem Martin Jakobsen,  martinjakob.jakobsen@silkeborg.dk, tlf. 52 39 19 33

Udviklingschef Gregers Pilgaard
gregersandre.pilgaard@silkeborg.dk, tlf. 20 90 13 68

Nærdemokratikoordinator Jette Pedersen,
jep@silkeborg.dk, tlf. 24 96 24 34

Nyttige link - inden for teknik- og miljø-området

Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling gældende for de næste 12 år.

Kommuneplanen fastlægger ud fra en samlet vurdering de overordnede mål for udviklingen og handlingsplaner i tilknytning hertil. Kommuneplanen fastlægger også retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for de kommende lokalplaner.

I kommuneplanen kan du se

  • overordnede visioner og mål for byudviklingen
  • handlingsplaner og retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse
  • konkrete bestemmelser for hvordan by- og landsbyområder skal anvendes og bebygges
  • redegørelse der fortæller om baggrunden for målene 
  • miljøvurdering, der beskriver konsekvenserne af planen

Lokalplan-siden kan du finde alle gældende lokalplaner i kommunen. Du kan også se hvilke lokalplaner vi er i gang med at lave. Og du kan finde informationer om hvad en lokalplan er, og hvad den betyder for dig.

Teknik & Miljøafdelingen har udarbejdet en række sektorplaner der alle er digitale - dvs. planerne kan tilgås via internettet. Der findes bl.a. en Klimatilpasningsplan, Varmeplan, Spildevandsplan og Vandforsyningsplan. 

 

Andre links som kan være til inspiration:

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse: For at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden skal Silkeborg Kommune planlægge for en målrettet grundvandbeskyttelse. Dette sker i form af Indsatsplaner.

Varslingsmodel for vandstanden i Gudenåen: Silkeborg-, Viborg- og Favrskov kommuner stiller en vandstands- og varslingsmodel for Gudenåen til rådighed, som både viser den aktuelle vandstand og giver en prognose for udvikling i vandstand over den kommende tre døgns periode. Modellen viser et kort med varslingspunkter langs Gudenåen og et kort over udstrækningen af oversvømmede arealer, når vandet står højest.

Annonceringer af afgørelser og høringer, Natur- og Miljøområdet: Aktuelle afgørelser og høringer inden for Natur- og Miljøområdet.

Tilsynsrapporter fra landbrug: På et oversigtskort vises alle de landbrug og virksomheder kommunen fører, eller har ført tilsyn med fra 1. januar 2014 og frem. Du kan se de to seneste tilsynsrapporter på den virksomhed eller det landbrug du klikker på.

Byggesagsarkivet: Arkivet er et digitalt arkivsystem, som især anvendes af de danske kommuner til digitaliserede bygge- og miljøsager. Dette website giver dig én fælles indgang til alle kommuners FilArkiv.

Via borger-webkortet kan findes en række oplysninger om Silkeborg Kommune. Webkortet findes i en Pc/tablet version og i en Mobilversion (QR kode vedhæftet)

Trafikplanen er en integreret del af Kommuneplanen. Den er udarbejdet under hensyntagen til den øvrige planlægning i området, idet der er taget hensyn til de overordnede arealreservationer i kommuneplanen og miljøfølsomme områder.

Byrådets vision for Silkeborg Kommune er, at alle oplever en god mobilitet i forbindelse med deres daglige gøremål, og at trængslen på vejene og trafikkens påvirkninger på miljøet reduceres.

Trafikplanen skal medvirke til at fremme Byrådets mål om en mere bæredygtig trafik i Silkeborg Kommune.

Dette opnås bl.a. ved en koordineret vækst i byområderne med en hensigtsmæssig placering af boligområder, indkøbscentre og erhvervsområder. Herved reduceres behovet for, og længden af, de enkelte bilture.

Teknik- og Miljøafdelingen får hvert år en række henvendelser med ønske om forbedring af trafiksikkerheden på kommunens veje. Det er ikke muligt, at imødekomme alle ønsker, da de økonomiske midler er begrænsede. Der må derfor foretages en prioritering, så Silkeborgs borgere får mest mulig gavn af deres penge. For at kunne vurdere trafikmængder, hastigheder og trafikkens sammensætning foretages normalt en række trafikmålinger hvert år på kommunens veje. 

Trafiksikkerhedsplanen er grundlaget for indsats og investering i trafiksikkerhed over de kommende år.

Cykelhandlingsplanen er grundlaget for de kommende års initiativer indenfor fremme af sikker cykeltrafik.