Selvbetjening og tidsbestilling

Eksterne fonde og puljer

Her kan du finde nogle nyttige link til et udpluk af en række eksterne fonde, puljer og legater, som kan søges af foreninger m.v.

DIF

Danmarks Idræts Forbund har forskellige puljer, som foreninger kan søge direkte støtte fra. Desuden findes der en række støttemuligheder til specialforbundene under DIF. 

DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd fordeler tilskud til frivilligt børne- og ungdomsarbejde. Det sker dels via tipsmidlerne og dels via forskellige aftaler med Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet.
 

DGI

Dansk Gymnastik og Idrætsforbund har forskellige puljer og hjælpefonde som foreninger kan søge. 

DBU

Dansk Boldspil Union administrerer forskellige støttemidler rettet mod fodboldklubber i Danmark. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.
 

Lokale- og Anlægsfondens pulje

Lokale- og Anlægsfondens pulje støtter nybyggeri, ud- og ombygning af klublokaler og væresteder til idræts-, kultur- og fritidsformål m.v.

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet har en række forskellige puljer, der er rettet mod socialt og humanitært arbejde, ældreorganisationer, sygdomsorganisationer og lign. 

Kulturministeriet

Kulturministeriet har tilskudsmuligheder indenfor kunst og kultur. Puljerne retter sig mod teater, billedkunst, dans, musik, litteratur, rejsestipendier og lign. 

Trygfonden

Fonden yder støtte til projekter, der øger trygheden. Det kan være alt fra førstehjælpskurser til forskningsprojekter. 

Fredsfonden

Fonden yder støtte til græsrodsprojekter, der har et formidlingsaspekt, f.eks. høringer, konferencer og publikationer. 

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd kan give økonomisk støtte til lokale projekter og aktiviteter, der kan forebygge kriminalitet eller skabe tryghed lokalt.
 

Novo Nordisk fonden

Fonden yder støtte til erhvervsforskning indenfor sundhedsvidenskab og kunsthistorie.

Oticon fonden

Fonden støtter projekter, som blandt andet omhandler audiologi, kunst og kultur, unges uddannelse og videnskab eller sociale formål.

Jubilæumsfonden af 12.08.1973

Fonden yder støtte til kirker, kirkelige organisationer og initiativer, sociale organisationer og initiativer samt almennyttige og velgørende formål.

Friluftsrådet

Der ydes støtte til projekter, der forbedrer mulighederne for at opleve og forstå naturen. 

Beckett-Fonden

Fonden yder økonomisk støtte til kunst og kultur, til lægevidenskab og til naturbeskyttelse og lign. 

Tuborgfondet

Fonden yder støtte til mange forskellige aktiviteter. Der gives bl.a. bevillinger til idrætsforeninger til indkøb af rekvisitter og materiel.

Carlsberg Sportsfond

Fonden har til formål at støtte dansk idræt, så flere får mulighed for at dyrke mere motion og skabe sociale relationer.

Albanifonden

Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Jyllands-Postens Fond

Fondens formål er at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark.
 

Kongehusets fonde

Kongehuset har flere forskellige fonde, der bevilger penge til projekter inden for forskellige formål. 

Bikubenfonden

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, hvis afkast går til sociale og kulturelle formål i Danmark. På det sociale område har fonden særligt fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På det kulturelle område har fonden særligt fokus på scenekunst og billedkunst. 

Nykredits fond
Fonden uddeler primært beløb til initiativer inden for dansk erhvervsliv, forskning samt kultur.


Nationalbankens Jubilæumsfond
Fonden yder støtte til arkitektur, design og kunsthåndværk.


PostNord
Post Danmark sponserer sport i Danmark og har desuden et årligt samarbejde med en humanitær organisation.


Lauritzen Fonden
Lauritzen Fonden yder støtte til både velgørende, sociale og innovative projekter.

Carl Julius Petersens Hjælpefond
Fonden støtter blandt andet foreninger/institutioner til uddannelse eller studierejser for kunstnere eller andre sociale tiltag.

Brødrene Hartmanns fond

Fonden støtter med legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål.

Knud Højgaards fond

Fonden uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål.

Sonning fonden

Fonden støtter med beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner el.lign. Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål.

Nordiske Støtteordninger

Nordisk råd og Nordisk ministerråd støtter forskellige aktiviteter som fremmer og initierer et nordisk samarbejde. Det kan være alt fra børn og unge arbejde, natur, kulturmiljø og fritidsliv m.v.

Statens Kunstfonden 

På kunst.dk findes én indgang til alle de tilskud, der administreres af Statens Kunstfond, Statens Kunstråd og Kunststyrelsen.

Centeret for frivilligt socialt arbejde

En lang række puljer, fonde og legater - såvel offentlige som private - støtter det frivillige sociale arbejde i Danmark. Centeret giver gerne råd og vejledning, når der skal søges støtte.