Selvbetjening

Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser. Du finder alle aktuelle høringer her.

 

Vælg dit lokalområde

Januar 2019

Ingen miljøvurdering af nye etageboliger på Lupinvej

Der bliver ikke lavet en miljøvurdering af planerne om at opføre 68 boliger fordelt på to fireetagers bygninger. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet efter, at Teknik- og Miljøafdelingen har lavet en indledende undersøgelse af planerne og vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering, fordi udfordringer som trafikstøj er klaret i planlægningen. Områdets arealer tættest på Lupinvej og Kejlstrupvej er belastet af trafikstøj, men ifølge planerne vil de blive brugt til parkering. De resterende grønne arealer er under støjgrænsen for trafikstøj. Derfor er der ingen væsentlige negative miljøpåvirkninger. Der, hvor etageboligerne skal bygges, er er i dag en stor p-plads og en tom bygning, hvor dagligvarebutikken Kiwi for et års tid siden holdt til.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2019, punkt 4)

Hjemmeplejen kan også blive en del af Ringgårdsparken

Ringgårdsparken, som er Alderslysts nye plejecenter på Nylandsvej, kan også blive hjem for kommunens hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Det har Sundheds- og Ældreudvalget drøftet på deres møde her i januar. De to første etager af Ringgårdsparken skal indeholde 96 plejeboliger til de ældre. På tredje etage kan blandt andet hjemmeplejen også komme til at være. De fysiske rammer for hjemmeplejen og hjemmesygeplejens mødesteder i midtbyen er nemlig under pres på grund af stigende aktiviteter. Hvis hjemmeplejen og hjemmesygeplejen blive en del af Ringgårdsparken, kan der på den måde opnås fordele ved at samle personalefaciliteterne for plejecenteret og hjemmeplejen. På tredje etage kommer Ringgårdsparkens servicearealer også til at ligge, og det gør et såkaldt Sundhedscenter også. Hvad sundhedscenteret skal bestå af, ved man ikke endnu, men der bliver nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde ud af det. Det, som sundhedscenteret blandt andet kan komme til at indeholde, er genoptræning og forebyggelse, sygeplejeklinik, høreklinik, tandplejen, praktiserende læger, speciallæger eller blodprøvetagning.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 09.01.2019, punkt 3)

December 2018

Nyt svømmecenter bliver en selvejende institution 

Et nyt svømmecenter på Søholt skal være en selvejende institution. Det har byrådet besluttet. Det bliver den selvejende institution, der ejer svømmecenteret, og får ansvaret for byggeriet og driften. For kommunen betyder det, at det i mindre grad vil påvirke anlægsrammen, end hvis svømmecenteret blev opført af kommunen. Der er et loft på, hvor meget kommunen må bruge på anlæg af veje, børnehave, skoler og lignende. Derfor vil svømmecenteret i mindre grad påvirke, hvad der ellers kan lade sig gøre at bygge i kommunen af, fordi der bliver længere til anlægsloftet, når svømmecenteret bliver en selvejende institution. I stedet giver kommunen et anlægstilskud og et årligt driftstilskud, som til gengæld bliver højere end ved et kommuneejet svømmecenter. Den selvejende institution kan låne penge fra fx Jyske Bank, som har sagt, de gerne vil låne penge til svømmecenteret, direkte til institutionen i stedet for til kommunen. Den selvejende institution får en bestyrelse, hvor byrådet kan udpege et antal medlemmer, som skal være i mindretal. Det næste er, at det skal undersøges nærmere, hvad forudsætningerne er for at etablere et selvejende svømmecenter, inden penge bliver givet til projektet. Derefter skal der laves en ny lokalplan for Søholt, inden det første spadestik kan tages.
(Byrådet, 17.12.2018, punkt 34)

Forslag til 68 etageboliger på Lupinvej

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at der bliver lavet et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan for Lupinvej 2, så der kan bygges 68 etageboliger fordelt på to bygninger i fire etager på 12 meter. I dag er der på området en stor parkeringsplads og en tom bygning, hvor dagligvarebutikken Kiwi for et års tid siden holdt til. Ejeren har ikke kunne finde en ny lejer til bygningen og ønsker nu at bruge området til boliger. Områdets arealer tættest på Lupin- og Kejlstrupvej er belastet af trafikstøj og vil blive brugt til parkering. Der vil på området også blive lavet grønne arealer. Der skal laves et tillæg til kommuneplanen, fordi forslaget til lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 70 %. Ifølge kommuneplanen må bebyggelsesprocenten kun være på 60 %.
(Plan- og Vejudvalget, 03.12.2018, punkt 15)

Idé og Programudvalg for Ringgårdsparken godkendt

Udvalget, som skal lave et byggeprogram med en redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger og et økonomisk overslag af Ringgårdsparken er nu godkendt. Ringgårdsparken er Alderslysts nye plejecenter, som kommer til at rumme 98 plejeboliger der, hvor den tidligere Nordre skole lå. Sundheds- og Ældreudvalget har nu godkendt sammensætningen af udvalget. Formanden for idé- og programudvalget bliver Lars Faarup. I udvalget sidder der også to repræsentanter fra Seniorrådet og én repræsentant for Alderslyst-Søholt Lokalråd. Derudover sidder der flere medarbejdere fra kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling og fra staben Ejendomme.
(Socialudvalget, 04.12.2018, punkt 10)
 

November 2018

Hvordan skal de fysiske rammer for Ringgårdsparken være?

Sundheds- og Ældreudvalget har drøftet, hvordan de fysiske rammer for Ringgårdsparken skal være. Ringgårdsparken er Alderslysts nye plejecenter på Nylandsvej, som skal bygges i det område, hvor den tidligere Nordre Skole lå. I området bliver der også bygget 36 boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede og et kulturhus. I det videre arbejde med at opføre Ringgårdsparken, har udvalget besluttet, at mulighederne for at bygge en p-kælder skal undersøges, så udearealerne i stedet for p-pladser bruges til have og lignende rekreative formål. Derudover drøftede udvalget også om Ringgårdsparken kan blive røgfrit, at minimere gangarealerne, at gøre Ringgårdsparken demensegnet og at samle andre af kommunens faciliteter i Alderslyst her som f.eks. et sundhedshus og en centerfunktion. I det videre arbejde vil Sundheds- og Ældreudvalget sikre en god inddragelse af lokalområdet.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 07.11.2018, punkt 6)
 

Oktober 2018

Skal nyt svømmecenter være en selvejende institution eller kommuneejet? 

Det skal besluttes, om det nye svømmecenter på Søholt skal være en selvejende institution eller ejet af kommunen. Men det bliver først til december, at byrådet træffer beslutningen. De har nemlig udsat beslutningen indtil, de har holdt et temamøde, hvor hele byrådet deltager for at afklare fordele og ulemper ved de to muligheder. Byrådet besluttede 18. juni 2018, at svømmecenteret skulle være ejet af kommunen. På Økonomi- og Erhvervsudvalget møde 23. oktober stemte et flertal for at svømmecenteret i stedet skulle være selvejende. Derfor blev sagen sendt videre til byrådet, som igen skal tage stilling til sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.10.2018, punkt 8, byrådet, 29.10.2018, punkt 23)

Beslutning om lokaletilskud til Alderslyst Gymnastikforening udsat

Alderslyst Gymnastikforening har søgt om lokaletilskud til leje af lokaler på 465m2 på Thrigesvej 6 til brug for crossfit og fitness. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil vente med at træffe beslutning i sagen til, de har holdt en generel temadrøftelse om lokaletilskud. Alderslyst Gymnastikforening har indgået en lejekontrakt med start fra 1. juli 2018 og har taget lokalerne i brug. De har ved frivilliges hjælp fået istandsat lokalerne og investeret penge i udstyr og materialer til istandsættelsen. Lokalerne på Thrigesvej 6 er godkendt til industri og lagerbygning, så det kræver en byggetilladelse, før lokalerne kan godkendes til foreningsformål. Budgettet for de årlige lejeudgifter er på i alt 262.800 kr. og et evt. lokaletilskud vil ca. udgøre 102.492 kr. Alderslyst Gymnastikforening fortæller, de havde brug for egne lokaler, hvor de kunne dyrke, yoga og andre funktionelle træningsformer – også med plads til et klublokale og opbevaring af udstyr. Klubben har før været udfordret af, at skulle flytte hold og udstyr mellem sale og haller på grund af pladsmangel i kommunes gymnastiksale og haller.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.10.2018, punkt 8)
 

September 2018

Renovering af Silkeborg Fiskeriforenings lokaler

Silkeborg Fiskeriforening har fået tilskud på 235.000 kr. til renoveringen af forenings lokaler. Foreningen købte 1. januar 2018 en ejendom på Nylandsvej 70. De fandt ud af, at der var alvorlige fejl på tagkonstruktionen, så der var kommet råd- og svampeskader. Det betød, at en stor del af taget og tagkonstruktionen skulle repareres. Budgettet for renoveringen er på 560.000 kr. med værdien af frivilligt arbejde, da foreningen også har brugt over 1.000 timer på at udbedre skader efter hærværk. Foreningen havde ikke forsikret ejendommen mod skader og det vil tømme foreningens kasse, hvis de ikke kan få støtte. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har indstillet til byrådet at give tilskud. Byrådet har godkendt at give tilskud på 235.000 kr. eller 50 % af budgettet, når værdien af frivilligt arbejde ikke medregnes.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.09.2018, punkt 9, byrådet 24.09.2018, punkt 17)

Blæksprutten bliver en del af kommunens dagtilbud

Daginstitutionen Blæksprutten på Resedavej bliver fremover en del af daginstitutionen Alderslyst, som består af de tre børnehuse Børnegården, Engen og Søholt, og Silkeborg Kommunes dagtilbud. Det sker, fordi Blækspruttens bestyrelse ønsker at nedlægge Blæksprutten som en selvejende institution og i stedet blive en del af Silkeborg Kommune blandt andet på grund af ghettoplanen. En del af ghettoplanen, som formentlig bliver vedtaget som lov af Folketinget til oktober, er, at en daginstitution kun må tage 30 % af børn fra udsatte boligområde ind over et år. Lupinvej og Resedavej bliver regnet som udsatte områder af regeringen. Blæksprutten bruger i forvejen kommunens bygninger og kommunens administrative ydelser som løn og personaleadministration, IT-understøttelse, betaling og bogføring, så det forventes, at det juridisk er en enkel overgang. I forhold til personalet har de en høringsfrist, da de er ansat af den selvejende institutions bestyrelse. Børne- og Ungeudvalget har godkendt, at kommunen overtager driften af Blæksprutten.
(Børne- og Ungeudvalget, 10.09.2018, punkt 7)

Nyt plejecenter skal hedde Ringgårdsparken

Efter en navnekonkurrence som alle har kunne deltage i, er vinderen og navnet til det nye plejecenter på Nylandsvej fundet. Navnet blev Ringgårdsparken. Det er Sundheds- og Ældreudvalget, som har valgt navnet ud fra alle de indsendte forslag. Vinderen af navnekonkurrence har fået to billetter til Museum Jorn og en kurv med lækkerier.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 05.09.2018, punkt 12) 

August 2018

Risikotræer på Søholt Allé beskæres 

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at risikotræer på Søholt Allé vurderes og beskæres eller fældes, i stedet for at lave en generel beskæring af lindealléen. Teknik- og Miljøafdelingen foreslog at beskære lindealléen for at forebygge, at træerne flækker. En gruppe borgere på Søholt Allé er modstandere af beskæringen, fordi de vil bevare alléen, som den er i dag. Der har været dialog og møder mellem kommunen og borgerne. Beslutningen om, hvorvidt lindealléen skal beskæres, har været udsat, men nu har Plan- og Vejudvalget truffet en afgørelse. Lindealléen bliver vurderet og evt. beskåret til den kommende vinter.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 5)

Opførelse af dobbelthus bag Warmingsvej 7-13

Ejeren af de fire rækkehuse ønsker at opføre et dobbelthus i et plan på hver ca. 100 m2 i haven. Grunden er 1.650 m2 og bebyggelsesprocent er lige nu 16. Det er tilladt at have en bebyggelsesprocent på 30 %. Muligheden for at bygge mere på grunden er den, ejeren ønsker at bruge. Byggeprojektet er blevet tilpasset to gange på grund af indsigelse fra naboer. Bebyggelsesprocenten er på 28, og der er i alt 10 % frit fælles areal. For række/dobbelthuse skal der være 1,5 p-plads per bolig. I byggeforslaget er der 6 p-pladser, hvor den ene er på den vestlige side af dobbelthuset. Kommuneplanens minimums grundstørrelse på 700 m2 kan ikke overholdes, men minimums grundstørrelsen kan heller ikke overholdes for de eksisterende fire boliger i dag. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at godkendte opførelsen af et dobbelthus under forudsætning af, at der etableres 1,5 p-plads per bolig og at udbakning til Warmingsvej undgås.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 18)

Hvad skal det nye plejecenter hedde?

Der skal opføres et nyt plejecenter på Nylandsvej i området ved den tidligere Nordre Skole. Plejecenteret skal bestå af 96 boliger med servicearealer. Arbejdet med lokalplan, sammensætning af ide- og programudvalg og udvælgelse af rådgivere til stå for den kommende projektering er i gang, og derfor foreslår Sundheds- og Omsorgsafdelingen, at det allerede nu overvejes at navngive det nye plejecenter. Sundheds- og Ældreudvalget ønsker at indhente forslag fra offentligheden til det kommende navn til det nye plejecenter på Nylandsvej i Silkeborg. Der er flere plejecentre i kommunen, hvor ordet ”plejecenter” ikke indgår for at mindske institutionstankegangen, og fordi der kan være tilknyttet andre funktioner end plejeboliger. Derfor behøver det ikke indgår i navnet.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 08.08.2018, punkt 9)

M.J. Eriksen skal bygge Nordskovvej

Efter anlæggelsen af Nordskovvej blev sendt i udbud modtog kommunen syv tilbud på etableringen af vejen. Vinderen blev M. J. Eriksen med en pris på 94,8 mio. kr. for at bygge Nordskovvej. Tilbuddene fra entreprenørerne var højere end forventet, og derfor bliver Nordskovvej dyrere at anlægge. Udgifterne til håndtering af regnvand bliver også dyrere, fordi staten har udpeget områder i Nordskoven som OSD arealer, så udgifterne her er steget med 4,4 mio. kr. Ifølge et VVM-krav om en tredje stibro stiger udgifterne her med 3,3 mio. kr. Den samlede pris for Nordskovvej bliver 101,1 mio. kr. Som en del af anlæggelsen af Nordskovvej bliver Christian 8.s Vej også ombygget. Der er desuden sat 8,1 mio. kr. af til uforudsete udgifter til Nordskovvej og 1,0 mio. kr. til uforudsete udgifter til ombygningen af krydset. Så den samlede anlægsbevilling bliver på 110,2 mio. kr. Plan- og Vejudvalget indstiller byrådet om at forhøje bevillingen til Nordskovvej. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 10, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 9)

Juni 2018

Søholt Renseanlæg flyttes

På et fællesmøde har Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget besluttet, at Søholt Renseanlæg i fremtiden ikke skal ligge på Ege Allé 300. For at kunne håndtere den øgede spildevandsmængde fra flere borgere, vil Silkeborg Forsyning renovere og udbygge Søholt og Truust Renseanlæg, så de i fremtiden skal være de to centrale renseanlæg, mens mindre utidssvarende nedslidte anlæg nedlægges. Da Søholt Renseanlæg ligger på et attraktivt bynært areal, er spørgsmålet blevet rejst, om den nuværende placering er den rigtige. Nu har de to udvalg besluttet at det bynære område ved Ege Allé skal bruges til andre formål. Til hvad vil der senere blive taget stilling til. Udvalgenes ønske om at flytte renseanlægget, og hvor det i stedet kan ligge, bliver drøftet med Silkeborg Forsyning.
(Klima- og Miljøudvalget, Plan og Vejudvalget, 18.06.2018, punkt 3)

Godkendelse af regnskab for renoveringen af almene boliger på Lindevænget

26. januar 2015 godkendte byrådet en ansøgning fra Silkeborg Boligselskab om at give tilsagn til anskaffelsessummen for renoveringen af 129 almene familieboliger på Lindevænget. Renoveringen er afsluttet og regnskabet for ombygningen har Silkeborg Boligselskab sendt til byrådet godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende den endelige sum på 129.549,347 kr., at lejen for de renoverede boliger bliver 682 kr./m2 og at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af beløbet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 10, Byrådet, 18.06.2018, punkt 19)

Svømmecenter i første omgang på Søholt

Efter byrådets temamøde er det blevet vurderet, at der ikke foreligger en konkret løsning til en multiarena. Det betyder, at der ikke blive lavet en cykelbane med fleksible rum til forskellige sports- og fritidsaktiviteter i første omgang. I stedet igangsættes projektet med at opføre et nyt svømmecenter med familiefaciliteter på Søholt Idrætsanlæg til 180-200 mio. kr. Dog skal der i arbejdet med lokalplanen både være mulighed for at opføre et svømmecenter og en cykelbane med multifunktioner, så det er muligt efterfølgende at realisere en multiarena med cykelbane, hvor driften sker i fuld kommercielt regi. Der er fortsat reserveret 30 mio. kr. i tilskud til at etablere en cykelbane med multifunktioner. I arbejdet med at lave lokalplanen bliver den nærmere placering af de to projekter vurdereret, så inddragelsen af boldbaner minimeres, og mulige synergier med andre faciliteter i området optimeres. Det vil også blive undersøgt og vægtet, at driften af svømmecenteret kan bygge på principperne for socioøkonomisk virksomhed. Brugere af Søholt Idrætspark, der vil blive berørt af etableringen af et svømmecenter, vil snarest efter afklaring af den endelige placering blive indbudt til dialogmøde, hvor konsekvenserne af det videre arbejde med etablering af svømmecenteret drøftes. Det er indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 17, Byrådet, 18.06.2018, punkt 22)

Regnskabet for madpakkehuset på Odden godkendt

Byrådet bevilligede i alt 1 mio. kr. til projekt friluftsliv på Odden, som blev brugt til at opføre et madpakkehus med toiletter og grejbank på Naturstyrelsens ejendom på Horsnæs Odde i Silkeborg Langsø. Der er også blevet lavet to bålpladser med grill og opsat flere bord- og bænkesæt, affaldsstativer og en flydebro til fiskeri, badning og undervisning. Skoler, lokalråd, Friluftsrådet og Naturstyrelsen har sammen med kommunen været partnere i projektet. De hidtidige erfaringer er, at rigtig mange har haft glæde af at kunne opholde sig, spise, arrangere sammenkomster på Odden, som er et naturrum midt i byen. Desværre har der været hærværk og misbrug af stedet. Håbet er, at det stopper, når nyhedens interesse har lagt sig. De sidste justeringer omkring dørlåse er udført. Nu er regnskabet afsluttet, og projektet blev 7.591 kr. dyrere end bevillingen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende regnskabet og overføre merudgiften til projektet ”Istandsættelse af jernbanebro over Funder Ådal ved Harbovad” på bevilling 81 Natur og Miljø.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 9)

Midlertidig cykel- og gangsti når Ringvejsbroen skal udskiftes

Der er lavet ændringer i broprojektet, som skal udskifte Ringvejsbroen med en helt ny bro. Udskiftningen af broen er en del af motorvejsprojektet, som gennemføres efterfølgende. Ændringerne i broprojektet er, at imens den nye bro bliver bygget, bliver der lavet en midlertidig cykel- og gangsti. og at den nye bro får en længde på 350 m. I det oprindelige projekt var længden på broen sat til at 280 m eller 450 m. Den nye bro skal have samme linjeføring som den eksisterende. Det skal besluttes, om der skal laves en ny miljøvurdering af projektændringerne. Den nye bro er miljøvurderet sammen med motorvejsprojektet. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal laves en ny miljøvurdering af ændringerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 14)

Alderslyst Action får tilskud til kulturfest

Alderslyst Action er en forening, som arbejder for at skabe lokalt fællesskab, oplevelser, integration, kulturformidling og brobygning. Alderslyst Action holder en årlig kulturfest på 5 dage for børn, unge og voksne i området Lupinvej/Resedavej. I år er det fra 7.-11. august. Der var ca. 10.000 besøgende i 2017. Siden arrangementets 10 års jubilæum for to år siden har der været en vikingedag om torsdagen. Alderslyst Action søger om tilskud på 54.500 kr. til en vikingedag, Thors Dag, under kulturfesten. Kulturrådet udtaler om vikingedagen, at den vil fungere som brobygger imellem de kulturelle udtryk, der i særdeleshed er i området. Arrangøren søger tilskud på 54.500 kr. til afholdelse af det særlige vikingetema under kulturfesten. Udvalget giver et tilskud på 40.000 kr. og inviterer efteråret 2018 arrangørerne til en dialog om erfaringerne med kulturfesten.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.06.2018, punkt 7)

Maj 2018

Ny placering af Søholt Renseanlæg undersøges

Renseanlægget på Søholt bliver i fremtiden et af to centrale renseanlæg i kommunen ifølge Silkeborg Forsynings strukturplan. I den forbindelse skal renseanlægget på Søholt udbygges. Da renseanlægget ligger på et attraktivt bynært areal, besluttede det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg at undersøge muligheder og konsekvenser ved en alternativ placering af anlægget. Teknik- og Miljøafdelingen er nu færdige med den indledende undersøgelse af mulige placeringsalternativer for Søholt Renseanlæg, og hvad arealet i stedet kunne bruges til. Da beslutningen om anvendelse af arealerne ved Søholt Renseanlægs både handler om byudvikling og spildevandshåndtering, bliver der 18. juni 2018 holdt et fælles møde med Plan- og Vejudvalget, hvor placeringen af Søholt Renseanlæg drøftes, hvordan processen skal være omkring det og evt. hvad arealet så skal bruges til.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 24) 

Handicapboliger har fået navn

De 36 handicapboliger, der skal bygges på det tidligere område, hvor Nordre Skole lå, ha fået navn. Fremover kommer de til at gå under navnet Botilbuddet Alderslyst. Det er blandt andet borgere, pårørende, foreninger, interesseorganisationer, aktører fra lokalområdet, medarbejdere og ledelse fra voksenhandicapområdet, som er kommet med navneforslag. Valget faldt på Botilbuddet Alderslyst, fordi botilbuddets ligger i Alderslyst-området, handicapboligerne er beliggende på Nylandsvej, men navnet bruges i ”Bofællesskabet Nylandsvej”. Borgere har giver udtryk for, at de ønsker et neutralt navn for deres hjem i botilbuddet, og det er værdigt for kommende beboere, at botilbuddet refererer til området, da det kan blive for institutionsagtigt med et kaldenavn. Socialudvalget har godkendt navnet. *Handicaprådet er blevet orienteret.
(Socialudvalget, 08.05.2018, punkt 12, Handicaprådet, 21.06.2018, punkt 5)

Etageboligbyggeri på hjørnet af Borgergade og Sølystvej har været i høring

PSJ Ejendomsinvest har søgt om at bygge et etagebyggeri med 26 lejligheder med facade mod Borgergade i op til 5 etager. Byrådet godkendte 26. februar lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen for byggeriet og området og sendte planforslagene i høring. Der er kommet tre høringssvar fra Silkeborg Museum, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. På baggrund af høringssvarene tilføjes det i kommuneplantillægget, at planforslaget kan beskadige yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter. Det tilføjes i lokalplanen, at planforslaget ikke vil begrænse Silkeborg Varmes udviklingsmuligheder på Kejlstrupvej 38, da der i dag allerede er etableret etagebyggeri af tilsvarende højde i området, som ligger i en kortere afstand til varmeværket. Plan- og Vejudvalget godkender ændringerne i planforslagene.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 2)

Ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for Lupinvej/Resedavej

Den nuværende boligsociale helhedsplan startede 1. november 2015 og løber frem til 31. oktober 2019. Helhedsplanen dækker Lupinvej afd. 16 og Resedavej afd. 18. Formålet med helhedsplanen er at skabe en tværgående indsats, der skal øge trivsel, lighed i sundhed, øget beskæftigelses- og uddannelsesparathed og social udvikling i udvalgte boligområder. Børne- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget har taget status for den nuværende helhedsplan til efterretning og godkender at ansøge Landsbyggefonden om en ny 4-årig periode for den boligsociale helhedsplan i samarbejde med boligforeningerne. Sammen søger de om tilskud til et budget på i alt 15 mio. kr., hvor Silkeborg Kommune og boligorganisationerne skal medfinansiere helhedsplanen med 3,7 mio. kr. Udvalget har også drøftet, hvilke konsekvenser det vil få at Resadavej/Lupinvej er havnet på regeringens ghettoliste.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 3 og 4)

April 2018

Planerne for etagebyggeri på hjørnet af Borgergade og Ansvej godkendt

Byrådet har godkendt lokalplanen og et tillæg til kommunalplanen for et nyt centerområde på Borgergade 2-4. Det betyder, der kan bygges i 4-7 etager og op til 23 meter i højde på grundene med plads til ca. 17 lejligheder og butikker i stueetagen. Den højeste bygning på 7 etager kommer til at lægge lige på hjørnet af Borgergade og Ansvej, mens de andre bygninger bliver lavere jo længere op ad Borgergade, de ligger. Vejadgangen til området bliver fra Ansvej. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at skabe byfortætning og sammen med projektet Søhaven på den anden side af Borgergade at have en byport til Alderslyst. Projektet omkring Søhaven er dog blevet stoppet på grund af regler om søbeskyttelseslinjen.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 6)

To etageejendomme på Ved Skrænten 4 får nyt tag og elektroniske målere

Midtjysk Boligselskab har anmodet kommunen om at godkende et lån og en huslejestigning i forbindelse med udskiftning af tage og vand- og varmemålere i boligselskabets afdeling 70 – Ved Skrænten 4, som er almene boliger. Midtjysk Boligselskab søger samtidig om kommunal garanti for lånet. Huslejestigningen vil for hver bolig være 39 kr. om måneden. Beboere og organisationsbestyrelsen har godkendt projektet. Byrådet godkender at optagelsen af lånet og huslejestigningen.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 10)

Større sikkerhed omkring bygge- og beskyttelseslinjer centralt i Silkeborg

Silkeborg Kommune har henvendt sig til Miljøstyrelsen for at høre om mulighederne for at få reduceret bygge- og beskyttelseslinjerne centralt i dele af Silkeborg by. Eksempelvis ved Viborgbroen, langs Søvej og ved havnen. Formålet med henvendelsen er at opnå større sikkerhed for at vedtaget planlægning kan realiseres uden at klager over i forvejen godkendte dispensationer til bygge- og beskyttelseslinjen fører til, at byggeriet udsættes. Det er både uhensigtsmæssigt for borgere, investorer og byplanlæggere med usikkerheden omkring bygge- og beskyttelseslinjerne. Plan- og Vejudvalget og Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om henvendelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 9, Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 8)

Borgmesteren vil have dispensation til Søhaven tilbage 

Borgmesteren vil i den kommende tid kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få dem til at kigge på deres beslutning om at trække dispensationen fra søbeskyttelseslinjen til Søhaven tilbage. Nævnet tog i januar 2018 dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre tre punkthuse på hjørnet af Borgergade/Sølystvej tilbage. Borgmesteren henvender sig til nævnet, fordi de ikke har forholdt sig til, at der på store dele af området tidligere var bygninger, og at området derfor ikke er omfattet af søbeskyttelseslinjen i dag, som den heller ikke var det dengang. Samtidig lagde nævnet også vægt på i deres beslutning at lokalplanen for projektet på modsatte side af Borgergade, ikke var godkendt. Det er den blevet nu. Søhaven er en væsentlig brik i en større planlægning om, at der skal være mulighed for højere bygninger op til 8 etager langs Chr. 8 Vej og Borgergade, som byrådet har godkendt. Noget som allerede er i gang på begge sider af Silkeborg Langsø med den kommende bydel Søtorvet og byporten Alderslyst, som blandt andet Søhaven er en del af. Plan- og Vejudvalget og Klima og Miljøudvalget er blevet orienteret om borgmesterens henvendelse.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 10, Klima- og Miljøudvalget 09.05.2018, punkt 9)

Beslutning om beskæring af lindetræer på Søholt Allé udsat 

Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at beskære lindealléen på Søholt Allé for at forebygge, at en stor del af træerne flækker. Hvis et træ en dag flækker eller vælter og falder ned og ødelægger bygninger eller biler, vil Silkeborg Kommune sandsynligvis være ansvarlige. En gruppe borgere på Søholt Allé er modstandere af beskæringen, fordi de vil bevare alléen, som den er i dag. Der har været dialog og møder mellem kommunen og borgerne. Beslutningen om, hvorvidt lindealléen skal beskæres, har Plan- og Vejudvalget udsat.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 14)

Marts 2018

Nyopførte almene boliger for borgere i og udenfor kommunen

Ved Skrænten 2A-B og 4 har Midtjysk Boligselskab bygget 16 almene boliger. De ønsker at første gang, de lejer dem ud, så skal det være muligt for borgere udenfor kommunen at flytte ind i dem. Derfor søger Midtjysk Boligselskab, om at 8 boliger udlejes via den eksterne venteliste og 8 efter almindelige kriterier. Økonomi- og Erhvervsudvalget har sagt ja til ønsket fra boligselskabet. Med det blive det muligt at leje ud til borgere, som ikke i forvejen er beboere i boligselskabets boliger og bosiddende i Silkeborg Kommune.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 13.03.2018, punkt 7)

Styregruppemøde om helhedsplanen for Søholt med Multiarena

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet orienteret om projektet med helhedsplanen for Søholt med multiarena. Der er netop blevet holdt det 3. styregruppemøde. I februar 2017 blev der sat gang i undersøgelserne af, hvad mulighederne er for en multiarena på Søholt med svømmecenter og cykelbane. 9. april drøfter byrådet mulighederne for at bygge et multiarena
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 5)

Februar 2018

Etageboliger på hjørnet af Borgergade og Sølystvej

Arealet, som i dag er en grusplads brugt til parkering, har der tidligere været byggeri på, men med udvidelsen af Borgergade blev ejendommen revet ned. PSJ Ejendomsinvest har søgt om at bygge et etagebyggeri med 26 lejligheder med facade mod Borgergade i op til 5 etager. Byrådet har godkendt lokalplanen og et tillæg til Kommuneplanen 2017-2028 og sender den i høring i fire uger. Samtidig er Teknik- og Miljøafdelingen i gang med at afklare, om byggeriet kræver en dispensation fra skovbyggelinjen og søbeskyttelseslinjen.
(Byrdået, 26.02.2018, punkt 9)

Tidligere klubhus rives ned

På Ansvej 110-112 ligger det tidligere klubhus for Silkeborg I.F. Silkeborg Kommune overtog bygningen i forbindelse med byggeriet af JYSK park. Bygningen bliver revet ned, fordi indretningen og anvendelsen som klubhus er utidssvarende, og det vurderes ikke sandsynligt, der kan findes en egnet fremtidig brug af bygningen, der ligger op ad motorvejen. Lokalplanen gør det for eksempel ikke muligt at bygge nyt. Efter nedrivningen skal arealet anvendes som udeareal for JYSK arena og JYSK park. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Ansvej 110-112 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Placering af to centrale renseanlæg i fremtiden

Silkeborg Forsyning har lavet en plan for spildevandsforsyningen i fremtiden. De ønsker et centralt renseanlæg i Søholt og i Truust. Det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg bad Teknik- og Miljøafdelingen om at undersøge muligheder og konsekvenser placeringen. Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Teknik- og Miljøafdelingen er begyndt at undersøge, hvad placeringen af de to centrale renseanlæg vil betyde.
(Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018, punkt 18)

Fra én til to grunde

Ejeren af Ansvej 83 har søgt om at dele grunden på 1055 m2 i to grunde på 525 og 530 m2. Ejeren har søgt om dispensation Byplanvedtægt 41, som siger, at grundstørrelser minimum skal være 700 m2 ved fritliggende enfamilieshuse. Plan- og Vejudvalget har godkendt dispensationen på betingelse af, at der bliver fælles indkørsel via privat fælles vej, og at bebyggelsesprocenten ikke er over 30 % på grundene. Der har været en nabohøring.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 7)

Januar 2018

Rosengårdscenteret får donation til at kunne holde søndagsåbent

Sundheds- og Ældreudvalget er blevet orienteret om de to private donationer til Rosengårdscenterets søndagscafé. Donationen gør det muligt at finansiere søndagsspisningen i 3,5 år. Søndagsspisningen begynder igen den 1. marts 2018. For at brugerne ikke skal vente så længe, er der planlagt arrangementer i Rosengårdscenteret på fire af de mellemliggende søndage. Derudover undersøger Centerrådet, om det er muligt at åbne Rosengårdscenteret på flere af de mellemliggende søndage. Sundheds- og Ældreudvalget har noteret, at sagen skal tages op til fornyet behandling i løbet af byrådsperioden.
(Sundheds- og Ældreudvalget 10.01.2018, punkt 7)

December 2017

Rosengårdcenterets søndagscafé

Det sidste halvandet år har Rosengårdscenteret holdt søndagsåbent, som et led i et forsøg på at holde det udgiftsneutralt. Trods flere forskellige initiativer, der skulle være med til at dække udgifterne er det ikke lykkedes at kunne holde det udgiftsneutralt. Det betyder, at Rosengårdscenteret lukker om søndagen fra 1. januar 2018. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er orienteret om lukningen.

Nyt: Stor julegave bevarer søndagscafeen på Rosengårdcenteret. 

(Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12.12.2017, punkt 12)

Silkeborg Tennisklub modtager støtte

I 2018 overtager Silkeborg Tennisklub ansvaret for vedligeholdelsen af tennisbanerne. Men hvis banerne skal være i stand til at rumme eliteidræt, har Silkeborg Tennisklub brug for et mindre tilskud til at holde banerne vedlige. Derfor får Silkeborg Tennisklub 100.000 kr. i driftstilskud fra 2018 til at hjælpe tennisklubben med at vedligeholde banerne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.12.2017, punkt 6)

November 2017

Mindre støj fra Lagkagehuset

Naboer til Lagkagehuset har klaget over støjgener fra Lagkagehuset. Støjen skyldes primært læsning og klargøring af varebiler, affaldshåndtering m.m. Støjen fra Lagkagehuset overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Derfor har Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttet, at der skal fastsættes støjgrænser for Lagkagehuset, som skal overholdes.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

Ny fremtid for området ved den gamle Nordre Skole

Kommuneplan og lokalplan skal gøre det muligt at bygge et helt nyt Centerområde ved Nylandsvej. Lokalplanen gør det muligt at bygge et kulturhus og 36 boliger til udviklingshæmmede. Derudover indgår den eksisterende sportshal også i planen, samtidig med at det bliver muligt at lave et grønt friareal. Centerområdet skal fungere som et lokalt samlingssted for beboerne i Alderslyst. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt et tillæg til kommuneplanen, der sikrer at lokalplanen og kommuneplanen stemmer overens. Samtidig er kommuneplanen med til at sikre muligheden for, at der fx kan opføres et plejecenter eller lignende bebyggelse på hele området ved Nordre Skole og boldbanen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 2)

7 mio. kroner til at rive Nordre Skole ned

Nordre Skole skal rives ned for at give plads til 36 boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede og et nyt kulturhus i Alderslyst. Det kommer til at koste 7. mio. kroner at rive skolen ned. Nedrivningen omfatter ca. 9.850 m2 teglstensbygning fordelt på 2,5 etager.
(Byrådet 27.11.2017 punkt 8)

9 familieboliger på Ved Skrænten 4

Midtjyllands Boligselskab ønsker at opføre 2. etape af lejligheder på Ved Skrænten 4, i det sydlige Alderslyst ved Borgergade. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 19,380 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger nye boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 1,938 mio. kroner. 6 af lejlighederne bliver med 3 værelser, mens de resterende bliver med 4 værelser.
(Byrådet 27.11.2017 punkt 12)

Kunstgræsbanen på JYSK park

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet orienteret om status for arbejdet med den fremtidige administration og adgang til kunstgræsbanen på JYSK park. Ved næste møde vil udvalget snakke om de første erfaringer, der er indsamlet, med brugen af JYSK park og kunstgræsbanen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 9) 

Oktober 2017

58 mio. kroner til 36 handicapboliger på Nordre Skoles grund

Byrådet godkendte, at pengene til at bygge handicapboliger på Nordre Skoles grund bliver frigivet. Der er tale om 58,0 mio. kr. Efter planen går byggeriet i gang i april 2018 og de 36 handicapboliger er klar til beboerne juni 2019.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 6)

Mulighed for nyt byggeri på hjørnet af Borgergade og Sølystvej

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt, at der skal laves en lokalplan for området ved Borgergade og Sølystvej, der i dag blot er en grusplads. Udover en lokalplan skal der også laves et tillæg til kommuneplanen og en miljøvurdering af planerne for området.
Planerne er sat i gang på baggrund af en ansøgning og bebyggelsesplan fra PJS Ejendomsinvest, der sammen med Laban Arkitekter forslår at lave et etagebyggeri med 26 lejligheder.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 7)

Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold (BSV) får ny kontrakt for sæson 2017/18

BSV og Silkeborg Kommune har fået en ny kontrakt på plads, så BSV fortsat kan træne og spille liga- og europacup-kampe i JYSK Arena. BSV har i sin tidligere leje betalt et finansieringstilskud til ombygningen af JYSK Arena, men med den nye kontrakt skal BSV kun betale for halleje.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2017, punkt 3)

Januar 2019

Få tilskud til at plante træer ved Alling Å

28.000 kr. per ha. Det kan lodsejere få i tilskud, hvis de vil plante træer ved Gudenåen eller vandløb, der løber i Gudenåen som Alling Å. Dog må afstanden fra skov til vandløb maksimalt være 0,5 km. Der er sat 600.000 kr. af til tilskud til træplantning frem til 2021. Lodsejere kan også få tilskud af staten, men her skal arealet, de rejser skov på, være større end 2 ha. Kommunens tilskudsordning støtter plantning af skove, hvis de er mellem 0,5 og 2 ha. Derudover skal de plantede træer hører til i området, og så må der ikke være tale om gentilplantning af arealer, hvis kommunen skal give tilskud. Klima- og Miljøudvalget har godkendt vilkårene for at få tilskud. Formålet med tilskudsordningen er at få plantet mere skov, så mængden af CO2 bliver reduceret, at øge biodiversiteten og forebygge oversvømmelser ved Gudenåen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2019, punkt 5)

December 2018

AIKC låner 1. mio. kr. mere til renovering

AIKC har søgt om at optage et lån på 1 mio. kr. i forbindelse med renoveringen og ombygningen af centeret. Silkeborg Kommune skal godkende lån, som AIKC optager, da Silkeborg Kommune blandt andet er garant for et lån, som AIKC optog 2006 på 10,5 mio. kr. Her er restgælden i dag 6,95 mio. kr. Lånet vil påvirke Silkeborg Kommunes sikkerhed i forhold til det første lån, fordi det nye, ansøgte lån først skal betales tilbage. Byrådet har godkendt ansøgningen. Byrådet godkendte i juni et tilskud på 2 mio. kr. til AIKC og et lån på 2,2 mio. kr. AIKC søger om et nyt lån, fordi det i udbuddet har vist sig dyrere at realisere projektet. Pengene skal bruges til at udbygge centeret med omklædningsrum til varmtvandsbassin, toiletter til brugere af huset, to multirum til idræts- og kulturaktiviteter, to møde- og klublokaler til foreningerne og lokaler til lokalhistoriske arkiv. AIKC vil også gerne udvide projektet med et depotrum og noget vedligeholdelsesarbejde.
(Byrådet, 17.12.2018, punkt 32)

Rute 114 og 914x nedlægges

Region Midtjylland stopper en række regionale busruter fra 1. april 2019. To af dem er rute 114 og rute 914x, der kører fra Aarhus til Viborg over Hammel. Begge ruter kører gennem Ans. Ruterne bliver nedlagt, hvis kommunerne ikke overtager ruterne. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at der ikke er grundlag i passagertallene for, at Silkeborg Kommune skal gå ind og opretholde kørsel på de to ruter, som er regionale ruter. Byrådet har nu besluttet, at Silkeborg Kommune ikke skal erstatte ruterne, og derfor bliver de nedlagt fra 1. april 2019. Region Midtjylland stopper busruter for ca. 3,8 mio. kr. i Silkeborg Kommune og for i alt 55 mio. kr. i hele Region Midtjylland. Region Midtjylland nedlægger ruterne, fordi kun få passagerer rejser regionalt over kommunegrænserne og de fleste rejser internt i kommunen.
(Byrådet, 17.12.2018, punkt 14)

Ans IF Søsport søger om tilskud til kajakker

Ans IF Søsport har søgt om tilskud til at købe 5 kajakker fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter. Den samlede pris for kajakkerne er 60.000 kr. Foreningen ønsker at udvide antallet af deres kajakker, fordi de har fået flere medlemmer, og deres nuværende kajakker er købt brugt fra andre klubber, og de er slidte. Ans IF Søsport vil selv betale 15.000 kr. til projektet og finde resten af pengene ved sponsorater. Efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har Økonomi- og Erhvervsudvalget givet afslag på ansøgningen, fordi den pulje foreningen søger, kun giver tilskud til anlægsprojekter. I stedet er Ans IF Søsport blevet anbefalet at henvende sig til Fritidsrådet. Ans IF Søsport startede med kajak for syv år siden, og er gået fra 11 til 110 medlemmer.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11.12.2018, punkt 27)

Lejeaftalen med AIKC forlænget

Den nuværende lejeaftale mellem AIKC og Silkeborg Kommune er forlænget frem til 31. december 2019. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendt. Lejeaftalen har været gældende siden 2010 og udløber 31. december i år. Årsagen til, at lejeaftalen kun forlænges med et år, er, at Silkeborg Kommune lige nu undersøger, hvordan kommunen giver tilskud til selvejende haller. Indtil nu er aftalerne om tilskud fra kommunen til de selvejende haller lavet enkeltvis. Formålet med undersøgelsen er at lave nogle fælles retningslinjer for, hvad de selvejende haller får i tilskud. Det kan betyde, at AIKC’s lejeaftale og tilskud fra kommunen bliver ændret fra 2020.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 03.12.2018, punkt 4)

November 2018

Allinggård Sø bevares med omløbsstryg

I august besluttede Klima- og Miljøudvalget, at fjerne spærringerne, der skaber Allinggård Sø, så søen i stedet blev til et vandløb for at sikre god økologisk tilstand i åen. Byrådet har nu omstødt beslutningen fra Klima- og Miljøudvalget efter at Dansk Folkeparti ved Kuno Danielsen anmodet om at få sagen på byrådets dagsorden. Byrådet har nu besluttet, at Allinggård Sø bliver bevaret, og at der etableres et omløbsstryg, også kaldet en faunapassage, forbi spærringerne. På den måde kan vandløbsdyr bevæge sig mellem å og sø og give mulighed for at fortsætte med en vis strømproduktion på den turbine, som er en del af spærringerne, som ellers ville stoppe med beslutningen fra Klima- og Miljøudvalget. Prisen for et omløbsstryg er af kommunens rådgiver vurderet til samlet at være ca. 8 mio. kr.
(Byrådet, 26.11.2018, punkt 11)  

Grødeskæring én gang om året

Klima- og Miljøudvalget har nu truffet beslutning om, at grøden på strækningen fra Tange Sø til Kongensbro, skal skæres én gang om året i en bredde på 7 m. Udvalget beslutter også, at der skal være mulighed for ekstraordinær skæring. Det bliver også undersøgt, om der er andre og nye metoder til grødeskæring. Hvad der skal til, for at grøden ekstraordinært skal skæres, skal udvalget tage beslutning til senere. Her skal det først undersøges, hvilke objektive kriterier, der kan ligge til grund for ekstraordinær grødeskæring. Udvalget var delt omkring spørgsmålet om, hvorvidt grøden skulle skæres én eller to gange om året som udgangspunkt. Udvalget var enige om, grøden skulle skæres i en bredde på 7 m og ikke 10 m. Analyser har vist, at vandstanden kan blive nogle cm lavere ved at skære to gange, ligesom en skæring i 10 m giver en anelse lavere vandstand. Trækstien og lavtliggende arealer ved Kongensbro Kro kan være påvirket i perioder af høj vandstand. Med grødeskæring kan man sænke vandstanden. Sænkningen er tydeligst lige efter skæring og vil aftage i takt med at grøden vokser igen. Effekten af grødeskæring af størst ved en første skæring og mindre ved en evt. anden skæring.
(Klima- og Miljøudvalget, 07.11.2018, punkt 2)

Dialogmøde om outdoormasterplan

Onsdag 28. november fra kl.19-21 inviterer Silkeborg Kommune til dialogmødet i Arena Midt i Kjellerup. Her kan du være med til at sætte retning for, hvordan Silkeborg Kommune skal udvikle sig på outdoorområdet i den nordlige del af kommunen. Du kan også komme med idéer til nye faciliteter og aktiviteter og forslag til, hvordan dit lokalområde kan bidrage. Silkeborg Kommune har store ambitioner på outdoorområdet, fordi oplevelser i det fri er en uundværlig del af det gode liv for rigtigt mange borgere i Silkeborg Kommune. Og fordi et godt friluftsliv og gode outdoorfaciliteter er med til at gøre kommunen attraktiv at bo i, drive virksomhed i og besøge for turister. Derfor har Silkeborg Kommune besluttet at lave en Outdoormasterplan, som skal være rettesnor for kommunens arbejde på outdoorområdet. Planen skal beskrive outdoor-målene for fremtiden, og hvordan de bliver nået. Outdoor er alle de aktiviteter, der foregår udenfor, og hvor naturen og naturoplevelsen er en afgørende.

Oktober 2018

Beslutning om grødeskæring udsat

Klima- og Miljøudvalget har igen udsat beslutningen om grødeskæring udenfor habitatområdet, som er på strækningen mellem Kongensbro til Tange Sø. I september udsatte udvalget også beslutningen. Udvalget skal tage stilling til, om man stadig ønsker at gå videre med to
skæringer om året i stedet for én og en udvidelse af skærebredden fra 7 til 10 m. Også i Viborg, Favrskov og Randers Kommune skal de træffe en beslutning om grødeskæring. Administrationen i de fire kommuner er ved at lave et fælles dagsordenspunkt som oplæg. Kommunerne kan tage stilling til hele eller dele af spørgsmålet om grødeskæring eller vente, indtil det fælles dagsordenpunkt er lavet.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.10.2018, punkt 8)

Ikke penge nok til ny solbåd

Støtteforeningen vedrørende tursejlads på Tange Sø har opgivet at skaffe den nødvendige finansiering til en ny, stor solcellebåd. Foreningen har meddelt, at projektet derfor lukkes. Byrådet gav 29. januar 2018 625.000 kr. i tilskud båden. Pengene bliver derfor ført tilbage til kommunens budget.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.10.2018, punkt 2)

Regnskaber godkendt

Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet har godkendt to regnskaber, som har fået støtte fra Silkeborg Kommune. Det ene regnskab er udbygningen af Ans Idræts- og Kulturcenter. Økonomi- og Erhvervsudvalget gav 7. november 2016 tilsagn om tilskud på 2 mio. kr. til udbygningen. Det endelig tilskud blev 1,6 mio. kr. Det andet regnskab er for genskabelsen af en offentlig badestrand ved Ans Søbred. I april 2018 søgte Ans IF og Ans Søsport 100.000 kr. i tilskud til projektet. Det endelig tilskud blev her 83.000 kr.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.10.2018, punkt 2, byrådet, 29.10.2018, punkt 22)

September 2018

Mulighed for vuggestuepladser i Ans

Børne- og Ungeudvalget drøftede i marts 2018 muligheden for, at forældre frit kan vælge mellem dagpleje og vuggestue. Der er flere steder i kommunen, hvor det ikke kan lade sig gøre nu, og derfor skal der etableres nye vuggestuegrupper, hvis der skal være frit valg. I den forbindelse er det blevet undersøgt hvilke lokalområder, der har ledige børnehavepladser, som kan laves om til vuggestuepladser ved at kigge fem år frem og forudsætte, er der skal være 12 vuggestuebørn hele året i de fem år. Det er tilfældet for Ans. For Ans er der ikke et sikkert kendskab til efterspørgslen på vuggestuepladser, fordi forældre skriver sig op ud fra de muligheder, der er i området. Der er lige nu ikke udfordringer med at have dagplejepladser nok i Ans. Det er anslået, det vil koste ca. 400.000 kr. i udgifter at lave børnehavepladser om til vuggestuepladser. Børne- og Ungeudvalget tager sagen op igen i november, når der er større kendskab til efterspørgslen.
(Børne- og Ungeudvalget, 10.09.2018, punkt 10)

Fjernelse af flis på Ans Søbred

I starten af 2017 ryddede, stubfræsede og planerede lokale borgere et areal ved Ans Søbred. En del af arealet er ejet af Silkeborg Kommune og beskyttet af Naturbeskyttelsesloven som moseområde. Efterfølgende i august 2017 gav det daværende Plan-, Miljø- og Klimaudvalg dispensation til rydningen. Danmarks Naturfredningsforening klagede over dispensationen til Miljø- og Førevareklagenævnet. I dispensationen stod der, at der ikke måtte foretages yderligere på den beskyttede del af arealet. Alligevel blev der kørt flis på arealet i august måned 2017. I oktober 2017 meddelte Silkeborg Kommune borgerne, at flisen skulle fjernes, fordi flisen skader det beskyttede areal. Nedbrydningen af flisen tilfører arealet næringsstoffer og forhindrer at moseområdet kan genvækste. I perioden frem til maj 2018 er påbuddet ikke mødt af borgerne. Senest har Silkeborg Kommune 28. Maj 2018 meddelt borgerne, at flisen alligevel ikke skal fjernes før afgørelsen af klagen ved Miljø- og Førevareklagenævnet. Udvalgsmedlem Peter Sig Kristensen har anmodet om, at sagen genbehandles, så beslutning om at fjernelse af flisen ikke længere afventer afgørelse fra Miljø- og Førevareklagenævnet. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at de sidste rester flis nu skal fjernes.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.09.2018, punkt 10)

Grødeskæring på strækning mellem Kongensbro til Tange Sø

Regulativet for Gudenåen Silkeborg – Randers er ved at blive revideret, og 8. august 2018 besluttede Klima- og Miljøudvalget at genoptage spørgsmålet om grødeskæringen udenfor habitatområdet, som er på strækningen mellem Kongensbro til Tange Sø, til efter udvalget havde været ude at se på området. Strækningen udgør 14 % af den samlede strækning ag Gudenåen fra Silkeborg til Tange på i alt 21 km. Spørgsmålet er, om der skal arbejdes videre med en udvidelse af skærebredden fra 7 m til 10 m, og i hvilket omfang ønsket om to grødeskæringer i stedet for én skal opretholdes. På strækningen er det blandt andet Trækstien og lavtliggende arealer ved Kongensbro Kro, der kan være berørt i perioder med høj vandstand. Der ligger landbrugsareal med hektarstøtte tæt på åen på en i alt ca. 700 m lang strækning. Vandstanden i Gudenåen mellem Kongensbro og Tange Sø er foruden grøden også påvirket af vandstanden i Tange Sø. Klima- og Miljøudvalget har udsat beslutningen.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.09.2018, punkt 15)

August 2018

To dæmninger ved Alling Å fjernes

Silkeborg Kommune skal fjerne to spærringer i Alling Å ved Allinggård for at skabe god økologisk tilstand i åen. De to dæmninger blokerer vandet og skaber Alinggård Sø, og driver en vandturbine. En forundersøgelse beskriver tre scenarier for, hvordan spærringerne kan fjernes. Scenarie 1 kan ikke realiseres. Scenarie 2 fjerner dæmningen, og skaber den bedste tilstand og har de laveste omkostninger. Scenarie 3 er et kunstigt vandløb i Allinggårds have, så fisk og smådyr kan bevæge sig forbi dæmningen. To ejendomme er berørte: Allinggård, som ejer vandturbinen og hovedparten af søen, og en mindre ejendom i den vestlige ende af søen. De foretrækker scenarie 3. Klima- og Miljøudvalget ønskede at holde et borgermøde, inden man besluttede sig for scenarie 2 eller 3. Efter borgermødet har Klima- og Miljøudvalget besluttet scenarie 2, som fjerner dæmningerne.
(Klima- og Miljøudvalget 08.08.2018, punkt 14)

Juni 2018

Ans valgt som en af syv eksempelbyer 

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6)

Udbetaling af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kulturcenter

Økonomi- og Erhvervsudvalget gav 7. november 2016 tilsagn om anlægstilskud på 2 mio. kr. til udbygning af centret med omklædningsrum til varmtvandsbassin, toiletter til brugere af huset, 2 multirum til idræts- og kulturaktiviteter, to møde- og klublokaler og lokaler til Ans lokalhistoriske arkiv. Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC) har nu fremsendt dokumentation for egenfinansieringen og ønsker beløbet udbetalt. Byggeriet har et samlet budget på 5,4 mio. kr. Udover den kommunale anlægstilskud på 2 mio. kr. finansieres byggeriet ved tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, tilskud fra Ans IF og fra Ans Lokalarkiv samt via egenfinansiering og ved optagelse af kreditforeningslån. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende anlægstilskuddet på 2 mio. kr., at AIKC optager kreditforeningslån i LR Kredit på 2,2 mio. kr. og at ejerlejlighedsvedtægterne ændres i overensstemmelse med det faktiske arealforhold, når ombygningen er gennemført og arealerne er opmålt. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 12, Byrådet, 18.06.2018, punkt 20)

Grødeskæring i Gudenåen

Silkeborg og Favrskov Kommune har som vandløbsmyndigheden gennemført en kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø i april 2018. I denne periode er vandløbet mest muligt grødefrit. Resultatet af kontrollen viser, at regulativets kravværdier for vandføringsevnen tilsyneladende er overskredet med 0 – 13 cm på en delstrækning ved Svostrup Bro og Truust. Ved kontrollen blev der registreret en særlig veludviklet, overvintrende grøde. På den baggrund er det vurderet, at overskridelserne af kravkoterne skyldes overvintrende grøde, fordi der ikke er konstateret aflejringer på vandløbsbunden eller indsnævringer af vandløbsprofilet. Grødevæksten er så veludviklet, at der er grundlag for at foretage en grødeskæring i grødeskæringsperioden 15. juni – 1. august. Kommunerne vil derfor varsle Gudenaacentralen, at der skal foretages en grødeskæring på kortest muligt tid, så grøden ikke når at gro til bagfra, før skæringen er færdig. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 12)

Toetagers kontorbygning i Grønbæk

På Erik Glippings Vej 2 har ønsker ejeren at opføre en to etagers bygning med et samlet kontorareal på 399 m2. med fladt tag og en facadehøjde på ca. 6 meter og en totalhøjde på 6,5 meter og en ny bygning mod syd på 282 m2 i to fulde etager med samme placering som den tidligere sydlige driftsbygning. Ejeren ønsker også at lave en ny tagetage på 118 m2 over den østlige bygning, hvor stueetagen anvendes til eksisterende garage. Ifølge kommuneplanen skal ny bebyggelse have en facadehøjde på maksimum 4,5 meter, og at den ikke må opføres med trempel, og det skal etableres med saddeltag. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det er foreneligt med kommuneplanrammen, at bebyggelsen opføres med fladt tag med en facadehøjde på 6,5 meter, fordi det udtryk svarer til det nuværende maskinhuset, men at en toetages bygning kan forekomme stor i området, som er præget af små bygninger. Det ansøgte byggeri er begyndt uden tilladelse. Silkeborg Kommune har indskærpet, at byggeriet ikke kan fortsætte, før der er en landzone- og byggetilladelse. Plan- og Vejudvalget giver tilladelse til opførelsen af kontorbygningen med et tinglyst vilkår om beplantning parallelt med vejen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 5)

Dispensationer til boligprojektet Ans Søpark II

Boligprojektet Ans Søpark II er anden etape boliger ved Ans Søpark 75-111, hvor første etape med rækkehuse og etageboliger blev opført i 2017. I dag ligger der én villa på adressen Vestre Langgade 56. Villaen bliver revet ned, så der kan opføres 12 etageboliger med vejadgang fra Ans Søpark. De 12 boliger opføres i to etager. Boligerne opføres med facader i teglsten og mørkt saddeltag som Ans Søpark I. Parkeringspladserne til bebyggelserne ligger samlet ved den nye bebyggelse Ans Søpark II. Bygherren af boligprojektet har søgt om tre dispensationer fra lokalplanens bestemmelser. Der ønskes en dispensation til en bebyggelsesprocent på 39,7 %, som ifølge lokalplanen ellers ikke må overstige 35 % en dispensation fra levende hegn omkring boligerne, da bygherre ønsker at opføre et 1,8 m højt træhegn langs Ansvej og Vestre Langgade, og dispensation fra antallet af p-pladser per bolig. Ifølge lokalplanen skal der være 1,5 p-plads per bolig. Bygherre søger dispensation til 1 p-plads per bolig. I høringsperioden er der kommet to indsigelse mod antallet af parkeringspladser. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at etableringen af 24 p-pladser til 24 boliger er en god normering i dette område. Den nye bebyggelse vil ikke være væsentlig forskellig fra etagebebyggelsen i etape 1, hvor kravet til parkeringsnorm er 1 p-plads pr. bolig. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der gives dispensation fra bebyggelsesprocenten og det levende hegn. Der er ikke givet dispensation til lokalplanens bestemmelse om p-pladser per bolig.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 17) 

Maj 2018

Spærringen ved Tangeværket

Klima- og Miljøudvalget har drøftet spærringen ved Tangeværket på ønske efter Hans Okholm Hans Okholm foreslår, at Silkeborg Kommune arbejder for, at der i samarbejde med Viborg, Favrskov og Randers Kommune ansøger Miljøministeriet om midler til en løsning for spærringen. Alternativt skal kommunerne eller ejerne selv finansiere en løsning. Lokale arbejder også på en løsning, som må afklares fagligt, om det er en mulig løsning i forhold til EU's vandrammedirektiv. Så for at undgå at stå for finansieringen og en løsning som ikke er i overensstemmelse med EU-direktivet bør der sendes en ansøgning til Miljøministeriet om, at spærringen bliver løst med midler fra staten. Det må forventes, at ministeriet vil godkende ansøgningen, og bagefter bør der sættes gang i en VVM-undersøgelse af spærringen. Det mener Hans Okholm. Udvalget har drøftet sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 6)

Strukturplanen for Ans er sat i gang

For at kunne udpege attraktive arealer til boliger i Ans blev der i forbindelse med kommuneplanen besluttet, at der skulle laves en strukturplan for Ans. Lokalt er der et stort ønske om nye boligområder, der ligger nær ved byen. Men landskabet ved byen er stærkt skrånende og omfattet af beskyttelser og statslige udpegninger. Strukturplanen skal være med til at sikre byudviklingen ved at gennemgå området detaljeret og som helhed. Med planen vil de komplicerede forhold blive belyst, og så kan de fremtidige arealer til byudvikling findes. Der kigges efter mulige arealer til bolig både inden for byen og i byens opland. Strukturplanens undersøger også mulighederne for at den tomme erhvervsbygning på Østre Langgade 58A, kan bruges til boligformål. Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om at arbejdet med strukturplanen er sat i gang. 21. juni holdes der et borgermøde om strukturplanen, hvor lokalrådet er vært og Teknik- og Miljøafdelingen fremlægger skitser for den mulige fremtidige udvikling til dialog. Strukturplanen forventes vedtaget januar 2019.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 14)

April 2018

Badestrand ved Ans Søbred bliver udvidet

Ans IF og Ans Søsport har søgt om tilskud på 100.000 kr. til at genskabe og udvide en offentlig badestrand ved Ans Søbred. Tange Sø har i forvejen ikke en ordentlig badestrand og Ans Søbred er et meget besøgt område året rundt, så foreningerne forventer at badestranden vil blive benyttet flittigt. Pengene skal blandt andet bruges til sandstrand, bænke, beachvolleybane, badebro og rutsjebane. Projektet har et samlet budget på 206.000 kr. Formålet er at lave en badestrand, der kan bruges af alle og til Ans Søsports aktiviteter. Gudenåcentralen, foreningen Bevarelse af Tange Sø og lokalrådet bakker alle op om projektet. Nu har byrådet taget den endelige beslutning og godkendt at give tilskud på 100.000 kr.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 7)

<