Selvbetjening og tidsbestilling

Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Vælg dit lokalområde

September 2020

Søndagsspisning i Rosengårdscentret fortsætter 

Pengene til at holde caféen i Rosengårdscentret åbent om søndagen stod til at slippe op med årets udgang. Men partierne bag budgetaftalen for 2021 og overslagsårene 2022-2024 har valgt at sætte 210.00 kr. af i 2021 og i de følgende tre år.

I år og de sidste to år har udgifterne til søndagsåbent balanceret, når to private donationer på i alt 450,000 er medregnet.

Til trods for corona-nedlukningen balancerer regnskabet også i 2020, når donationerne medregnes, selvom der er været lukket fra 11. marts til 10. juni. Fra 11. juni til 3. august 2020 blev der om søndagen kun solgt mad til at tage med hjem. Alle arrangementer og aktiviteter har kørt på lavblus.

Det viser en orientering, som Sundheds- og Ældreudvalget har fået. Den viser også, at der i gennemsnit har været 77 borgere for at købe mad i 2020. Lige efter genåbningen var der en enkelt søndag med kun 36 borgere, men generelt har caféen været velbesøgt.

(Sundheds- og Ældreudvalget, 14.09.2020, punkt 7, budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24, 17.09.2020)

Nyt plejecenter udskydes

Parterne bag budgetaftalen er enige om at udskyde et nyt plejecenter Ringgårdsparken i Alderslyst til 2023 og undersøge mulighederne for, at byggeriet kan realiseres sammen med private aktører.

På sigt mangler der plejeboliger i Silkeborg by. Byrådet har tidligere besluttet at bygge et nyt plejecenter i Alderslyst i området ved den tidligere Nordre Skole. Der er enighed om, at det nye plejecenter Ringgårdsparken skal rumme 2 x 48 boliger, og det var planen, at de første 48 boliger skulle sættes i gang i 2019.
(Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24, 17.09.2020)

Penge til at realisere Søholt Sports- og Fritidsarena

Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena er blevet til i et samarbejde med mange foreninger, aktører og borgere. Helhedsplanen tegner et unikt sports- og fritidsområde for hele kommunen og for både breddeidræt og eliteidræt med en placering to km fra midtbyen og nær Silkeborgmotorvejen.

Til at realisere helhedsplanen er der i alt sat 19,8 mio. kr. i de næste fire år til at etablere to nye kunstgræsbaner, flytte en omklædningsbygning, etablere stier og et rekreativt areal, lys og et motionsloop.
(Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24, 17.09.2020)

Forbindelsen af Viborgvej og Ringvej i nyt kryds rykkes frem

Det var planlagt til 2023 og 2024, at hæve Ringvejen og forbinde det med Viborgvej i et nyt kryds. Nu er parterne bag budgetaftalen for 2021 og de kommende år i Silkeborg Kommune blevet enige om at rykke ombygningen af krydset frem til 2022.

Partnere bag budgetaftalen ønsker, at krydset åbner i slutningen af 2020. Der er sat i alt 22,5 mio. kr. af til ombygningen.

Siden åbningen af Silkeborgmotorvejen for fire år siden er trafikken på Viborgvej vokset med 25-30 % og samtidig er butiksområdet ved Center Nord i fortsat udvikling, som fører til mere trafik. Ombygningen af krydset skal styrke trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Viborgvej, Ringvejen og Nørrevænget.
(Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24, 17.09.2020)

Projektet om at få flere flygtningekvinder i arbejde er en succes

Projektets første forløb er næsten afsluttet. De 12 deltagende kvinder fra Lupinvej og Resedavej er gået motiveret og engagerede til forløbet. De har deltaget i et 13 ugers undervisningsforløb, hvor der bl.a. har været fokus på kultur på arbejdspladsen. Projektet indeholder også individuelle forløb, hvor kvinderne løbende får individuel vejledning, er i virksomhedspraktik og deltager i netværksmøder.

En deltager har allerede fået job og afsluttet projektet. Der arbejdes nu på at få etableret virksomhedspraktikker for de øvrige kvinder, og i den forbindelse er der blevet arrangeret virksomhedsbesøg på en produktionsvirksomhed.
Det næste hold begynder i midten af september.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 09.09.2020, punkt 9)

Almene familieboliger på Langelinie renoveres

Arbejdernes Byggeforening ønsker at renovere og ombygge 72 almene familieboger fra 1975 på Langelinie 1-11, som er fordelt på to blokke på 2 og tre etager. 12 boliger ønsker de at nedlægge, så der efter renoveringen er 60 boliger.

Formålet er at gøre boligerne mere tidssvarende, fremtidssikrede og lyse samt at øge tilgængeligheden. Blandt andet skal der etableres store glasfacader, nye køkkener, fornyelse af ventilation, vvs-installationer og elinstallationer, efterisolere og skiftes vinduer og døre. Udearealet får i også et løft.

Arbejdernes Byggeforening har søgt om Silkeborg Kommunes godkendelse til projektet. Byrådet har besluttet at godkende det. Renoveringen forventes at begynde i marts 2021 og være færdig 1. marts 2023.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.09.2020, punkt 2, byrådet, 28.09.2020, punkt 7)

Resultat af årets første grødeskæring

Fra 15.-19. juni blev årets første grødeskæring udført. 19. august sejlede Silkeborg Kommunen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø for at undersøge i hvilket omfang, grøden er vokset siden da.

Opstrøms Svostrup er det hurtig voksende pindsvineknop, der dominerer især i strømrenden, mens det nedstrøms Svostrup er den mere langsomt voksende børstebladet vandaks. Efter Kongensbro Bro blev pindsvineknop dominerende igen.

Omkring strømrenden stod grøden tæt og udbredt på hele strækningen. Strækningerne med mest grøde i strømrenden var nedstrøms ringvejsbroen og til cirka 1 km nedstrøms Resenbro.

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om genvæksten af grøden. Årets anden ekstraordinære grødeskæring blev sat i gang 1. september.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.09.2020, punkt 6)

Ingen §3-dispensation i forbindelse med den ekstraordinære grødeskæring

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal en §3-dispensation til fra Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med den ekstraordinære grødeskæring. Det var medlem af udvalget Peter Sig Kristensen, som ønskede, at udvalget skulle tage stilling til det.

Det ønskede han, da Silkeborg Kommune i maj 2014 fik et notat fra Mads Kobberø, codex advokater, om at ekstra grødeskæring ifølge advokatens vurdering skal baseres på dispensation fra Naturbeskyttelsesloven §3.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.09.2020, punkt 11)

August 2020

Del din mening om Byhaven

Byrådet har sendt forslaget til planerne og en miljøvurdering for Byhaven i høring, så du snart kan dele din mening om dem. Byhaven er et boligprojekt på Borgergade 74, hvor Netto og Maxi-Zoo i dag ligger på ca. 100 lejligheder fordelt på fem punkthuse fra 3-7 etager, som Bach Invest ønsker at bygge.

Miljøvurderingen viser, at forslaget til nye boliger ikke vil have betydning for fjernvarmeværkets muligheder for at udnytte deres miljøgodkendelser, og at boligerne vil blive støjpåvirket både på facaderne og de udendørs opholdsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overskrides. Med hensyn til højden på boligerne viser skyggediagrammer, at projektet ikke får væsentlige konsekvenser for naboerne.
(Klima- og Miljøudvalget. 12.08.2020, punkt 15, byrådet, 24.08.202, punkt 9)

Forvirring om etageantal på Lupinvej 2 fører til ny høringsperiode

Planerne har lige været i høring, men nu skal de i høring igen. Det drejer sig om planerne for den tidligere supermarkedsgrund på Lupinvej 2, som ejeren ønsker at bygge en åben boligkarré på med 4-6 etager og op til 96 boliger.

Planerne skal i høring igen, fordi der i planerne er uoverensstemmelser mellem kortbilaget og illustrationerne, og at der i forslaget til lokalplanen ikke er fastslået, hvad det maksimale etageantal er for de enkelte byggefelter.

Det har Plan- og Vejudvalget besluttet. De har også besluttet, at kortbilag 3 tilpasses til illustrationerne i lokalplanens redegørelse, så der bliver overensstemmelse mellem dem.

I den første høring kom der 15 høringssvar. Flere af dem handler om byggeriets højde og påpeger, at byggeriet vil virke højt i forhold til omgivelserne. Nu kommer planerne i en ny fire ugers høring.
(Plan- og Vejudvalget, 10.08.2020, punkt 17)

Nye åbningstider for Nordre Fælleshus

Silkeborg Bibliotekerne står for lokalebooking i Nordre Fælleshus. Biblioteket har revideret retningslinjerne med nye åbningstider, som nu vil være fra kl. 8–22 i hverdage og fra kl. 8-20 i weekender. Nordre Fælleshus holder lukket d. 24. dec. og 31. dec.

Biblioteket har revideret retningslinjerne for alle medborgerhuse i kommunen, så retningslinjerne er så ens som muligt. I retningslinjerne er der også taget hensyn til særlige forhold for de enkelte huse og lokale omstændigheder. Retningslinjerne kan ses på fritidsportalen.silkeborg.dk, hvor foreninger, borgere og virksomheder kan booke lokaler i de forskellige huse.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 10.08.2020, punkt 5)

Mere hjælp til ledige på Lupinvej og Resedavej

Arbejdsmarkedsudvalget valgte i juni at bruge 0,5 mio. kr. mere på at få flere fra boligområdet Lupinvej og Resedavej i arbejde. Nu er de blevet orienteret om, hvad de ekstra penge skal bruges til.

De ekstra penge skal bruges til to nye medarbejdere., der som både sagsbehandler og virksomhedskonsulent skal hjælpe forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

De ekstra medarbejdere betyder færre sager per medarbejder, så borgerne kan tilbydes en endnu mere håndholdt indsats. Med de ekstra penge øges muligheden for at genskabe den positive udvikling i beskæftigelsen på Lupinvej og Resedavej inden covid-19-pandemien.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 12.08.2020, punkt 10)

Vejen til en ny helhedsplan for Gudenåen er lagt

Gudenåkomiteen, som skal sørge for, at der bliver lavet en ny helhedsplan for Gudenåen, forventer, at til maj næste år kan planen bliver politisk behandling, og at den derefter kommer i høring. Over de næste 8-9 måneder er der planlagt en række møder, hvor planen skal blive til.

Gudenåkomiteen er et samarbejde på tværs af kommunerne og består af ét byrådsmedlem fra hver medlemskommune. Komiteen har på deres seneste møde også dannet en følgegruppe, hvor de inviterer en række organisationer til at deltage og rådgive dem.

Lige nu er arbejdet i gang med at kortlægge de områder og de værdier, der har været ramt af oversvømmelser, og hvad det har kostet. Det skal bruges som en hjælp til prioritere indsatsen. Det arrbejde forventes færdigt midt september.
(Klima- og Miljøudvalget, 12.08.2020, punkt 3)

Fire dage om at skære syv containerfulde grøde

Det tog fire dage – fra den 15. til 18 juni - at skære grøden fra Silkeborg Langsø til Tange Sø. Den afskåret grøde fyldte syv containere, og grødeskæringen kostede 218.690 kr. Det viser den orientering, som Klima- og Miljøudvalget har fået.

Silkeborg Kommune sejlede 22. juni strækningen sammen med vandløbslauget GST og Gudenådalens Lodsejerforening, og der var enighed om, at grødeskæringen opfyldte kravet i regulativet om en skærebredde på 7 meter og 20 meter i Tange Sø.

Vandet er faldet mest nedstrøms Svostrup Bro og Nebelgårde, hvor grødemængden er størst. Kontrollen af grødeskæringen blev udført 24. juni Orbicon. Her blev det konstateret, at der var sket en genvækst hos vandplanten pindsvineknop, som er den hurtigst voksende. Silkeborg Kommune vil i slutningen af august sejle strækningen igen for at beskrive omfanget af genvæksten af vandplanter.

Silkeborg Kommune har også beskåret fire bevoksninger af piletræ nedstrøms Svostrup Bro og en pilebevoksning nedstrøms Tvilum Kirke, hvor pilebevoksningen hindrede vandets frie løb.
(Klima- og Miljøudvalget, 12.08.2020, punkt 4)

Grøde og ikke sandaflejringer er skyld i høje vandstande

Det er ikke sandaflejringer og forandringer i vandløbsprofilet, som er årsager til de forhøjede vandstande. Den afgørende årsag er grøde, og i vinterhalvåret er det overvintrende grøde.

Det viser opmålinger af Gudenåen, som er blevet lavet på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i foråret 2020. I opmålingerne er der ikke fundet aflejringer af betydning, så der er ikke væsentlige ændringer af Gudenåens bund i forhold til opmålingerne fra 1997 og 2011.

Opmålingerne er udført af Orbicon og skal danne grundlag for det nye regulativ, som skal laves for Gudenåen. Opmålingerne giver mulighed for at se, om der er bestemte dele af åen, hvor vandet har svært ved at løbe videre. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om
(Klima- og Miljøudvalget, 12.08.2020, punkt 5)

Status for arbejdet med af fjerne sand fra Gudenåen

Klima- og Miljøudvalget har fået en status på, hvordan arbejdet går med at få fjernet sand fra Gudenåen. Der er nu kommet svar på de prøver, der er taget af sandet, som skal fjernes.

De viser, at sandet samlet set kan betragtes som rent, og at sammensætningen af Gudenåens bund består af 50 % sand/stærkt gruset, 40 % tørv og 10 % ler.
Klima- og Miljøudvalget har besluttet at justere, hvor sandet skal fjernes fra, så det er sand og ikke tørv og ler, der fjernes.

Det er endnu ikke afklaret, hvor sandet skal hen. Der mangler blandt andet også godkendelser fra Viborg og Favrskov Kommune før, arbejdet med at fjerne sand kan gå i gang på en cirka 900 meter lang og cirka 20 meter bred rende ved Gudenåens indløb i Tange Sø.
(Klima- og Miljøudvalget, 12.08.2020, punkt 6)

Juni 2020

Del din mening om kommuneplanen: Hvordan skal Alderslyst-Søholt udvikle sig?

Byrådet har godkendt et forslag til kommuneplanen, som beskriver, hvordan den fysiske udvikling de næste 12 år skal være.

Fra 17. august 2020 til 12. oktober 2020 kan du dele din mening om forslaget. Fra 1. september til 1. oktober holder lokalrådene borgermøde om forslaget til kommuneplanen, hvor Silkeborg Kommune deltager, som Midtjyllands Avis også dækker.

For Alderslyst-Søholt er nogle væsentlige ændringer i forslaget, at parkanlægget ved Lupinvej udvides til at omfatte det ubebyggede, grønne område Borgergade 96, 98 og 100 for at skabe sammenhæng til Borgergade, og at Borgervænget 24 og Nørrevænget 32 ved siden af Lagkagehuset bliver en del af centerområdet, så der kan bygges butik på boliggrundene.

Kommuneplanen er et resultat af krav, ønsker og forslag fra mange sider både statslige interesser, byrådets ambitioner, byggeansøgninger og idéer fra borgere. Se forslaget til kommuneplanen her.

(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2020, punkt 6, byrådet, 22.06.2020, punkt 9)

Helhedsplan for Søholt godkendt: Et mekka for sports- og fritidsaktiviteter

Byrådet har godkendt helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena, som skal være kommunens største og foretrukne sports- og fritidsarena både til verdensmesteren og hverdagsmesteren.

Helhedsplanen beskriver, hvordan Søholt skal udvikles i fremtiden. Hovedgrebet er, at området skal bindes bedre sammen fra JYSK park og JYSK arena i vest og til atletikstadionet i øst via et fodgængervenligt stræde, som nye faciliteter og funktioner i området skal vende ud mod. Der skal etableres en grøn fælled kaldet Det grønne hjerte og et stisystem internt i området kaldet Loopet, som også kan bruges som gå- og løberuter.

Planen er lavet i samarbejde mellem de mange interessenter i og omkring Søholt, som er blevet involveret og har sat deres præg på udformningen af helhedsplanen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 08.06.2020, punkt 2, byrådet, 22.06.2020, punkt 12)

Ingen miljøvurdering af ny farvebutik ved Center Nord

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planen om en ny farvebutik på Nørrevænget ved siden af Lagkagehuset, hvor der i dag er boliger.

Det er Color Shopping ApS, som ønsker at opføre en butik på Nørrevænget 32 og Borgervænget 24.

Der er lavet en miljøscreening af planen. Teknik- og Miljøafdelingen har ud fra den vurderet, at det ikke er nødvendigt med en miljøvurdering, fordi planen ikke har væsentlige negative konsekvenser.

Forslaget til lokalplanen giver mulighed for en udsalgsvarebutik og ikke en dagligvarebutik.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 5)

Flere penge til at få flere i arbejde fra Resedavej og Lupinvej

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt Økonomi- og Erhvervsudvalget om at halvdelen af besparelsen i budgettet 2020 – cirka en halv million kroner – skal bruges på at få flere i arbejde fra Resedavej og Lupinvej.

Det skal være med til at få ledigheden for de 18-64 årige til at komme under 40 %, så området kan komme af regeringen ghettoliste.
Besparelsen på budgettet kommer efter, at en beskæftigelsesindsats er blevet stoppet, fordi det ikke havde den ønskede effekt.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 03.06.2020, punkt 5)

De skal lave byggeprogram til den ny hal ved Sølystskolen

Efter områdestudiet for hallen blev godkendt er næste skridt at få sammensat et idé- og programudvalg, som skal lave et byggeprogram, der beskriver byggeriet i tekst og tegninger med et økonomisk overslag.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt sammensætningen af udvalget, som kommer til at være: Formand: Bente Refslund fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, sektionsleder for Kultur- og Fritidssektionen Jeppe Thøgersen, teamleder for Idræts- og fritidsteamet Anders Chr. Larsen (sekretær), en repræsentant for Ejendomme, Sølystskolens skoleleder Karina Corneliusen, en fagrepræsentant for Sølystskolen, ungdomsskoleinspektør Lars Buchholt Kristensen, en eller flere repræsentanter for Silkeborg Gymnastikforening, en repræsentant for eliteSilkeborg og en repræsentant for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 08.06.2020, punkt 4)

Færgegårdens 141 almene boliger bliver renoveret

Arbejdernes Byggeforening vil renovere og ombygge de 141 almene boliger i Færgegården for at gøre dem mere tidssvarende, fremtidssikrede og forbedre tilgængeligheden.

Renoveringen består af altanrenovering, efterisolering af tag, udskiftning af døre og vinduer, nye installationer, etablering af fire elevatorer og sammenlægninger af lejligheder, så der nedlægges 14 boliger.

Færgegården blev bygget i 1943-45, og i dag er de 141 boliger fordelt på 56 2-rumslejligheder og 85 3-rumslejligheder. Renoveringen forventes at gå i gang i oktober 2021. Byrådet har givet tilsagn om støtte til renoveringen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.06.2020, punkt 15, byrådet, 22.06.2020, punkt 23)

Etablering af Housing Silkeborg forløber efter planen

Ombygningen af Tulipanvej 100 til det nye tilbud til hjemløse er godt i gang. De sidste borgere i det tidligere botilbud til handicappede flyttede ud i februar 2020, hvor renoveringen gik i gang.

Renoveringen er stort set gået planmæssigt siden da og forventes færdig 1. oktober 2020. Borgere forventes at kunne flytte ind fra 15. oktober. Lejemålet for det nuværende tilbud til hjemløse på Borgergade opsiges 1. december 2020. Socialudvalget er blevet orienteret.
(Socialudvalget, 02.06.2020, punkt 16)

Silkeborg Billardklub renoverer klublokaler på Nylandsvej

På Nylandsvej 68 holder Silkeborg Billardklub til, og de vil gerne renovere deres klublokaler og deres billardborde for at være mere tidssvarende, få lavere driftsomkostninger og tiltrække flere medlemmer.

Deres renoveringsprojekt har et budget på 286.000 kr., og de har søgt om tilskud på 110.000 kr. fra puljen til lokalt initierede projekter. Både Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og byrådet har godkendt ansøgningen og giver klubben tilskud til renoveringen.

Klubben skal blandt andet gå over til fjernvarme i stedet for el. Deres medlemmer er primært pensionister, som spiller hver formiddag, og så nogle yngre spillere, som spiller om aftenen og i weekenderne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 08.06.2020, punkt 11, byrådet, 22.06.2020, punkt 28)

Byrådet sætter penge af til at fjerne sand i Gudenåen

Klima- og Miljøudvalget har søgt byrådet om 5 mio. kr. til at fjerne aflejret sand på en 890 meter strækning fra Borre Å og ud i Tange Sø i en 20 meter bred strømrende.

Teknik- og Miljøafdelingen skønner ud fra overslagspriser, at det samlet set kan koste op til 5 mio. kr. Det forventes at koste 2 mio. at grave eller suge sandet op og 2,3 mio. kr. at transportere sandet til et område, der ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven fx landbrugsjord eller grusgrav.

Det kan komme til at blive dyrere endnu, hvis det opgravede sand indeholder stoffer, som skal håndteres på en særlig måde.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 11, byrådet, 22.06.2020, punkt 2)

Status for arbejdet med af fjerne sand fra Gudenåen: 250 prøver af sandet

Cirka 250 prøver skal der tages af sandet i Gudenåen fra Borre Å og ud i Tange Sø, hvor der arbejdes på at fjerne sand. Det er af flere tiltag for at forhindre oversvømmelser.

Der kan også blive tale om væsentlig færre prøver, hvis prøverne er meget ens. Prøverne bliver taget i starten af juni. Der skal tages prøver for at se, om sandet indeholder miljøfremmede stoffer. Hvis det gør, kan det blive dyrere at komme af med sandet. Prisen for prøverne er 195.000 kr.

Viborg og Favrskov kommuner skal også give tilladelse til opgravningen, fordi Gudenåen går over flere kommunegrænser. Favrskov kommune forventer, at sagen skal behandles politisk, hvor der er en sagsbehandlingstid på 2-3 måneder. Viborg Kommune kan først tage stilling til om sagen skal for det politiske udvalg, når sagen er fuldt belyst.

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status for fjernelse af sand.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 10)

Grødeskæring blev sat i gang 15. juni

Vandløbsmyndigheden i Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune har bedt Sloths Naturpleje om at sætte gang i grædeskæring fra Tange Sø til Silkeborg Langsø.
Grødeskæringen blev sat i gang ved Tange Sø 15. juni 2020. Sloths Naturpleje har sagt, at arbejdet er udført inden for 2-5 dage. Skæringen sker i henhold til vandløbsregulativet for åen i en syv meter bred strømrende, som skal sikre vandføringsevnen i sommerperioden.

Efter grødeskæringen bliver der lavet et vandsyn. Vandløbslauget GST og Gudenådalens Lodsejerforening inviteres med på vandsynet.

Silkeborg Kommune er også i gang med at måle Gudenåstrækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø for at se, om der er aflejringer eller indsnævringer i Gudenåen. Teknik- og Miljøafdelingen forventer at modtage det endelige resultat af opmålingen midt i juni.
(Klima- og Miljøudvalget, 11.06.2020, punkt 2)

Gudenåkommuner mødes igen om helhedsplan – projektleder ansat

Borgmestrene for de syv Gudenåkommuner har besluttet, at der skal laves en helhedsplan for vandhåndteringen i Gudenåen på tværs af de syv Gudenåkommuner for, at der fremadrettet kan ske en styrket og koordineret vandforvaltning.

Silkeborg Kommune har 1. april 2020 ansat en projektleder til at stå for det i samarbejde med de øvrige kommuner. Et forslag til helhedsplanen forventes færdigt til sommer i 2021.

Det er besluttet at Gudenåkomiteen skal være styregruppe under borgmestergruppen. Gudenåkomiteen har møde 19. juni 2020.

Her vil processen og rammen for arbejdet med helhedsplanen blive fremlagt og drøftet samt en nedsættelse af en følgegruppe. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 8)

Maj 2020

Skal færdiggørelsen af Center Nord og udvidelsen af Viborgbroen på anlægsbudgettet?

Plan- og Vejudvalget har drøftet et udkast over hvilke nye veje, stier og broer, de gerne ser, der skal på anlægsbudgettet for 2021-2029. To af de projekter, der er med i udkastet, er en udvidelsen af Viborgbroen med en ny bro til cyklister og fodgængere, der hægtes på østsiden af Viborgbroen, så broen kan udvides med flere spor. Pris: 17,4 mio. kr., som skal sættes af i årene fra 2022-2024.

Det andet projekt er færdiggørelsen af Center Nord, som blandt andet indeholder en vejlukning af Nørrevænget mod øst og ombygning af lyskryds omkring Center Nord. Pris: 24. mio. kr. som skal sættes af i årene 2026-2028.

Projekterne er et af flere ønskede vejprojekter, som der ikke er sat penge af til. Hvis der skal findes penge til projekterne og andre afgørende vejprojekter i kommunen, så skal hele vejområdet have minimum 80 mio. kr. om året til at bygge for.

I august drøfter byrådet et oplæg til anlægsbudgettet og om vejene skal på anlægsbudgettet.
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 15)

Mange ønsker til idrætsfaciliteter på Søholt

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har drøftet et udkast over hvilke nye kultur- og idrætsfaciliteter, de gerne ser, der skal på anlægsbudgettet for 2021-2029. Fire af de projekter, der er med i udkastet, er:

En ny løbebane på Silkeborg Atletikstadion, som bør udskiftet. Pris: 2,5 mio. kr. som ønskes sat af i 2024.

Renovering af kunstgræsbane ved Søholt, som har en meget kort levetid tilbage. Pris: 1,5 mio. kr., som ønskes sat af i 2021.

Nye omklædningsrum ved Søholt, da de nuværende ligger der, hvor et nyt svømmecenter skal ligge. Derfor kan det blive nødvendigt at etablere 12 nye omklædningsrum. Pris: 16. mio. kr., som ønskes sat af i 2021-2022.

Indendørs atletikstadion ved Søholt, som er et ønske i forbindelse med helhedsplanen for Søholt.

Projekterne er der ikke sat penge af til endnu. I august drøfter byrådet et oplæg til anlægsbudgettet og om nogle af projekterne skal på anlægsbudgettet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.05.2020, punkt 10)

Nye krav til nye lejere på Resedavej og Lupinvej

Boligorganisationerne AAB Silkeborg Arbejdernes Byggeforening ønsker at få skærpet reglerne for, hvem der kan flytte ind i deres boliger på Resedavej og Lupinvej. Byrådet har godkendt de skærpede regler, som betyder:

At alle der flytter ind mellem 18-64 år, skal have mindst 30 timers arbejde om ugen eller være i uddannelse, at alle der flytter ind over 15 år skal have ren straffeattest, at for seniorer skal både boligsøger og ægtefælle/partner være fyldt 64 år og at skilte eller separerede personer ikke får fortrinsret som før.

De nye regler gælder for alle boliger i områder, og er trådt i kraft, da byrådet godkendte de nyre udlejningsregler. De gælder et år frem, så skal effekten af reglerne vurderes. Reglerne skal hjælpe med at få området af statens ghettoliste.

De to boligforeninger har også fået lov til at udveksle oplysninger (navn og adresse) om lejere, der er opsagt eller ophævet, hvis lejerne ikke har vist god skik og orden, ikke betalt husleje eller uberettiget brug af det lejede styrke trygheden i området.

En opgørelse viser, at der har været et fald i arbejdsløsheden fra 2018 til 2019, og siden marts 2019 har der også været en positiv udvikling frem til marts 2020, hvor corona-krisen brød ud.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19.05.2020, punkt 18 og 19, byrådet, 25.05.2020, punkt 18, 19 og 20)

Kontrol af Gudenåen: Tre steder lever ikke op til regulativet

Silkeborg og Favrskov kommuner har i april lavet en kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg by til Tange Sø. Kontrollen viser, at kravene til vandføringsevnen er overskredet tre steder.

Det første er ved Resenbro, hvor det er en marginal overskridelse. Det andet sted er på strækningen ved Svostrup, hvor der er 30 cm overskridelse og det tredje sted er på en strækning ved Truust, hvor der er en 16 cm overskridelse.

Der er betydelige mængder overvintrende vandplanter, og det vurderes, at det er dem, som er skyld i overskridelserne, fordi der ikke er konstateret aflejringer på vandløbsbunden eller indsnævringer af vandløbet. Overskridelserne er mere markante end tidligere set.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det er et resultat af en veludviklet bestand af vandplanter sidste sommer, som har efterladt flere overvintrende skud i kombination med bevoksninger af vintergrønne vandranunkler formentlig på grund af den milde vinter.

Med udgangen af maj er strækningen fra Silkeborg Langsø til Borre Å målt op som et led i at udarbejde et nyt regulativ for strækningen. Det vil bidrage til at få afklaret, om aflejringer og profilforandringer også spiller ind på overskridelserne.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2020, punkt 6)

Ny aftale om grødeskæring

Teknik- og Miljøafdelingen har lavet en aftale med Sloths Naturpleje om at stå for grødeskæringen i 2020. Grøden skal skæres hurtig og effektiv og over ganske få dage.

Sidste år gik grødeskæring ikke hurtigt nok, og derfor besluttede Klima- og Miljøudvalget, at der skulle findes en anden til entreprenør til at skære grøden i år.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2020, punkt 6)

Forslag om at udskyde byggeriet af Ringgårdsparken et år

Det er økonomiske svære tider på sundheds- og ældreområdet. Derfor har Ejendomschefen og Sundheds- og Omsorgschefen anbefalet, at der ikke sættes nye byggeopgaver i gang før, der er lavet en plan, der skal styrke området og en revideret plejeboligplan.

Sundheds- og Omsorgschefen har også anbefalet, at starten på byggeriet af Ringgårdsparken, Alderslyst nye plejecenter på Nylandsvej, udskydes et år, og at en beslutning om udvidelse af Rosengårdscentret udskydes, og det afsatte beløb på 2,5 mio. kr. til udvidelsen kommer over i puljen for projekter til efter 2023.

Sundheds- og Ældreudvalget har drøftet anbefalingerne et udkast til anlægsbudgettet for 2021-2029.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 11.05.2020, punkt 5)

Der arbejdes på at udvide parkeringsfondens dækning

I forbindelse med den igangværende revidering af kommuneplanen arbejdes der på at ændre afgrænsningen af parkeringsfondens dækning. Det er Plan- og Vejudvalget blevet orienteret om.

I kommuneplanen er der et krav om hvor mange p-pladser, der skal etableres ved nybyggeri og ombygninger. Hvis det ikke er muligt at leve op til kravet, kan man søge dispensation og i stedet betale et bidrag til kommunens parkeringsfond. Så forpligter kommunen sig på at opføre offentlige tilgængelige p-pladser et andet sted i samme område senest 5 år efter.

I de seneste år er der ikke givet dispensation i forhold til kravet og indbetalt til fonden, da der ikke har været planer om at anlægge nye p-pladser, som vil kunne indfri kommunens forpligtelser. Det har betydet, at der er projekter, der ikke har kunnet realiseres, da det ikke har været muligt at opfylde p-kravet på egen grund.

Da der nu arbejdes på at finde en placering til opførelse af et p-hus i Silkeborg midtby, giver det mulighed for at se positivt på dispensationsansøgninger.
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 8)

April 2020

Områdestudie godkendt: Den nye Sølysthal kommer med en udvidet og gentænkt p-plads

Der er blevet lavet et områdestudie ved Sølystskolen for at placere den nye hal mest hensigtsmæssigt. Økonomi- og Erhvervsudvalget har nu godkendt områdestudiet og sat 5 mio. kr. af de 10 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2021.

Den nye hal kommer til at ligge mellem den eksisterende idrætshal og den sydvendte gymnastiksal. Placeringen betyder, at de to haller kan bygges sammen og via flydende vægge bruges som én stor hal, hvor hele skolen kan samles, eller som to separate haller. Der er opbakning til placeringen blandt alle interessenterne i området.

Områdestudiet viser også, at der er behov for en udvidelse og gentænkning af p-området. Der skal etableres 100 nye p-pladser. Udover genindretningen af p-pladsen og kiss&ride området skal det være rekreative elementer på det grønne område, så der bliver et sammenhængende og udadvendt udemiljø omkring den nye klub, fodboldbane, haller og skolen. Det asfalterede område foran klubben skal både bruges til parkering og efter endt skoledag til skate- og rulleaktiviteter.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.04.2020, punkt 13)

Prognose: Sølystskolen får 50 færre elever om seks år

Det viser en elevtalsprognose, som Silkeborg Kommune har fået lavet. I skoledistriktet for Sølystskolen er der i dag 579 elever fordelt på 26 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 529 elever fordelt på 24 klasser. I skoleåret 2032/33 forventes der at være 557 elever fordelt på 25 klasser.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 165 elever om seks år. Men fra skoleåret 2025/26 og frem til 2032/33 forventes elevtallet i hele kommunen at stige med 1.125. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt prognosen, som bliver brugt til at lave budget for 2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Hvor mange bor der i Alderslyst-Søholt i dag og om 13 år?

I dag bor der 9.574 i Alderslyst-Søholt som svarer til skoledistriktet for Sølystskolen og det område, lokalrådet dækker. Om 13 år bor der 9.542 ifølge prognosen. Befolkningstallet i Alderslyst-Søholt forventes falde frem til 2025 til 9.406, hvorefter det stiger indtil 2030 til 9.580 for igen at falde frem til 2033.

I hele kommunen bor der 94.041. Om 13 år bor der 106.812, viser prognosen. Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget befolkningsprognosen til efterretning.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Ny bane til kajakpolo i Langsøen

Silkeborg Kajakklub ønsker at etablere en ny bane til kajakpolo i Silkeborg Langsø ved Søsportens Hus. Banen skal erstatte den eksisterende placering i havnen.

Klubben ønsker en ny bane, fordi der mangler faciliteter som dommerbroer, og bådtrafikken kan være generet af den nuværende placering. Strømmen i havnen kan også være et problem, der når spilles kajakpolo. Ved Søsportens Hus er der også bedre adgang til omklædning, toiletter og p-pladser.

En ny kajakpolo bane kan etableres ved at benytte de gamle broer, når Østre og Vestre Søbad moderniseres. Broerne vil ligge stationært i søen hele året og vil kunne bruges af alle, når banen ikke er i brug. Foreningen forventer at bruge banen fra 1. april til 15. oktober.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Klima- og Miljøudvalget har godkendt at etablere en ny bane i Silkeborg Langsø. Plan- og Vejudvalget mangler at godkende den nye bane. Hvis de nødvendige godkendelser og tilladelser opnås, forventes banen er være klar til sommeren 2020.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 30.03.2020, punkt 9, Klima- og Miljøudvalget, 01.04.2020, punkt 9)

Silkeborg Kajakklub får tilladelse til opsætning af robaneanlæg

Silkeborg kajakklub har i år fået tilladelse til at sætte tre baner op i Silkeborg Langsø fra 1. juni til 1. september og til at sætte ni baner op til et til to stævner. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet.

Det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsøs midtbassin har eksisteret siden 1990’erne. Anlægget ejes af Silkeborg kommune, og anvendes hovedsageligt af Silkeborg Kajakklub.

Anlægget fungerer ved, at wirer spændes mellem pæle i hver ende af anlægget. Wirerne ligger i ca. 1,5 meters dybde, og på dem er der sat flydebøjer. Siden 2009 har Silkeborg Kommune givet tilladelse til, at robaneanlæg opsættes til træning og til 1-2 stævner i perioden 1. juli til 31. august.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at robaneanlægget ikke påvirker søen negativt miljømæssigt eller afvandingsmæssigt.
(Klima- og Miljøudvalget, 01.04.2020, punkt 9)

Nørrevængets Børnehus genopfriskes indvendigt

Byrådet har besluttet at fremrykke anlægsprojekter efter regeringen og KL har aftalt, at kommunerne i 2020 er sat fri af den oprindelige anlægsramme.

Et af de projekter er en indvendig genopfriskning af Nørrevængets Børnehus, hvor der bliver lavet malerarbejde og sat nye døre og gulve i for 500.000 kr.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.04.2020, punkt 2, byrådet, 27.04.2020, punkt 17)

Marts 2020

Del din mening om planene for Lupinvej 2

Du kan snart dele din mening om planerne for Lupinvej 2 og miljøvurderingen, fordi byrådet har godkendt at sende dem i høring. Planerne indeholder en omdannelse af en tidligere supermarkedsgrund til en åben boligkarré på mellem 4-6 etager inklusiv tagterrasse med op til 96 boliger.

Ifølge planen skal bygningen opføres med facadeforskydninger, grønt tag og at gårdrummet skal være grønne og minde om en park. Det har ikke været muligt at opfylde det politiske ønske om at få 96 p-pladser til boligerne under jorden eller i konstruktion, fordi det vil øge projektets kompleksitet og fordyre projektet, så projektet bliver urentabelt.

Miljøvurderingen af planerne viser, at der skal gøres særlige tiltag for at mindske trafikstøjen i boligerne som for eksempel facadeisolering og lydruder.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 54, Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2020, punkt 5, byrådet, 23.03.2020, punkt 5)

Planer om at erstatte butikker med punkthuse på Borgergade

98 lejligheder fordelt på fem punkthuse med varierende højde op til syv etager. De er planerne for grunden på Borgergade, hvor Netto og Maxi-Zoo i dag ligger. Det er Byhaven Silkeborg ApS, som ønsker at opføre boligerne.

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der kan sættes gang i arbejdet med at lave en lokalplan, der muliggør projektet på baggrund af den bebyggelsesplan, som Byhaven Silkeborg ApS har lavet.

Planerne er, at projektet Byhaven skal være en enklave i Alderslyst med byrum og sivegader, der inviterer til ophold fra Borgergade i de offentligt tilgængelig byrum imellem punkthusene med adgang til den eksisterende bypark med regnvandsbassin syd for området. Til- og frakørslen til boligerne skal ske via Lupinvej. Der vil ikke være adgang for kørende trafik fra Borgergade – kun for brand og redning.

Klima- og Miljøudvalget har også besluttet, at der skal laves en miljøvurdering af planerne i forhold til, hvordan trafikstøjen påvirker de evt. boliger.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 58, Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2020, punkt 19)

Enighed om placering af hal – områdestudie forventes godkendt i april

Der er enighed blandt interessenterne om, at den nye hal skal placeres i sammenhæng med de øvrige sale og idrætshallen på Sølystskolen. Den nye hal, som der er sat 10 mio. kr. af til, skal fungere som gymnastik- og multihal til de mange forskellige brugergrupper.

Der er ved at blive lavet et områdestudie, som undersøger hallens placering og konsekvenserne af placeringen i forhold til parkering, infrastruktur. idrætsfaciliteter og økonomi. Områdestudiet har indtil videre vist, at der er bred opbakning blandt alle interessenter til sammenbygningen med de eksisterende sale og hallen.

Det forventes, at områdestudiet er færdigt og godkendt til april. Bagefter overgår det videre arbejde med hallens indhold til ide- og programudvalget.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 02.03.2020, punkt 3)

De sidste 12 år: 869 nye boliger i Alderslyst - de næste 12 år forventes 539

I Alderslyst er der de sidste 12 år kommet 869 nye boliger. Dermed er Alderslyst det lokalområde, som har fået syvende flest nye boliger de sidste 12 år. De næste 12 år forventes der at komme 539 nye boliger. De er femte mest blandt lokalområderne.

Det viser boligprogram for perioden 2020-2032, som Teknik- og Miljøafdelingen har lavet. Boligprogrammet viser en oversigt over forventet antal indflyttede boliger fordelt på område og boligtype. Boligprogrammet ligger til grundlag for befolkningsprognosen.

Boligprogrammet er lavet på baggrund af udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028, igangværende lokalplaner og efterspørgslen efter boliger, aktuelle tendens indenfor byggeriet og igangværende byggesager samt historiske tendenser i områderne.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 45)

Det nye tilbud til hjemløse skal hedde Housing Silkeborg

Socialudvalget bad i februar Udsatterådet om at anbefale et nyt navn til det nye tilbud til hjemløse på Tulipanvej 100. Udsatterådet anbefalede Hosuing Silkeborg blandt fem forslag. Socialudvalget har godkendt, at det bliver tilbuddets navn.

De andre forslag var Silkeborg Forsorgshjem, Birkelunden Forsorgstilbud, Silkeborg Forsorgstilbud og Forsorgscenter Silkeborg.
(Socialudvalget, 03.03.2020, punkt 12)

Ungdomsboliger på Borgergade bliver færre og større

AAB Silkeborg vil ombygge otte almene ungdomsboliger og samtidig nedlægge 11 almene ungdomsboliger på Borgergade 113-149. Boligerne er små, og både bygning og udearealer fremstår nedslidte og triste. Projektet skal sikre at boligerne bliver mere tidssvarende og energirigtige, og dermed nemmere at udleje.
Byrådet har godkendt den anskaffelsessum på 10 mio. kr., som kommunen delvist skal give i støtte.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17.03.2020, punkt 8, byrådet, 23.03.2020, punkt 18

Februar 2020

Planerne om at forbinde Nordre Ringvej og Viborgvej er vedtaget

Planerne om at løfte Nord Ringvej i niveau med Viborgvej og forbinde dem i et nyt lyskryds har været i høring. Der er kommer 46 høringssvar, og på baggrund af dem er der lavet en ændring.

Ændringen er, at gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej fjernes fra lokalplanen. Der laves alene en adgangsbegrænset indkørsel til grunden Viborgvej 31 med ”højre ind”, så den gennemkørende trafik på Håndværkervej reduceres.

I høringssvarene gav beboere på Brokbjergvej udtryk for bekymring i forhold til mere trafik og trafiksikkerhed på Brokbjergvej, som de mener er usikker og meget trafikeret i dag. Beboerne i dalvejs-kvarteret er overordnet set bekymret for en eventuel øget trafik på Dalvejen ved lukning af Brokbjergvej ud mod Viborgvej.

Beboerne på Håndværkervej og Garvervej er primært bekymrede for gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej og øget trafik og usikkerhed. 

Byrådet har vedtaget planerne med ændringen, som skal forbedre trafikken og fremkommeligheden og aflaste Nørrevænget for trafik.
(Plan- og Vejudvalget, 03.02.2020, punkt 7)

Arbejdet med at placere den nye hal ved Sølystskolen er i gang

Byrådet har nu godkendt, at der bruges i alt 10 mio. kr. til at opføre en ny idrætshal ved Sølystskolen. Arbejdet med at finde ud af, hvor hallen præcist skal placeres ved Sølystskolen, hvor stor den skal være og hvilke funktioner, den skal have, er i gang.

Flere placeringer i området er undersøgt. Silkeborg Gymnastikforening har i samarbejdet med LABAN Arkitekter lavet et forslag til placering af den nye hal imellem de eksisterende haller og sale, så den nye hal bliver bygget sammen med de andre.

Der er ved at blive lavet et områdestudiet, som undersøger, om den foreslåede placering er den bedste på for