Selvbetjening og tidsbestilling

Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser. Du finder alle aktuelle høringer her.

 

Vælg dit lokalområde

Marts 2019

Prognose: Alderslyst-Søholt får 399 nye boliger på 12 år

Det viser en prognose kaldet Boligprogram 2019-2031, som kommunens Teknik- og Miljøafdeling har lavet. Prognosen er er lavet på baggrund af vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028, igangværende byggesager, kommende lokalplaner, efterspørgsel på boliger i området, tendenser indenfor byggeriet og historiske tendenser. Kigger man tilbage, er der kommet 191 boliger i området de sidste 11 år – fra 2007 til 2018.
(Plan- og Vejudvalget, 04.03.2019, punkt 11, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2019, punkt 9)

P-pladser til autocampere på vej i Alderslyst-Søholt

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der skal reserveres flere p-pladser til autocampere, så turister har nemmere adgang til Silkeborg by. Det vil dog blive parkering med begrænsnings, så p-pladserne ikke kan bruges til at overnatte på i autocampere. Det er et ønske fra campingpladserne, da de ønsker at tilbyde autocampere overnatningsmuligheder. Udvalget har udpeget 10 steder, hvor der skal oprettes p-pladser til autocampere. I Alderslyst-Søholt bliver der reserveret tre p-pladser på Søhavens p-plads til autocampere indtil, der er fundet en varig løsning for grunde. På p-pladsen øst for Ansvej. Syd for Søholt bliver der reserveret tre pladser til autocampere og langs rabatten på Ege Allé ud for Søholt Renseanlæg bliver der lavet fire til fem p-pladser. Her undersøges det også, om autocampere kan tømmes ved renseanlægget. I Midtbyen bliver der etableret pladser på Søndre Ringvej, Søgade, Iskælderdalen og på Drewsensvej og i Sydbyen på Vejlsøvej og Søndre Ringvej.
(Plan- og Vejudvalget, 03.04.2019, punkt 42)

Planer om ny restaurant og dagligvarebutik langs Borgergade

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre en fastfood-restaurant, en dagligvarebutik på 1.200 m2 og et tankanlæg med vaskehal langs Borgergade. Tankanlægget og vaskehallen har samme placering som den nuværende tankplads på hjørnet af Nørrevænget og Borgergade. Ansøgeren ønsker at opføre fastfood-restauranten der, hvor en lukket dagligvarebutik i dag ligger, som i så fald skal rives ned. Ifølge ansøgerens plan skal den nye dagligvarebutik ligge der, hvor der i dag er et grønt og rekreativt område, som der tidligere har været boliger på. Ifølge den nuværende lokalplan kan der ikke bygges på det rekreative område. Derfor skal der laves en ny lokalplan, hvis projektet skal blive til noget. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at planerne er i tråd med områdets øvrige karakter og vil bidrage til at styrke området som et markant handelscenter. Trafikalt er det kompliceret, fordi planerne vil give mere trafik i området som i forvejen er præget af en stor trafikbelastning. Ansøgeren har i sine planer tilføjet en ekstra indkørsel ved den nye dagligvarebutik. Hvis det skal realiseres, skal der etableres en venstresvingsbane til den nye indkørsel og de eksisterende svingbaner og trafikanlæg må ikke ændres. Der er tidligere vedtaget en trafikplan for Center Nord, som skal forbedre trafikafviklingen i fem etaper og som koster over 40 mio. kr. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet med at lave en ny lokalplan kan gå i gang ud fra ansøgerens planer.
(Plan- og Vejudvalget, 04.03.2019, punkt 9)

Ny lov rammer børnepasningen i Alderslyst-Søholt

Folketinget har ændret i loven om dagtilbud, som en del af ghettopakken. Lovændringen får betydning for, hvor 0-6-årige børn fra Resedavej og Lupinvej må passes, fordi området er karakteriseret som udsat. Den nye lov betyder, at der ikke må være flere børn end 30 % fra Resedavej og Lupinvej i samme børnehus. Loven gælder fra 2020. Blæksprutten på Resedavej lever ikke op til loven. Fra Blækspruttens vuggestue bor 68 % af børnene på Resedavej eller Lupinvej og for Blækspruttens børnehave er tallet 85 %. For de tre andre børnehuse i Alderslyst og Søholt ligger tallet mellem 13 og 22 %. Samlet for alle fire børnehuse er tallet 33 %. Det er muligt, at fordele børnene i Alderslyst-Søholt på en anden måde, men hvis børnetallet er det samme i 2020, som det er i år, så er det ikke muligt at opfylde den nye lov. En anden lovændring er, at forældre, som får tilbudt en plads i et børnehus som Blæksprutten, der ligger i et udsat område, også skal tilbydes at få deres børn passet i et andet børnehus. Så de forældre, der ikke bor på Resedavej og Lupinvej, som får tilbudt en plads i Blæksprutten, kan sige nej og vælge det andet tilbud. Det kan betyde færre børn i Blæksprutten og et større pres på de andre børnehuse i Alderslyst, Søholt, Gødvad og Balle. Der kan i 2019 søges dispensation fra loven. Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret om problemstillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.03.2019, punkt 2)

Ansøgning om dispensation til tre punkthuse på Søhaven

Silkeborg Kommune har fået en ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen til at opføre tre punkthuse på tre, fem og syv etager på Søhaven på hjørnet af Borgergade og Sølystvej. Ansøgeren har tidligere søgt om dispensation. Her gav kommunen dispensation, men Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrede dispensationen til et afslag, fordi projektet ville betyde en væsentlig tilsidesættelse af de landskabelige hensyn i forhold til søbeskyttelseslinje, og fordi det højeste punkthus på 25 meter ville adskille sig for meget fra den lavere bebyggelse på modsatte side af Borgergade. Siden er en ny lokalplan godkendt for byggeri på den modsatte side af Borgergade, som nu tillader byggeri i op til syv. Ansøgeren har også ændret sit boligprojekt, så byggehøjden på de to højeste punkthuse er reduceret, så byggeriet højest vil være 20 meter med fem etager. På den baggrund søger ansøgeren om dispensation igen. Dog kan kommunen, som ejer grunden, ikke give dispensation før grunden har været i udbud. Det forventes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om grunden skal i udbud på deres møde i april. Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Plan- og Vejudvalget, 03.04.2019, punkt 13)

Udvidelse af boliger i Botilbuddet Alderslyst skubber indflytning

Socialudvalget har besluttet, at udvide badeværelserne i fem ud af 36 boliger i Botilbuddet Alderslyst, som er ved at blive opført ved Nylandsvej. Botilbuddet er for udviklingshæmmede og senhjerneskadede. Der er stor efterspørgsel på boliger til mere plejekrævende borgere, og med udvidelsen af badeværelserne er det muligt at bade beboerne, imens de ligger ned på et bruseleje. Udvidelsen vil ske ved at nedbryde en gavl og opføre en ny gavl længere ude, så boligernes badeværelser bliver større. Lokalplanen dækker fire af udvidelserne, mens den sidste kræver en dispensation, som Ejendomsafdelingen forventer, det er muligt at få, fordi en nabohøring ikke vurderes at være nødvendig. Udvidelsen betyder også at indflytningsdatoen bliver skubbet fra 1. september 2019 til 1. januar 2020.
(Socialafdelingen, 05.03.2019, punkt 9)

Lokalområder får mulighed for at sælge sig selv til potentielle tilflyttere

Projektet Lokalområder med kant kommer igen, og her får fem nye lokalområder mulighed for sælge sig selv som et attraktivt område igennem en salgsopstilling, hvor man har fundet frem til området særlige kant, kvaliteter og potentiale. Salgsopstillingen skal gøre potentielle tilflyttere opmærksomme på det enkelte lokalområde. Der følger også 10.000 kr. med til hver af de fem lokalområder til at gennemføre mindre projekter, som netop synliggøre og udvikler områdets særlige kant. I marts får lokalområderne en invitation til at deltage i projektet og sidst i marts bliver de fem lokalområder udvalgt, som skal være med i Lokalområder med kant. Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har godkendt at fortsætte projektet med fem nye lokalområder. I første omgang af Lokalområder med kant deltog Fårvang, Grauballe, Hinge, Kjellerup og Kragelund.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2019, punkt 10)

Riverboat Jazzfestival og DGI Midtjylland skal arrangere Regattaen i 2021

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at det er Riverboat/DGI Midtjylland som skal stå i spidsen for fremtidens Regatta i 2021. Regattaen bliver udskudt et år, fordi Riverboat/DGI Midtjylland vurderer, at de ikke kan nå det til 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalget har samtidig med deres udvælgelse også besluttet, at fyrværkeri fortsat er en del af Regattaen i 2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19.03.2019, punkt 11)

Skal gymnastikforeningen have tilskud til leje af lokaler?

Alderslyst Gymnastikforening har fået svar på deres ansøgning om lokaletilskud til 465 m2 lokaler på Thrigesvej 6. I oktober udsatte Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget beslutningen, indtil de havde haft en generel drøftelse om lokaletilskud.
Nu har udvalget truffet en beslutning, og de har valgt ikke at imødekomme ansøgningen. Folkeoplysningsloven siger, at kommunen selv kan fastsætte regler om, hvordan der skal gives tilskud til leje af private lokaler. Alderslyst Gymnastikforening har indgået en lejekontrakt med start fra 1. juli 2018 og har taget lokalerne på Thrigesvej i brug. De har ved frivilliges hjælp fået istandsat lokalerne og investeret penge i udstyr og materialer til istandsættelsen og fået en byggetilladelse til at ændre anvendelsen af lokalerne til foreningsformål.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 11.03.2019, punkt 7)

Februar 2019

Grønt område ved Sølystvej genopstår med ny flydebro

Et 1.800 m2 stort areal på Sølystvej bliver igen et grønt område, som skal bruges til ophold, leg, boldspil og meget andet. Området ligger vest for Søsportens Hus, og i de sidste år har det ikke været muligt at passe området, fordi det har stået under vand. Nu skal området fyldes op med jord og sås til med græs. Der skal også laves en hel ny flydebro, så det er muligt at sætte både og kajakker i fra broen og bade fra den. Det vil også tage presset fra de andre flydebroer ved Søsportens Hus. Området vil også være velegnet i forbindelse med stævner ved Søsportens Hus for eksempel i forbindelse med kommende mesterskaber i kajak. Det kommer til at koste 500.000 kr. at anlægge det grønne område på ny med den nye flydebro. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler byrådet at godkende pengene til formålet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.02.2019, punkt 3)

Værtskab for Nordre Fælleshus skal skabe liv og aktivitet

Alderslysts nye kulturhus, Nordre Fælleshus, er lige nu ved at blive opført på Nylandsvej. Fælleshuset skal være Alderslyst nye samlingssted for borgere, foreninger og institutioner. For at sikre liv og aktivitet i fælleshuset fra start har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendt en model for forpagtning af værtskabet og køkkenet i fælleshuset. Modellen skal sikre, at der er et værtskab, som bidrager til gode rammer for borgernes liv og muligheder for at mødes på tværs. Modellen går ud på, at bortforpagte køkkenet til en socialøkonomisk virksomhed, som også skal sælge mad til Botilbuddet Alderslyst, som bliver bygget lige over for. Her er der lavet en aftale om, at botilbuddet køber maden fra fælleshuset. Køkkenet er stort nok til, at det også kan bruges til at drive café eller lignende i Fælleshuset. De indtægter som Silkeborg Kommune får på grund af modellen, bliver investeret i Nordre Fælleshus til aktiviteter og til at understøtte fællesskabet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.02.2019, punkt 5)

Skal robaneanlægget i Silkeborg Langsø op én måned før?

Kommunen har siden 2009 årligt givet tilladelse til at sætte tre robaner op fra 1. juli til 31. august og ni baner til op til to stævner i samme periode. I år ønsker Silkeborg Kajakklub at bruge de tre baner fra 1. juni af i stedet for 1. juli. Klubben ønsker også at holde to stævner i år, hvor alle ni baner bruges. De to stævner er Silkeborg Regatta fra 29. - 30. juni og de Danske Mesterskaber i Kano- og Kajakroning fra 30. august til 1. september. Klima- og Miljøudvalget har sendt forslaget i høring, så du har mulighed for at dele din mening og komme med kommentarer inden, der træffes en beslutning. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det ikke vil have en negativ påvirkning på søen at sætte robaneanlægget op en måned før, fordi de tynde wirer er placeret midt i søen, hvor der er en vanddybde på 3-4 meter, hvor de ikke negativt påvirker vandafstrømningen, plante- og dyrelivet eller andre miljømæssige interesser. Berørte lodsejere får direkte besked om høringen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2019, punkt 4)

Sygeplejeklinik og træningsfaciliteter bliver også en del af Ringgårdsparken

I januar drøftede Sundheds- og Ældreudvalget, hvad der skulle være på tredje etage af Alderslysts nye plejecenter. På de to første etager skal der være plejeboliger. På den tredje etage skal der være træningsfaciliteter for beboere, visiterede borgere og til 60+, der trænser selv efter instruks fra fysioterapeut, og så skal der være en sygeplejeklinik. Sygeplejeklinikken er til borgere, som er blevet henvist af lægen eller sygehuset til at få kommunens sygepleje. Her bliver det muligt at få lokal behandling, samtale og rådgivning til eksempelvis sårpleje og forebyggelse af sår, antabusbehandling, blodtryks- og boldsukkermåling, kompressionsbehandling, medicindispensering og vejledning i at tage medicinen korrekt. Hjemmeplejen bliver også en del af tredje etage, hvor de får personalefaciliteter. Derudover får Ringgårdsparken også tagterrasser, som udover beboerne også kan bruges af husets andre brugere og besøgende.
(Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06.02.2019, punkt 11)

Har du en idé til at forskønne dit lokalområde?

Så er der mulighed for at søge penge til projektet. Plan- og Vejudvalget og byrådet har besluttet at sætte 1,0 mio. kr. af til at få dine idéer til at forskønne lokalområder ført ud i livet. For at få tilskud fra denne pulje skal forskønnelsen ske på offentlige arealer og ved offentlige veje i byerne. Ud over tilskuddet vil Teknik- og Miljøafdelingen også gerne hjælpe med at tage kontakt til de ansvarlige for de offentlige arealer og evt. koordinere et samarbejde, hvis der er tale om et fællesprojekt. Man kan søge op til 225.000 kr. til et projekt. Her er de 100.000 kr. i forvejen sat af til rådgivning og skitsering. Tag fat i Alderslyst-Søholt Lokalråd, hvis du har en idé til at forskønne jeres lokalområde. Det er Alderslyst-Søholt Lokalråd, der skal sende ansøgningen til forskønnelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.02.2019, punkt 7, byrådet, 25.02.2019, punkt 13)

Hvordan skal vedligeholdelse af Gudenåen være?

Klima- og Miljøudvalget har bedt Teknik- og Miljøafdelingen undersøge tiltag, som kan sikre, at vandstanden i Gudenåen ikke stiger. I den forbindelse gør Teknik- og Miljøafdelingen opmærksom på, at Silkeborg Kommune selv kan stå for vedligeholdelsen af Gudenåen eller ændre i det regulativ, som bestemmer, hvordan vedligeholdelsen skal foregå. Lige nu er det Gudenåcentralen, som står for vedligeholdelsen. På nogle områder sker vedligeholdelsen ikke optimalt i forhold til varighed og præcision i forhold til, hvad Silkeborg Kommune vurderer er bedst. Men lige nu kan Silkeborg Kommune ikke detailbestemme, hvordan Gudenåcentralen skal gennemføre vedligeholdelsen. Klima- og Miljøudvalget har drøftet, hvordan vedligeholdelsen af Gudenåen skal være nu og fremadrettet. Udvalget har besluttet, at de vil drøfte vedligeholdelsen med Gudenåcentralen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2019, punkt 11)

Ringvejen: Få vejadgange eller lavere hastighed

Silkeborgs byudvikling fortsætter og flere byudviklere ønsker vejadgang direkte ud til ringvejen. Hvis der bliver flere vejadgange til ringvejen, bliver trafiksikkerheden dårligere. Hvis det sker, kan det blive nødvendigt at sætte fartgrænsen ned til 50 km/t på ringvejen. Det vil så også betyde at fremkommeligheden bliver dårligere og flere vil vælge andre veje som Herningvej, Ansvej, Øster Bordingvej, Viborgvej og Eidervej. Derfor anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der bliver så få vejadgange til ringvejen, når der planlægges nye boliger og lignende. Hvis det er nødvendigt med flere vejadgange til ringvejen, bør de laves som en kanalisering, så ringvejen fortsat kan have en fartgrænse på 70 km/t.
(Plan- og Vejudvalget, 04.02.2019, punkt 6)

Hvem skal arrangere fremtidens Regatta?

Det har været mulig for alle foreninger at byde ind på at arrangere den næste Regatta. I december 2018 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget nemlig, at inviterer foreninger til at vise deres interesse for at arrangere Regattaen. Der var fem, som viste interesse. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet, at gå i dialog med tre af dem om, hvordan de i samarbejde kan arrangere den næste Regatta. I deres ansøgning skrev de alle også, at de var klar til at samarbejde og indgå nye partnerskaber. Ingen af de tre levede selv op til de forudsætninger, som Silkeborg Kommune havde sat op for en samarbejdspartner som arrangør for Regattaen. De tre, kommunen vil gå i dialog med, er Regatta Silkeborg/Jysk Musikteater, Riverboat/DGI Midtjylland og IldfestSilkeborg. Dialogen skal blandt andet være med til at afklare, hvem der skal stå i spidsen for fremtidens Regatta og dermed få tilskud fra kommunen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.02.2019, punkt 5)

Januar 2019

Nye udlejningsregler for Resedavej, Lupinvej og Arendalsvej

Boligorganisationerne AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening har lavet nye udlejningsregler for lejeboligerne Resedavej og Lupinvej for at komme af statens Ghettoliste og for at forebygge, at Arendalsvej kommer på statens liste over udsatte områder. De nye regler betyder, at personer med fast arbejde, kommer til at stå først i køen til ledige lejeboliger. For Resedavej og Lupinvej kommer derefter de unge under uddannelse, de skilsmissramte/separerede og så dem over 64 år. For Resedavej og Lupinvej gælder de nye regler 75 % af de boliger, der bliver ledige. Resten udlejes efter almindelige ventelisteregler. For Arendalsvej gælder de nye regler 50 % af de boliger, der bliver ledige. 25 % bliver lejet ud efter den almindelige venteliste og 25 % bliver tildelt af kommunen. De nye regler træder i kraft fra 1. februar og gælder indtil 31. januar 2023. Byrådet har godkendt de nye regler.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.01.2019, punkt 12, byrådet, 28.01.2019, punkt 24) 

Ingen miljøvurdering af nye etageboliger på Lupinvej

Der bliver ikke lavet en miljøvurdering af planerne om at opføre 68 boliger fordelt på to fireetagers bygninger. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet efter, at Teknik- og Miljøafdelingen har lavet en indledende undersøgelse af planerne og vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering, fordi udfordringer som trafikstøj er klaret i planlægningen. Områdets arealer tættest på Lupinvej og Kejlstrupvej er belastet af trafikstøj, men ifølge planerne vil de blive brugt til parkering. De resterende grønne arealer er under støjgrænsen for trafikstøj. Derfor er der ingen væsentlige negative miljøpåvirkninger. Der, hvor etageboligerne skal bygges, er er i dag en stor p-plads og en tom bygning, hvor dagligvarebutikken Kiwi for et års tid siden holdt til.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2019, punkt 4)

Hjemmeplejen kan også blive en del af Ringgårdsparken

Ringgårdsparken, som er Alderslysts nye plejecenter på Nylandsvej, kan også blive hjem for kommunens hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Det har Sundheds- og Ældreudvalget drøftet på deres møde her i januar. De to første etager af Ringgårdsparken skal indeholde 96 plejeboliger til de ældre. På tredje etage kan blandt andet hjemmeplejen også komme til at være. De fysiske rammer for hjemmeplejen og hjemmesygeplejens mødesteder i midtbyen er nemlig under pres på grund af stigende aktiviteter. Hvis hjemmeplejen og hjemmesygeplejen blive en del af Ringgårdsparken, kan der på den måde opnås fordele ved at samle personalefaciliteterne for plejecenteret og hjemmeplejen. På tredje etage kommer Ringgårdsparkens servicearealer også til at ligge, og det gør et såkaldt Sundhedscenter også. Hvad sundhedscenteret skal bestå af, ved man ikke endnu, men der bliver nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde ud af det. Det, som sundhedscenteret blandt andet kan komme til at indeholde, er genoptræning og forebyggelse, sygeplejeklinik, høreklinik, tandplejen, praktiserende læger, speciallæger eller blodprøvetagning.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 09.01.2019, punkt 3)

December 2018

Nyt svømmecenter bliver en selvejende institution 

Et nyt svømmecenter på Søholt skal være en selvejende institution. Det har byrådet besluttet. Det bliver den selvejende institution, der ejer svømmecenteret, og får ansvaret for byggeriet og driften. For kommunen betyder det, at det i mindre grad vil påvirke anlægsrammen, end hvis svømmecenteret blev opført af kommunen. Der er et loft på, hvor meget kommunen må bruge på anlæg af veje, børnehave, skoler og lignende. Derfor vil svømmecenteret i mindre grad påvirke, hvad der ellers kan lade sig gøre at bygge i kommunen af, fordi der bliver længere til anlægsloftet, når svømmecenteret bliver en selvejende institution. I stedet giver kommunen et anlægstilskud og et årligt driftstilskud, som til gengæld bliver højere end ved et kommuneejet svømmecenter. Den selvejende institution kan låne penge fra fx Jyske Bank, som har sagt, de gerne vil låne penge til svømmecenteret, direkte til institutionen i stedet for til kommunen. Den selvejende institution får en bestyrelse, hvor byrådet kan udpege et antal medlemmer, som skal være i mindretal. Det næste er, at det skal undersøges nærmere, hvad forudsætningerne er for at etablere et selvejende svømmecenter, inden penge bliver givet til projektet. Derefter skal der laves en ny lokalplan for Søholt, inden det første spadestik kan tages.
(Byrådet, 17.12.2018, punkt 34)

Forslag til 68 etageboliger på Lupinvej

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at der bliver lavet et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan for Lupinvej 2, så der kan bygges 68 etageboliger fordelt på to bygninger i fire etager på 12 meter. I dag er der på området en stor parkeringsplads og en tom bygning, hvor dagligvarebutikken Kiwi for et års tid siden holdt til. Ejeren har ikke kunne finde en ny lejer til bygningen og ønsker nu at bruge området til boliger. Områdets arealer tættest på Lupin- og Kejlstrupvej er belastet af trafikstøj og vil blive brugt til parkering. Der vil på området også blive lavet grønne arealer. Der skal laves et tillæg til kommuneplanen, fordi forslaget til lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 70 %. Ifølge kommuneplanen må bebyggelsesprocenten kun være på 60 %.
(Plan- og Vejudvalget, 03.12.2018, punkt 15)

Idé og Programudvalg for Ringgårdsparken godkendt

Udvalget, som skal lave et byggeprogram med en redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger og et økonomisk overslag af Ringgårdsparken er nu godkendt. Ringgårdsparken er Alderslysts nye plejecenter, som kommer til at rumme 98 plejeboliger der, hvor den tidligere Nordre skole lå. Sundheds- og Ældreudvalget har nu godkendt sammensætningen af udvalget. Formanden for idé- og programudvalget bliver Lars Faarup. I udvalget sidder der også to repræsentanter fra Seniorrådet og én repræsentant for Alderslyst-Søholt Lokalråd. Derudover sidder der flere medarbejdere fra kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling og fra staben Ejendomme.
(Socialudvalget, 04.12.2018, punkt 10)
 

November 2018

Hvordan skal de fysiske rammer for Ringgårdsparken være?

Sundheds- og Ældreudvalget har drøftet, hvordan de fysiske rammer for Ringgårdsparken skal være. Ringgårdsparken er Alderslysts nye plejecenter på Nylandsvej, som skal bygges i det område, hvor den tidligere Nordre Skole lå. I området bliver der også bygget 36 boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede og et kulturhus. I det videre arbejde med at opføre Ringgårdsparken, har udvalget besluttet, at mulighederne for at bygge en p-kælder skal undersøges, så udearealerne i stedet for p-pladser bruges til have og lignende rekreative formål. Derudover drøftede udvalget også om Ringgårdsparken kan blive røgfrit, at minimere gangarealerne, at gøre Ringgårdsparken demensegnet og at samle andre af kommunens faciliteter i Alderslyst her som f.eks. et sundhedshus og en centerfunktion. I det videre arbejde vil Sundheds- og Ældreudvalget sikre en god inddragelse af lokalområdet.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 07.11.2018, punkt 6)
 

Oktober 2018

Skal nyt svømmecenter være en selvejende institution eller kommuneejet? 

Det skal besluttes, om det nye svømmecenter på Søholt skal være en selvejende institution eller ejet af kommunen. Men det bliver først til december, at byrådet træffer beslutningen. De har nemlig udsat beslutningen indtil, de har holdt et temamøde, hvor hele byrådet deltager for at afklare fordele og ulemper ved de to muligheder. Byrådet besluttede 18. juni 2018, at svømmecenteret skulle være ejet af kommunen. På Økonomi- og Erhvervsudvalget møde 23. oktober stemte et flertal for at svømmecenteret i stedet skulle være selvejende. Derfor blev sagen sendt videre til byrådet, som igen skal tage stilling til sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.10.2018, punkt 8, byrådet, 29.10.2018, punkt 23)

Beslutning om lokaletilskud til Alderslyst Gymnastikforening udsat

Alderslyst Gymnastikforening har søgt om lokaletilskud til leje af lokaler på 465m2 på Thrigesvej 6 til brug for crossfit og fitness. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil vente med at træffe beslutning i sagen til, de har holdt en generel temadrøftelse om lokaletilskud. Alderslyst Gymnastikforening har indgået en lejekontrakt med start fra 1. juli 2018 og har taget lokalerne i brug. De har ved frivilliges hjælp fået istandsat lokalerne og investeret penge i udstyr og materialer til istandsættelsen. Lokalerne på Thrigesvej 6 er godkendt til industri og lagerbygning, så det kræver en byggetilladelse, før lokalerne kan godkendes til foreningsformål. Budgettet for de årlige lejeudgifter er på i alt 262.800 kr. og et evt. lokaletilskud vil ca. udgøre 102.492 kr. Alderslyst Gymnastikforening fortæller, de havde brug for egne lokaler, hvor de kunne dyrke, yoga og andre funktionelle træningsformer – også med plads til et klublokale og opbevaring af udstyr. Klubben har før været udfordret af, at skulle flytte hold og udstyr mellem sale og haller på grund af pladsmangel i kommunes gymnastiksale og haller.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.10.2018, punkt 8)
 

September 2018

Renovering af Silkeborg Fiskeriforenings lokaler

Silkeborg Fiskeriforening har fået tilskud på 235.000 kr. til renoveringen af forenings lokaler. Foreningen købte 1. januar 2018 en ejendom på Nylandsvej 70. De fandt ud af, at der var alvorlige fejl på tagkonstruktionen, så der var kommet råd- og svampeskader. Det betød, at en stor del af taget og tagkonstruktionen skulle repareres. Budgettet for renoveringen er på 560.000 kr. med værdien af frivilligt arbejde, da foreningen også har brugt over 1.000 timer på at udbedre skader efter hærværk. Foreningen havde ikke forsikret ejendommen mod skader og det vil tømme foreningens kasse, hvis de ikke kan få støtte. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har indstillet til byrådet at give tilskud. Byrådet har godkendt at give tilskud på 235.000 kr. eller 50 % af budgettet, når værdien af frivilligt arbejde ikke medregnes.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.09.2018, punkt 9, byrådet 24.09.2018, punkt 17)

Blæksprutten bliver en del af kommunens dagtilbud

Daginstitutionen Blæksprutten på Resedavej bliver fremover en del af daginstitutionen Alderslyst, som består af de tre børnehuse Børnegården, Engen og Søholt, og Silkeborg Kommunes dagtilbud. Det sker, fordi Blækspruttens bestyrelse ønsker at nedlægge Blæksprutten som en selvejende institution og i stedet blive en del af Silkeborg Kommune blandt andet på grund af ghettoplanen. En del af ghettoplanen, som formentlig bliver vedtaget som lov af Folketinget til oktober, er, at en daginstitution kun må tage 30 % af børn fra udsatte boligområde ind over et år. Lupinvej og Resedavej bliver regnet som udsatte områder af regeringen. Blæksprutten bruger i forvejen kommunens bygninger og kommunens administrative ydelser som løn og personaleadministration, IT-understøttelse, betaling og bogføring, så det forventes, at det juridisk er en enkel overgang. I forhold til personalet har de en høringsfrist, da de er ansat af den selvejende institutions bestyrelse. Børne- og Ungeudvalget har godkendt, at kommunen overtager driften af Blæksprutten.
(Børne- og Ungeudvalget, 10.09.2018, punkt 7)

Nyt plejecenter skal hedde Ringgårdsparken

Efter en navnekonkurrence som alle har kunne deltage i, er vinderen og navnet til det nye plejecenter på Nylandsvej fundet. Navnet blev Ringgårdsparken. Det er Sundheds- og Ældreudvalget, som har valgt navnet ud fra alle de indsendte forslag. Vinderen af navnekonkurrence har fået to billetter til Museum Jorn og en kurv med lækkerier.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 05.09.2018, punkt 12) 

August 2018

Risikotræer på Søholt Allé beskæres 

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at risikotræer på Søholt Allé vurderes og beskæres eller fældes, i stedet for at lave en generel beskæring af lindealléen. Teknik- og Miljøafdelingen foreslog at beskære lindealléen for at forebygge, at træerne flækker. En gruppe borgere på Søholt Allé er modstandere af beskæringen, fordi de vil bevare alléen, som den er i dag. Der har været dialog og møder mellem kommunen og borgerne. Beslutningen om, hvorvidt lindealléen skal beskæres, har været udsat, men nu har Plan- og Vejudvalget truffet en afgørelse. Lindealléen bliver vurderet og evt. beskåret til den kommende vinter.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 5)

Opførelse af dobbelthus bag Warmingsvej 7-13

Ejeren af de fire rækkehuse ønsker at opføre et dobbelthus i et plan på hver ca. 100 m2 i haven. Grunden er 1.650 m2 og bebyggelsesprocent er lige nu 16. Det er tilladt at have en bebyggelsesprocent på 30 %. Muligheden for at bygge mere på grunden er den, ejeren ønsker at bruge. Byggeprojektet er blevet tilpasset to gange på grund af indsigelse fra naboer. Bebyggelsesprocenten er på 28, og der er i alt 10 % frit fælles areal. For række/dobbelthuse skal der være 1,5 p-plads per bolig. I byggeforslaget er der 6 p-pladser, hvor den ene er på den vestlige side af dobbelthuset. Kommuneplanens minimums grundstørrelse på 700 m2 kan ikke overholdes, men minimums grundstørrelsen kan heller ikke overholdes for de eksisterende fire boliger i dag. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at godkendte opførelsen af et dobbelthus under forudsætning af, at der etableres 1,5 p-plads per bolig og at udbakning til Warmingsvej undgås.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 18)

Hvad skal det nye plejecenter hedde?

Der skal opføres et nyt plejecenter på Nylandsvej i området ved den tidligere Nordre Skole. Plejecenteret skal bestå af 96 boliger med servicearealer. Arbejdet med lokalplan, sammensætning af ide- og programudvalg og udvælgelse af rådgivere til stå for den kommende projektering er i gang, og derfor foreslår Sundheds- og Omsorgsafdelingen, at det allerede nu overvejes at navngive det nye plejecenter. Sundheds- og Ældreudvalget ønsker at indhente forslag fra offentligheden til det kommende navn til det nye plejecenter på Nylandsvej i Silkeborg. Der er flere plejecentre i kommunen, hvor ordet ”plejecenter” ikke indgår for at mindske institutionstankegangen, og fordi der kan være tilknyttet andre funktioner end plejeboliger. Derfor behøver det ikke indgår i navnet.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 08.08.2018, punkt 9)

M.J. Eriksen skal bygge Nordskovvej

Efter anlæggelsen af Nordskovvej blev sendt i udbud modtog kommunen syv tilbud på etableringen af vejen. Vinderen blev M. J. Eriksen med en pris på 94,8 mio. kr. for at bygge Nordskovvej. Tilbuddene fra entreprenørerne var højere end forventet, og derfor bliver Nordskovvej dyrere at anlægge. Udgifterne til håndtering af regnvand bliver også dyrere, fordi staten har udpeget områder i Nordskoven som OSD arealer, så udgifterne her er steget med 4,4 mio. kr. Ifølge et VVM-krav om en tredje stibro stiger udgifterne her med 3,3 mio. kr. Den samlede pris for Nordskovvej bliver 101,1 mio. kr. Som en del af anlæggelsen af Nordskovvej bliver Christian 8.s Vej også ombygget. Der er desuden sat 8,1 mio. kr. af til uforudsete udgifter til Nordskovvej og 1,0 mio. kr. til uforudsete udgifter til ombygningen af krydset. Så den samlede anlægsbevilling bliver på 110,2 mio. kr. Plan- og Vejudvalget indstiller byrådet om at forhøje bevillingen til Nordskovvej. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 10, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 9)

Juni 2018

Søholt Renseanlæg flyttes

På et fællesmøde har Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget besluttet, at Søholt Renseanlæg i fremtiden ikke skal ligge på Ege Allé 300. For at kunne håndtere den øgede spildevandsmængde fra flere borgere, vil Silkeborg Forsyning renovere og udbygge Søholt og Truust Renseanlæg, så de i fremtiden skal være de to centrale renseanlæg, mens mindre utidssvarende nedslidte anlæg nedlægges. Da Søholt Renseanlæg ligger på et attraktivt bynært areal, er spørgsmålet blevet rejst, om den nuværende placering er den rigtige. Nu har de to udvalg besluttet at det bynære område ved Ege Allé skal bruges til andre formål. Til hvad vil der senere blive taget stilling til. Udvalgenes ønske om at flytte renseanlægget, og hvor det i stedet kan ligge, bliver drøftet med Silkeborg Forsyning.
(Klima- og Miljøudvalget, Plan og Vejudvalget, 18.06.2018, punkt 3)

Godkendelse af regnskab for renoveringen af almene boliger på Lindevænget

26. januar 2015 godkendte byrådet en ansøgning fra Silkeborg Boligselskab om at give tilsagn til anskaffelsessummen for renoveringen af 129 almene familieboliger på Lindevænget. Renoveringen er afsluttet og regnskabet for ombygningen har Silkeborg Boligselskab sendt til byrådet godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende den endelige sum på 129.549,347 kr., at lejen for de renoverede boliger bliver 682 kr./m2 og at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af beløbet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 10, Byrådet, 18.06.2018, punkt 19)

Svømmecenter i første omgang på Søholt

Efter byrådets temamøde er det blevet vurderet, at der ikke foreligger en konkret løsning til en multiarena. Det betyder, at der ikke blive lavet en cykelbane med fleksible rum til forskellige sports- og fritidsaktiviteter i første omgang. I stedet igangsættes projektet med at opføre et nyt svømmecenter med familiefaciliteter på Søholt Idrætsanlæg til 180-200 mio. kr. Dog skal der i arbejdet med lokalplanen både være mulighed for at opføre et svømmecenter og en cykelbane med multifunktioner, så det er muligt efterfølgende at realisere en multiarena med cykelbane, hvor driften sker i fuld kommercielt regi. Der er fortsat reserveret 30 mio. kr. i tilskud til at etablere en cykelbane med multifunktioner. I arbejdet med at lave lokalplanen bliver den nærmere placering af de to projekter vurdereret, så inddragelsen af boldbaner minimeres, og mulige synergier med andre faciliteter i området optimeres. Det vil også blive undersøgt og vægtet, at driften af svømmecenteret kan bygge på principperne for socioøkonomisk virksomhed. Brugere af Søholt Idrætspark, der vil blive berørt af etableringen af et svømmecenter, vil snarest efter afklaring af den endelige placering blive indbudt til dialogmøde, hvor konsekvenserne af det videre arbejde med etablering af svømmecenteret drøftes. Det er indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 17, Byrådet, 18.06.2018, punkt 22)

Regnskabet for madpakkehuset på Odden godkendt

Byrådet bevilligede i alt 1 mio. kr. til projekt friluftsliv på Odden, som blev brugt til at opføre et madpakkehus med toiletter og grejbank på Naturstyrelsens ejendom på Horsnæs Odde i Silkeborg Langsø. Der er også blevet lavet to bålpladser med grill og opsat flere bord- og bænkesæt, affaldsstativer og en flydebro til fiskeri, badning og undervisning. Skoler, lokalråd, Friluftsrådet og Naturstyrelsen har sammen med kommunen været partnere i projektet. De hidtidige erfaringer er, at rigtig mange har haft glæde af at kunne opholde sig, spise, arrangere sammenkomster på Odden, som er et naturrum midt i byen. Desværre har der været hærværk og misbrug af stedet. Håbet er, at det stopper, når nyhedens interesse har lagt sig. De sidste justeringer omkring dørlåse er udført. Nu er regnskabet afsluttet, og projektet blev 7.591 kr. dyrere end bevillingen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende regnskabet og overføre merudgiften til projektet ”Istandsættelse af jernbanebro over Funder Ådal ved Harbovad” på bevilling 81 Natur og Miljø.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 9)

Midlertidig cykel- og gangsti når Ringvejsbroen skal udskiftes

Der er lavet ændringer i broprojektet, som skal udskifte Ringvejsbroen med en helt ny bro. Udskiftningen af broen er en del af motorvejsprojektet, som gennemføres efterfølgende. Ændringerne i broprojektet er, at imens den nye bro bliver bygget, bliver der lavet en midlertidig cykel- og gangsti. og at den nye bro får en længde på 350 m. I det oprindelige projekt var længden på broen sat til at 280 m eller 450 m. Den nye bro skal have samme linjeføring som den eksisterende. Det skal besluttes, om der skal laves en ny miljøvurdering af projektændringerne. Den nye bro er miljøvurderet sammen med motorvejsprojektet. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal laves en ny miljøvurdering af ændringerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 14)

Alderslyst Action får tilskud til kulturfest

Alderslyst Action er en forening, som arbejder for at skabe lokalt fællesskab, oplevelser, integration, kulturformidling og brobygning. Alderslyst Action holder en årlig kulturfest på 5 dage for børn, unge og voksne i området Lupinvej/Resedavej. I år er det fra 7.-11. august. Der var ca. 10.000 besøgende i 2017. Siden arrangementets 10 års jubilæum for to år siden har der været en vikingedag om torsdagen. Alderslyst Action søger om tilskud på 54.500 kr. til en vikingedag, Thors Dag, under kulturfesten. Kulturrådet udtaler om vikingedagen, at den vil fungere som brobygger imellem de kulturelle udtryk, der i særdeleshed er i området. Arrangøren søger tilskud på 54.500 kr. til afholdelse af det særlige vikingetema under kulturfesten. Udvalget giver et tilskud på 40.000 kr. og inviterer efteråret 2018 arrangørerne til en dialog om erfaringerne med kulturfesten.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.06.2018, punkt 7)

Maj 2018

Ny placering af Søholt Renseanlæg undersøges

Renseanlægget på Søholt bliver i fremtiden et af to centrale renseanlæg i kommunen ifølge Silkeborg Forsynings strukturplan. I den forbindelse skal renseanlægget på Søholt udbygges. Da renseanlægget ligger på et attraktivt bynært areal, besluttede det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg at undersøge muligheder og konsekvenser ved en alternativ placering af anlægget. Teknik- og Miljøafdelingen er nu færdige med den indledende undersøgelse af mulige placeringsalternativer for Søholt Renseanlæg, og hvad arealet i stedet kunne bruges til. Da beslutningen om anvendelse af arealerne ved Søholt Renseanlægs både handler om byudvikling og spildevandshåndtering, bliver der 18. juni 2018 holdt et f&aeli