Selvbetjening

Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser. Du finder alle aktuelle høringer her.

 

Vælg dit lokalområde

September 2018

 

Renovering af Silkeborg Fiskeriforenings lokaler

Silkeborg Fiskeriforening har fået tilskud på 235.000 kr. til renoveringen af forenings lokaler. Foreningen købte 1. januar 2018 en ejendom på Nylandsvej 70. De fandt ud af, at der var alvorlige fejl på tagkonstruktionen, så der var kommet råd- og svampeskader. Det betød, at en stor del af taget og tagkonstruktionen skulle repareres. Budgettet for renoveringen er på 560.000 kr. med værdien af frivilligt arbejde, da foreningen også har brugt over 1.000 timer på at udbedre skader efter hærværk. Foreningen havde ikke forsikret ejendommen mod skader og det vil tømme foreningens kasse, hvis de ikke kan få støtte. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har indstillet til byrådet at give tilskud. Byrådet har godkendt at give tilskud på 235.000 kr. eller 50 % af budgettet, når værdien af frivilligt arbejde ikke medregnes.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.09.2018, punkt 9, byrådet 24.09.2018, punkt 17)

Blæksprutten bliver en del af kommunens dagtilbud

Daginstitutionen Blæksprutten på Resedavej bliver fremover en del af daginstitutionen Alderslyst, som består af de tre børnehuse Børnegården, Engen og Søholt, og Silkeborg Kommunes dagtilbud. Det sker, fordi Blækspruttens bestyrelse ønsker at nedlægge Blæksprutten som en selvejende institution og i stedet blive en del af Silkeborg Kommune blandt andet på grund af ghettoplanen. En del af ghettoplanen, som formentlig bliver vedtaget som lov af Folketinget til oktober, er, at en daginstitution kun må tage 30 % af børn fra udsatte boligområde ind over et år. Lupinvej og Resedavej bliver regnet som udsatte områder af regeringen. Blæksprutten bruger i forvejen kommunens bygninger og kommunens administrative ydelser som løn og personaleadministration, IT-understøttelse, betaling og bogføring, så det forventes, at det juridisk er en enkel overgang. I forhold til personalet har de en høringsfrist, da de er ansat af den selvejende institutions bestyrelse. Børne- og Ungeudvalget har godkendt, at kommunen overtager driften af Blæksprutten.
(Børne- og Ungeudvalget, 10.09.2018, punkt 7)

Nyt plejecenter skal hedde Ringgårdsparken

Efter en navnekonkurrence som alle har kunne deltage i, er vinderen og navnet til det nye plejecenter på Nylandsvej fundet. Navnet blev Ringgårdsparken. Det er Sundheds- og Ældreudvalget, som har valgt navnet ud fra alle de indsendte forslag. Vinderen af navnekonkurrence har fået to billetter til Museum Jorn og en kurv med lækkerier.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 05.09.2018, punkt 12) 

 

August 2018

 

Risikotræer på Søholt Allé beskæres 

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at risikotræer på Søholt Allé vurderes og beskæres eller fældes, i stedet for at lave en generel beskæring af lindealléen. Teknik- og Miljøafdelingen foreslog at beskære lindealléen for at forebygge, at træerne flækker. En gruppe borgere på Søholt Allé er modstandere af beskæringen, fordi de vil bevare alléen, som den er i dag. Der har været dialog og møder mellem kommunen og borgerne. Beslutningen om, hvorvidt lindealléen skal beskæres, har været udsat, men nu har Plan- og Vejudvalget truffet en afgørelse. Lindealléen bliver vurderet og evt. beskåret til den kommende vinter.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 5)

Opførelse af dobbelthus bag Warmingsvej 7-13

Ejeren af de fire rækkehuse ønsker at opføre et dobbelthus i et plan på hver ca. 100 m2 i haven. Grunden er 1.650 m2 og bebyggelsesprocent er lige nu 16. Det er tilladt at have en bebyggelsesprocent på 30 %. Muligheden for at bygge mere på grunden er den, ejeren ønsker at bruge. Byggeprojektet er blevet tilpasset to gange på grund af indsigelse fra naboer. Bebyggelsesprocenten er på 28, og der er i alt 10 % frit fælles areal. For række/dobbelthuse skal der være 1,5 p-plads per bolig. I byggeforslaget er der 6 p-pladser, hvor den ene er på den vestlige side af dobbelthuset. Kommuneplanens minimums grundstørrelse på 700 m2 kan ikke overholdes, men minimums grundstørrelsen kan heller ikke overholdes for de eksisterende fire boliger i dag. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at godkendte opførelsen af et dobbelthus under forudsætning af, at der etableres 1,5 p-plads per bolig og at udbakning til Warmingsvej undgås.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 18)

Hvad skal det nye plejecenter hedde?

Der skal opføres et nyt plejecenter på Nylandsvej i området ved den tidligere Nordre Skole. Plejecenteret skal bestå af 96 boliger med servicearealer. Arbejdet med lokalplan, sammensætning af ide- og programudvalg og udvælgelse af rådgivere til stå for den kommende projektering er i gang, og derfor foreslår Sundheds- og Omsorgsafdelingen, at det allerede nu overvejes at navngive det nye plejecenter. Sundheds- og Ældreudvalget ønsker at indhente forslag fra offentligheden til det kommende navn til det nye plejecenter på Nylandsvej i Silkeborg. Der er flere plejecentre i kommunen, hvor ordet ”plejecenter” ikke indgår for at mindske institutionstankegangen, og fordi der kan være tilknyttet andre funktioner end plejeboliger. Derfor behøver det ikke indgår i navnet.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 08.08.2018, punkt 9)

M.J. Eriksen skal bygge Nordskovvej

Efter anlæggelsen af Nordskovvej blev sendt i udbud modtog kommunen syv tilbud på etableringen af vejen. Vinderen blev M. J. Eriksen med en pris på 94,8 mio. kr. for at bygge Nordskovvej. Tilbuddene fra entreprenørerne var højere end forventet, og derfor bliver Nordskovvej dyrere at anlægge. Udgifterne til håndtering af regnvand bliver også dyrere, fordi staten har udpeget områder i Nordskoven som OSD arealer, så udgifterne her er steget med 4,4 mio. kr. Ifølge et VVM-krav om en tredje stibro stiger udgifterne her med 3,3 mio. kr. Den samlede pris for Nordskovvej bliver 101,1 mio. kr. Som en del af anlæggelsen af Nordskovvej bliver Christian 8.s Vej også ombygget. Der er desuden sat 8,1 mio. kr. af til uforudsete udgifter til Nordskovvej og 1,0 mio. kr. til uforudsete udgifter til ombygningen af krydset. Så den samlede anlægsbevilling bliver på 110,2 mio. kr. Plan- og Vejudvalget indstiller byrådet om at forhøje bevillingen til Nordskovvej. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 10, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 9)
 

Juni 2018

 

Søholt Renseanlæg flyttes

På et fællesmøde har Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget besluttet, at Søholt Renseanlæg i fremtiden ikke skal ligge på Ege Allé 300. For at kunne håndtere den øgede spildevandsmængde fra flere borgere, vil Silkeborg Forsyning renovere og udbygge Søholt og Truust Renseanlæg, så de i fremtiden skal være de to centrale renseanlæg, mens mindre utidssvarende nedslidte anlæg nedlægges. Da Søholt Renseanlæg ligger på et attraktivt bynært areal, er spørgsmålet blevet rejst, om den nuværende placering er den rigtige. Nu har de to udvalg besluttet at det bynære område ved Ege Allé skal bruges til andre formål. Til hvad vil der senere blive taget stilling til. Udvalgenes ønske om at flytte renseanlægget, og hvor det i stedet kan ligge, bliver drøftet med Silkeborg Forsyning.
(Klima- og Miljøudvalget, Plan og Vejudvalget, 18.06.2018, punkt 3)

Godkendelse af regnskab for renoveringen af almene boliger på Lindevænget

26. januar 2015 godkendte byrådet en ansøgning fra Silkeborg Boligselskab om at give tilsagn til anskaffelsessummen for renoveringen af 129 almene familieboliger på Lindevænget. Renoveringen er afsluttet og regnskabet for ombygningen har Silkeborg Boligselskab sendt til byrådet godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende den endelige sum på 129.549,347 kr., at lejen for de renoverede boliger bliver 682 kr./m2 og at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af beløbet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 10, Byrådet, 18.06.2018, punkt 19)

Svømmecenter i første omgang på Søholt

Efter byrådets temamøde er det blevet vurderet, at der ikke foreligger en konkret løsning til en multiarena. Det betyder, at der ikke blive lavet en cykelbane med fleksible rum til forskellige sports- og fritidsaktiviteter i første omgang. I stedet igangsættes projektet med at opføre et nyt svømmecenter med familiefaciliteter på Søholt Idrætsanlæg til 180-200 mio. kr. Dog skal der i arbejdet med lokalplanen både være mulighed for at opføre et svømmecenter og en cykelbane med multifunktioner, så det er muligt efterfølgende at realisere en multiarena med cykelbane, hvor driften sker i fuld kommercielt regi. Der er fortsat reserveret 30 mio. kr. i tilskud til at etablere en cykelbane med multifunktioner. I arbejdet med at lave lokalplanen bliver den nærmere placering af de to projekter vurdereret, så inddragelsen af boldbaner minimeres, og mulige synergier med andre faciliteter i området optimeres. Det vil også blive undersøgt og vægtet, at driften af svømmecenteret kan bygge på principperne for socioøkonomisk virksomhed. Brugere af Søholt Idrætspark, der vil blive berørt af etableringen af et svømmecenter, vil snarest efter afklaring af den endelige placering blive indbudt til dialogmøde, hvor konsekvenserne af det videre arbejde med etablering af svømmecenteret drøftes. Det er indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 17, Byrådet, 18.06.2018, punkt 22)

Regnskabet for madpakkehuset på Odden godkendt

Byrådet bevilligede i alt 1 mio. kr. til projekt friluftsliv på Odden, som blev brugt til at opføre et madpakkehus med toiletter og grejbank på Naturstyrelsens ejendom på Horsnæs Odde i Silkeborg Langsø. Der er også blevet lavet to bålpladser med grill og opsat flere bord- og bænkesæt, affaldsstativer og en flydebro til fiskeri, badning og undervisning. Skoler, lokalråd, Friluftsrådet og Naturstyrelsen har sammen med kommunen været partnere i projektet. De hidtidige erfaringer er, at rigtig mange har haft glæde af at kunne opholde sig, spise, arrangere sammenkomster på Odden, som er et naturrum midt i byen. Desværre har der været hærværk og misbrug af stedet. Håbet er, at det stopper, når nyhedens interesse har lagt sig. De sidste justeringer omkring dørlåse er udført. Nu er regnskabet afsluttet, og projektet blev 7.591 kr. dyrere end bevillingen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende regnskabet og overføre merudgiften til projektet ”Istandsættelse af jernbanebro over Funder Ådal ved Harbovad” på bevilling 81 Natur og Miljø.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 9)

Midlertidig cykel- og gangsti når Ringvejsbroen skal udskiftes

Der er lavet ændringer i broprojektet, som skal udskifte Ringvejsbroen med en helt ny bro. Udskiftningen af broen er en del af motorvejsprojektet, som gennemføres efterfølgende. Ændringerne i broprojektet er, at imens den nye bro bliver bygget, bliver der lavet en midlertidig cykel- og gangsti. og at den nye bro får en længde på 350 m. I det oprindelige projekt var længden på broen sat til at 280 m eller 450 m. Den nye bro skal have samme linjeføring som den eksisterende. Det skal besluttes, om der skal laves en ny miljøvurdering af projektændringerne. Den nye bro er miljøvurderet sammen med motorvejsprojektet. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal laves en ny miljøvurdering af ændringerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 14)

Alderslyst Action får tilskud til kulturfest

Alderslyst Action er en forening, som arbejder for at skabe lokalt fællesskab, oplevelser, integration, kulturformidling og brobygning. Alderslyst Action holder en årlig kulturfest på 5 dage for børn, unge og voksne i området Lupinvej/Resedavej. I år er det fra 7.-11. august. Der var ca. 10.000 besøgende i 2017. Siden arrangementets 10 års jubilæum for to år siden har der været en vikingedag om torsdagen. Alderslyst Action sø