Selvbetjening og tidsbestilling

Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser. Du finder alle aktuelle høringer her.

 

Vælg dit lokalområde

April 2020

Områdestudie godkendt: Den nye Sølysthal kommer med en udvidet og gentænkt p-plads

Der er blevet lavet et områdestudie ved Sølystskolen for at placere den nye hal mest hensigtsmæssigt. Økonomi- og Erhvervsudvalget har nu godkendt områdestudiet og sat 5 mio. kr. af de 10 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2021.

Den nye hal kommer til at ligge mellem den eksisterende idrætshal og den sydvendte gymnastiksal. Placeringen betyder, at de to haller kan bygges sammen og via flydende vægge bruges som én stor hal, hvor hele skolen kan samles, eller som to separate haller. Der er opbakning til placeringen blandt alle interessenterne i området.

Områdestudiet viser også, at der er behov for en udvidelse og gentænkning af p-området. Der skal etableres 100 nye p-pladser. Udover genindretningen af p-pladsen og kiss&ride området skal det være rekreative elementer på det grønne område, så der bliver et sammenhængende og udadvendt udemiljø omkring den nye klub, fodboldbane, haller og skolen. Det asfalterede område foran klubben skal både bruges til parkering og efter endt skoledag til skate- og rulleaktiviteter.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.04.2020, punkt 13)

Prognose: Sølystskolen får 50 færre elever om seks år

Det viser en elevtalsprognose, som Silkeborg Kommune har fået lavet. I skoledistriktet for Sølystskolen er der i dag 579 elever fordelt på 26 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 529 elever fordelt på 24 klasser. I skoleåret 2032/33 forventes der at være 557 elever fordelt på 25 klasser.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 165 elever om seks år. Men fra skoleåret 2025/26 og frem til 2032/33 forventes elevtallet i hele kommunen at stige med 1.125. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt prognosen, som bliver brugt til at lave budget for 2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Hvor mange bor der i Alderslyst-Søholt i dag og om 13 år?

I dag bor der 9.574 i Alderslyst-Søholt som svarer til skoledistriktet for Sølystskolen og det område, lokalrådet dækker. Om 13 år bor der 9.542 ifølge prognosen. Befolkningstallet i Alderslyst-Søholt forventes falde frem til 2025 til 9.406, hvorefter det stiger indtil 2030 til 9.580 for igen at falde frem til 2033.

I hele kommunen bor der 94.041. Om 13 år bor der 106.812, viser prognosen. Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget befolkningsprognosen til efterretning.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Ny bane til kajakpolo i Langsøen

Silkeborg Kajakklub ønsker at etablere en ny bane til kajakpolo i Silkeborg Langsø ved Søsportens Hus. Banen skal erstatte den eksisterende placering i havnen.

Klubben ønsker en ny bane, fordi der mangler faciliteter som dommerbroer, og bådtrafikken kan være generet af den nuværende placering. Strømmen i havnen kan også være et problem, der når spilles kajakpolo. Ved Søsportens Hus er der også bedre adgang til omklædning, toiletter og p-pladser.

En ny kajakpolo bane kan etableres ved at benytte de gamle broer, når Østre og Vestre Søbad moderniseres. Broerne vil ligge stationært i søen hele året og vil kunne bruges af alle, når banen ikke er i brug. Foreningen forventer at bruge banen fra 1. april til 15. oktober.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Klima- og Miljøudvalget har godkendt at etablere en ny bane i Silkeborg Langsø. Plan- og Vejudvalget mangler at godkende den nye bane. Hvis de nødvendige godkendelser og tilladelser opnås, forventes banen er være klar til sommeren 2020.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 30.03.2020, punkt 9, Klima- og Miljøudvalget, 01.04.2020, punkt 9)

Silkeborg Kajakklub får tilladelse til opsætning af robaneanlæg

Silkeborg kajakklub har i år fået tilladelse til at sætte tre baner op i Silkeborg Langsø fra 1. juni til 1. september og til at sætte ni baner op til et til to stævner. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet.

Det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsøs midtbassin har eksisteret siden 1990’erne. Anlægget ejes af Silkeborg kommune, og anvendes hovedsageligt af Silkeborg Kajakklub.

Anlægget fungerer ved, at wirer spændes mellem pæle i hver ende af anlægget. Wirerne ligger i ca. 1,5 meters dybde, og på dem er der sat flydebøjer. Siden 2009 har Silkeborg Kommune givet tilladelse til, at robaneanlæg opsættes til træning og til 1-2 stævner i perioden 1. juli til 31. august.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at robaneanlægget ikke påvirker søen negativt miljømæssigt eller afvandingsmæssigt.
(Klima- og Miljøudvalget, 01.04.2020, punkt 9)

Nørrevængets Børnehus genopfriskes indvendigt

Byrådet har besluttet at fremrykke anlægsprojekter efter regeringen og KL har aftalt, at kommunerne i 2020 er sat fri af den oprindelige anlægsramme.

Et af de projekter er en indvendig genopfriskning af Nørrevængets Børnehus, hvor der bliver lavet malerarbejde og sat nye døre og gulve i for 500.000 kr.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.04.2020, punkt 2, byrådet, 27.04.2020, punkt 17)

Marts 2020

Del din mening om planene for Lupinvej 2

Du kan snart dele din mening om planerne for Lupinvej 2 og miljøvurderingen, fordi byrådet har godkendt at sende dem i høring. Planerne indeholder en omdannelse af en tidligere supermarkedsgrund til en åben boligkarré på mellem 4-6 etager inklusiv tagterrasse med op til 96 boliger.

Ifølge planen skal bygningen opføres med facadeforskydninger, grønt tag og at gårdrummet skal være grønne og minde om en park. Det har ikke været muligt at opfylde det politiske ønske om at få 96 p-pladser til boligerne under jorden eller i konstruktion, fordi det vil øge projektets kompleksitet og fordyre projektet, så projektet bliver urentabelt.

Miljøvurderingen af planerne viser, at der skal gøres særlige tiltag for at mindske trafikstøjen i boligerne som for eksempel facadeisolering og lydruder.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 54, Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2020, punkt 5, byrådet, 23.03.2020, punkt 5)

Planer om at erstatte butikker med punkthuse på Borgergade

98 lejligheder fordelt på fem punkthuse med varierende højde op til syv etager. De er planerne for grunden på Borgergade, hvor Netto og Maxi-Zoo i dag ligger. Det er Byhaven Silkeborg ApS, som ønsker at opføre boligerne.

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der kan sættes gang i arbejdet med at lave en lokalplan, der muliggør projektet på baggrund af den bebyggelsesplan, som Byhaven Silkeborg ApS har lavet.

Planerne er, at projektet Byhaven skal være en enklave i Alderslyst med byrum og sivegader, der inviterer til ophold fra Borgergade i de offentligt tilgængelig byrum imellem punkthusene med adgang til den eksisterende bypark med regnvandsbassin syd for området. Til- og frakørslen til boligerne skal ske via Lupinvej. Der vil ikke være adgang for kørende trafik fra Borgergade – kun for brand og redning.

Klima- og Miljøudvalget har også besluttet, at der skal laves en miljøvurdering af planerne i forhold til, hvordan trafikstøjen påvirker de evt. boliger.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 58, Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2020, punkt 19)

Enighed om placering af hal – områdestudie forventes godkendt i april

Der er enighed blandt interessenterne om, at den nye hal skal placeres i sammenhæng med de øvrige sale og idrætshallen på Sølystskolen. Den nye hal, som der er sat 10 mio. kr. af til, skal fungere som gymnastik- og multihal til de mange forskellige brugergrupper.

Der er ved at blive lavet et områdestudie, som undersøger hallens placering og konsekvenserne af placeringen i forhold til parkering, infrastruktur. idrætsfaciliteter og økonomi. Områdestudiet har indtil videre vist, at der er bred opbakning blandt alle interessenter til sammenbygningen med de eksisterende sale og hallen.

Det forventes, at områdestudiet er færdigt og godkendt til april. Bagefter overgår det videre arbejde med hallens indhold til ide- og programudvalget.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 02.03.2020, punkt 3)

De sidste 12 år: 869 nye boliger i Alderslyst - de næste 12 år forventes 539

I Alderslyst er der de sidste 12 år kommet 869 nye boliger. Dermed er Alderslyst det lokalområde, som har fået syvende flest nye boliger de sidste 12 år. De næste 12 år forventes der at komme 539 nye boliger. De er femte mest blandt lokalområderne.

Det viser boligprogram for perioden 2020-2032, som Teknik- og Miljøafdelingen har lavet. Boligprogrammet viser en oversigt over forventet antal indflyttede boliger fordelt på område og boligtype. Boligprogrammet ligger til grundlag for befolkningsprognosen.

Boligprogrammet er lavet på baggrund af udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028, igangværende lokalplaner og efterspørgslen efter boliger, aktuelle tendens indenfor byggeriet og igangværende byggesager samt historiske tendenser i områderne.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 45)

Det nye tilbud til hjemløse skal hedde Housing Silkeborg

Socialudvalget bad i februar Udsatterådet om at anbefale et nyt navn til det nye tilbud til hjemløse på Tulipanvej 100. Udsatterådet anbefalede Hosuing Silkeborg blandt fem forslag. Socialudvalget har godkendt, at det bliver tilbuddets navn.

De andre forslag var Silkeborg Forsorgshjem, Birkelunden Forsorgstilbud, Silkeborg Forsorgstilbud og Forsorgscenter Silkeborg.
(Socialudvalget, 03.03.2020, punkt 12)

Ungdomsboliger på Borgergade bliver færre og større

AAB Silkeborg vil ombygge otte almene ungdomsboliger og samtidig nedlægge 11 almene ungdomsboliger på Borgergade 113-149. Boligerne er små, og både bygning og udearealer fremstår nedslidte og triste. Projektet skal sikre at boligerne bliver mere tidssvarende og energirigtige, og dermed nemmere at udleje.
Byrådet har godkendt den anskaffelsessum på 10 mio. kr., som kommunen delvist skal give i støtte.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17.03.2020, punkt 8, byrådet, 23.03.2020, punkt 18

Februar 2020

Planerne om at forbinde Nordre Ringvej og Viborgvej er vedtaget

Planerne om at løfte Nord Ringvej i niveau med Viborgvej og forbinde dem i et nyt lyskryds har været i høring. Der er kommer 46 høringssvar, og på baggrund af dem er der lavet en ændring.

Ændringen er, at gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej fjernes fra lokalplanen. Der laves alene en adgangsbegrænset indkørsel til grunden Viborgvej 31 med ”højre ind”, så den gennemkørende trafik på Håndværkervej reduceres.

I høringssvarene gav beboere på Brokbjergvej udtryk for bekymring i forhold til mere trafik og trafiksikkerhed på Brokbjergvej, som de mener er usikker og meget trafikeret i dag. Beboerne i dalvejs-kvarteret er overordnet set bekymret for en eventuel øget trafik på Dalvejen ved lukning af Brokbjergvej ud mod Viborgvej.

Beboerne på Håndværkervej og Garvervej er primært bekymrede for gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej og øget trafik og usikkerhed. 

Byrådet har vedtaget planerne med ændringen, som skal forbedre trafikken og fremkommeligheden og aflaste Nørrevænget for trafik.
(Plan- og Vejudvalget, 03.02.2020, punkt 7)

Arbejdet med at placere den nye hal ved Sølystskolen er i gang

Byrådet har nu godkendt, at der bruges i alt 10 mio. kr. til at opføre en ny idrætshal ved Sølystskolen. Arbejdet med at finde ud af, hvor hallen præcist skal placeres ved Sølystskolen, hvor stor den skal være og hvilke funktioner, den skal have, er i gang.

Flere placeringer i området er undersøgt. Silkeborg Gymnastikforening har i samarbejdet med LABAN Arkitekter lavet et forslag til placering af den nye hal imellem de eksisterende haller og sale, så den nye hal bliver bygget sammen med de andre.

Der er ved at blive lavet et områdestudiet, som undersøger, om den foreslåede placering er den bedste på for alle brugere, og hvilke konsekvenser placeringen har. I april forventes det, at områdestudiet kan godkendes, og at placeringen er endelig på plads. Efter det bliver der nedsat et idé- og programudvalg, som får til opgave at beskrive den nye hal i tekst og tegninger.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 03.02.2020, punkt 2, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.02.2020, punkt 3, byrådet 24.02.2020, punkt 5)

Hvad skal det nye tilbud til hjemløse hedde?

Leder og medarbejdere på det nye forsorgstilbud på Tulipanvej 100 ønsker et andet navn til tilbuddet, som er mere karakteristisk. De har drøftet forskellige forslag til det nye tilbud, som skal fungere som midlertidig bolig for hjemløse med særlige sociale problemer.

Det er blandt andet Silkeborg Forsorgshjem, Birkelunden Forsorgstilbud, Forsorgscenter Silkeborg og Housing Silkeborg. Socialudvalget har drøftet forslagene, og har nu bedt Udsatterådet om at anbefale et nyt navn blandt forslagene.
(Socialudvalget, 04.02.2020, punkt 5)

Nyt lys i JYSK Arena

Afdelingen Ejendomme i Silkeborg Kommune planlægger at udskifte belysningsanlægget i JYSK Arena Hal A til et moderne lavenergi LED-lysanlæg med avanceret styring. Det skal sikre et lavt energiforbrug.

I 2020 vil Ejendomme, som i de foregående år, investere i energioptimering af kommunens ejendomme. I budgettet for 2020 er der sat 8 mio. kr. af til det arbejde, hvor fokus vil være på energioptimering af belysning og varmeanlæg og reduktion af energispild, når bygningerne ikke bruges. Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet har godkendt, at der bruges 8 mio. kr. på energibesparende projekter i 2020.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 04.02.2020, punkt 3, byrådet, 24.02.2020, punkt 17)

Nyt samarbejde mellem foreninger, lodsejere og kommunen om Gudenåen

16. marts skal de mødes for første gang i det, der hedder dialogforum. Her skal repræsentanter for dem, der har en interesse i Gudenåen mødes for at drøfte indsatser i Gudenåen.

Dem, der mødes i dialogforum, er repræsentanter for lodsejere op til Gudenåen, fra foreningerne Ålauget Gudenåen Silkeborg - Tange Sø (GST), Silkeborg Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening og Silkeborg Kommune.

På deres første møde skal til drøfte ønsker til indsatser i Gudenåen, det nye regulativ for Gudenåen, opmåling af Gudenåen og samarbejde på tværs af kommunegrænsen.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2020, punkt 6)

Januar 2020

Penge til helhedsplanen for Søholt 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og byrådet har godkendt, at der bruges 0,5 mio. kr. på helhedsplanen for Søholt i 2020. Helhedsplanen skal sætte en vision for området og komme med bud på fremtidens Søholt i forhold til faciliteter og aktiviteter.

Der er i alt sat 4 mio. kr. af fra 2020-2023 til at lave og gennemføre helhedsplanen for Søholt. I 2020 er der sat 2 mio. kr. af, og nu er de første 0,5 mio. kr. på vej til at blive frigivet til formålet.

På Søholt bliver der bygget et nyt svømmecenter. Det er der sat 90 mio. kr. af til de næste tre år. Flere foreninger har også fremsat projekter og tanker om cykelbane, atletikanlæg, udendørs fitness og andet på Søholt. Derfor bliver der lavet en helhedsplan for området.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.01.2020, punkt 2, byrådet, 27.01.2020, punkt 11)

Specialindsatser samles på Sølystskolen

Efter en høringsperiode har byrådet og Børne- og Ungeudvalget vedtaget, at samle to specialindsatser på Sølystskolen, som muligvis kommer til at hedde Videnscenter for sprog, læsning og integration.

Det betyder, at Inklusionscenter for læsning på Balleskolen og Videncenter for Integration på Sølystskolen lukker og bliver til det nye videncenter. Skoleafdelingen vil nu sætte gang i oprettelsen af videncenteret her i første kvartal af 2020.

Skolebestyrelserne på Sølystskolen og Balleskolen gav i høringsperioden begge deres støtte til at samle de to specialindsatser til et på Sølystskolen.
(Børne- og Ungeudvalget, 13.01.2020, punkt 4, byrådet, 27.01.2020, punkt 12)

Forsorgstilbuddet Tulipanvej forsinket to måneder

Det nye forsorgstilbud på Tulipanvej 100 bliver forsinket to måneder, fordi de nuværende beboere ikke kan rykke i deres nybyggede boliger, da det er forsinket. Det betyder, at forsorgstilbuddet vil kunne tages i brug i starten af oktober 2020, når ombygningen er færdig.

Ombygningen af Tulipanvej 100 har også været udbudt, og resultatet er, at det kan ombygges indenfor de 6,3 mio. kr., som der er sat af til det. Det nye forsorgstilbud får 14 pladser, som fungerer som midlertidig bolig for hjemløse med særlige sociale problemer. Socialudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Socialudvalget, 07.01.2020, punkt 5)

Flere fra Lupinvej og Resedavej i job

Fra 2018 til 2019 er antallet af ledige på Lupinvej og Resedavej faldet fra 44 % til 41,4 %. Det er Arbejdsmarkedsudvalget blevet orienteret om.

I 2018 kom de to veje og området på ghettolisten – blandet andet fordi der er mange ledige. Derfor blev der sat gang i en indsats for at hjælpe ledige fra Lupinvej og Resedavej i job.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 08.01.2020, punkt 3)

Planerne for etageboliger på Lupinvej 2 skal miljøvurderes

Det har Plan- og Vejudvalget besluttet, fordi trafikstøjen er for høj på dele af facaden mod Kejlstrupvej i forhold til den vejledende grænseværdi. Grænseværdien er 68 dB, og støjberegninger viser op til 71 dB på dele af facaden.

I september 2019 godkendte Plan- og Vejudvalget, at arbejdet med at lave lokalplan og tillæg til kommuneplan for et etagebyggeri på Lupinvej 2 kunne gå i gang. Etageboligerne skal erstatte den tomme bygning til dagligvarebutik, som ejeren ikke kan få lejet ud. Derfor ønsker ejeren at bruge grunden til boliger.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 10)

Pladser i børnehuse reserveres til børn fra Resedavej og Lupinvej

Silkeborg Kommune har fået afslag på ansøgning om dispensation til, at maksimalt 30% af børnene i et børnehus må komme fra et udsat boligområde. Derfor har Børne- og Familieafdelingen reserveret pladser til nye børn fra det udsatte boligområde på Resedavej og Lupinvej i børnehusene i Alderslyst, i midtbyen og i Dalhaven i Balle.

Hovedparten af pladserne er reserveret i børnehuse i Alderslyst. Derudover har Børne- og Familieafdelingen reserveret seks pladser i Dalhaven og seks pladser i børnehusene i midtbyen til børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej. Afdelingen har valgt de to steder, fordi de ligger indenfor rimelig afstand til det udsatte boligområde og er tilgængelige med offentlig transport.

Hvis forældre fra Resedavej og Lupinvej ønsker plads i andre børnehuse, vil de få dem tilbudt, hvis der er plads.
(Børne- og Ungeudvalget, 13.01.2020, punkt 7)

Flere pædagoger til sårbare børn i Alderslyst-Søholt

Børnegården og Børnehuset Søholt får de næste år frem til 2022 flere pædagoger og pædagogiske assistenter, fordi de er børnehuse med mange sårbare og udsatte 0-2-årige.

Børnehusene har en relativ stor andel børn fra familier, som er eneforsøgere, flersproget og har begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Børnehuset Nørrevænget får ikke mere personale, fordi de tidligere har fået flere penge fra en anden pulje.

I alt har Silkeborg Kommune fået 11,7 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i fem børnehuse. Børne- og Ungeudvalget har til sagen til efterretning.
(Børne- og Ungeudvalget, 13.01.2020, punkt 7)

Status på søndagsåbent i Rosengårdscentret

Siden 2018 har der været holdt søndagsåbent i Rosengårdscenterets cafe, som delvist har været finansieret af private donationer. En opgørelse viser, at udgifterne til søndagsåbent balancerer i 2019, når man medregner donationerne.

Der har i 2019 været et gennemsnit på 83 borgere hver søndag, og det gennemsnitlige antal af serveringer er i 2019 steget fra 108 til 119 pr. gang. Søndagsåbent fortsætter som planlagt i 3 år fra 1. marts 2018. Hvis søndagsåbent skal fortsætte i 2021, mangler der 125.000 kr. i 2021 og derefter 150.000 kr. pr. år.

Der er åbent 44-45 søndage om året. Tilbuddet om søndagsåbent i Rosengårdcentret er afhængig af, at der er frivillige til hjælp i cafeen, til at holde arrangementer og til den årlige revy, hvor overskuddet går til søndagsåbent.

Det var to donationer på 300.000 kr. og 150.000 kr. fra private, som gjorde, at caféen kunne fortsætte med at holde søndagsåbent. Sundheds- og Ældreudvalget er blevet orienteret om status for søndagsåbent i Rosengårdscentret.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 13.01.2020, punkt 13)

Gudenå-kommuner mødes for at drøfte helhedsplan for Gudenåen

5. februar mødes borgmestrene for de syv Gudenå-kommuner i Silkeborg for at drøfte et forslag til en helhedsplan for Gudenåen, som skal kunne håndtere de stigende vandmængder i åen.

Det forslag, som kommunerne skal drøfte indeholde de seks punkter, som Silkeborg Byråd besluttede i november 2019. Det er blandt andet at fjerne sandbanker, mere og bredere grødeskæring, lave diger og køb eller leje af oversvømmede områder.

Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune har derudover besluttet, at forslaget til helhedsplanen også skal indeholde en undersøgelse af muligheden for at regulere vandstanden via stemmeværker, og at problemet med stigende grundvand også bliver et emne i helhedsplanen.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 5)

Vejen er lagt til et nyt regelsæt for vedligeholdelse af Gudenåen

Klima- og Miljøudvalget og byrådet har besluttet en vej til, hvordan det nye regelsæt for vedligeholdelse af Gudenåen skal blive til, og at der skal laves en opmåling af Gudenåen.

I november 2019 fik Klima- og Miljøudvalget til opgave at lave et nyt regelsæt for vedligeholdelsen af Gudenåen, som skal hjælpe til at forhindre oversvømmelser fra åen. Der skal blandt andet skæres grøde oftere og bredere og fjernes sandbanker.

Nu har de og byrådet godkendt en vej for, hvordan det nye regelsæt – også kaldet regulativ – skal blive til. Det regulativ, der gælder ny, skal tilpasses de ændringer, som byrådet har besluttet. Derudover skal miljøministeren og Miljøstyrelsen inddrages for at få en vurdering af, om ændringerne kan godkendes.

Der skal også sættes gang i en sagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens §3 og vandløbslovens bestemmelser om tilladelse til regulering inkl. en vvm-screening. Til sidst skal der laves en habitatkonsekvensvurdering af ændringerne.

Favrskov, Viborg og Randers Kommune bliver orienteret om, at Silkeborg Kommune laver et nyt regulativ uafhængigt af de andre kommuner i Gudenåkomitéen og samtidig fastholder byrådet anmodningen til Miljø- og Fødevareministeren om en afgørelse af uenigheden mellem kommunerne om antallet af grødeskørringer.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 13, byrådet, 27.01.2020, punkt 8)

Flere penge til arbejdet med Gudenåen

Der skal flere penge til at klare det stigende arbejde omkring Gudenåen. Derfor har byrådet efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget besluttet at bruge 2 mio. kr. mere på opgaver omkring Gudenåen i 2020.

I 2021 og 2022 bliver der også sat 2 mio. kr. ekstra af til opgaver omkring Gudenåen. Det er Teknik- og Miljøafdelingen som har foreslået at få flere ressourcer til opgaverne, fordi byrådet og Klima- og Miljøudvalget har sat gang i flere opgaver.

For eksempel skal der lavet et nyt regelsæt for vedligeholdelsen af Gudenåen og en helhedsplan for åen i samarbejde med seks andre kommuner for at gøre noget ved oversvømmelserne fra åen.

Der er også kommet flere borgerhenvendelser om Gudenåen, som der skal svares på, behandling af klager og mere tilsyn og vedligeholdelse, som også kræver flere penge.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 12, byrådet, 27.01.2020, punkt 9)

Forsøg: Kan sænkning af vandstanden i Tange Sø fjerne sandbanker?

Klima- og Miljøudvalget har besluttet at give det et forsøg. De har nu valgt at bruge 140.000 kr. på at måle sandbankerne inden og efter forsøget. De har også besluttet en proces for, hvad der skal gøres inden, forsøget sættes i gang.

For eksempel vil de høre Gudenåcentralen til eventuelle erstatningskrav i forhold til tabt fortjeneste og Viborg-, Favrskov- og Randers Kommune med hensyn til konsekvenser nedstrøms Tangeværket og dispensationer til at sænke vandstanden.

Det skal også besluttes, hvilken strækning sandbankerne skal måles på, hvor meget vandet skal sænkes og hvor længe, og undersøges, hvad det har af konsekvenser for anlæg i Tange Sø og brugere af søen.

Når de nødvendige tilladelser er på plads, kan forsøget med vandstandssænkning sættes i gang.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 11)

Er Gudenåen vedligeholdt som den skulle?

Det har Klima- og Miljøudvalget drøftet efter, at to medlemmer af udvalget har bedt om at få en sag på dagsordenen. Danske Vandløb har nemlig henvendt sig, fordi de har bedt en advokat om at få undersøgt, om vedligeholdelse af Gudenåen er sket i overensstemmelse med vandløbsregulativet.

Advokaten har i den anledning lavet et notat. Han er af den opfattelse, at regulativet ikke er overholdt, og han peger på risikoen for at fortsat manglende vedligeholdelse kan medføre, at fremtidigt vedligehold vil være forhindret af reglerne for naturbeskyttelse
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 14)

November 2019

Mere grødeskæring, fjernelse af sandbanker og en helhedsplan skal stoppe oversvømmelse i Gudenåen

Byrådet har på deres møde 25. november besluttet, at der skal laves et nyt regulativ for Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø, som skal gøre det muligt at skære grøde op til tre gange om året. Nu kan den skæres op til to gange.

Fremover skal den anden grødeskæring ske, når vandstanden når bestemte højder på udvalgte steder. I dag er det op til borgmesteren at sætte gang i den anden grødeskæring. Fremover skal borgmesteren tage stilling til den tredje skæring, når Klima- og Miljøudvalget henvender sig til borgmesteren, når vandstanden når en bestemt højde. I det nye regulativ skal der også stå at grøden skal skæres med en fast procentdel på 45-55 % af bredden.

Derudover skal det fremover også være muligt at fjerne sandbanker i Gudenåen i samarbejde med lodsejerne, så det sand og jord, der fjernes, kan blive lagt steder, hvor kommunen ikke har udgifter til det. Og så skal åens brinker vedligeholdes, så nedskred, forsnævringer eller træer eller buske, der forhindrer vandet i at løbe udbedres eller fjernes.

Byrådet har også besluttet, at der skal laves en handleplan for den fremtidige håndtering af problemet med oversvømmelser. Den skal blandt andet indeholde undersøgelse af dobbeltløbede delstrækninger, at købe eller leje arealer, der er ramt af oversvømmelser og etablering af diger.
(Byrådet, 25.11.2019, punkt 21)

Til august er det nye forsorgshjem på Tulipanvej i brug

Det er i hvert fald tidsplanen, som den ser ud nu, og som den er blevet godkendt af Socialudvalget. Det nye forsorgstilbud har 14 pladser, som fungerer som midlertidig bolig for hjemløse med særlige sociale problemer.

Det nye forsorgshjem skal erstatte et lignende tilbud på Borgergade, som med kun seks pladser og ingen natpladser ikke er tilstrækkelig. Det nye forsorgstilbud overtager bygningerne på Tulipanvej 100 efter mindre ombygninger. De nuværende beboere, som er voksne med fysisk og psykisk handicap, flytter ud til januar 2020. Derefter går ombygningen i gang, som cirka vil tage et halvt år.

Socialudvalget har også godkendt plantegningen for det nye forsorgshjem, som kommer til at koste 6,3 mio. kr. at ombygge.
(Socialudvalget, 05.11.2019, punkt 7)

Skolebestyrelsen skal høres: Forslag om at ændre og samle specialindsatser på Sølystskolen

For at styrke indsatsen til elever med ordblindhed, læse- og skrivevanskeligheder og elever med dansk som andetsprog har Skoleafdelingen foreslået at slå Inklusionscenter for læsning på Balleskolen og Videncenter for Integration på Sølystskolen sammen til et nyt videncenter, som skal hedde Videnscenter for sprog og læsning.

Forslaget går på at samle de to specialindsatser på Sølystskolen. Forventningen er, at det vil styrke og forbedre kommunens indsats på læse- og skriveområdet og på centerets andre områder til gavn for alle folkeskoleelever i kommunen.

Børne- og Ungeudvalget har besluttet at sende forslaget i høring hos skolebestyrelserne på Balleskolen og Sølystskolen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.11.2019, punkt 2)

Status på ny ungdomsklub: Åbner 24. januar 2020 ved siden af Sølystskolen

Den nye ungdomsklub bliver 484 m2 og placeres ved siden af Sølystskolen for at skabe synergi mellem skole og fritid. Det er også i samme område den nye hal, vil blive placeret. Klubben bliver opført som en permanent pavillon i elementer.

Den nye ungdomsklub får blandt andet et 94,4 m2 stort multirum, et fælleslokale på 128 m2 med køkken og fire mindre lokaler, som har navnene pc-rum, pigerum, rap-studie og krea-rum. Ungdomsklubben får derudover fire toiletter, et handicaptoilet, personalerum og kontor.

Udearealerne skal være åbne, så træer bliver fældet og jordvolde jævnes ud. Der bliver etableret 100 m2 fliser, opstribning til p-pladser på eksisterende asfalt og etablering af basketball-kurv. Der forsøges også at lave siddemøbler. Der er behov for at udvikle udearealerne mere end det, men på nuværende tidspunkt er der ikke sat flere penge af til det.

Ungdomsklubben flytter du 1. december 2019, og deres nuværende lokaler skal i stedet bruges til børnehus. Den nye klub koster 7 mio. kr.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.11.2019, punkt 4)

Planen for en ny restaurant og dagligvarebutik på Borgergade er vedtaget

Planen, som nu er vedtaget, var i høring i fire uger. Her kom der fem høringssvar. Her var der bekymringer omkring adgang til det nye område og ejendommene overfor, om nogle af planens dele bliver bygget senere end andre, om at der fjernes et rekreativt areal og om området kan bære flere butikker.

På baggrund af svarene er den vedtagne plan blevet ændret, så se dele af området, som ikke bliver bygget med det samme, kan bruges til p-pladser eller grønne områder.

Den vedtagne plan gør det muligt at bygge en fastfood-restaurant, en dagligvarebutik på 1.200 m2 og et tankanlæg med vaskehal. Tankanlægget og vaskehallen skal placeres samme sted som den nuværende tankplads på hjørnet af Nørrevænget og Borgergade. Fastfood-restauranten skal placeres der, hvor en lukket dagligvarebutik i dag ligger, og dagligvarebutikken er placeret der, hvor der i dag er et grønt og rekreativt område, som der tidligere har været boliger på.
(Plan- og Vejudvalget, 04.11.2019, punkt 17)

SIF Cykling får halv million til at afklare mulighederne for cykelbane

Der er stadig reserveret 30 mio. kr. til at støtte SIF Cykling med at etablere en cykelbane. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give de første 500.000 kr. af dem, som skal bruges til at afklare mulighederne for at etablere en cykelbane på Søholt.

Der er lavet nogle afklaringer, og de viser, at der vil skulle oprettes en fond til at etablere cykelbanen. Det viser sig at være en kompliceret proces, og der er derfor behov for ressourcer til at afklare mulighederne yderligere.

En af betingelserne for pengene er, at SIF Cykling senest i august 2020 skal redegøre for mulighederne for etablering af en cykelbane. Det skal gøre sådan, at byrådet på den baggrund kan beslutte, om den resterende del af de 30 mio. kr. skal gives i tilskud eller ej.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.11.2019, punkt 4)

Oktober 2019

Byrådet giver dispensation til boligprojektet Søhaven

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen til et ændret byggeprojekt på hjørnet af Sølystvej og Borgergade. Byrådet har nu besluttet at give dispensation til projektet.

Det nye boligprojekt er ændret i højden, så der var søgt om dispensation til tre bygninger på tre, fire og fem etager. I det oprindelige projekt var bygningerne tre, frem og syv etager, som lokalplanen for området giver mulighed for.

I 2016 blev der givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at bygge på grunden. Efter en klage til klagenævnet blev det ændret til et afslag. Klagenævnets begrundelse var, at projektets dengang syv etager adskilte sig for meget i forhold til byggeriet langs søen, og at det vil være en markant ændring af det grønne og ubebyggede område. Lokalplanen for byggeprojektet på hjørnet af Borgergade og Ansvej var ikke vedtaget på det tidspunkt.

Det er den nu, hvor der må bygges i op til syv etager på det hjørne. Her blev der også klaget, men Planklagenævnet afviste klagen. På hjørnet af Sølystvej og Borgergade er der også nu mulighed for at bygge i op til 20 meter, som svarer til den højde, som den fem etagers bygning har på Søhaven, der er givet dispensation til.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.10.2019, punkt 3, byrådet, 28.10.2019, punkt 12)

Flere penge til driften af et nyt svømmecenter

Fra 2022 bliver der sat 6,2 mio. kr. af om året til forventede merudgifter til driften af det kommende, selvejende svømmecenter. Det stiger til 7,5 mio. kr. efter 10 år. Det har partierne bag budgetaftalen for 2020 besluttet.

Partierne er Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet, som også har indgået en aftale om overslagene på budgetterne for 2021–2023.

Svømmecenteret skal ligge på Søholt Idrætspark – som i forvejen rummer JYSK park, Silkeborg Atletikstadion, JYSK arena, mange boldbaner og andre idrætsanlæg. Planlægningen af byggeriet er godt i gang, og første spadestik forventes i løbet af 2020.
(Budgetaftale for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-23)

Udvidelse af Center Nord: To huse kan blive til en ny butik

En ansøger har søgt om at bygge en ny udsalgsvarebutik ved siden af Lagkagehuset på Nørrevænget, der hvor der i dag ligger to parcelhuse – Nørrevænget 32 og Borgervænget 24. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der kan arbejdes videre med ansøgernes projekt.

Det betyder, at der sættes gang i arbejdet med at lave en ny lokalplan og at bymidteafgrænsningen udvides til de to grunde, så Center Nord bliver udvidet. Ansøger ønsker, at den nye butik bliver i to etager og 8 m højt. Lagkagehuset på nabogrunden har en højde på mellem 8,2 og 10,5 m. Efter planen skal der være én vejadgang til butikken via Nørrevænget, hvor Plan- og Vejudvalget også har besluttet, at vareindlevering skal ske.

Der skal laves en ændring i kommuneplanen for projektet kan gennemføres, fordi området i dag er bestemt til parcelhuse.
En ny butik vil give mere trafik til et trafikbelastet område. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer dog ikke, at der vil være behov for at lave af svingbane eller lignende på Nørrevænget. Men de mener, at der i forslaget til lokalplanen kun bør være mulighed for at placere en udvalgsvarebutik på arealet.

Plan- og Vejudvalget fastholder også, at der etableres de 14 p-pladser, som Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, der skal til. Ansøgeren har placeres syv p-pladser ved butikken, som ansøger vurderer, er nok. Alternativt skal ansøger tinglyse adgang til p-pladser på andre ejendomme tæt ved.

Teknik- og Miljøafdelingen har også indledningsvist vurderet, at de vejledende støjgrænser ikke overskrides, fordi butikken vil have et mindre kundeflow end dagligvarebutikker, og at vareindleveringen er mindre hyppig og sker i dagtimerne.
(Plan- og Vejudvalget, 07.10.2019, punkt 16)

Hvad er status på byggeriet af den nye ungdomsklub?

Det ønsker Børne- og Ungeudvalget at få svar på, og de har derfor bedt om at få en orientering om status for det nye byggeri på deres næste møde. De beder også om at få en orientering om, hvad planerne for udearealerne er i forbindelse med byggeriet af den nye ungdomsklub. Børne- og Ungeudvalget næste møde er 4. november 2019.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.10.2019, punkt 11)

Prisen for de almene boliger på Ved Skrænten er godkendt

I marts 2016 sagde byrådet ja til at støtte 16 almene familieboliger på Ved Skrænten, som Midtjysk Boligselskab ønskede at bygge. Nu har byrådet godkendt den endelige pris for boligprojektet og den endelige husleje.

Den samlede pris for byggeriet er 36,4 mio. kr., hvor kommunen har støttet med 3,6 mio. kr. i grundkapitallån og støttet det resterende lån til finansieringen. Den gennemsnitlige månedlig husleje for det første år var på 8.100 kr. for den billigste bolig og 9.000 kr. for den dyreste. Det er uden udgifter til forbrug, IT og fællesantenne.

Til etårseftersynet er det i Byggeskadefondens rapport blev peget på flere byggetekniske fejl, som skal udbedres. Midtjysk Boligselskab har fået besked fra rådgivere og entreprenører, at de vil udbedre fejl og mangler.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.10.2019, punkt 5, byrådet, 28.10.2019, punkt 18)

Udlejningskrav for Resedavej og Lupinvej justeres: 30 timer er nok

AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening har ønsket at få lavet en ændring i udlejningsreglerne for deres boliger på Resedavej og Lupinvej. I stedet for et krav til par om, at mindst én skal have et arbejde på 37 timer i ugen, ønsker de to boligorganisationer at ændre det til 30 timer.

Det skyldes, at kravet om 37 timer rammer nogle grupper uhensigtsmæssigt, fordi indenfor for eksempel sundhedsområdet er det sjældent, de ansatte ikke har mulighed for at få en arbejdsuge på 37 timer. Byrådet har efter anbefaling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt, at udlejningsreglen justeres. Det justerede krav gælder fra 1. november 2019.

For at få Resedavej og Lupinvej af regeringens ghettoliste godkendte byrådet nogle udlejningsregler i januar 2019, som AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening lavede. Reglerne betyder blandt andet, at personer med fast arbejde, kommer til at stå først i køen til ledige lejeboliger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.10.2019, punkt 7, byrådet, 28.10.2019, punkt 19)

Det blev dyrere end ventet at rive Nordre Skole ned

1,4 mio. kr. Så meget dyrere blev det end forventet, fordi der i forbindelse med nedrivningen blev fundet et større omfang af miljøfarlige stoffer, end der var blevet kortlagt på forhånd. Der var flere vægge med blyholdig maling, væsentlig mere asbestklæb og ”kiselgur” i 84 rørkanaler skjult ved siden af alle vinduer, hvor alle varmerør er trukket i.

Byrådet godkendte i november 2017 at sætte 7 mio. kr. af til nedrivningen og til etablering af forsyningen til hallen vest for skolen og to gymnastiksale med omklædning. I februar 2018 blev det beløb forhøjet med 2 mio. kr., så der i alt var sat 9 mio. kr. til projektet, som kom til at ende med at koste 10,4 mio. kr.
Efter anbefaling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget har byrådet godkendt regnskabet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.10.2019, punkt 9, byrådet, 28.10.2019, punkt 21)

September 2019

Ny byggeplan for Lupinvej 2 – fra stokke til u-formet bebyggelse

Ejeren af Lupinvej 2 har lavet en ny byggeplan for grunden, som skal bruges til boliger. Det skyldes en skjult brandvej og høringssvar.

Høringssvarene gav udtryk for, at den oprindelige byggeplans to lange, lige stokke var placeret for tæt på naboer, og at højden på byggeriet tog udsyn mod skoven for naboerne. Brandvejen, som løber parallelt mellem nabobebyggelsen, var i planlægningen af boligprojektet blevet overset, fordi den ikke var tinglyst.

I den nye byggeplan er bebyggelsen u-formet. Højden på bebyggelsen varierer mellem tre og fem etager og sikrer på den måde, at naboerne får kig til skoven ind mellem bygningerne. U-formen på bebyggelsen skaber et indre semi-aflukket, rekreativt og grønt gårdrum. Her er alle indgange til opgangene placeret. Bebyggelsen virker som støjbarriere for trafikstøj og sikrer derved et støjdæmpet indre gårdrum i bebyggelsen.

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet med at lave en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen kan gå i gang. Der skal laves et tillæg til kommuneplanen, fordi projektet bygger højere end det, den nuværende plan giver mulighed for. Samtidig har udvalget besluttet, at der skal arbejdes videre med mulighed for delvis parkering under jorden.
(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 17)

Bedre trafiksikkerhed i krydset Nylandsvej og Langelinie

Trafiksikkerheden bliver i 2019 forbedret i krydset Nylandsvej/Langelinie. I krydset overholder trafikken fra sidevejene ikke deres vigepligt. Der er registreret syv uheld i krydset. Derfor bliver der lavet en hævet flade i skaktern med en tydelig farve på vejen, som skal sænke farten på vejen. Samtidig bliver der sat vigepligtsskilte op, så det bliver mere tydeligt, at der er vigepligt.

Den anslåede pris for tiltagene er 200.000 kr. Efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget har byrådet godkendt, at pengene gives til projektet.
(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 10, byrådet, 23.09.2019, punkt 8)

Bedre trafiksikkerhed på Ansvej

På Ansvej omkring Rønne Allé og Bøge Allé bliver trafiksikkerheden forbedret, fordi der i de seneste år er registreret flere trafikuheld. Denne del af Ansvej har flere sideheller og en skarp kurve, så det kan være svært at opfatte sidehellerne i tide. Siden 2011 er der registreret seks uheld.

Nu bliver der strammet op på strækningen ved hjælp af ny afmærkning og ved nye skilte ved sidehellerne, hvis udformning også bliver revurderet. Belysningen ved sidehellerne bliver også efterset. Det forventes at koste 50.000 kr. at forbedre trafiksikkerheden på den del af Ansvej.

Efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget har byrådet godkendt, at pengene gives til projektet.
(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 10, byrådet, 23.09.2019, punkt 8)

Silkeborg Højskole får tilskud til 10 meter højt samtaletårn

Det har byrådet besluttet. Højskolen har søgt og fået tilskud på 600.000 kr. til projektet, som samlet har et budget på 1,96 mio. kr. Tårnet bliver bygget som et frit tilgængeligt samtaletårn i anledningen af højskolens 50-års jubilæum i oktober 2019.

Silkeborg Højskole vil markere jubilæet med det udendørs kunstværk, som er et billede på højskolens væsen og være til gavn for eleverne og offentligheden. Højskolen håber, at samtaletårnet bliver et samlingssted, som bygger bro mellem skolen og offentligheden.

Det er billedkunstner Peter Callesen, som har tegnet tårne, som skal stå på højskolens grund. Det er også højskolen, som ejer og skal vedligeholde tårnet. Tårnet skal placeres på et åbent naturområde mellem højskolen og Silkeborg Langsø. Tanken er, at tårnet skal bygge bro mellem natur og kultur.
Silkeborg Højskole søgte pengene fra puljen til lokalt initierede projekter
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17.09.2019, punkt 9, byrådet, 23.09.2019, punkt 17)

Det skal helhedsplanen for Søholt indeholde

Søholt skal danne rammen om et nyt svømmecenter i Silkeborg. Det er der sat 90 mio. kr. af til de næste tre år. Flere foreninger har også fremsat projekter og tanker om cykelbane, atletikanlæg, udendørs fitness og andet på Søholt. Derfor bliver der lavet en helhedsplan, som skal formulere en vision for Søholt, som indkapsler, hvad Silkeborg Kommune vil med området. Med afsæt i visionen skal helhedsplanen også undersøger og komme med konkrete bud på Søholts fremtid i forhold til faciliteter og aktiviteter.

Et succeskriterium for helhedsplanen er, at den får opbakning fra det involverede foreningsliv og øvrige interessenter. De bliver også inddraget i projektet via møder. Helhedsplanen forventes at være klar til at blive fremlagt i starten af 2020. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt, hvad helhedsplanen skal indeholde.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.09.2019, punkt 4)

Vejen er banet for ny hal ved Sølystskolen

Der skal lavet et areal-/ejendomsstudie, som viser mulighederne for en ny hal på Sølystskolens område. Studiet skal beskrive mulige placeringer, hallens størrelse og funktioner i samspil med skolens nuværende inden- og udendørs idrætsfaciliteter.

Studiet skal fungere som et oplæg til det Idé- og Programudvalg, som skal beskrive byggeriet i tekst og tegninger. Det er vejen for at få den nye hal bygget, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt. De har desuden besluttet at Bente Refslund, skal være formand for Idé- og Programudvalget, som også kommer til at have repræsentanter fra lokale foreninger og lokalrådet.

Der er sat 10 mio. kr. af til byggeriet af den nye hal, som skal udvide mulighederne for fysisk aktivitet for skolen, foreningerne og området.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.09.2019, punkt 6)

August 2019

Placering for svømmecenter er valgt – bliver med mulighed for udendørs bassin

Det kommende svømmecenter skal ligge der, hvor der i dag er bueskydningsbanen på Søholt. Det har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet. Samtidig har de besluttet, at det skal opføres på en placering, hvor der er mulighed for et udendørs bassin ved svømmecentret.

Derfor er valget faldet på placeringen på bueskydningsbanen, så man undgår støjgener fra det udendørsbassin. Arealet er på ca. 8.000 m2. Der vil være ca. 220 meter til det nærmeste boligområde. Da svømmecentret placeres på bueskydningsbanen, skal der findes en ny bane til bueskydning. Der skal også tages stilling til hvor mange nye p-pladser, der skal etableres. De kan etableres sydvest for svømmecenteret.

Hvis udvalget havde besluttet, at der ikke skulle være udendørs bassin, var en placering ud mod Ansvej blevet anbefalet af Teknik- og Miljøafdelingen med facadelinje mod vejen som JYSK arena.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13.08.2019, punkt 7)

Del din mening om planerne for at løfte Nordre Ringvej og forbinde den med Viborgvej

Det vil forbedre trafikken og fremkommeligheden, hvis Nordre Ringvej bringes i niveau med Viborgvej og bliver forbundet via et lyskryds. Samtidig vil det aflaste Nørrevænget for trafik. Det er planerne, som du snart kan dele din mening om. Efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget har byrådet godkendt, at planerne sendes i høring.

At forbinde Nordre Ringvej med Viborgvej er en del af Silkeborg Kommunes trafikplan for Center Nord for at forbedre trafikken rundt om centeret.

Ifølge planen skal indkørslen til Brokbjergvej fra Viborgvej lukket. Det samme skal adgangen til Viborgvej 31. Planen er også, at der skal laves en ny ind- og udkørsel fra Nordre Ringvej til Viborgvej 31 og Håndværkervej og til butiksområdet ved Bygma og Sand Jensen.
(Plan- og Vejudvalget, 12.08.2019, punkt 9, byrådet, 26.08.2019, punkt 10)

Del din mening om planerne for ny restaurant og dagligvarebutik langs Borgergade

Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen kan du snart dele din mening om, nu hvor byrådet har godkendt, at planerne sendes i høring efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget.

Planerne gør det muligt at bygge en fastfood-restaurant, en dagligvarebutik på 1.200 m2 og et tankanlæg med vaskehal. Tankanlægget og vaskehallen har i planerne samme placering som den nuværende tankplads på hjørnet af Nørrevænget og Borgergade. I den nye lokalplan er fastfood-restauranten placeret der, hvor en lukket dagligvarebutik i dag ligger, og dagligvarebutikken er placeret der, hvor der i dag er et grønt og rekreativt område, som der tidligere har været boliger på. Ifølge den nuværende lokalplan kan der ikke bygges på det rekreative område. Derfor skal der laves en ny lokalplan, hvis projektet skal blive til noget.
(Plan- og Vejudvalget, 12.08.2019, punkt 8, byrådet, 26.08.2019, punkt 9)

Kommunen søger om dispensation

Fra 2020 må børn fra udsatte boligområder kun udgøre 30% af børnene i et børnehus. Det har Folketinget vedtaget. For at leve op til det krav i Alderslyst har Børne- og Ungeudvalget godkendt, at der reserveres ledige pladser til børn fra Resedavej og Lupinvej, og at forældre til de børn får begrænset mulighederne for at flytte deres børn til et andet børnehus.

De to ændringer skal være med til at, Daginstitutionen Alderslyst kan leve op til kravet ved at fordele børnene fra Resedavej og Lupinvej mellem de fire børnehuse i anderledes, end de er i dag.

I juni måned i år var andelen af børn fra Resedavej og Lupinvej i gennemsnit for alle børnehuse 33%. I Børnehuset Nørrevænget udgør andelen af børn fra Resedavej og Lupinvej 78 %. Til marts bliver Børnehuset Nørrevænget udvidet med 40 pladser. Det vil også hjælpe med at få tallet ned på 30%.

Samtidig har Børne- og Ungeudvalget godkendt, at der bliver søgt om dispensation til at udsætte kravet for, hvornår daginstitutionen skal leve op til kravet. For det er usikkert, om kravet kan opfyldes inden årsskiftet.
(Børne- og Ungeudvalget, 12.06.2019, punkt 10)

EliteSilkeborg forbedrer træningsfaciliteterne ved JYSK arena

EliteSilkeborg har i de seneste fem år fået mange flere atleter tilknyttet, som ønsker at forene skole og eliteidræt. Det stiller større krav til træningsfaciliteter. I løbet af sommeren 2019, flyttede eliteSilkeborg administrationen og træningsfaciliteter til JYSK arena. Derfor er der nu mulighed for at forbedre træningsfaciliteterne. Efter anbefaling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har byrådet godkendt, at der bliver brugt 1 mio. kr. på at forbedre EliteSilkeborgs træningsfaciliteter på JYSK arena.

EliteSilkeborg ønsker at lave et indendørs træningsrum i eksisterende lokaler, hvor klubber kan komme og træne med instruktører primært for 12-21-årige, og et udendørs træningsområde, som også vil kunne bruges af andre brugere på Søholt. EliteSilkeborg vil også lave en mobilenhed, der kan komme ud til atleter, som ikke kan komme til JYSK arena. EliteSilkeborg har ca. 20 medlemsklubber og 450 udøvere tilknyttet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 12.08.2019, punkt 2, byrådet, 26.08.2019, punkt 16)

Robanen på Silkeborg Langsø opgraderes

I slutningen af august 2019 er Silkeborg vært for danmarksmesterskaberne i kano- og kajaksprint og i 2022 vært for EM i kano- og kajakmaraton. Efter anbefaling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har byrådet godkendt, at der bruges 750.000 kr. på at opgradere robanen på Silkeborg Langsø. Opgraderingen består i at købe startanlæg og nummerbøjer og at vedligeholde de nuværende faciliteter.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 12.08.2019, punkt 3, byrådet, 26.08.2019, punkt 17)

Finansieringen på plads til udvidelse af badeværelser på Botilbuddet Alderslyst

Socialudvalget besluttede i marts 2019, at fem badeværelser på Botilbuddet Alderslyst skulle udvides, så der er plads til et bruseleje, hvor beboere kan ligge ned, mens de bades. Det koster ca. 2,5 mio. kr., og det kan ikke dækkes af det, som der er blevet sat af til opførelsen af botilbuddet. Socialudvalget vil derfor tage pengene fra puljen til diverse aktivitetsændringer, hvor der er ekstra penge, fordi renoveringen af Birkeparken, som er finansieret af den pulje, var billigere end ventet. Byrådet har godkendt beslutningen.
(Socialudvalget, 13.08.2019, punkt 6, byrådet, 26.08.2019, punkt 5)

Grødeskæringen blev ikke skåret som planlagt

Fra 1. juli og til 5. juli 2019 blev grøden skåret fra Silkeborg Langsø til Tange Sø. Silkeborg Kommune havde hyret HedeDanmark til opgaven. Klima- og Miljøudvalget er meget utilfreds med at grødeskæringen ikke foregik efter planen og derfor ikke kunne bidrage med ny viden.

Teknik- og Miljøafdelingen var ude 8. juli for at undersøge, om grødeskæringen var udført som aftalt. Det var den ikke. Teknik- og Miljøafdelingen måtte bede entreprenøren om at gøre en ny indsats for at få skåret den grøde, som der skulle og få taget afskåret grøde op af åen. Den nye indsats blev sat i gang 11. juli og blev afsluttet 1. august.
(Klima- og Miljøudvalget, 14.08.2019, punkt 12)

Juni 2019

Ombygning og udvidelse af Børnehuset Nørrevænget 

Der er pres på børnehusene i Alderslyst. Der er ingen ledige pladser, og børnehusene har allerede taget flere børn ind, end der oprindeligt er kapacitet til. Men med flytningen af ungdomsklubben, som det blev besluttet i maj måned, er der mulighed for at udvide antallet af pladser i Børnehuset Nørrevænget. Byrådet har godkendt at bruge 7,2 mio. kr. på at udvide og ombygge Børnehuset Nørrevænget.

Målet med at flytte ungdomsklubben, som ligger placeret midt i de bygninger, som rummer Børnehuset Nørrevænget, var, at etablere flere dagtilbudspladser og skabe bedre rammer for de unge i området. Klubbens lokaler er på ca. 450 m2. Børne- og Familieafdelingen forventer, at der kan etableres 40 0-6 års pladser og en legestue i lokalerne. Klubbens snart tidligere lokaler kræver en mindre ombygning, før de kan bruges som børne- og vuggestuepladser. Ombygningen forventes at gå i gang i efteråret, hvis byrådet godkender anbefalingen, så der kan optages nye børn til 1. januar 2020. Børne- og Familieafdelingen undersøger, hvordan udfordringen med de manglende pladser kan løses indtil da.
(Børne- og Ungeudvalget, 03.06.2019, punkt 11, byrådet, 24.06.2019, punkt 8)

Nordre Ringvej forbindes med Stagehøjvej i nyt kryds som 1. etape af erhvervskorridoren

Efter motorvejen er færdigbygget har det efterladt flere ubebyggede grunde omkring motorvejen. Lokalplanen for at skabe en erhvervskorridor langs motorvejen giver muligehd for at arealer tæt på motorvejen kan bruges til erhvervsbyggeri og skabe bedre adgangsforhold i området. Som første etape i den plan har byrådet besluttet, at der bruges 11 mio. kr. på at anlægge en ny vej, som skal forbinde Nordre Ringvej og Stagehøjvej.

Den korte stump vej skal anlægges mellem HTH Køkkener og Lynge Papir & Kontor på den ene side og kommunens jobcenter på den anden side. På Nordre Ringvej bliver der lavet i nyt lyskryds, mens der på Stagehøjvej bliver lavet et t-kryds. Vejen skal være der, hvor Søholt Bæk i dag løber. Det betyder, at den skal rørlægges.
(Plan- og Vejudvalget, 03.06.2019, punkt 9, byrådet, 24.06.2019, punkt 21)

Alderslyst Action 2019 bliver med cirkus, blå blink og den store bagedyst

Den årlige kulturfest Alderslyst Action finder i år sted i uge 32 i området ved Lupinvej og Resedavej. I de fem dage, det står på, bliver der et hav af aktiviteter. Alderslyst Action har søgt om tilskud til kulturfesten og har fået 45.000 kr. til formålet. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsrådet besluttet.

Alderslyst Action 2019 byder både dukketeater, cirkus og gøglerskole, foredrag for voksne, koncert, hoppeborg, Blå fredag med masser af udrykning, diskotek og den store bagdyst for både børn og voksne. Foreningen Alderslyst Action arbejder for at skabe lokalt fællesskab, oplevelser, integration, kulturformidling og brobygning til andre fritidstilbud og offentlige aktører. I 2018 var der 4-500 besøgende om dagen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 03.06.2019, punkt 13)

Maj 2019

Alderslyst Ungdomsklub flytter og får nye lokaler

Byrådet har besluttet at give 7 mio. kr. til et etablere nye lokaler til Alderslyst Ungdomsklub. Hvor de nye lokaler skal ligge, er endnu ikke endelig besluttet. Skoleafdelingen foreslår en placering ved Sølystskolen på sportspladsen bag hallen. Det vil give mulighed for synergi mellem klub, skole og nuværende samt kommende hal.

I løbet af foråret 2019 blev der sat gang i en proces med de unge og med øvrige lokale brugere og samarbejdspartnere. De unge skal inddrages for, at de tager medejerskab og medansvar for deres klub. De unge vil få medbestemmelse på indretning af klubrummene og klubaktiviteterne.

De unge i Alderslyst har ikke haft de bedste forhold igennem de sidste år. I dag ligger Alderslyst Ungdomsklub mellem to børnehaver, og der har i længere tid været fokus på, at det ikke har været motiverende og inspirerende. Samtidig er der akut behov for mere plads til børnehaverne i Alderslyst, og derfor er det besluttet, at ungdomsklubbens lokaler skal bruges til børnehavepladser.
(Børne- og Ungeudvalget, 06.05.2019, punkt 8, byrådet, 27.05.2019, punkt 13)

Kommune og boligforeninger søger om tilskud til at forlænge Boligsociale helhedsplan i fire år

Siden 1. november 2015 har kommunen og boligforeningerne AB og AAB drevet en boligsocial indsats i fire boligafdelinger på Lupinvej, Resedavej og Arendalsvej. Indsatsen har Landsbyggefonden delvist finansieret. Indsatsen udløber 31. oktober 2019. Nu har byrådet godkendt at sende en ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til at forlænge indsatsen med fire år mere.

Ansøgningen tager afsæt i de gode erfaringer, der er gjort de sidste fire år og inddrager derudover beboerdemokrater og kommunale afdelinger, så ansøgningen afspejler de udfordringer og behov, der er. Ansøgningen lægger også vægt på at arbejde med at få Lupinvej/Resedavej af statens ghettoliste. Helhedsplanen arbejder for at øge trivsel og sundhed, at få flere i arbejde eller uddannelse og udvikle det sociale i områderne. Helhedsplanen arbejder også for at gøre områderne attraktive, velfungerende og til et godt og trygt sted at vokse op.

Hvis ansøgningen godkendes, ansættes der fire medarbejdere. Én af dem bliver daglig leder og refererer til en bestyrelse, som består af to af kommunens direktører og to boligforeningsdirektører. Budgettet for helhedsplanen er på 13,3 mio. kr. over fire år. Landsbyggefonden dækker op til 75 % af udgifterne, hvis de godkender ansøgningen. Silkeborg Kommune og boligforeningerne finansierer 1,66 mio. kr. hver, som svarer til de sidste 25 %.
(Børne- og Ungeudvalget, 06.05.2019, punkt 7, Byrådet, 27.05.2019, punkt 22)

Prognose: Sølystskolen får 74 færre elever om ni år

Det viser en elevtalsprognose, som Skoleafdelingen har fået lavet. I skoledistriktet for Sølystskolen er der i dag 610 elever fordelt på 26 klasser. Om ni år er der i følge prognosen 536 elever. Elevtallet falder stødt fra 2020/21 frem til 2027/28. Herfra begynder elevtallet så at stige igen, så der forventes at være 557 elever i 2031/32.
For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 552 elever om syv år. Herefter begynder det samlede elevtal for hele kommunen igen at stige. Børne- og Ungeudvalget er blevet informeret om udviklingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 06.06.2019, punkt 4)

Helga Sandorf Jacobsen er valgt til Kulturskolerådet for Den Kreative Skole

Helga Sandorf Jacobsen er valgt som repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget, som har én plads i Kulturskolerådet, som skal afløse bestyrelsen for skolen. Målet er, at få flere elever til at bruge Den Kreative Skole.

Det er Børne- og Ungeudvalget, som har udpeget og godkendt, at Helga Sandorf Jacobsen bliver repræsentant for udvalget i Kulturskolerådet. Der skal også udpeges en repræsentant for kulturlivet, erhvervslivet og for folkeskolerne. Derudover