Selvbetjening og tidsbestilling

Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Vælg dit lokalområde

Juni 2020

Del din mening om kommuneplanen: Hvordan skal Alderslyst-Søholt udvikle sig?

Byrådet har godkendt et forslag til kommuneplanen, som beskriver, hvordan den fysiske udvikling de næste 12 år skal være.

Fra 17. august 2020 til 12. oktober 2020 kan du dele din mening om forslaget. Fra 1. september til 1. oktober holder lokalrådene borgermøde om forslaget til kommuneplanen, hvor Silkeborg Kommune deltager, som Midtjyllands Avis også dækker.

For Alderslyst-Søholt er nogle væsentlige ændringer i forslaget, at parkanlægget ved Lupinvej udvides til at omfatte det ubebyggede, grønne område Borgergade 96, 98 og 100 for at skabe sammenhæng til Borgergade, og at Borgervænget 24 og Nørrevænget 32 ved siden af Lagkagehuset bliver en del af centerområdet, så der kan bygges butik på boliggrundene.

Kommuneplanen er et resultat af krav, ønsker og forslag fra mange sider både statslige interesser, byrådets ambitioner, byggeansøgninger og idéer fra borgere. Se forslaget til kommuneplanen her.

(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2020, punkt 6, byrådet, 22.06.2020, punkt 9)

Helhedsplan for Søholt godkendt: Et mekka for sports- og fritidsaktiviteter

Byrådet har godkendt helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena, som skal være kommunens største og foretrukne sports- og fritidsarena både til verdensmesteren og hverdagsmesteren.

Helhedsplanen beskriver, hvordan Søholt skal udvikles i fremtiden. Hovedgrebet er, at området skal bindes bedre sammen fra JYSK park og JYSK arena i vest og til atletikstadionet i øst via et fodgængervenligt stræde, som nye faciliteter og funktioner i området skal vende ud mod. Der skal etableres en grøn fælled kaldet Det grønne hjerte og et stisystem internt i området kaldet Loopet, som også kan bruges som gå- og løberuter.

Planen er lavet i samarbejde mellem de mange interessenter i og omkring Søholt, som er blevet involveret og har sat deres præg på udformningen af helhedsplanen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 08.06.2020, punkt 2, byrådet, 22.06.2020, punkt 12)

Ingen miljøvurdering af ny farvebutik ved Center Nord

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planen om en ny farvebutik på Nørrevænget ved siden af Lagkagehuset, hvor der i dag er boliger.

Det er Color Shopping ApS, som ønsker at opføre en butik på Nørrevænget 32 og Borgervænget 24.

Der er lavet en miljøscreening af planen. Teknik- og Miljøafdelingen har ud fra den vurderet, at det ikke er nødvendigt med en miljøvurdering, fordi planen ikke har væsentlige negative konsekvenser.

Forslaget til lokalplanen giver mulighed for en udsalgsvarebutik og ikke en dagligvarebutik.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 5)

Flere penge til at få flere i arbejde fra Resedavej og Lupinvej

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt Økonomi- og Erhvervsudvalget om at halvdelen af besparelsen i budgettet 2020 – cirka en halv million kroner – skal bruges på at få flere i arbejde fra Resedavej og Lupinvej.

Det skal være med til at få ledigheden for de 18-64 årige til at komme under 40 %, så området kan komme af regeringen ghettoliste.
Besparelsen på budgettet kommer efter, at en beskæftigelsesindsats er blevet stoppet, fordi det ikke havde den ønskede effekt.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 03.06.2020, punkt 5)

De skal lave byggeprogram til den ny hal ved Sølystskolen

Efter områdestudiet for hallen blev godkendt er næste skridt at få sammensat et idé- og programudvalg, som skal lave et byggeprogram, der beskriver byggeriet i tekst og tegninger med et økonomisk overslag.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt sammensætningen af udvalget, som kommer til at være: Formand: Bente Refslund fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, sektionsleder for Kultur- og Fritidssektionen Jeppe Thøgersen, teamleder for Idræts- og fritidsteamet Anders Chr. Larsen (sekretær), en repræsentant for Ejendomme, Sølystskolens skoleleder Karina Corneliusen, en fagrepræsentant for Sølystskolen, ungdomsskoleinspektør Lars Buchholt Kristensen, en eller flere repræsentanter for Silkeborg Gymnastikforening, en repræsentant for eliteSilkeborg og en repræsentant for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 08.06.2020, punkt 4)

Færgegårdens 141 almene boliger bliver renoveret

Arbejdernes Byggeforening vil renovere og ombygge de 141 almene boliger i Færgegården for at gøre dem mere tidssvarende, fremtidssikrede og forbedre tilgængeligheden.

Renoveringen består af altanrenovering, efterisolering af tag, udskiftning af døre og vinduer, nye installationer, etablering af fire elevatorer og sammenlægninger af lejligheder, så der nedlægges 14 boliger.

Færgegården blev bygget i 1943-45, og i dag er de 141 boliger fordelt på 56 2-rumslejligheder og 85 3-rumslejligheder. Renoveringen forventes at gå i gang i oktober 2021. Byrådet har givet tilsagn om støtte til renoveringen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.06.2020, punkt 15, byrådet, 22.06.2020, punkt 23)

Etablering af Housing Silkeborg forløber efter planen

Ombygningen af Tulipanvej 100 til det nye tilbud til hjemløse er godt i gang. De sidste borgere i det tidligere botilbud til handicappede flyttede ud i februar 2020, hvor renoveringen gik i gang.

Renoveringen er stort set gået planmæssigt siden da og forventes færdig 1. oktober 2020. Borgere forventes at kunne flytte ind fra 15. oktober. Lejemålet for det nuværende tilbud til hjemløse på Borgergade opsiges 1. december 2020. Socialudvalget er blevet orienteret.
(Socialudvalget, 02.06.2020, punkt 16)

Silkeborg Billardklub renoverer klublokaler på Nylandsvej

På Nylandsvej 68 holder Silkeborg Billardklub til, og de vil gerne renovere deres klublokaler og deres billardborde for at være mere tidssvarende, få lavere driftsomkostninger og tiltrække flere medlemmer.

Deres renoveringsprojekt har et budget på 286.000 kr., og de har søgt om tilskud på 110.000 kr. fra puljen til lokalt initierede projekter. Både Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og byrådet har godkendt ansøgningen og giver klubben tilskud til renoveringen.

Klubben skal blandt andet gå over til fjernvarme i stedet for el. Deres medlemmer er primært pensionister, som spiller hver formiddag, og så nogle yngre spillere, som spiller om aftenen og i weekenderne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 08.06.2020, punkt 11, byrådet, 22.06.2020, punkt 28)

Byrådet sætter penge af til at fjerne sand i Gudenåen

Klima- og Miljøudvalget har søgt byrådet om 5 mio. kr. til at fjerne aflejret sand på en 890 meter strækning fra Borre Å og ud i Tange Sø i en 20 meter bred strømrende.

Teknik- og Miljøafdelingen skønner ud fra overslagspriser, at det samlet set kan koste op til 5 mio. kr. Det forventes at koste 2 mio. at grave eller suge sandet op og 2,3 mio. kr. at transportere sandet til et område, der ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven fx landbrugsjord eller grusgrav.

Det kan komme til at blive dyrere endnu, hvis det opgravede sand indeholder stoffer, som skal håndteres på en særlig måde.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 11, byrådet, 22.06.2020, punkt 2)

Status for arbejdet med af fjerne sand fra Gudenåen: 250 prøver af sandet

Cirka 250 prøver skal der tages af sandet i Gudenåen fra Borre Å og ud i Tange Sø, hvor der arbejdes på at fjerne sand. Det er af flere tiltag for at forhindre oversvømmelser.

Der kan også blive tale om væsentlig færre prøver, hvis prøverne er meget ens. Prøverne bliver taget i starten af juni. Der skal tages prøver for at se, om sandet indeholder miljøfremmede stoffer. Hvis det gør, kan det blive dyrere at komme af med sandet. Prisen for prøverne er 195.000 kr.

Viborg og Favrskov kommuner skal også give tilladelse til opgravningen, fordi Gudenåen går over flere kommunegrænser. Favrskov kommune forventer, at sagen skal behandles politisk, hvor der er en sagsbehandlingstid på 2-3 måneder. Viborg Kommune kan først tage stilling til om sagen skal for det politiske udvalg, når sagen er fuldt belyst.

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status for fjernelse af sand.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 10)

Grødeskæring blev sat i gang 15. juni

Vandløbsmyndigheden i Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune har bedt Sloths Naturpleje om at sætte gang i grædeskæring fra Tange Sø til Silkeborg Langsø.
Grødeskæringen blev sat i gang ved Tange Sø 15. juni 2020. Sloths Naturpleje har sagt, at arbejdet er udført inden for 2-5 dage. Skæringen sker i henhold til vandløbsregulativet for åen i en syv meter bred strømrende, som skal sikre vandføringsevnen i sommerperioden.

Efter grødeskæringen bliver der lavet et vandsyn. Vandløbslauget GST og Gudenådalens Lodsejerforening inviteres med på vandsynet.

Silkeborg Kommune er også i gang med at måle Gudenåstrækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø for at se, om der er aflejringer eller indsnævringer i Gudenåen. Teknik- og Miljøafdelingen forventer at modtage det endelige resultat af opmålingen midt i juni.
(Klima- og Miljøudvalget, 11.06.2020, punkt 2)

Gudenåkommuner mødes igen om helhedsplan – projektleder ansat

Borgmestrene for de syv Gudenåkommuner har besluttet, at der skal laves en helhedsplan for vandhåndteringen i Gudenåen på tværs af de syv Gudenåkommuner for, at der fremadrettet kan ske en styrket og koordineret vandforvaltning.

Silkeborg Kommune har 1. april 2020 ansat en projektleder til at stå for det i samarbejde med de øvrige kommuner. Et forslag til helhedsplanen forventes færdigt til sommer i 2021.

Det er besluttet at Gudenåkomiteen skal være styregruppe under borgmestergruppen. Gudenåkomiteen har møde 19. juni 2020.

Her vil processen og rammen for arbejdet med helhedsplanen blive fremlagt og drøftet samt en nedsættelse af en følgegruppe. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 8)

Maj 2020

Skal færdiggørelsen af Center Nord og udvidelsen af Viborgbroen på anlægsbudgettet?

Plan- og Vejudvalget har drøftet et udkast over hvilke nye veje, stier og broer, de gerne ser, der skal på anlægsbudgettet for 2021-2029. To af de projekter, der er med i udkastet, er en udvidelsen af Viborgbroen med en ny bro til cyklister og fodgængere, der hægtes på østsiden af Viborgbroen, så broen kan udvides med flere spor. Pris: 17,4 mio. kr., som skal sættes af i årene fra 2022-2024.

Det andet projekt er færdiggørelsen af Center Nord, som blandt andet indeholder en vejlukning af Nørrevænget mod øst og ombygning af lyskryds omkring Center Nord. Pris: 24. mio. kr. som skal sættes af i årene 2026-2028.

Projekterne er et af flere ønskede vejprojekter, som der ikke er sat penge af til. Hvis der skal findes penge til projekterne og andre afgørende vejprojekter i kommunen, så skal hele vejområdet have minimum 80 mio. kr. om året til at bygge for.

I august drøfter byrådet et oplæg til anlægsbudgettet og om vejene skal på anlægsbudgettet.
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 15)

Mange ønsker til idrætsfaciliteter på Søholt

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har drøftet et udkast over hvilke nye kultur- og idrætsfaciliteter, de gerne ser, der skal på anlægsbudgettet for 2021-2029. Fire af de projekter, der er med i udkastet, er:

En ny løbebane på Silkeborg Atletikstadion, som bør udskiftet. Pris: 2,5 mio. kr. som ønskes sat af i 2024.

Renovering af kunstgræsbane ved Søholt, som har en meget kort levetid tilbage. Pris: 1,5 mio. kr., som ønskes sat af i 2021.

Nye omklædningsrum ved Søholt, da de nuværende ligger der, hvor et nyt svømmecenter skal ligge. Derfor kan det blive nødvendigt at etablere 12 nye omklædningsrum. Pris: 16. mio. kr., som ønskes sat af i 2021-2022.

Indendørs atletikstadion ved Søholt, som er et ønske i forbindelse med helhedsplanen for Søholt.

Projekterne er der ikke sat penge af til endnu. I august drøfter byrådet et oplæg til anlægsbudgettet og om nogle af projekterne skal på anlægsbudgettet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.05.2020, punkt 10)

Nye krav til nye lejere på Resedavej og Lupinvej

Boligorganisationerne AAB Silkeborg Arbejdernes Byggeforening ønsker at få skærpet reglerne for, hvem der kan flytte ind i deres boliger på Resedavej og Lupinvej. Byrådet har godkendt de skærpede regler, som betyder:

At alle der flytter ind mellem 18-64 år, skal have mindst 30 timers arbejde om ugen eller være i uddannelse, at alle der flytter ind over 15 år skal have ren straffeattest, at for seniorer skal både boligsøger og ægtefælle/partner være fyldt 64 år og at skilte eller separerede personer ikke får fortrinsret som før.

De nye regler gælder for alle boliger i områder, og er trådt i kraft, da byrådet godkendte de nyre udlejningsregler. De gælder et år frem, så skal effekten af reglerne vurderes. Reglerne skal hjælpe med at få området af statens ghettoliste.

De to boligforeninger har også fået lov til at udveksle oplysninger (navn og adresse) om lejere, der er opsagt eller ophævet, hvis lejerne ikke har vist god skik og orden, ikke betalt husleje eller uberettiget brug af det lejede styrke trygheden i området.

En opgørelse viser, at der har været et fald i arbejdsløsheden fra 2018 til 2019, og siden marts 2019 har der også været en positiv udvikling frem til marts 2020, hvor corona-krisen brød ud.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19.05.2020, punkt 18 og 19, byrådet, 25.05.2020, punkt 18, 19 og 20)

Kontrol af Gudenåen: Tre steder lever ikke op til regulativet

Silkeborg og Favrskov kommuner har i april lavet en kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg by til Tange Sø. Kontrollen viser, at kravene til vandføringsevnen er overskredet tre steder.

Det første er ved Resenbro, hvor det er en marginal overskridelse. Det andet sted er på strækningen ved Svostrup, hvor der er 30 cm overskridelse og det tredje sted er på en strækning ved Truust, hvor der er en 16 cm overskridelse.

Der er betydelige mængder overvintrende vandplanter, og det vurderes, at det er dem, som er skyld i overskridelserne, fordi der ikke er konstateret aflejringer på vandløbsbunden eller indsnævringer af vandløbet. Overskridelserne er mere markante end tidligere set.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det er et resultat af en veludviklet bestand af vandplanter sidste sommer, som har efterladt flere overvintrende skud i kombination med bevoksninger af vintergrønne vandranunkler formentlig på grund af den milde vinter.

Med udgangen af maj er strækningen fra Silkeborg Langsø til Borre Å målt op som et led i at udarbejde et nyt regulativ for strækningen. Det vil bidrage til at få afklaret, om aflejringer og profilforandringer også spiller ind på overskridelserne.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2020, punkt 6)

Ny aftale om grødeskæring

Teknik- og Miljøafdelingen har lavet en aftale med Sloths Naturpleje om at stå for grødeskæringen i 2020. Grøden skal skæres hurtig og effektiv og over ganske få dage.

Sidste år gik grødeskæring ikke hurtigt nok, og derfor besluttede Klima- og Miljøudvalget, at der skulle findes en anden til entreprenør til at skære grøden i år.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2020, punkt 6)

Forslag om at udskyde byggeriet af Ringgårdsparken et år

Det er økonomiske svære tider på sundheds- og ældreområdet. Derfor har Ejendomschefen og Sundheds- og Omsorgschefen anbefalet, at der ikke sættes nye byggeopgaver i gang før, der er lavet en plan, der skal styrke området og en revideret plejeboligplan.

Sundheds- og Omsorgschefen har også anbefalet, at starten på byggeriet af Ringgårdsparken, Alderslyst nye plejecenter på Nylandsvej, udskydes et år, og at en beslutning om udvidelse af Rosengårdscentret udskydes, og det afsatte beløb på 2,5 mio. kr. til udvidelsen kommer over i puljen for projekter til efter 2023.

Sundheds- og Ældreudvalget har drøftet anbefalingerne et udkast til anlægsbudgettet for 2021-2029.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 11.05.2020, punkt 5)

Der arbejdes på at udvide parkeringsfondens dækning

I forbindelse med den igangværende revidering af kommuneplanen arbejdes der på at ændre afgrænsningen af parkeringsfondens dækning. Det er Plan- og Vejudvalget blevet orienteret om.

I kommuneplanen er der et krav om hvor mange p-pladser, der skal etableres ved nybyggeri og ombygninger. Hvis det ikke er muligt at leve op til kravet, kan man søge dispensation og i stedet betale et bidrag til kommunens parkeringsfond. Så forpligter kommunen sig på at opføre offentlige tilgængelige p-pladser et andet sted i samme område senest 5 år efter.

I de seneste år er der ikke givet dispensation i forhold til kravet og indbetalt til fonden, da der ikke har været planer om at anlægge nye p-pladser, som vil kunne indfri kommunens forpligtelser. Det har betydet, at der er projekter, der ikke har kunnet realiseres, da det ikke har været muligt at opfylde p-kravet på egen grund.

Da der nu arbejdes på at finde en placering til opførelse af et p-hus i Silkeborg midtby, giver det mulighed for at se positivt på dispensationsansøgninger.
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 8)

April 2020

Områdestudie godkendt: Den nye Sølysthal kommer med en udvidet og gentænkt p-plads

Der er blevet lavet et områdestudie ved Sølystskolen for at placere den nye hal mest hensigtsmæssigt. Økonomi- og Erhvervsudvalget har nu godkendt områdestudiet og sat 5 mio. kr. af de 10 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2021.

Den nye hal kommer til at ligge mellem den eksisterende idrætshal og den sydvendte gymnastiksal. Placeringen betyder, at de to haller kan bygges sammen og via flydende vægge bruges som én stor hal, hvor hele skolen kan samles, eller som to separate haller. Der er opbakning til placeringen blandt alle interessenterne i området.

Områdestudiet viser også, at der er behov for en udvidelse og gentænkning af p-området. Der skal etableres 100 nye p-pladser. Udover genindretningen af p-pladsen og kiss&ride området skal det være rekreative elementer på det grønne område, så der bliver et sammenhængende og udadvendt udemiljø omkring den nye klub, fodboldbane, haller og skolen. Det asfalterede område foran klubben skal både bruges til parkering og efter endt skoledag til skate- og rulleaktiviteter.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.04.2020, punkt 13)

Prognose: Sølystskolen får 50 færre elever om seks år

Det viser en elevtalsprognose, som Silkeborg Kommune har fået lavet. I skoledistriktet for Sølystskolen er der i dag 579 elever fordelt på 26 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 529 elever fordelt på 24 klasser. I skoleåret 2032/33 forventes der at være 557 elever fordelt på 25 klasser.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 165 elever om seks år. Men fra skoleåret 2025/26 og frem til 2032/33 forventes elevtallet i hele kommunen at stige med 1.125. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt prognosen, som bliver brugt til at lave budget for 2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Hvor mange bor der i Alderslyst-Søholt i dag og om 13 år?

I dag bor der 9.574 i Alderslyst-Søholt som svarer til skoledistriktet for Sølystskolen og det område, lokalrådet dækker. Om 13 år bor der 9.542 ifølge prognosen. Befolkningstallet i Alderslyst-Søholt forventes falde frem til 2025 til 9.406, hvorefter det stiger indtil 2030 til 9.580 for igen at falde frem til 2033.

I hele kommunen bor der 94.041. Om 13 år bor der 106.812, viser prognosen. Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget befolkningsprognosen til efterretning.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Ny bane til kajakpolo i Langsøen

Silkeborg Kajakklub ønsker at etablere en ny bane til kajakpolo i Silkeborg Langsø ved Søsportens Hus. Banen skal erstatte den eksisterende placering i havnen.

Klubben ønsker en ny bane, fordi der mangler faciliteter som dommerbroer, og bådtrafikken kan være generet af den nuværende placering. Strømmen i havnen kan også være et problem, der når spilles kajakpolo. Ved Søsportens Hus er der også bedre adgang til omklædning, toiletter og p-pladser.

En ny kajakpolo bane kan etableres ved at benytte de gamle broer, når Østre og Vestre Søbad moderniseres. Broerne vil ligge stationært i søen hele året og vil kunne bruges af alle, når banen ikke er i brug. Foreningen forventer at bruge banen fra 1. april til 15. oktober.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Klima- og Miljøudvalget har godkendt at etablere en ny bane i Silkeborg Langsø. Plan- og Vejudvalget mangler at godkende den nye bane. Hvis de nødvendige godkendelser og tilladelser opnås, forventes banen er være klar til sommeren 2020.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 30.03.2020, punkt 9, Klima- og Miljøudvalget, 01.04.2020, punkt 9)

Silkeborg Kajakklub får tilladelse til opsætning af robaneanlæg

Silkeborg kajakklub har i år fået tilladelse til at sætte tre baner op i Silkeborg Langsø fra 1. juni til 1. september og til at sætte ni baner op til et til to stævner. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet.

Det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsøs midtbassin har eksisteret siden 1990’erne. Anlægget ejes af Silkeborg kommune, og anvendes hovedsageligt af Silkeborg Kajakklub.

Anlægget fungerer ved, at wirer spændes mellem pæle i hver ende af anlægget. Wirerne ligger i ca. 1,5 meters dybde, og på dem er der sat flydebøjer. Siden 2009 har Silkeborg Kommune givet tilladelse til, at robaneanlæg opsættes til træning og til 1-2 stævner i perioden 1. juli til 31. august.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at robaneanlægget ikke påvirker søen negativt miljømæssigt eller afvandingsmæssigt.
(Klima- og Miljøudvalget, 01.04.2020, punkt 9)

Nørrevængets Børnehus genopfriskes indvendigt

Byrådet har besluttet at fremrykke anlægsprojekter efter regeringen og KL har aftalt, at kommunerne i 2020 er sat fri af den oprindelige anlægsramme.

Et af de projekter er en indvendig genopfriskning af Nørrevængets Børnehus, hvor der bliver lavet malerarbejde og sat nye døre og gulve i for 500.000 kr.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.04.2020, punkt 2, byrådet, 27.04.2020, punkt 17)

Marts 2020

Del din mening om planene for Lupinvej 2

Du kan snart dele din mening om planerne for Lupinvej 2 og miljøvurderingen, fordi byrådet har godkendt at sende dem i høring. Planerne indeholder en omdannelse af en tidligere supermarkedsgrund til en åben boligkarré på mellem 4-6 etager inklusiv tagterrasse med op til 96 boliger.

Ifølge planen skal bygningen opføres med facadeforskydninger, grønt tag og at gårdrummet skal være grønne og minde om en park. Det har ikke været muligt at opfylde det politiske ønske om at få 96 p-pladser til boligerne under jorden eller i konstruktion, fordi det vil øge projektets kompleksitet og fordyre projektet, så projektet bliver urentabelt.

Miljøvurderingen af planerne viser, at der skal gøres særlige tiltag for at mindske trafikstøjen i boligerne som for eksempel facadeisolering og lydruder.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 54, Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2020, punkt 5, byrådet, 23.03.2020, punkt 5)

Planer om at erstatte butikker med punkthuse på Borgergade

98 lejligheder fordelt på fem punkthuse med varierende højde op til syv etager. De er planerne for grunden på Borgergade, hvor Netto og Maxi-Zoo i dag ligger. Det er Byhaven Silkeborg ApS, som ønsker at opføre boligerne.

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der kan sættes gang i arbejdet med at lave en lokalplan, der muliggør projektet på baggrund af den bebyggelsesplan, som Byhaven Silkeborg ApS har lavet.

Planerne er, at projektet Byhaven skal være en enklave i Alderslyst med byrum og sivegader, der inviterer til ophold fra Borgergade i de offentligt tilgængelig byrum imellem punkthusene med adgang til den eksisterende bypark med regnvandsbassin syd for området. Til- og frakørslen til boligerne skal ske via Lupinvej. Der vil ikke være adgang for kørende trafik fra Borgergade – kun for brand og redning.

Klima- og Miljøudvalget har også besluttet, at der skal laves en miljøvurdering af planerne i forhold til, hvordan trafikstøjen påvirker de evt. boliger.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 58, Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2020, punkt 19)

Enighed om placering af hal – områdestudie forventes godkendt i april

Der er enighed blandt interessenterne om, at den nye hal skal placeres i sammenhæng med de øvrige sale og idrætshallen på Sølystskolen. Den nye hal, som der er sat 10 mio. kr. af til, skal fungere som gymnastik- og multihal til de mange forskellige brugergrupper.

Der er ved at blive lavet et områdestudie, som undersøger hallens placering og konsekvenserne af placeringen i forhold til parkering, infrastruktur. idrætsfaciliteter og økonomi. Områdestudiet har indtil videre vist, at der er bred opbakning blandt alle interessenter til sammenbygningen med de eksisterende sale og hallen.

Det forventes, at områdestudiet er færdigt og godkendt til april. Bagefter overgår det videre arbejde med hallens indhold til ide- og programudvalget.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 02.03.2020, punkt 3)

De sidste 12 år: 869 nye boliger i Alderslyst - de næste 12 år forventes 539

I Alderslyst er der de sidste 12 år kommet 869 nye boliger. Dermed er Alderslyst det lokalområde, som har fået syvende flest nye boliger de sidste 12 år. De næste 12 år forventes der at komme 539 nye boliger. De er femte mest blandt lokalområderne.

Det viser boligprogram for perioden 2020-2032, som Teknik- og Miljøafdelingen har lavet. Boligprogrammet viser en oversigt over forventet antal indflyttede boliger fordelt på område og boligtype. Boligprogrammet ligger til grundlag for befolkningsprognosen.

Boligprogrammet er lavet på baggrund af udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028, igangværende lokalplaner og efterspørgslen efter boliger, aktuelle tendens indenfor byggeriet og igangværende byggesager samt historiske tendenser i områderne.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 45)

Det nye tilbud til hjemløse skal hedde Housing Silkeborg

Socialudvalget bad i februar Udsatterådet om at anbefale et nyt navn til det nye tilbud til hjemløse på Tulipanvej 100. Udsatterådet anbefalede Hosuing Silkeborg blandt fem forslag. Socialudvalget har godkendt, at det bliver tilbuddets navn.

De andre forslag var Silkeborg Forsorgshjem, Birkelunden Forsorgstilbud, Silkeborg Forsorgstilbud og Forsorgscenter Silkeborg.
(Socialudvalget, 03.03.2020, punkt 12)

Ungdomsboliger på Borgergade bliver færre og større

AAB Silkeborg vil ombygge otte almene ungdomsboliger og samtidig nedlægge 11 almene ungdomsboliger på Borgergade 113-149. Boligerne er små, og både bygning og udearealer fremstår nedslidte og triste. Projektet skal sikre at boligerne bliver mere tidssvarende og energirigtige, og dermed nemmere at udleje.
Byrådet har godkendt den anskaffelsessum på 10 mio. kr., som kommunen delvist skal give i støtte.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17.03.2020, punkt 8, byrådet, 23.03.2020, punkt 18

Februar 2020

Planerne om at forbinde Nordre Ringvej og Viborgvej er vedtaget

Planerne om at løfte Nord Ringvej i niveau med Viborgvej og forbinde dem i et nyt lyskryds har været i høring. Der er kommer 46 høringssvar, og på baggrund af dem er der lavet en ændring.

Ændringen er, at gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej fjernes fra lokalplanen. Der laves alene en adgangsbegrænset indkørsel til grunden Viborgvej 31 med ”højre ind”, så den gennemkørende trafik på Håndværkervej reduceres.

I høringssvarene gav beboere på Brokbjergvej udtryk for bekymring i forhold til mere trafik og trafiksikkerhed på Brokbjergvej, som de mener er usikker og meget trafikeret i dag. Beboerne i dalvejs-kvarteret er overordnet set bekymret for en eventuel øget trafik på Dalvejen ved lukning af Brokbjergvej ud mod Viborgvej.

Beboerne på Håndværkervej og Garvervej er primært bekymrede for gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej og øget trafik og usikkerhed. 

Byrådet har vedtaget planerne med ændringen, som skal forbedre trafikken og fremkommeligheden og aflaste Nørrevænget for trafik.
(Plan- og Vejudvalget, 03.02.2020, punkt 7)

Arbejdet med at placere den nye hal ved Sølystskolen er i gang

Byrådet har nu godkendt, at der bruges i alt 10 mio. kr. til at opføre en ny idrætshal ved Sølystskolen. Arbejdet med at finde ud af, hvor hallen præcist skal placeres ved Sølystskolen, hvor stor den skal være og hvilke funktioner, den skal have, er i gang.

Flere placeringer i området er undersøgt. Silkeborg Gymnastikforening har i samarbejdet med LABAN Arkitekter lavet et forslag til placering af den nye hal imellem de eksisterende haller og sale, så den nye hal bliver bygget sammen med de andre.

Der er ved at blive lavet et områdestudiet, som undersøger, om den foreslåede placering er den bedste på for alle brugere, og hvilke konsekvenser placeringen har. I april forventes det, at områdestudiet kan godkendes, og at placeringen er endelig på plads. Efter det bliver der nedsat et idé- og programudvalg, som får til opgave at beskrive den nye hal i tekst og tegninger.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 03.02.2020, punkt 2, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.02.2020, punkt 3, byrådet 24.02.2020, punkt 5)

Hvad skal det nye tilbud til hjemløse hedde?

Leder og medarbejdere på det nye forsorgstilbud på Tulipanvej 100 ønsker et andet navn til tilbuddet, som er mere karakteristisk. De har drøftet forskellige forslag til det nye tilbud, som skal fungere som midlertidig bolig for hjemløse med særlige sociale problemer.

Det er blandt andet Silkeborg Forsorgshjem, Birkelunden Forsorgstilbud, Forsorgscenter Silkeborg og Housing Silkeborg. Socialudvalget har drøftet forslagene, og har nu bedt Udsatterådet om at anbefale et nyt navn blandt forslagene.
(Socialudvalget, 04.02.2020, punkt 5)

Nyt lys i JYSK Arena

Afdelingen Ejendomme i Silkeborg Kommune planlægger at udskifte belysningsanlægget i JYSK Arena Hal A til et moderne lavenergi LED-lysanlæg med avanceret styring. Det skal sikre et lavt energiforbrug.

I 2020 vil Ejendomme, som i de foregående år, investere i energioptimering af kommunens ejendomme. I budgettet for 2020 er der sat 8 mio. kr. af til det arbejde, hvor fokus vil være på energioptimering af belysning og varmeanlæg og reduktion af energispild, når bygningerne ikke bruges. Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet har godkendt, at der bruges 8 mio. kr. på energibesparende projekter i 2020.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 04.02.2020, punkt 3, byrådet, 24.02.2020, punkt 17)

Nyt samarbejde mellem foreninger, lodsejere og kommunen om Gudenåen

16. marts skal de mødes for første gang i det, der hedder dialogforum. Her skal repræsentanter for dem, der har en interesse i Gudenåen mødes for at drøfte indsatser i Gudenåen.

Dem, der mødes i dialogforum, er repræsentanter for lodsejere op til Gudenåen, fra foreningerne Ålauget Gudenåen Silkeborg - Tange Sø (GST), Silkeborg Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening og Silkeborg Kommune.

På deres første møde skal til drøfte ønsker til indsatser i Gudenåen, det nye regulativ for Gudenåen, opmåling af Gudenåen og samarbejde på tværs af kommunegrænsen.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2020, punkt 6)

Januar 2020

Penge til helhedsplanen for Søholt 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og byrådet har godkendt, at der bruges 0,5 mio. kr. på helhedsplanen for Søholt i 2020. Helhedsplanen skal sætte en vision for området og komme med bud på fremtidens Søholt i forhold til faciliteter og aktiviteter.

Der er i alt sat 4 mio. kr. af fra 2020-2023 til at lave og gennemføre helhedsplanen for Søholt. I 2020 er der sat 2 mio. kr. af, og nu er de første 0,5 mio. kr. på vej til at blive frigivet til formålet.

På Søholt bliver der bygget et nyt svømmecenter. Det er der sat 90 mio. kr. af til de næste tre år. Flere foreninger har også fremsat projekter og tanker om cykelbane, atletikanlæg, udendørs fitness og andet på Søholt. Derfor bliver der lavet en helhedsplan for området.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.01.2020, punkt 2, byrådet, 27.01.2020, punkt 11)

Specialindsatser samles på Sølystskolen

Efter en høringsperiode har byrådet og Børne- og Ungeudvalget vedtaget, at samle to specialindsatser på Sølystskolen, som muligvis kommer til at hedde Videnscenter for sprog, læsning og integration.

Det betyder, at Inklusionscenter for læsning på Balleskolen og Videncenter for Integration på Sølystskolen lukker og bliver til det nye videncenter. Skoleafdelingen vil nu sætte gang i oprettelsen af videncenteret her i første kvartal af 2020.

Skolebestyrelserne på Sølystskolen og Balleskolen gav i høringsperioden begge deres støtte til at samle de to specialindsatser til et på Sølystskolen.
(Børne- og Ungeudvalget, 13.01.2020, punkt 4, byrådet, 27.01.2020, punkt 12)

Forsorgstilbuddet Tulipanvej forsinket to måneder

Det nye forsorgstilbud på Tulipanvej 100 bliver forsinket to måneder, fordi de nuværende beboere ikke kan rykke i deres nybyggede boliger, da det er forsinket. Det betyder, at forsorgstilbuddet vil kunne tages i brug i starten af oktober 2020, når ombygningen er færdig.

Ombygningen af Tulipanvej 100 har også været udbudt, og resultatet er, at det kan ombygges indenfor de 6,3 mio. kr., som der er sat af til det. Det nye forsorgstilbud får 14 pladser, som fungerer som midlertidig bolig for hjemløse med særlige sociale problemer. Socialudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Socialudvalget, 07.01.2020, punkt 5)

Flere fra Lupinvej og Resedavej i job

Fra 2018 til 2019 er antallet af ledige på Lupinvej og Resedavej faldet fra 44 % til 41,4 %. Det er Arbejdsmarkedsudvalget blevet orienteret om.

I 2018 kom de to veje og området på ghettolisten – blandet andet fordi der er mange ledige. Derfor blev der sat gang i en indsats for at hjælpe ledige fra Lupinvej og Resedavej i job.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 08.01.2020, punkt 3)

Planerne for etageboliger på Lupinvej 2 skal miljøvurderes

Det har Plan- og Vejudvalget besluttet, fordi trafikstøjen er for høj på dele af facaden mod Kejlstrupvej i forhold til den vejledende grænseværdi. Grænseværdien er 68 dB, og støjberegninger viser op til 71 dB på dele af facaden.

I september 2019 godkendte Plan- og Vejudvalget, at arbejdet med at lave lokalplan og tillæg til kommuneplan for et etagebyggeri på Lupinvej 2 kunne gå i gang. Etageboligerne skal erstatte den tomme bygning til dagligvarebutik, som ejeren ikke kan få lejet ud. Derfor ønsker ejeren at bruge grunden til boliger.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 10)

Pladser i børnehuse reserveres til børn fra Resedavej og Lupinvej

Silkeborg Kommune har fået afslag på ansøgning om dispensation til, at maksimalt 30% af børnene i et børnehus må komme fra et udsat boligområde. Derfor har Børne- og Familieafdelingen reserveret pladser til nye børn fra det udsatte boligområde på Resedavej og Lupinvej i børnehusene i Alderslyst, i midtbyen og i Dalhaven i Balle.

Hovedparten af pladserne er reserveret i børnehuse i Alderslyst. Derudover har Børne- og Familieafdelingen reserveret seks pladser i Dalhaven og seks pladser i børnehusene i midtbyen til børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej. Afdelingen har valgt de to steder, fordi de ligger indenfor rimelig afstand til det udsatte boligområde og er tilgængelige med offentlig transport.

Hvis forældre fra Resedavej og Lupinvej ønsker plads i andre børnehuse, vil de få dem tilbudt, hvis der er plads.
(Børne- og Ungeudvalget, 13.01.2020, punkt 7)

Flere pædagoger til sårbare børn i Alderslyst-Søholt

Børnegården og Børnehuset Søholt får de næste år frem til 2022 flere pædagoger og pædagogiske assistenter, fordi de er børnehuse med mange sårbare og udsatte 0-2-årige.

Børnehusene har en relativ stor andel børn fra familier, som er eneforsøgere, flersproget og har begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Børnehuset Nørrevænget får ikke mere personale, fordi de tidligere har fået flere penge fra en anden pulje.

I alt har Silkeborg Kommune fået 11,7 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i fem børnehuse. Børne- og Ungeudvalget har til sagen til efterretning.
(Børne- og Ungeudvalget, 13.01.2020, punkt 7)

Status på søndagsåbent i Rosengårdscentret

Siden 2018 har der været holdt søndagsåbent i Rosengårdscenterets cafe, som delvist har været finansieret af private donationer. En opgørelse viser, at udgifterne til søndagsåbent balancerer i 2019, når man medregner donationerne.

Der har i 2019 været et gennemsnit på 83 borgere hver søndag, og det gennemsnitlige antal af serveringer er i 2019 steget fra 108 til 119 pr. gang. Søndagsåbent fortsætter som planlagt i 3 år fra 1. marts 2018. Hvis søndagsåbent skal fortsætte i 2021, mangler der 125.000 kr. i 2021 og derefter 150.000 kr. pr. år.

Der er åbent 44-45 søndage om året. Tilbuddet om søndagsåbent i Rosengårdcentret er afhængig af, at der er frivillige til hjælp i cafeen, til at holde arrangementer og til den årlige revy, hvor overskuddet går til søndagsåbent.

Det var to donationer på 300.000 kr. og 150.000 kr. fra private, som gjorde, at caféen kunne fortsætte med at holde søndagsåbent. Sundheds- og Ældreudvalget er blevet orienteret om status for søndagsåbent i Rosengårdscentret.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 13.01.2020, punkt 13)

Gudenå-kommuner mødes for at drøfte helhedsplan for Gudenåen

5. februar mødes borgmestrene for de syv Gudenå-kommuner i Silkeborg for at drøfte et forslag til en helhedsplan for Gudenåen, som skal kunne håndtere de stigende vandmængder i åen.

Det forslag, som kommunerne skal drøfte indeholde de seks punkter, som Silkeborg Byråd besluttede i november 2019. Det er blandt andet at fjerne sandbanker, mere og bredere grødeskæring, lave diger og køb eller leje af oversvømmede områder.

Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune har derudover besluttet, at forslaget til helhedsplanen også skal indeholde en undersøgelse af muligheden for at regulere vandstanden via stemmeværker, og at problemet med stigende grundvand også bliver et emne i helhedsplanen.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 5)

Vejen er lagt til et nyt regelsæt for vedligeholdelse af Gudenåen

Klima- og Miljøudvalget og byrådet har besluttet en vej til, hvordan det nye regelsæt for vedligeholdelse af Gudenåen skal blive til, og at der skal laves en opmåling af Gudenåen.

I november 2019 fik Klima- og Miljøudvalget til opgave at lave et nyt regelsæt for vedligeholdelsen af Gudenåen, som skal hjælpe til at forhindre oversvømmelser fra åen. Der skal blandt andet skæres grøde oftere og bredere og fjernes sandbanker.

Nu har de og byrådet godkendt en vej for, hvordan det nye regelsæt – også kaldet regulativ – skal blive til. Det regulativ, der gælder ny, skal tilpasses de ændringer, som byrådet har besluttet. Derudover skal miljøministeren og Miljøstyrelsen inddrages for at få en vurdering af, om ændringerne kan godkendes.

Der skal også sættes gang i en sagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens §3 og vandløbslovens bestemmelser om tilladelse til regulering inkl. en vvm-screening. Til sidst skal der laves en habitatkonsekvensvurdering af ændringerne.

Favrskov, Viborg og Randers Kommune bliver orienteret om, at Silkeborg Kommune laver et nyt regulativ uafhængigt af de andre kommuner i Gudenåkomitéen og samtidig fastholder byrådet anmodningen til Miljø- og Fødevareministeren om en afgørelse af uenigheden mellem kommunerne om antallet af grødeskørringer.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 13, byrådet, 27.01.2020, punkt 8)

Flere penge til arbejdet med Gudenåen

Der skal flere penge til at klare det stigende arbejde omkring Gudenåen. Derfor har byrådet efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget besluttet at bruge 2 mio. kr. mere på opgaver omkring Gudenåen i 2020.

I 2021 og 2022 bliver der også sat 2 mio. kr. ekstra af til opgaver omkring Gudenåen. Det er Teknik- og Miljøafdelingen som har foreslået at få flere ressourcer til opgaverne, fordi byrådet og Klima- og Miljøudvalget har sat gang i flere opgaver.

For eksempel skal der lavet et nyt regelsæt for vedligeholdelsen af Gudenåen og en helhedsplan for åen i samarbejde med seks andre kommuner for at gøre noget ved oversvømmelserne fra åen.

Der er også kommet flere borgerhenvendelser om Gudenåen, som der skal svares på, behandling af klager og mere tilsyn og vedligeholdelse, som også kræver flere penge.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 12, byrådet, 27.01.2020, punkt 9)

Forsøg: Kan sænkning af vandstanden i Tange Sø fjerne sandbanker?

Klima- og Miljøudvalget har besluttet at give det et forsøg. De har nu valgt at bruge 140.000 kr. på at måle sandbankerne inden og efter forsøget. De har også besluttet en proces for, hvad der skal gøres inden, forsøget sættes i gang.

For eksempel vil de høre Gudenåcentralen til eventuelle erstatningskrav i forhold til tabt fortjeneste og Viborg-, Favrskov- og Randers Kommune med hensyn til konsekvenser nedstrøms Tangeværket og dispensationer til at sænke vandstanden.

Det skal også besluttes, hvilken strækning sandbankerne skal måles på, hvor meget vandet skal sænkes og hvor længe, og undersøges, hvad det har af konsekvenser for anlæg i Tange Sø og brugere af søen.

Når de nødvendige tilladelser er på plads, kan forsøget med vandstandssænkning sættes i gang.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 11)

Er Gudenåen vedligeholdt som den skulle?

Det har Klima- og Miljøudvalget drøftet efter, at to medlemmer af udvalget har bedt om at få en sag på dagsordenen. Danske Vandløb har nemlig henvendt sig, fordi de har bedt en advokat om at få undersøgt, om vedligeholdelse af Gudenåen er sket i overensstemmelse med vandløbsregulativet.

Advokaten har i den anledning lavet et notat. Han er af den opfattelse, at regulativet ikke er overholdt, og han peger på risikoen for at fortsat manglende vedligeholdelse kan medføre, at fremtidigt vedligehold vil være forhindret af reglerne for naturbeskyttelse
(Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 14)

November 2019

Mere grødeskæring, fjernelse af sandbanker og en helhedsplan skal stoppe oversvømmelse i Gudenåen

Byrådet har på deres møde 25. november besluttet, at der skal laves et nyt regulativ for Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø, som skal gøre det muligt at skære grøde op til tre gange om året. Nu kan den skæres op til to gange.

Fremover skal den anden grødeskæring ske, når vandstanden når bestemte højder på udvalgte steder. I dag er det op til borgmesteren at sætte gang i den anden grødeskæring. Fremover skal borgmesteren tage stilling til den tredje skæring, når Klima- og Miljøudvalget henvender sig til borgmesteren, når vandstanden når en bestemt højde. I det nye regulativ skal der også stå at grøden skal skæres med en fast procentdel på 45-55 % af bredden.

Derudover skal det fremover også være muligt at fjerne sandbanker i Gudenåen i samarbejde med lodsejerne, så det sand og jord, der fjernes, kan blive lagt steder, hvor kommunen ikke har udgifter til det. Og så skal åens brinker vedligeholdes, så nedskred, forsnævringer eller træer eller buske, der forhindrer vandet i at løbe udbedres eller fjernes.

Byrådet har også besluttet, at der skal laves en handleplan for den fremtidige håndtering af problemet med oversvømmelser. Den skal blandt andet indeholde undersøgelse af dobbeltløbede delstrækninger, at købe eller leje arealer, der er ramt af oversvømmelser og etablering af diger.
(Byrådet, 25.11.2019, punkt 21)

Til august er det nye forsorgshjem på Tulipanvej i brug

Det er i hvert fald tidsplanen, som den ser ud nu, og som den er blevet godkendt af Socialudvalget. Det nye forsorgstilbud har 14 pladser, som fungerer som midlertidig bolig for hjemløse med særlige sociale problemer.

Det nye forsorgshjem skal erstatte et lignende tilbud på Borgergade, som med kun seks pladser og ingen natpladser ikke er tilstrækkelig. Det nye forsorgstilbud overtager bygningerne på Tulipanvej 100 efter mindre ombygninger. De nuværende beboere, som er voksne med fysisk og psykisk handicap, flytter ud til januar 2020. Derefter går ombygningen i gang, som cirka vil tage et halvt år.

Socialudvalget har også godkendt plantegningen for det nye forsorgshjem, som kommer til at koste 6,3 mio. kr. at ombygge.
(Socialudvalget, 05.11.2019, punkt 7)

Skolebestyrelsen skal høres: Forslag om at ændre og samle specialindsatser på Sølystskolen

For at styrke indsatsen til elever med ordblindhed, læse- og skrivevanskeligheder og elever med dansk som andetsprog har Skoleafdelingen foreslået at slå Inklusionscenter for læsning på Balleskolen og Videncenter for Integration på Sølystskolen sammen til et nyt videncenter, som skal hedde Videnscenter for sprog og læsning.

Forslaget går på at samle de to specialindsatser på Sølystskolen. Forventningen er, at det vil styrke og forbedre kommunens indsats på læse- og skriveområdet og på centerets andre områder til gavn for alle folkeskoleelever i kommunen.

Børne- og Ungeudvalget har besluttet at sende forslaget i høring hos skolebestyrelserne på Balleskolen og Sølystskolen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.11.2019, punkt 2)

Status på ny ungdomsklub: Åbner 24. januar 2020 ved siden af Sølystskolen

Den nye ungdomsklub bliver 484 m2 og placeres ved siden af Sølystskolen for at skabe synergi mellem skole og fritid. Det er også i samme område den nye hal, vil blive placeret. Klubben bliver opført som en permanent pavillon i elementer.

Den nye ungdomsklub får blandt andet et 94,4 m2 stort multirum, et fælleslokale på 128 m2 med køkken og fire mindre lokaler, som har navnene pc-rum, pigerum, rap-studie og krea-rum. Ungdomsklubben får derudover fire toiletter, et handicaptoilet, personalerum og kontor.

Udearealerne skal være åbne, så træer bliver fældet og jordvolde jævnes ud. Der bliver etableret 100 m2 fliser, opstribning til p-pladser på eksisterende asfalt og etablering af basketball-kurv. Der forsøges også at lave siddemøbler. Der er behov for at udvikle udearealerne mere end det, men på nuværende tidspunkt er der ikke sat flere penge af til det.

Ungdomsklubben flytter du 1. december 2019, og deres nuværende lokaler skal i stedet bruges til børnehus. Den nye klub koster 7 mio. kr.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.11.2019, punkt 4)

Planen for en ny restaurant og dagligvarebutik på Borgergade er vedtaget

Planen, som nu er vedtaget, var i høring i fire uger. Her kom der fem høringssvar. Her var der bekymringer omkring adgang til det nye område og ejendommene overfor, om nogle af planens dele bliver bygget senere end andre, om at der fjernes et rekreativt areal og om området kan bære flere butikker.

På baggrund af svarene er den vedtagne plan blevet ændret, så se dele af området, som ikke bliver bygget med det samme, kan bruges til p-pladser eller grønne områder.

Den vedtagne plan gør det muligt at bygge en fastfood-restaurant, en dagligvarebutik på 1.200 m2 og et tankanlæg med vaskehal. Tankanlægget og vaskehallen skal placeres samme sted som den nuværende tankplads på hjørnet af Nørrevænget og Borgergade. Fastfood-restauranten skal placeres der, hvor en lukket dagligvarebutik i dag ligger, og dagligvarebutikken er placeret der, hvor der i dag er et grønt og rekreativt område, som der tidligere har været boliger på.
(Plan- og Vejudvalget, 04.11.2019, punkt 17)

SIF Cykling får halv million til at afklare mulighederne for cykelbane

Der er stadig reserveret 30 mio. kr. til at støtte SIF Cykling med at etablere en cykelbane. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give de første 500.000 kr. af dem, som skal bruges til at afklare mulighederne for at etablere en cykelbane på Søholt.

Der er lavet nogle afklaringer, og de viser, at der vil skulle oprettes en fond til at etablere cykelbanen. Det viser sig at være en kompliceret proces, og der er derfor behov for ressourcer til at afklare mulighederne yderligere.

En af betingelserne for pengene er, at SIF Cykling senest i august 2020 skal redegøre for mulighederne for etablering af en cykelbane. Det skal gøre sådan, at byrådet på den ba