Selvbetjening og tidsbestilling

Politiske beslutninger for dit lokalområde 2021

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Find tidligere politiske beslutninger for dit lokalområde her.

Vælg dit lokalområde

Marts 2021

60 nye boliger i Alderslyst i 2020 – 502 de næste 13 år

Det viser Boligprogram 2021-2033. 401 af de nye boliger forventes at være etageboliger. I de kommende fire år forventes over 100 nye boliger på Borgergade, og på Lupinvej forventes der også 100 nye boliger frem mod 2025.

På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I 2021 bor der 9.503 i Alderslyst. Det forventes at stige til 9.671 i 2026 og så falde frem til 2034 til 9.556.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.03.2021, punkt 6 og 7)

Tandplejens cariesafdeling flytter til Sølystskolen

Fra 1. marts 2021 er Tandplejens cariesafdeling flyttet til klinikken på Sølystskolen og fire andre klinikker i kommunen.

Det sker, fordi Tandplejen har lukket afdelingen i Hostrupsgade, fordi corona-restriktioner med krav til afstand og rengøring har reduceret kapaciteten med 40 % i forhold til før COVID-19.

I stedet skal cariesbehandling af 3.500 børn ske på klinikkerne i Balle, Gødvad, Gjern, Them og Alderslyst, indtil en ny central tandklinik er bygget på Søholt forventeligt i 2024.
(Børne- og Ungeudvalget, 01.03.2021, punkt 12)

Nye kunstgræsbaner på Søholt forventes klar til efterårsferien

Byrådet har godkendt, at der bruges 7,8 mio. kr. på at etablere kunstgræsbaner syd for p-pladserne til JYSK park og JYSK arena. Banerne forventes at stå klar inden uge 42 i 2021, hvor vintersæsonen i fodbold begynder.

Der skal etableres nye kunstgræsbaner på Søholt på grund af helhedsplanen for området.

Kunstgræsbanerne bliver nøglen til at skabe mere plads i området, da de vil gøre det muligt at lukke flere græs- og grusbaner, fordi en kunstgræsbane kan klare mere brug end græsbaner og kan bruges om vinteren også.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.03.2021, punkt 4, byrådet, 22.03.2021, punkt 3)

Bueskydning får bane ved siden af tennisbanerne

Silkeborg IF Bueskydning skal have nye baner, fordi placeringen af det kommende svømmecenter på Søholt kolliderer med foreningens nuværende baner.

Efter tæt dialog med foreningen er det aftalt, at bueskydning fortsat skal være på Søholt, men flyttes til den nuværende grusbane ved siden af tennisbanerne, som overholder alle sikkerhedsmål.

Byrådet har nu godkendt, at der gives 1,0 mio. kr. til flytning og indretning af de nye baner.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.03.2021, punkt 2, byrådet, 22.03.2021, punkt 4)

Hvad koster oversvømmelser ved Gudenåen?

Der er blevet lavet en analyse af, hvad det koster, når Gudenåen går over sine breder. De foreløbige resultater langs hele Gudenåen er, at ved en 5-års-hændelse koster det 72 mio. kr., ved en 20 års-hændelse koster det 85 mio. kr. og ved en 100-års-hændelse koster det 109 mio. kr.

Tallene skal ses som det værst mulige scenarie, da analysen antager, at der sker en skade ved oversvømmelsen. Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om i forbindelse med status for helhedsplanen for at håndtere oversvømmelser i Gudenåen.

Der er også blevet lavet en demo-version af et varslingssystem, som kan give prognoser for vandstanden Gudenåen to dage frem.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 16)

Hvem skal skære grøden i 2021?

Gudenåcentralen kan igen få lov til at skære grøden, hvis de kan gøre det, som Sloths Naturpleje gjorde det sidste år. Der skar Sloths Naturpleje grøden på fire dage. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet.

I 2019 og 2020 var det Sloths Naturpleje, som blev hyret til at stå for grødeskæringen, fordi Klima- og Miljøudvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring end den Gudenåcentralen tidligere havde lavet.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 18)

Grundlaget for ekstra grødeskæring var ikke på plads

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at der ikke var grundlag for en ekstraordinær grødeskæring i september sidste år.

Klagenævnet har i deres afgørelse skrevet, at beslutningen om at skære grøden ekstraordinært ikke indeholdte en fyldestgørende forklaring. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om afgørelsen.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 24)

Februar 2021

Kunstgræsbaner på Søholt bliver med gummigranulat

Der er sat 7,8 mio. kr. af til at etablere kunstgræsbaner på Søholt, som er et af de tre første skridt for helhedsplanen.

Nu har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet, at banerne skal etableres med gummigranulat samtidig med, at der laves tiltag, som skal holde på granulatet.

Desuden skal det undersøges, om der kan laves et test-samarbejde med DBU om, hvad tiltagene betyder på dansk jord for at holde på granulatet. I Sverige har de testet nogle tiltag, som har bragt spildet ned på 1 kilo årligt.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.02.2021, punkt 5)

Det tidligere medborgerhus Ny Kjærsgårds rives ned i 2021

Det tidligere medborgerhus på 616 m2 på Plantagevej 11 bliver i 2021 revet ned.

Byrådet har godkendt, at der i 2021 bliver brugt 3,3 mio. kr. på rive fire nedslidte bygninger ned i kommunen - hvor et af dem er det på Plantagevej 11 - og til uforudsete, små nedrivninger.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 09.02.2021, punkt 4, byrådet, 22.02.2021, punkt 13)

Ny hal og udvidelse af p-pladser bliver samlet som ét projekt

Der er sat 10 mio. kr. af til en ny hal ved Sølystskolen, og der er sat 4,9 mio. kr. af til at udvide parkeringsarealerne ved skolen.

Nu har byrådet besluttet, at de to projekter og anlægsbevillinger skal samles til én. Det vil styrke byggeopgave i forhold til projektering, udbud og realisering.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.02.2021, punkt 4, byrådet, 22.02.2021, punkt 3)

Målsætning er sat for hvor mange der skal hjælpes i job fra Lupinvej og Resedavej

I november 2020 blev der sat flere penge af til at hjælpe flere i arbejde på Lupinvej og Resedavej. Arbejdsmarkedsudvalget har nu godkendt målsætningen for, hvor mange der skal hjælpes i job det næste år.

På Lupinvej og Resedavej er målet at sænke antallet af borgere uden for arbejdsmarkedet med 11. Det skal ske ved hjælp af en virksomhedsrettet indsats tilpasset borgerne.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 03.02.2021, punkt 4)

Silkeborg Billardklub får forlænget tilsagnet om tilskud til at renovere klublokaler

Silkeborg Billardklub på Nylandsvej 68 fik i juni 2020 tilskud på 110.000 kr. til at renovere deres klublokaler og deres billardborde for at være mere tidssvarende, få lavere driftsomkostninger og tiltrække flere medlemmer.

Tilskuddet udløb 31. december 2020. Foreningen har inden søgt om forlængelse, fordi det ikke har været muligt at realisere projektet på grund af corona-pandemien. Økonomi- og Erhvervsudvalget har forlænget tilskuddet med et halvt år til 30. juni 2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 09.02.2021, punkt 9)

Opgørelse viser hvor mange bygninger der bliver ramt af oversvømmelser

En opgørelse viser, at ved en 20-års-hændelse bliver 267 bygninger ramt af oversvømmelser og ved en 100-årshændelse er det 419 i hele Gudenåen fra Tinnet Krat til Randers Fjord. Cirka halvdelen af bygningerne er udeskure, garager og annekser.

Der er ved at blive lavet en værdikortlægning, som skal give en detaljeret viden om de værdier, som er på spil. Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om i forbindelse med status for helhedsplanen for at håndtere oversvømmelser i Gudenåen.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.02.2021, punkt 3)

Nu skal der arbejdes med to forslag til et nyt regulativ for Gudenåen

Klima- og Miljøudvalget arbejder på at få lavet et nyt regulativ for Gudenåen, hvor der kan skæres grøde oftere og bredere. Men det strider med habitatbekendtgørelsen, fordi det kan betyde skade på Natura-2000-områder, som dele af Gudenåen er en del af.

Derfor har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der skal arbejdes videre med et alternativ forslag til et regulativ samtidig med, at der arbejdes videre med det nuværende forslag.

Udvalget ønsker at genoptage dialogen med de øvrige kommuner om et alternativt forslag med forskellige vedligeholdelseszoner. Det har udvalget også gjort Miljøstyrelsen opmærksom på i deres høringssvar til Miljøstyrelsens udkast til afgørelse om, at det i et nyt regulativ skal stå, at der kan skæres grøde én gang om året.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.02.2021, punkt 5 og 22.02.2021, punkt 2)

Januar 2021

Planen for Byhaven vedtaget

Forslaget til en ny lokalplan for Borgergade 74, der gør det muligt at bygge 100 lejligheder på fem dobbelte punkthuse i 3-7 etager, har været i otte ugers høring.

Her kom der ti høringssvar, som blandt andet handlede om bygningernes placering, højder og tæthed og skygge- og indbliksgener for naboer. På baggrund af høringssvarene er der lavet otte ændringer i planen.

Klima- og Miljøudvalget har godkendt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, som har kigget på trafikstøj og luftforurening, og nu har byrådet også vedtaget lokalplanen med ændringerne.
(Plan- og Vejudvalget, 04.01.2021, punkt 3, Klima- og Miljøudvalget, 06.01.2021, punkt 8, byrådet, 25.01.2021, punkt 2)

Nu kan der bygges boliger på hjørnet af Lupinvej og Kejlstrupvej

96 etageboliger kan der bygges i en åben boligkarre som trapper op og ned imellem fire og seks. Byrådet har nemlig vedtaget planerne, der gør det muligt.

Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen har været i høring, og her kom der 21 høringssvar. På den baggrund er der lavet syv ændringer i planen, ligesom Teknik- og Miljøafdelingen har anbefalet 12 ændringer.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19.01.2021, punkt 10, byrådet, 25.01.2021, punkt 3)

Forældre er tilfredse med Sølystskolen

Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark.

193 forældre fra Sølystskolen har deltaget, og på en skala fra 0 til 5 har forældrene en samlet tilfredshed med Sølystskolen på 4,09. Den samlede tilfredshed med skolerne i Silkeborg Kommune er på 4,04. Landsgennemsnittet er på 3,97.

For SFO er den samlede tilfredshed for Sølyst SFO, Afd. Gran Allé på 3,91 (68 forældre har svaret) og 3,82 for afd. Knasten (11 forældre har svaret). Gennemsnittet for kommunen er 4,03 og for landet er det 4,01. Børne- og Ungeudvalget har taget undersøgelsen til efterretning.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 7)

Sølystskolen skal næste skoleår også overholde krav fra ghettopakken

Sølystskoen skal overholde en række krav, fordi mere end 30% af eleverne bor på Resedavej/Lupinvej, som har været på ghettolisten. Men der har endnu ikke været behov for at sanktionere elever og familier på grund af ghettopakkens lovgivning.

Sølystskolen skal holde sprogprøver for alle elever i børnehaveklassen og sprogprøver til elever, der har fået undervisning i dansk som andet sprog. Der er i 2018/19 blevet holdt 71 sprogprøver. Alle elever er fortsat på næste klassetrin.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet holder udvidet tilsyn med Sølystskolen. Det har i 2019/20 ikke ført til nogle handlinger fra styrelsen. Sølystskolens samlede gennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen ligger på 7,7 for 2019/20, som er lidt over Silkeborg Kommunes samlede gennemsnit, som er 7,4.

Selvom Resedavej/Lupinvej ikke længere er på ghettolisten, skal Sølystskolen også overholde kravene fra ghettopakken i skoleårene 2020/21 og 2021/22. Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 6)

Nyt ringvejskryds påvirker ikke miljøet væsentligt

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensvurdering af projektet med at forbinde Viborgvej og Nordre Ringvej i et nyt kryds.

En indledende undersøgelse har vist, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Undersøgelsen har blandet andet kigget på trafikstøj, grundvand, belysning, trafik, natur og landskab.

Nordre Ringvej skal hæves ca. 5,5 m, så den kommer i niveau med Viborgvej og forbindes i et lyskryds. Der skal også opføres en 3 meter høj og 45 m lang støjskærm, der beklædes med pileflet og begrønnes. Adgangen til Brokbjergvej fra Viborgvej bliver også nedlagt.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.01.2021, punkt 10)

Marts 2021

Offentligt toilet med i nyt torvemiljø i Ans

Den nye pavillon ved busholdepladsen på Torvet får offentligt toilet. Pavillonen er en del af planen for et nyt torvemiljø, hvor Silkeborg Kommune bidrager med 750.000 kroner.

Projektet omfatter desuden flere træer ved Torvet, gadelys og grønne arealer ved Byhaven.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 12, byrådet, 22.02.2021, punkt 12)

To nye boliger i Ans i 2020 – 106 de næste 13 år

Det viser Boligprogram 2021-2033. I 2021 forventes der 7 nye boliger, hvor seks af dem er parcelhuse og én af dem er et rækkehus.

På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I 2021 bor der 3.294 i Ans. Det forventes at falde frem til 2028 til 3.154 for efter at stige igen frem til 2034 til 3.293.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.03.2021, punkt 6 og 7)

Hvad koster oversvømmelser ved Gudenåen?

Der er blevet lavet en analyse af, hvad det koster, når Gudenåen går over sine breder. De foreløbige resultater langs hele Gudenåen er, at ved en 5-års-hændelse koster det 72 mio. kr., ved en 20 års-hændelse koster det 85 mio. kr. og ved en 100-års-hændelse koster det 109 mio. kr.

Tallene skal ses som det værst mulige scenarie, da analysen antager, at der sker en skade ved oversvømmelsen. Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om i forbindelse med status for helhedsplanen for at håndtere oversvømmelser i Gudenåen.

Der er også blevet lavet en demo-version af et varslingssystem, som kan give prognoser for vandstanden Gudenåen to dage frem.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 16)

Hvem skal skære grøden i 2021?

Gudenåcentralen kan igen få lov til at skære grøden, hvis de kan gøre det, som Sloths Naturpleje gjorde det sidste år. Der skar Sloths Naturpleje grøden på fire dage. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet.

I 2019 og 2020 var det Sloths Naturpleje, som blev hyret til at stå for grødeskæringen, fordi Klima- og Miljøudvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring end den Gudenåcentralen tidligere havde lavet.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 18)

Grundlaget for ekstra grødeskæring var ikke på plads

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at der ikke var grundlag for en ekstraordinær grødeskæring i september sidste år.

Klagenævnet har i deres afgørelse skrevet, at beslutningen om at skære grøden ekstraordinært ikke indeholdte en fyldestgørende forklaring. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om afgørelsen.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 24)

Februar 2021

Byrådet tilslutter sig Viborg Kommunes løsning ved Tange Sø

Byrådet har besluttet, at Silkeborg Kommune skal støtte Viborg Kommunes forslag til en løsning omkring Tangeværket.

Viborg Kommunes forslag er blandet andet, at der etableres et langt omløb, at Tange Sø bevares og at der tages udgangspunkt i en vandfordeling med 70 % til et langt omløb og 30 % til Tange Sø. Forslaget går også på, at en gravet kanal så vidt muligt undgås, men at der eventuelt ses på muligheden for en spunsløsning.
Samtidig har byrådet også besluttet, at Silkeborg Kommune vil pege på en konkret løsning, når der er lavet undersøgelser af, hvad løsningerne betyder, og at det sker i forlængelse af dialog med lokale interessenter og kommunerne Randers, Viborg og Favrskov.
(Byrådet, 22.02.2021, punkt 18 og 19)

Opfordring til grundig politisk involvering omkring løsning ved Tange Sø

Klima- og Miljøudvalget sender en henvendelse til arbejdsgruppen for Tange Sø, som har til opgave at finde løsninger på, hvordan der kan laves en faunapassage ved Tangeværket, om at der sker en grundig politisk involvering inden arbejdsgruppen færdiggøre sit arbejde.

Miljøministeriet har besluttet at stille ressourcer til rådighed for arbejdet med at finde en løsning på problemet med passage.

I den forbindelse er der sammensat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner, Gudenaacentralen og interesseorganisationer med Miljøstyrelsen som observatør.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.02.2021, punkt 7 og 8)

Sand i Tange Sø skal fjernes med gravemaskine

Klima- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at der skal fjernes ca. 20.000 m3 sand på en cirka 900 meter lang og cirka 20 meter bred rende ved Gudenåens indløb i Tange Sø for at sænke vandstanden.

Udvalget har fået en status på arbejdet, og det er nu besluttet, hvordan sandet skal fjernes. Det skal ske ved hjælp af en gravemaskine fra en flydende pram. Sandet skal losses af på land på nordsiden af Tange Sø, hvor det skal afvandes.

Der arbejdes med flere muligheder i forhold til, hvor sandet skal ende. Det kan egne sig til for eksempel støjvolde, vejopfyldninger eller andre projekter.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.02.2021, punkt 6)

Opgørelse viser hvor mange bygninger der bliver ramt af oversvømmelser

En opgørelse viser, at ved en 20-års-hændelse bliver 267 bygninger ramt af oversvømmelser og ved en 100-årshændelse er det 419 i hele Gudenåen fra Tinnet Krat til Randers Fjord. Cirka halvdelen af bygningerne er udeskure, garager og annekser.

Der er ved at blive lavet en værdikortlægning, som skal give en detaljeret viden om de værdier, som er på spil. Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om i forbindelse med status for helhedsplanen for at håndtere oversvømmelser i Gudenåen.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.02.2021, punkt 3)

Nu skal der arbejdes med to forslag til et nyt regulativ for Gudenåen

Klima- og Miljøudvalget arbejder på at få lavet et nyt regulativ for Gudenåen, hvor der kan skæres grøde oftere og bredere. Men det strider med habitatbekendtgørelsen, fordi det kan betyde skade på Natura-2000-områder, som dele af Gudenåen er en del af.

Derfor har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der skal arbejdes videre med et alternativ forslag til et regulativ samtidig med, at der arbejdes videre med det nuværende forslag.

Udvalget ønsker at genoptage dialogen med de øvrige kommuner om et alternativt forslag med forskellige vedligeholdelseszoner. Det har udvalget også gjort Miljøstyrelsen opmærksom på i deres høringssvar til Miljøstyrelsens udkast til afgørelse om, at det i et nyt regulativ skal stå, at der kan skæres grøde én gang om året.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.02.2021, punkt 5 og 22.02.2021, punkt 2)

Januar 2021

Forældre er tilfredse med Ans Skole

Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark.

På en skala fra 0 til 5 har forældrene en samlet tilfredshed med Ans Skole på 3,94. Den samlede tilfredshed med skolerne i Silkeborg Kommune er på 4,04.Landsgennemsnittet er på 3,97.

For Ans SFO er den samlede tilfredshed på 4,00, og for Nørskovlund Special SFO er den 4,58. Gennemsnittet for kommunen er 4,03 og for landet er det 4,01. Børne- og Ungeudvalget har taget undersøgelsen til efterretning.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 7)

Marts 2021

Trafikanalyse for Astrid Lindgren-kvarteret og området omkring det

Udbygningen af det nordlige Balle og Buskelund kommer til at få indflydelse på trafikken. Det skal nu analyseres, hvor meget og hvordan. Analysen bliver fremlagt for Plan- og Vejudvalget til mødet i maj.

Der bliver kigget på fire områder. 1. Ind- og udkørselsforhold i begge ender af Astrid Lindgrens Vej. 2. Kapaciteten i rundkørslen i krydset Viborgvej/Nordre Højmarksvej, og hvordan den eventuelt kan forbedres. Fx med lysregulering.

3.Fremtidig trafik fra Astrid Lindgrens Vej på Balle Kirkevej. Hvor mange vælger denne vej nu og i fremtiden. 4. Skoleveje fra området ved Astrid Lindgrens Vej.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 2)

Afgørelse om lokalplan udsat

Byrådet har besluttet at udsætte beslutningen om vedtagelsen af lokalplanen ved Astrid Lindgrens Vej til april.

Lokalplanen handler om 195 boliger, daginstitution og et grønt område ved Astrid Lindgrens Vej.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 4, byrådet, 22.03.2021, punkt 6)

Ændring i lokalplan for Astrid Lindgren-kvarteret

Plan- og Vejudvalget skal i gang med at ændre i lokalplanen for Astrid Lindgren-kvarteret og vende tilbage med et forslag inden sommerferien. Det har byrådet besluttet.

I den vestlige del af planen skal der være udlagt et område til offentlige formål, fx en daginstitution, og så skal der laves et forslag, der disponerer arealerne med de forslag, som borgere i området er kommet med, og de tilkendegivelser som partier og byrådsmedlemmer er kommet med for områdets skov og natur.
(Byrådet, 22.03.2021, punkt 31)

Kommende daginstitutioner skifter ikke placering

Der bliver et stort behov for pasningspladser i Balle og Buskelund i takt med, at området bliver udviklet. Som planerne er i øjeblikket, kan den første daginstitution være færdig i 2022.

Ifølge prognoserne bliver der behov for pladser allerede i 2021. Det er blevet undersøgt, om en daginstitution kan blive hurtigere færdig, hvis der ændres på placeringen. Teknik- og Miljøafdelingen har fundet fem alternative placeringer og fælles for dem er, at de kræver en ny lokalplan.

Det tager op til 8 måneder at få lavet en lokalplan, og bagefter skal den i høring, eventuelt tilpasset og så endelig godkendes. Byrådet valgte at fastholde placeringerne.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 3, byrådet, 22.03.2021, punkt 8)

Der er sat gang i arbejdet med at finde løsninger pladsudfordringer på skolerne

I 2026/2027 forventes der at være udfordringer med pladsen til eleverne på skolerne i Balle og Buskelund.

Derfor har Børne- og Ungeudvalget godkendt, at der i foråret 2021 sættes gang i en proces, hvor der skal findes mulige løsninger.

Det skal ske via møder med skolernes og naboskolernes skolebestyrelser, hvor Børne- og Ungeudvalget også inviteres.
(Børne- og Ungeudvalget, 01.03.2021, punkt 11)

Forslag om 16.000 m2 erhverv på Kejlstrupvej 87

Nu kan du få indflydelse på et forslag til lokalplan for en af College360’s gamle bygninger på Kejlstrupvej 87.

Det er LLG A/S, som ønsker at ombygge ejendommen til blandet erhvervsformål som bilforhandler, sportsfaciliteter, kontor og andre liberale erhverv.

Byrådet har godkendt, at et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan kommer i otte ugers høring.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 5, byrådet, 22.03.2021, punkt 7)

Ja til kold hal på Kejlstrupvej 99C

Midtjysk Brand og Redning har fået dispensation til at bygge en kold hal på Kejlstrupvej 99C. Der blev givet byggetilladelse i februar 2020 og byggeriet var i gang, da der kom en klage over tilladelsen i november 2020.

Klagen går på, at den nye hal er placeret i strid med byggefelterne i områdets lokalplan, hvilket både Midtjysk Brand og Redning og Teknik- og Miljøafdelingen havde overset.

Plan- og Vejudvalget har valgt at give dispensation og få udarbejdet et tillæg til områdets lokalplan. Ansøgningen om dispensation har været i nabohøring, hvor der kom 3 indsigelser, der handler om skyggegener på husene på Birkevænget.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 10)

309 nye boliger i Balle, Buskelund og Hvinningdal i 2020 – 929 de næste 13 år

Det betyder, at der er kommet flere boliger i 2020 end forventet. Det skyldes primært, at realiseringen og indflytningen af boliger Balle, Buskelund og Hvinningdal er gået hurtigere end ventet.

Boligprogram 2021-2033 viser, at der fra i år og de næste tre år frem kommer flere boliger til i Balle, Buskelund og Hvinningdal. I 2021 forventes der 218 nye boliger, i 2022 181, i 2023 217 og i 2024 127. Herefter forventes der mellem 20 og 40 boliger om året.

På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I 2021 bor der 5.740, hvis man kun ser på Balle Skoledistrikt. Det forventes at stige frem til 2034 til 6.094.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.03.2021, punkt 6 og 7)

Tandplejens cariesafdeling flytter til Balle

Fra 1. marts 2021 er Tandplejens cariesafdeling flyttet til klinikken på Balleskolen og fire andre klinikker i kommunen.

Det sker, fordi Tandplejen har lukket afdelingen i Hostrupsgade, fordi corona-restriktioner med krav til afstand og rengøring har reduceret kapaciteten med 40 % i forhold til før COVID-19.

I stedet skal cariesbehandling af 3.500 børn ske på klinikkerne i Balle, Gødvad, Gjern, Them og Alderslyst, indtil en ny central tandklinik er bygget på Søholt forventeligt i 2024.
(Børne- og Ungeudvalget, 01.03.2021, punkt 12)

Stiprojekt omkring Gubsø afventer Vejdirektoratet

For Silkeborg Kommune kan gå i gang med undersøgelse og planlægningen af stier ved Gubsø, skal Vejdirektoratet først have lavet endelige aftaler med lodsejere i området.

Vejdirektoratet skal etablere erstatningsnatur efter anlæggelsen af Silkeborg Motorvejen, og de arbejder på at placere det omkring Gubsø. Stiprojektet vil give adgang til naturområdet.

Byrådet har godkendt, at pengene til undersøgelse og planlægningen af stier flyttes til 2021.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 3, byrådet, 22.03.2021, punkt 21)

Balleskolen har fået automatisk dørkontrol og indbrudsalarm

Automatisk dørkontrol giver kontrol over, hvem der har adgang døgnet rundt og den automatiske indbrudsalarm sender besked til vagtcentralen, så skolen hurtigst muligt bliver tjekket ved en alarm.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har anbefalet byrådet at godkende regnskabet for udskiftningen til de nye systemer på syv institutioner, hvor Balleskolen er én af dem.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 02.03.2021, punkt 5)

Prisen for 60 almene boliger på Bredhøj 1-3 godkendt

Byrådet har godkendt den endelige pris for opførelsen af 60 almene familieboliger og den endelige husleje for boligerne.

Det er Midtjysk Boligselskab, som har bygget boligerne til en samlet pris på 125 mio. kr. Det er 8 mio. kr. mindre, end det man forventede det kostede i juni 2018.

Boligorganisationen har fastsat husleje til 7.284 kr. og 8.636 kr. for den billigste og dyreste bolig.
(Økonomi- og Erhvervsudvalg, 16.03.2021, punkt 12, byrådet, 22.03.2021, punkt 24)

Februar 2021

Balle, Buskelund og Hvinningdal skal ses som ét pasningsområde i forhold til prognoser

For at få større sikkerhed i prognoserne for børnepasning har Børne- og Ungeudvalget besluttet, at Balle, Buskelund og Hvinningdal skal ses som et pasningsområde.

De tre områder hænger mere eller mindre naturligt sammen, da der er en relativt høj befolkningstæthed, ingen naturlig geografisk afgrænsning og en høj grad af pendling på tværs af skoledistriktsgrænserne.

For eksempel bliver 30 % af børnene, der bor i Buskelund passet i Hvinningdal. Fordelen ved at kigge på pasningsbehovet samlet for de tre områder er, at der er lavere risiko for at under- eller overestimere behovet for pasning.
(Børne- og Ungeudvalget, 01.02.2021, punkt 12)

Del din mening om planerne for ambulancestation på Kejlstrupvej

Byrådet og Klima- og Miljøudvalget har besluttet at sende planerne og miljøvurderingen af dem for en ambulancestation på Kejlstrupvej 99D i otte ugers høring, så du kan dele din mening om planerne.

Det er Region Midt, som ønsker at lave en ambulancestation der, fordi der er en god tilgængelighed til det overordnede vejnet.

Miljøvurderingen af planerne viser, at det vil betyde øget trafik i området, som kan betyde udfordringer i trafikken, og sirener fra ambulancerne vil påvirke de nærmeste boligområder væsentligt.
(Plan- og Vejudvalget, 01.02.2021, punkt 18, Klima- og Miljøudvalget, 03.02.2021, punkt 9, byrådet, 22.02.2021, punkt 7)

Bedre lysforhold og indeklima på Balleskolen

Ejendomsafdelingen i Silkeborg Kommune planlægger at udskifte dele af belysningen på Balleskolen for at forbedre lysforholdene i lokalerne og sænke energiforbruget markant.

Byrådet har godkendt, at der i 2021 bruges 8 mio. kr. på energibesparende projekter, hvor nyt lys på Balleskolen er ét af dem. Byrådet har også godkendt en bevilling til bedre indeklima i 2021, hvor de dele af Balleskolen, som ikke har fået forbedret indeklimaet, får det i 2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 09.02.2021, punkt 5 og 6, byrådet, 22.02.2021, punkt 14 og 15)

Januar 2021

Undersøgelse viser forældrenes tilfredshed med Balleskolen

Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark.

På en skala fra 0 til 5 har forældrene en samlet tilfredshed med Balleskolen på 3,68. Den samlede tilfredshed med skolerne i Silkeborg Kommune er på 4,04. Landsgennemsnittet er på 3,97.

For Balle SFO er den samlede tilfredshed på 4,03. Gennemsnittet for kommunen er 4,03 og for landet er det 4,01. Børne- og Ungeudvalget har taget undersøgelsen til efterretning.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 7)

To naturbusser giver plads til to nye udegrupper i Balles børnehuse

To ombyggede busser bliver en del af børnehusene i Balle for at afhjælpe pladsudfordringerne. Balle Naturbørnehave bliver udvidet med en vuggestuegruppe, og Balle Børnehus bliver udvidet med en børnehavegruppe.

Busserne og ombygningen af dem koster ca. 1,5 mio. kr., mens ombygningerne i og ved børnehusene, så busserne bliver en integreret del af børnehusene, koster ca. 1,8 mio. kr. Med driftsomkostninger kommer busserne til at koster 3,3 mio. kr.

Byrådet har godkendt, at pengene bruges på naturbusserne.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 13, byrådet, 25.01.2021, punkt 16)

Naturbusser og to nye børnehuse skal løse pasningsudfordringer i Balle

Fra 2021 bliver der sat midlertidige naturbusser ind med plads til 40 børn, så Børne- og Familieafdelingen forventer, at der fra juni 2021 er to pladser i overskud i Balle.

Der skal også bygges et nyt børnehus i Astrid Lindgrens-kvarteret på 1.800 m2 til 100 børn. Børnehuset bliver lavet som et modulbyggeri, så det hurtigere kan blive opført. Det forventes at være færdigt i august 2022. Der er behov for et børnehus mere af samme størrelse i 2024.

Med de ekstra pladser vil der kun i 2022 set over den næste årrække være underskud af pladser. Dog er der fra 2024 ikke medregnet forventet stigning i efterspørgsel, pendling fra Skægkær, som også er i vækst eller behovet i Buskelund, hvor der forventes et underskud på ca. 100 pladser i 2025.

Børne- og Ungeudvalget og byrådet har drøftet oversigten.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 11 og 14, byrådet, 25.01.2020, punkt 14)

Hvor skal en ny daginstitution placeres?

Byrådsmedlem Peter Sig Kristensen har bedt om at få en sag på byrådets dagsorden om placering af en ny daginstitution i Balle og Buskelund. Han foreslår, at den skal placeres i imellem Brunbakkevej og Øster Bordingvej.

Det vil betyde, at den nye daginstitution kan etableres hurtigere, fordi Silkeborg Kommune ejer jorden i området i forvejen og byggemodningen er begyndt. Samtidig ligger området mere centralt i forhold til Balle og Buskelund end området mellem Brunbakkevej og motorvejen.

Byrådsmedlem Jarl Gorridsen foreslog, at placeringen af en daginstitution på kommunens jord skal vurderes af Plan- og Vejudvalget, som så skal behandles senest på byrådsmødet i marts. Det forslag blev godkendt af byrådet.
(Byrådet, 25.01.2021, punkt 21)

Tidsplan for skolebyggerier skal være klar slut februar

Der er pres på kapaciteten i folkeskolerne især i Balle, Buskelund, Funder, Gødvad/Eriksborg/Grauballe, Resenbro og Sejs-Svejbæk.

Derfor har Børne- og Ungeudvalget bedst Silkeborg Kommunes administration om at lave en plan, der kvartalsvis viser, skolemoderniseringer, -udvidelser og nybyggeri.

Planen skal blandt andet vise, hvor der evt. mangler penge, hvornår det forventes byggerier bliver sat i gang og hvornår de kan tages i brug. Planen skal laves inden udgangen af februar 2021.

Der er sat penge af til at øge tempoet for skoleudvidelser og -byggerier.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, 2)

Nyt ringvejskryds påvirker ikke miljøet væsentligt

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensvurdering af projektet med at forbinde Viborgvej og Nordre Ringvej i et nyt kryds.

En indledende undersøgelse har vist, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Undersøgelsen har blandet andet kigget på trafikstøj, grundvand, belysning, trafik, natur og landskab.

Nordre Ringvej skal hæves ca. 5,5 m, så den kommer i niveau med Viborgvej og forbindes i et lyskryds. Der skal også opføres en 3 meter høj og 45 m lang støjskærm, der beklædes med pileflet og begrønnes. Adgangen til Brokbjergvej fra Viborgvej bliver også nedlagt.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.01.2021, punkt 10)

Februar 2021

3 nye boliger i Skovlandet i 2020 – 70 de næste 13 år

Det viser Boligprogram 2021-2033. I år forventes der to nye boliger og næste år 12, hvor 10 af dem er rækkehuse.

På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I 2021 bor der 2.649 i Skovlandet. Det forventes at falde frem til 2034 til 2.530.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.03.2021, punkt 6 og 7)

Januar 2021

Forældre er tilfredse med Bryrup Skole

Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark.

På en skala fra 0 til 5 har forældrene en samlet tilfredshed med Bryrup Skole på 4,16. Den samlede tilfredshed med skolerne i Silkeborg Kommune er på 4,04. Landsgennemsnittet er på 3,97.

For Bryrup SFO er den samlede tilfredshed på 3,94. Gennemsnittet for kommunen er 4,03 og for landet er det 4,01. Børne- og Ungeudvalget har taget undersøgelsen til efterretning.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 7)

Vrads Forsamlingshus får tilskud til renovering

Vium-Hvam Forsamlingshus har fået 32.050 kr. i tilskud til at skifte flere døre og vinduer og lakere gulvet i salen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen om tilskud fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.01.2021, punkt 6)

Marts 2021

Trafik