Selvbetjening og tidsbestilling

Politiske beslutninger for dit lokalområde 2018

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der er blevet truffet for dit lokalområde i 2018.

 

Vælg dit lokalområde

December 2018

Nyt svømmecenter bliver en selvejende institution 

Et nyt svømmecenter på Søholt skal være en selvejende institution. Det har byrådet besluttet. Det bliver den selvejende institution, der ejer svømmecenteret, og får ansvaret for byggeriet og driften. For kommunen betyder det, at det i mindre grad vil påvirke anlægsrammen, end hvis svømmecenteret blev opført af kommunen. Der er et loft på, hvor meget kommunen må bruge på anlæg af veje, børnehave, skoler og lignende. Derfor vil svømmecenteret i mindre grad påvirke, hvad der ellers kan lade sig gøre at bygge i kommunen af, fordi der bliver længere til anlægsloftet, når svømmecenteret bliver en selvejende institution. I stedet giver kommunen et anlægstilskud og et årligt driftstilskud, som til gengæld bliver højere end ved et kommuneejet svømmecenter. Den selvejende institution kan låne penge fra fx Jyske Bank, som har sagt, de gerne vil låne penge til svømmecenteret, direkte til institutionen i stedet for til kommunen. Den selvejende institution får en bestyrelse, hvor byrådet kan udpege et antal medlemmer, som skal være i mindretal. Det næste er, at det skal undersøges nærmere, hvad forudsætningerne er for at etablere et selvejende svømmecenter, inden penge bliver givet til projektet. Derefter skal der laves en ny lokalplan for Søholt, inden det første spadestik kan tages.
(Byrådet, 17.12.2018, punkt 34)

Forslag til 68 etageboliger på Lupinvej

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at der bliver lavet et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan for Lupinvej 2, så der kan bygges 68 etageboliger fordelt på to bygninger i fire etager på 12 meter. I dag er der på området en stor parkeringsplads og en tom bygning, hvor dagligvarebutikken Kiwi for et års tid siden holdt til. Ejeren har ikke kunne finde en ny lejer til bygningen og ønsker nu at bruge området til boliger. Områdets arealer tættest på Lupin- og Kejlstrupvej er belastet af trafikstøj og vil blive brugt til parkering. Der vil på området også blive lavet grønne arealer. Der skal laves et tillæg til kommuneplanen, fordi forslaget til lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 70 %. Ifølge kommuneplanen må bebyggelsesprocenten kun være på 60 %.
(Plan- og Vejudvalget, 03.12.2018, punkt 15)

Idé og Programudvalg for Ringgårdsparken godkendt

Udvalget, som skal lave et byggeprogram med en redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger og et økonomisk overslag af Ringgårdsparken er nu godkendt. Ringgårdsparken er Alderslysts nye plejecenter, som kommer til at rumme 98 plejeboliger der, hvor den tidligere Nordre skole lå. Sundheds- og Ældreudvalget har nu godkendt sammensætningen af udvalget. Formanden for idé- og programudvalget bliver Lars Faarup. I udvalget sidder der også to repræsentanter fra Seniorrådet og én repræsentant for Alderslyst-Søholt Lokalråd. Derudover sidder der flere medarbejdere fra kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling og fra staben Ejendomme.
(Socialudvalget, 04.12.2018, punkt 10)
 

November 2018

Hvordan skal de fysiske rammer for Ringgårdsparken være?

Sundheds- og Ældreudvalget har drøftet, hvordan de fysiske rammer for Ringgårdsparken skal være. Ringgårdsparken er Alderslysts nye plejecenter på Nylandsvej, som skal bygges i det område, hvor den tidligere Nordre Skole lå. I området bliver der også bygget 36 boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede og et kulturhus. I det videre arbejde med at opføre Ringgårdsparken, har udvalget besluttet, at mulighederne for at bygge en p-kælder skal undersøges, så udearealerne i stedet for p-pladser bruges til have og lignende rekreative formål. Derudover drøftede udvalget også om Ringgårdsparken kan blive røgfrit, at minimere gangarealerne, at gøre Ringgårdsparken demensegnet og at samle andre af kommunens faciliteter i Alderslyst her som f.eks. et sundhedshus og en centerfunktion. I det videre arbejde vil Sundheds- og Ældreudvalget sikre en god inddragelse af lokalområdet.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 07.11.2018, punkt 6)
 

Oktober 2018

Skal nyt svømmecenter være en selvejende institution eller kommuneejet? 

Det skal besluttes, om det nye svømmecenter på Søholt skal være en selvejende institution eller ejet af kommunen. Men det bliver først til december, at byrådet træffer beslutningen. De har nemlig udsat beslutningen indtil, de har holdt et temamøde, hvor hele byrådet deltager for at afklare fordele og ulemper ved de to muligheder. Byrådet besluttede 18. juni 2018, at svømmecenteret skulle være ejet af kommunen. På Økonomi- og Erhvervsudvalget møde 23. oktober stemte et flertal for at svømmecenteret i stedet skulle være selvejende. Derfor blev sagen sendt videre til byrådet, som igen skal tage stilling til sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.10.2018, punkt 8, byrådet, 29.10.2018, punkt 23)

Beslutning om lokaletilskud til Alderslyst Gymnastikforening udsat

Alderslyst Gymnastikforening har søgt om lokaletilskud til leje af lokaler på 465m2 på Thrigesvej 6 til brug for crossfit og fitness. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil vente med at træffe beslutning i sagen til, de har holdt en generel temadrøftelse om lokaletilskud. Alderslyst Gymnastikforening har indgået en lejekontrakt med start fra 1. juli 2018 og har taget lokalerne i brug. De har ved frivilliges hjælp fået istandsat lokalerne og investeret penge i udstyr og materialer til istandsættelsen. Lokalerne på Thrigesvej 6 er godkendt til industri og lagerbygning, så det kræver en byggetilladelse, før lokalerne kan godkendes til foreningsformål. Budgettet for de årlige lejeudgifter er på i alt 262.800 kr. og et evt. lokaletilskud vil ca. udgøre 102.492 kr. Alderslyst Gymnastikforening fortæller, de havde brug for egne lokaler, hvor de kunne dyrke, yoga og andre funktionelle træningsformer – også med plads til et klublokale og opbevaring af udstyr. Klubben har før været udfordret af, at skulle flytte hold og udstyr mellem sale og haller på grund af pladsmangel i kommunes gymnastiksale og haller.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.10.2018, punkt 8)
 

September 2018

Renovering af Silkeborg Fiskeriforenings lokaler

Silkeborg Fiskeriforening har fået tilskud på 235.000 kr. til renoveringen af forenings lokaler. Foreningen købte 1. januar 2018 en ejendom på Nylandsvej 70. De fandt ud af, at der var alvorlige fejl på tagkonstruktionen, så der var kommet råd- og svampeskader. Det betød, at en stor del af taget og tagkonstruktionen skulle repareres. Budgettet for renoveringen er på 560.000 kr. med værdien af frivilligt arbejde, da foreningen også har brugt over 1.000 timer på at udbedre skader efter hærværk. Foreningen havde ikke forsikret ejendommen mod skader og det vil tømme foreningens kasse, hvis de ikke kan få støtte. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har indstillet til byrådet at give tilskud. Byrådet har godkendt at give tilskud på 235.000 kr. eller 50 % af budgettet, når værdien af frivilligt arbejde ikke medregnes.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.09.2018, punkt 9, byrådet 24.09.2018, punkt 17)

Blæksprutten bliver en del af kommunens dagtilbud

Daginstitutionen Blæksprutten på Resedavej bliver fremover en del af daginstitutionen Alderslyst, som består af de tre børnehuse Børnegården, Engen og Søholt, og Silkeborg Kommunes dagtilbud. Det sker, fordi Blækspruttens bestyrelse ønsker at nedlægge Blæksprutten som en selvejende institution og i stedet blive en del af Silkeborg Kommune blandt andet på grund af ghettoplanen. En del af ghettoplanen, som formentlig bliver vedtaget som lov af Folketinget til oktober, er, at en daginstitution kun må tage 30 % af børn fra udsatte boligområde ind over et år. Lupinvej og Resedavej bliver regnet som udsatte områder af regeringen. Blæksprutten bruger i forvejen kommunens bygninger og kommunens administrative ydelser som løn og personaleadministration, IT-understøttelse, betaling og bogføring, så det forventes, at det juridisk er en enkel overgang. I forhold til personalet har de en høringsfrist, da de er ansat af den selvejende institutions bestyrelse. Børne- og Ungeudvalget har godkendt, at kommunen overtager driften af Blæksprutten.
(Børne- og Ungeudvalget, 10.09.2018, punkt 7)

Nyt plejecenter skal hedde Ringgårdsparken

Efter en navnekonkurrence som alle har kunne deltage i, er vinderen og navnet til det nye plejecenter på Nylandsvej fundet. Navnet blev Ringgårdsparken. Det er Sundheds- og Ældreudvalget, som har valgt navnet ud fra alle de indsendte forslag. Vinderen af navnekonkurrence har fået to billetter til Museum Jorn og en kurv med lækkerier.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 05.09.2018, punkt 12) 

August 2018

Risikotræer på Søholt Allé beskæres 

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at risikotræer på Søholt Allé vurderes og beskæres eller fældes, i stedet for at lave en generel beskæring af lindealléen. Teknik- og Miljøafdelingen foreslog at beskære lindealléen for at forebygge, at træerne flækker. En gruppe borgere på Søholt Allé er modstandere af beskæringen, fordi de vil bevare alléen, som den er i dag. Der har været dialog og møder mellem kommunen og borgerne. Beslutningen om, hvorvidt lindealléen skal beskæres, har været udsat, men nu har Plan- og Vejudvalget truffet en afgørelse. Lindealléen bliver vurderet og evt. beskåret til den kommende vinter.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 5)

Opførelse af dobbelthus bag Warmingsvej 7-13

Ejeren af de fire rækkehuse ønsker at opføre et dobbelthus i et plan på hver ca. 100 m2 i haven. Grunden er 1.650 m2 og bebyggelsesprocent er lige nu 16. Det er tilladt at have en bebyggelsesprocent på 30 %. Muligheden for at bygge mere på grunden er den, ejeren ønsker at bruge. Byggeprojektet er blevet tilpasset to gange på grund af indsigelse fra naboer. Bebyggelsesprocenten er på 28, og der er i alt 10 % frit fælles areal. For række/dobbelthuse skal der være 1,5 p-plads per bolig. I byggeforslaget er der 6 p-pladser, hvor den ene er på den vestlige side af dobbelthuset. Kommuneplanens minimums grundstørrelse på 700 m2 kan ikke overholdes, men minimums grundstørrelsen kan heller ikke overholdes for de eksisterende fire boliger i dag. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at godkendte opførelsen af et dobbelthus under forudsætning af, at der etableres 1,5 p-plads per bolig og at udbakning til Warmingsvej undgås.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 18)

Hvad skal det nye plejecenter hedde?

Der skal opføres et nyt plejecenter på Nylandsvej i området ved den tidligere Nordre Skole. Plejecenteret skal bestå af 96 boliger med servicearealer. Arbejdet med lokalplan, sammensætning af ide- og programudvalg og udvælgelse af rådgivere til stå for den kommende projektering er i gang, og derfor foreslår Sundheds- og Omsorgsafdelingen, at det allerede nu overvejes at navngive det nye plejecenter. Sundheds- og Ældreudvalget ønsker at indhente forslag fra offentligheden til det kommende navn til det nye plejecenter på Nylandsvej i Silkeborg. Der er flere plejecentre i kommunen, hvor ordet ”plejecenter” ikke indgår for at mindske institutionstankegangen, og fordi der kan være tilknyttet andre funktioner end plejeboliger. Derfor behøver det ikke indgår i navnet.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 08.08.2018, punkt 9)

M.J. Eriksen skal bygge Nordskovvej

Efter anlæggelsen af Nordskovvej blev sendt i udbud modtog kommunen syv tilbud på etableringen af vejen. Vinderen blev M. J. Eriksen med en pris på 94,8 mio. kr. for at bygge Nordskovvej. Tilbuddene fra entreprenørerne var højere end forventet, og derfor bliver Nordskovvej dyrere at anlægge. Udgifterne til håndtering af regnvand bliver også dyrere, fordi staten har udpeget områder i Nordskoven som OSD arealer, så udgifterne her er steget med 4,4 mio. kr. Ifølge et VVM-krav om en tredje stibro stiger udgifterne her med 3,3 mio. kr. Den samlede pris for Nordskovvej bliver 101,1 mio. kr. Som en del af anlæggelsen af Nordskovvej bliver Christian 8.s Vej også ombygget. Der er desuden sat 8,1 mio. kr. af til uforudsete udgifter til Nordskovvej og 1,0 mio. kr. til uforudsete udgifter til ombygningen af krydset. Så den samlede anlægsbevilling bliver på 110,2 mio. kr. Plan- og Vejudvalget indstiller byrådet om at forhøje bevillingen til Nordskovvej. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 10, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 9)

Juni 2018

Søholt Renseanlæg flyttes

På et fællesmøde har Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget besluttet, at Søholt Renseanlæg i fremtiden ikke skal ligge på Ege Allé 300. For at kunne håndtere den øgede spildevandsmængde fra flere borgere, vil Silkeborg Forsyning renovere og udbygge Søholt og Truust Renseanlæg, så de i fremtiden skal være de to centrale renseanlæg, mens mindre utidssvarende nedslidte anlæg nedlægges. Da Søholt Renseanlæg ligger på et attraktivt bynært areal, er spørgsmålet blevet rejst, om den nuværende placering er den rigtige. Nu har de to udvalg besluttet at det bynære område ved Ege Allé skal bruges til andre formål. Til hvad vil der senere blive taget stilling til. Udvalgenes ønske om at flytte renseanlægget, og hvor det i stedet kan ligge, bliver drøftet med Silkeborg Forsyning.
(Klima- og Miljøudvalget, Plan og Vejudvalget, 18.06.2018, punkt 3)

Godkendelse af regnskab for renoveringen af almene boliger på Lindevænget

26. januar 2015 godkendte byrådet en ansøgning fra Silkeborg Boligselskab om at give tilsagn til anskaffelsessummen for renoveringen af 129 almene familieboliger på Lindevænget. Renoveringen er afsluttet og regnskabet for ombygningen har Silkeborg Boligselskab sendt til byrådet godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende den endelige sum på 129.549,347 kr., at lejen for de renoverede boliger bliver 682 kr./m2 og at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af beløbet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 10, Byrådet, 18.06.2018, punkt 19)

Svømmecenter i første omgang på Søholt

Efter byrådets temamøde er det blevet vurderet, at der ikke foreligger en konkret løsning til en multiarena. Det betyder, at der ikke blive lavet en cykelbane med fleksible rum til forskellige sports- og fritidsaktiviteter i første omgang. I stedet igangsættes projektet med at opføre et nyt svømmecenter med familiefaciliteter på Søholt Idrætsanlæg til 180-200 mio. kr. Dog skal der i arbejdet med lokalplanen både være mulighed for at opføre et svømmecenter og en cykelbane med multifunktioner, så det er muligt efterfølgende at realisere en multiarena med cykelbane, hvor driften sker i fuld kommercielt regi. Der er fortsat reserveret 30 mio. kr. i tilskud til at etablere en cykelbane med multifunktioner. I arbejdet med at lave lokalplanen bliver den nærmere placering af de to projekter vurdereret, så inddragelsen af boldbaner minimeres, og mulige synergier med andre faciliteter i området optimeres. Det vil også blive undersøgt og vægtet, at driften af svømmecenteret kan bygge på principperne for socioøkonomisk virksomhed. Brugere af Søholt Idrætspark, der vil blive berørt af etableringen af et svømmecenter, vil snarest efter afklaring af den endelige placering blive indbudt til dialogmøde, hvor konsekvenserne af det videre arbejde med etablering af svømmecenteret drøftes. Det er indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 17, Byrådet, 18.06.2018, punkt 22)

Regnskabet for madpakkehuset på Odden godkendt

Byrådet bevilligede i alt 1 mio. kr. til projekt friluftsliv på Odden, som blev brugt til at opføre et madpakkehus med toiletter og grejbank på Naturstyrelsens ejendom på Horsnæs Odde i Silkeborg Langsø. Der er også blevet lavet to bålpladser med grill og opsat flere bord- og bænkesæt, affaldsstativer og en flydebro til fiskeri, badning og undervisning. Skoler, lokalråd, Friluftsrådet og Naturstyrelsen har sammen med kommunen været partnere i projektet. De hidtidige erfaringer er, at rigtig mange har haft glæde af at kunne opholde sig, spise, arrangere sammenkomster på Odden, som er et naturrum midt i byen. Desværre har der været hærværk og misbrug af stedet. Håbet er, at det stopper, når nyhedens interesse har lagt sig. De sidste justeringer omkring dørlåse er udført. Nu er regnskabet afsluttet, og projektet blev 7.591 kr. dyrere end bevillingen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende regnskabet og overføre merudgiften til projektet ”Istandsættelse af jernbanebro over Funder Ådal ved Harbovad” på bevilling 81 Natur og Miljø.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 9)

Midlertidig cykel- og gangsti når Ringvejsbroen skal udskiftes

Der er lavet ændringer i broprojektet, som skal udskifte Ringvejsbroen med en helt ny bro. Udskiftningen af broen er en del af motorvejsprojektet, som gennemføres efterfølgende. Ændringerne i broprojektet er, at imens den nye bro bliver bygget, bliver der lavet en midlertidig cykel- og gangsti. og at den nye bro får en længde på 350 m. I det oprindelige projekt var længden på broen sat til at 280 m eller 450 m. Den nye bro skal have samme linjeføring som den eksisterende. Det skal besluttes, om der skal laves en ny miljøvurdering af projektændringerne. Den nye bro er miljøvurderet sammen med motorvejsprojektet. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal laves en ny miljøvurdering af ændringerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 14)

Alderslyst Action får tilskud til kulturfest

Alderslyst Action er en forening, som arbejder for at skabe lokalt fællesskab, oplevelser, integration, kulturformidling og brobygning. Alderslyst Action holder en årlig kulturfest på 5 dage for børn, unge og voksne i området Lupinvej/Resedavej. I år er det fra 7.-11. august. Der var ca. 10.000 besøgende i 2017. Siden arrangementets 10 års jubilæum for to år siden har der været en vikingedag om torsdagen. Alderslyst Action søger om tilskud på 54.500 kr. til en vikingedag, Thors Dag, under kulturfesten. Kulturrådet udtaler om vikingedagen, at den vil fungere som brobygger imellem de kulturelle udtryk, der i særdeleshed er i området. Arrangøren søger tilskud på 54.500 kr. til afholdelse af det særlige vikingetema under kulturfesten. Udvalget giver et tilskud på 40.000 kr. og inviterer efteråret 2018 arrangørerne til en dialog om erfaringerne med kulturfesten.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.06.2018, punkt 7)

Maj 2018

Ny placering af Søholt Renseanlæg undersøges

Renseanlægget på Søholt bliver i fremtiden et af to centrale renseanlæg i kommunen ifølge Silkeborg Forsynings strukturplan. I den forbindelse skal renseanlægget på Søholt udbygges. Da renseanlægget ligger på et attraktivt bynært areal, besluttede det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg at undersøge muligheder og konsekvenser ved en alternativ placering af anlægget. Teknik- og Miljøafdelingen er nu færdige med den indledende undersøgelse af mulige placeringsalternativer for Søholt Renseanlæg, og hvad arealet i stedet kunne bruges til. Da beslutningen om anvendelse af arealerne ved Søholt Renseanlægs både handler om byudvikling og spildevandshåndtering, bliver der 18. juni 2018 holdt et fælles møde med Plan- og Vejudvalget, hvor placeringen af Søholt Renseanlæg drøftes, hvordan processen skal være omkring det og evt. hvad arealet så skal bruges til.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 24) 

Handicapboliger har fået navn

De 36 handicapboliger, der skal bygges på det tidligere område, hvor Nordre Skole lå, ha fået navn. Fremover kommer de til at gå under navnet Botilbuddet Alderslyst. Det er blandt andet borgere, pårørende, foreninger, interesseorganisationer, aktører fra lokalområdet, medarbejdere og ledelse fra voksenhandicapområdet, som er kommet med navneforslag. Valget faldt på Botilbuddet Alderslyst, fordi botilbuddets ligger i Alderslyst-området, handicapboligerne er beliggende på Nylandsvej, men navnet bruges i ”Bofællesskabet Nylandsvej”. Borgere har giver udtryk for, at de ønsker et neutralt navn for deres hjem i botilbuddet, og det er værdigt for kommende beboere, at botilbuddet refererer til området, da det kan blive for institutionsagtigt med et kaldenavn. Socialudvalget har godkendt navnet. *Handicaprådet er blevet orienteret.
(Socialudvalget, 08.05.2018, punkt 12, Handicaprådet, 21.06.2018, punkt 5)

Etageboligbyggeri på hjørnet af Borgergade og Sølystvej har været i høring

PSJ Ejendomsinvest har søgt om at bygge et etagebyggeri med 26 lejligheder med facade mod Borgergade i op til 5 etager. Byrådet godkendte 26. februar lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen for byggeriet og området og sendte planforslagene i høring. Der er kommet tre høringssvar fra Silkeborg Museum, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. På baggrund af høringssvarene tilføjes det i kommuneplantillægget, at planforslaget kan beskadige yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter. Det tilføjes i lokalplanen, at planforslaget ikke vil begrænse Silkeborg Varmes udviklingsmuligheder på Kejlstrupvej 38, da der i dag allerede er etableret etagebyggeri af tilsvarende højde i området, som ligger i en kortere afstand til varmeværket. Plan- og Vejudvalget godkender ændringerne i planforslagene.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 2)

Ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for Lupinvej/Resedavej

Den nuværende boligsociale helhedsplan startede 1. november 2015 og løber frem til 31. oktober 2019. Helhedsplanen dækker Lupinvej afd. 16 og Resedavej afd. 18. Formålet med helhedsplanen er at skabe en tværgående indsats, der skal øge trivsel, lighed i sundhed, øget beskæftigelses- og uddannelsesparathed og social udvikling i udvalgte boligområder. Børne- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget har taget status for den nuværende helhedsplan til efterretning og godkender at ansøge Landsbyggefonden om en ny 4-årig periode for den boligsociale helhedsplan i samarbejde med boligforeningerne. Sammen søger de om tilskud til et budget på i alt 15 mio. kr., hvor Silkeborg Kommune og boligorganisationerne skal medfinansiere helhedsplanen med 3,7 mio. kr. Udvalget har også drøftet, hvilke konsekvenser det vil få at Resadavej/Lupinvej er havnet på regeringens ghettoliste.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 3 og 4)

April 2018

Planerne for etagebyggeri på hjørnet af Borgergade og Ansvej godkendt

Byrådet har godkendt lokalplanen og et tillæg til kommunalplanen for et nyt centerområde på Borgergade 2-4. Det betyder, der kan bygges i 4-7 etager og op til 23 meter i højde på grundene med plads til ca. 17 lejligheder og butikker i stueetagen. Den højeste bygning på 7 etager kommer til at lægge lige på hjørnet af Borgergade og Ansvej, mens de andre bygninger bliver lavere jo længere op ad Borgergade, de ligger. Vejadgangen til området bliver fra Ansvej. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at skabe byfortætning og sammen med projektet Søhaven på den anden side af Borgergade at have en byport til Alderslyst. Projektet omkring Søhaven er dog blevet stoppet på grund af regler om søbeskyttelseslinjen.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 6)

To etageejendomme på Ved Skrænten 4 får nyt tag og elektroniske målere

Midtjysk Boligselskab har anmodet kommunen om at godkende et lån og en huslejestigning i forbindelse med udskiftning af tage og vand- og varmemålere i boligselskabets afdeling 70 – Ved Skrænten 4, som er almene boliger. Midtjysk Boligselskab søger samtidig om kommunal garanti for lånet. Huslejestigningen vil for hver bolig være 39 kr. om måneden. Beboere og organisationsbestyrelsen har godkendt projektet. Byrådet godkender at optagelsen af lånet og huslejestigningen.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 10)

Større sikkerhed omkring bygge- og beskyttelseslinjer centralt i Silkeborg

Silkeborg Kommune har henvendt sig til Miljøstyrelsen for at høre om mulighederne for at få reduceret bygge- og beskyttelseslinjerne centralt i dele af Silkeborg by. Eksempelvis ved Viborgbroen, langs Søvej og ved havnen. Formålet med henvendelsen er at opnå større sikkerhed for at vedtaget planlægning kan realiseres uden at klager over i forvejen godkendte dispensationer til bygge- og beskyttelseslinjen fører til, at byggeriet udsættes. Det er både uhensigtsmæssigt for borgere, investorer og byplanlæggere med usikkerheden omkring bygge- og beskyttelseslinjerne. Plan- og Vejudvalget og Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om henvendelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 9, Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 8)

Borgmesteren vil have dispensation til Søhaven tilbage 

Borgmesteren vil i den kommende tid kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få dem til at kigge på deres beslutning om at trække dispensationen fra søbeskyttelseslinjen til Søhaven tilbage. Nævnet tog i januar 2018 dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre tre punkthuse på hjørnet af Borgergade/Sølystvej tilbage. Borgmesteren henvender sig til nævnet, fordi de ikke har forholdt sig til, at der på store dele af området tidligere var bygninger, og at området derfor ikke er omfattet af søbeskyttelseslinjen i dag, som den heller ikke var det dengang. Samtidig lagde nævnet også vægt på i deres beslutning at lokalplanen for projektet på modsatte side af Borgergade, ikke var godkendt. Det er den blevet nu. Søhaven er en væsentlig brik i en større planlægning om, at der skal være mulighed for højere bygninger op til 8 etager langs Chr. 8 Vej og Borgergade, som byrådet har godkendt. Noget som allerede er i gang på begge sider af Silkeborg Langsø med den kommende bydel Søtorvet og byporten Alderslyst, som blandt andet Søhaven er en del af. Plan- og Vejudvalget og Klima og Miljøudvalget er blevet orienteret om borgmesterens henvendelse.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 10, Klima- og Miljøudvalget 09.05.2018, punkt 9)

Beslutning om beskæring af lindetræer på Søholt Allé udsat 

Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at beskære lindealléen på Søholt Allé for at forebygge, at en stor del af træerne flækker. Hvis et træ en dag flækker eller vælter og falder ned og ødelægger bygninger eller biler, vil Silkeborg Kommune sandsynligvis være ansvarlige. En gruppe borgere på Søholt Allé er modstandere af beskæringen, fordi de vil bevare alléen, som den er i dag. Der har været dialog og møder mellem kommunen og borgerne. Beslutningen om, hvorvidt lindealléen skal beskæres, har Plan- og Vejudvalget udsat.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 14)

Marts 2018

Nyopførte almene boliger for borgere i og udenfor kommunen

Ved Skrænten 2A-B og 4 har Midtjysk Boligselskab bygget 16 almene boliger. De ønsker at første gang, de lejer dem ud, så skal det være muligt for borgere udenfor kommunen at flytte ind i dem. Derfor søger Midtjysk Boligselskab, om at 8 boliger udlejes via den eksterne venteliste og 8 efter almindelige kriterier. Økonomi- og Erhvervsudvalget har sagt ja til ønsket fra boligselskabet. Med det blive det muligt at leje ud til borgere, som ikke i forvejen er beboere i boligselskabets boliger og bosiddende i Silkeborg Kommune.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 13.03.2018, punkt 7)

Styregruppemøde om helhedsplanen for Søholt med Multiarena

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet orienteret om projektet med helhedsplanen for Søholt med multiarena. Der er netop blevet holdt det 3. styregruppemøde. I februar 2017 blev der sat gang i undersøgelserne af, hvad mulighederne er for en multiarena på Søholt med svømmecenter og cykelbane. 9. april drøfter byrådet mulighederne for at bygge et multiarena
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 5)

Februar 2018

Etageboliger på hjørnet af Borgergade og Sølystvej

Arealet, som i dag er en grusplads brugt til parkering, har der tidligere været byggeri på, men med udvidelsen af Borgergade blev ejendommen revet ned. PSJ Ejendomsinvest har søgt om at bygge et etagebyggeri med 26 lejligheder med facade mod Borgergade i op til 5 etager. Byrådet har godkendt lokalplanen og et tillæg til Kommuneplanen 2017-2028 og sender den i høring i fire uger. Samtidig er Teknik- og Miljøafdelingen i gang med at afklare, om byggeriet kræver en dispensation fra skovbyggelinjen og søbeskyttelseslinjen.
(Byrdået, 26.02.2018, punkt 9)

Tidligere klubhus rives ned

På Ansvej 110-112 ligger det tidligere klubhus for Silkeborg I.F. Silkeborg Kommune overtog bygningen i forbindelse med byggeriet af JYSK park. Bygningen bliver revet ned, fordi indretningen og anvendelsen som klubhus er utidssvarende, og det vurderes ikke sandsynligt, der kan findes en egnet fremtidig brug af bygningen, der ligger op ad motorvejen. Lokalplanen gør det for eksempel ikke muligt at bygge nyt. Efter nedrivningen skal arealet anvendes som udeareal for JYSK arena og JYSK park. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Ansvej 110-112 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Placering af to centrale renseanlæg i fremtiden

Silkeborg Forsyning har lavet en plan for spildevandsforsyningen i fremtiden. De ønsker et centralt renseanlæg i Søholt og i Truust. Det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg bad Teknik- og Miljøafdelingen om at undersøge muligheder og konsekvenser placeringen. Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Teknik- og Miljøafdelingen er begyndt at undersøge, hvad placeringen af de to centrale renseanlæg vil betyde.
(Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018, punkt 18)

Fra én til to grunde

Ejeren af Ansvej 83 har søgt om at dele grunden på 1055 m2 i to grunde på 525 og 530 m2. Ejeren har søgt om dispensation Byplanvedtægt 41, som siger, at grundstørrelser minimum skal være 700 m2 ved fritliggende enfamilieshuse. Plan- og Vejudvalget har godkendt dispensationen på betingelse af, at der bliver fælles indkørsel via privat fælles vej, og at bebyggelsesprocenten ikke er over 30 % på grundene. Der har været en nabohøring.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 7)

Januar 2018

Rosengårdscenteret får donation til at kunne holde søndagsåbent

Sundheds- og Ældreudvalget er blevet orienteret om de to private donationer til Rosengårdscenterets søndagscafé. Donationen gør det muligt at finansiere søndagsspisningen i 3,5 år. Søndagsspisningen begynder igen den 1. marts 2018. For at brugerne ikke skal vente så længe, er der planlagt arrangementer i Rosengårdscenteret på fire af de mellemliggende søndage. Derudover undersøger Centerrådet, om det er muligt at åbne Rosengårdscenteret på flere af de mellemliggende søndage. Sundheds- og Ældreudvalget har noteret, at sagen skal tages op til fornyet behandling i løbet af byrådspe