Selvbetjening og tidsbestilling

Politiske beslutninger for dit lokalområde 2019

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der er blevet truffet for dit lokalområde i 2019.

 

Vælg dit lokalområde

December 2019

Plan for Svømmecenter Nordvest bliver lavet i starten af 2020

Det skulle have været lavet i 2019, men det bliver i stedet i første kvartal af 2020 på grund af ressourcer. I oktober 2018 besluttede byrådet ellers, at der i 2019 skulle laves en plan for, hvordan området ved Svømmecenter Nordvest skulle bruges.

Grunden, hvor svømmecenteret ligger, skal sælges og bruges til boliger, og pengene fra salget skal være en del af finansieringen af det nye svømmecenter, som skal ligge på Søholt. Planen, der bliver lavet i starten af 2020, skal beskrive, hvordan området kan bruges til boliger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 03.12.2019, punkt 6)

Klima- og Miljøudvalget sætter gang i indsatsen mod oversvømmelser langs Gudenåen

Byrådet besluttede på 25. november 2019, at Klima- og Miljøudvalget skulle iværksætte en indsats mod oversvømmelser langs Gudenåen. Nu har Klima- og Miljøudvalget drøftet byrådets beslutning og hvordan de opgaver, de er blevet tildelt, skal gribes an.

Klima- og Miljøudvalget ønsker at etablere et dialogforum med repræsentanter for ålauget GST, lodsejere langs Gudenåen i Silkeborg Kommune, Fiskeriforeningen og Danmarks Naturfredningsforening. Der sættes gang i arbejdet med at lave et forslag til det første møde i dialogforum.

Derudover vil udvalget fastsætte en proces for, hvordan et nyt regulativ for Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø skal blive til, hvordan forsøg med midlertidig sænkning af vandstanden i Tange Sø kan udføres til at fjerne sandbanker og til at lave en helhedsplan for at løse problemet med oversvømmelser.

Udvalget vil udover de tiltag, som byrådet har besluttet, der skal iværksættes, også undersøge muligheden for at regulere vandstanden med stemmeværker.
(Klima- og Miljøudvalget, 04.12.2019, punkt 8)

Ønske om politisk styregruppe for helhedsplanen for Søholt

Svend Thue Damgaard og Rune Kristensen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ønsker, at der bliver lavet en politisk styregruppe i forbindelse med realisering af helhedsplan for Søholt.

De vil gerne, at den videre proces med at få lavet helhedsplanen for Søholt sker med afsæt i en politisk styregruppe med 1-3 personer fra udvalget af i tæt samarbejde med forvaltningen. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet, at de holder et temamøde i starten af 2020, og at udvalget løbende skal orienteres.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 10.12.2019, punkt 21)

November 2019

Mere grødeskæring, fjernelse af sandbanker og en helhedsplan skal stoppe oversvømmelse i Gudenåen

Byrådet har på deres møde 25. november besluttet, at der skal laves et nyt regulativ for Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø, som skal gøre det muligt at skære grøde op til tre gange om året. Nu kan den skæres op til to gange.

Fremover skal den anden grødeskæring ske, når vandstanden når bestemte højder på udvalgte steder. I dag er det op til borgmesteren at sætte gang i den anden grødeskæring. Fremover skal borgmesteren tage stilling til den tredje skæring, når Klima- og Miljøudvalget henvender sig til borgmesteren, når vandstanden når en bestemt højde. I det nye regulativ skal der også stå at grøden skal skæres med en fast procentdel på 45-55 % af bredden.

Derudover skal det fremover også være muligt at fjerne sandbanker i Gudenåen i samarbejde med lodsejerne, så det sand og jord, der fjernes, kan blive lagt steder, hvor kommunen ikke har udgifter til det. Og så skal åens brinker vedligeholdes, så nedskred, forsnævringer eller træer eller buske, der forhindrer vandet i at løbe udbedres eller fjernes.

Byrådet har også besluttet, at der skal laves en handleplan for den fremtidige håndtering af problemet med oversvømmelser. Den skal blandt andet indeholde undersøgelse af dobbeltløbede delstrækninger, at købe eller leje arealer, der er ramt af oversvømmelser og etablering af diger.
(Byrådet, 25.11.2019, punkt 21)

Til august er det nye forsorgshjem på Tulipanvej i brug

Det er i hvert fald tidsplanen, som den ser ud nu, og som den er blevet godkendt af Socialudvalget. Det nye forsorgstilbud har 14 pladser, som fungerer som midlertidig bolig for hjemløse med særlige sociale problemer.

Det nye forsorgshjem skal erstatte et lignende tilbud på Borgergade, som med kun seks pladser og ingen natpladser ikke er tilstrækkelig. Det nye forsorgstilbud overtager bygningerne på Tulipanvej 100 efter mindre ombygninger. De nuværende beboere, som er voksne med fysisk og psykisk handicap, flytter ud til januar 2020. Derefter går ombygningen i gang, som cirka vil tage et halvt år.

Socialudvalget har også godkendt plantegningen for det nye forsorgshjem, som kommer til at koste 6,3 mio. kr. at ombygge.
(Socialudvalget, 05.11.2019, punkt 7)

Skolebestyrelsen skal høres: Forslag om at ændre og samle specialindsatser på Sølystskolen

For at styrke indsatsen til elever med ordblindhed, læse- og skrivevanskeligheder og elever med dansk som andetsprog har Skoleafdelingen foreslået at slå Inklusionscenter for læsning på Balleskolen og Videncenter for Integration på Sølystskolen sammen til et nyt videncenter, som skal hedde Videnscenter for sprog og læsning.

Forslaget går på at samle de to specialindsatser på Sølystskolen. Forventningen er, at det vil styrke og forbedre kommunens indsats på læse- og skriveområdet og på centerets andre områder til gavn for alle folkeskoleelever i kommunen.

Børne- og Ungeudvalget har besluttet at sende forslaget i høring hos skolebestyrelserne på Balleskolen og Sølystskolen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.11.2019, punkt 2)

Status på ny ungdomsklub: Åbner 24. januar 2020 ved siden af Sølystskolen

Den nye ungdomsklub bliver 484 m2 og placeres ved siden af Sølystskolen for at skabe synergi mellem skole og fritid. Det er også i samme område den nye hal, vil blive placeret. Klubben bliver opført som en permanent pavillon i elementer.

Den nye ungdomsklub får blandt andet et 94,4 m2 stort multirum, et fælleslokale på 128 m2 med køkken og fire mindre lokaler, som har navnene pc-rum, pigerum, rap-studie og krea-rum. Ungdomsklubben får derudover fire toiletter, et handicaptoilet, personalerum og kontor.

Udearealerne skal være åbne, så træer bliver fældet og jordvolde jævnes ud. Der bliver etableret 100 m2 fliser, opstribning til p-pladser på eksisterende asfalt og etablering af basketball-kurv. Der forsøges også at lave siddemøbler. Der er behov for at udvikle udearealerne mere end det, men på nuværende tidspunkt er der ikke sat flere penge af til det.

Ungdomsklubben flytter du 1. december 2019, og deres nuværende lokaler skal i stedet bruges til børnehus. Den nye klub koster 7 mio. kr.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.11.2019, punkt 4)

Planen for en ny restaurant og dagligvarebutik på Borgergade er vedtaget

Planen, som nu er vedtaget, var i høring i fire uger. Her kom der fem høringssvar. Her var der bekymringer omkring adgang til det nye område og ejendommene overfor, om nogle af planens dele bliver bygget senere end andre, om at der fjernes et rekreativt areal og om området kan bære flere butikker.

På baggrund af svarene er den vedtagne plan blevet ændret, så se dele af området, som ikke bliver bygget med det samme, kan bruges til p-pladser eller grønne områder.

Den vedtagne plan gør det muligt at bygge en fastfood-restaurant, en dagligvarebutik på 1.200 m2 og et tankanlæg med vaskehal. Tankanlægget og vaskehallen skal placeres samme sted som den nuværende tankplads på hjørnet af Nørrevænget og Borgergade. Fastfood-restauranten skal placeres der, hvor en lukket dagligvarebutik i dag ligger, og dagligvarebutikken er placeret der, hvor der i dag er et grønt og rekreativt område, som der tidligere har været boliger på.
(Plan- og Vejudvalget, 04.11.2019, punkt 17)

SIF Cykling får halv million til at afklare mulighederne for cykelbane

Der er stadig reserveret 30 mio. kr. til at støtte SIF Cykling med at etablere en cykelbane. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give de første 500.000 kr. af dem, som skal bruges til at afklare mulighederne for at etablere en cykelbane på Søholt.

Der er lavet nogle afklaringer, og de viser, at der vil skulle oprettes en fond til at etablere cykelbanen. Det viser sig at være en kompliceret proces, og der er derfor behov for ressourcer til at afklare mulighederne yderligere.

En af betingelserne for pengene er, at SIF Cykling senest i august 2020 skal redegøre for mulighederne for etablering af en cykelbane. Det skal gøre sådan, at byrådet på den baggrund kan beslutte, om den resterende del af de 30 mio. kr. skal gives i tilskud eller ej.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.11.2019, punkt 4)

Oktober 2019

Byrådet giver dispensation til boligprojektet Søhaven

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen til et ændret byggeprojekt på hjørnet af Sølystvej og Borgergade. Byrådet har nu besluttet at give dispensation til projektet.

Det nye boligprojekt er ændret i højden, så der var søgt om dispensation til tre bygninger på tre, fire og fem etager. I det oprindelige projekt var bygningerne tre, frem og syv etager, som lokalplanen for området giver mulighed for.

I 2016 blev der givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at bygge på grunden. Efter en klage til klagenævnet blev det ændret til et afslag. Klagenævnets begrundelse var, at projektets dengang syv etager adskilte sig for meget i forhold til byggeriet langs søen, og at det vil være en markant ændring af det grønne og ubebyggede område. Lokalplanen for byggeprojektet på hjørnet af Borgergade og Ansvej var ikke vedtaget på det tidspunkt.

Det er den nu, hvor der må bygges i op til syv etager på det hjørne. Her blev der også klaget, men Planklagenævnet afviste klagen. På hjørnet af Sølystvej og Borgergade er der også nu mulighed for at bygge i op til 20 meter, som svarer til den højde, som den fem etagers bygning har på Søhaven, der er givet dispensation til.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.10.2019, punkt 3, byrådet, 28.10.2019, punkt 12)

Flere penge til driften af et nyt svømmecenter

Fra 2022 bliver der sat 6,2 mio. kr. af om året til forventede merudgifter til driften af det kommende, selvejende svømmecenter. Det stiger til 7,5 mio. kr. efter 10 år. Det har partierne bag budgetaftalen for 2020 besluttet.

Partierne er Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet, som også har indgået en aftale om overslagene på budgetterne for 2021–2023.

Svømmecenteret skal ligge på Søholt Idrætspark – som i forvejen rummer JYSK park, Silkeborg Atletikstadion, JYSK arena, mange boldbaner og andre idrætsanlæg. Planlægningen af byggeriet er godt i gang, og første spadestik forventes i løbet af 2020.
(Budgetaftale for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-23)

Udvidelse af Center Nord: To huse kan blive til en ny butik

En ansøger har søgt om at bygge en ny udsalgsvarebutik ved siden af Lagkagehuset på Nørrevænget, der hvor der i dag ligger to parcelhuse – Nørrevænget 32 og Borgervænget 24. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der kan arbejdes videre med ansøgernes projekt.

Det betyder, at der sættes gang i arbejdet med at lave en ny lokalplan og at bymidteafgrænsningen udvides til de to grunde, så Center Nord bliver udvidet. Ansøger ønsker, at den nye butik bliver i to etager og 8 m højt. Lagkagehuset på nabogrunden har en højde på mellem 8,2 og 10,5 m. Efter planen skal der være én vejadgang til butikken via Nørrevænget, hvor Plan- og Vejudvalget også har besluttet, at vareindlevering skal ske.

Der skal laves en ændring i kommuneplanen for projektet kan gennemføres, fordi området i dag er bestemt til parcelhuse.
En ny butik vil give mere trafik til et trafikbelastet område. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer dog ikke, at der vil være behov for at lave af svingbane eller lignende på Nørrevænget. Men de mener, at der i forslaget til lokalplanen kun bør være mulighed for at placere en udvalgsvarebutik på arealet.

Plan- og Vejudvalget fastholder også, at der etableres de 14 p-pladser, som Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, der skal til. Ansøgeren har placeres syv p-pladser ved butikken, som ansøger vurderer, er nok. Alternativt skal ansøger tinglyse adgang til p-pladser på andre ejendomme tæt ved.

Teknik- og Miljøafdelingen har også indledningsvist vurderet, at de vejledende støjgrænser ikke overskrides, fordi butikken vil have et mindre kundeflow end dagligvarebutikker, og at vareindleveringen er mindre hyppig og sker i dagtimerne.
(Plan- og Vejudvalget, 07.10.2019, punkt 16)

Hvad er status på byggeriet af den nye ungdomsklub?

Det ønsker Børne- og Ungeudvalget at få svar på, og de har derfor bedt om at få en orientering om status for det nye byggeri på deres næste møde. De beder også om at få en orientering om, hvad planerne for udearealerne er i forbindelse med byggeriet af den nye ungdomsklub. Børne- og Ungeudvalget næste møde er 4. november 2019.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.10.2019, punkt 11)

Prisen for de almene boliger på Ved Skrænten er godkendt

I marts 2016 sagde byrådet ja til at støtte 16 almene familieboliger på Ved Skrænten, som Midtjysk Boligselskab ønskede at bygge. Nu har byrådet godkendt den endelige pris for boligprojektet og den endelige husleje.

Den samlede pris for byggeriet er 36,4 mio. kr., hvor kommunen har støttet med 3,6 mio. kr. i grundkapitallån og støttet det resterende lån til finansieringen. Den gennemsnitlige månedlig husleje for det første år var på 8.100 kr. for den billigste bolig og 9.000 kr. for den dyreste. Det er uden udgifter til forbrug, IT og fællesantenne.

Til etårseftersynet er det i Byggeskadefondens rapport blev peget på flere byggetekniske fejl, som skal udbedres. Midtjysk Boligselskab har fået besked fra rådgivere og entreprenører, at de vil udbedre fejl og mangler.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.10.2019, punkt 5, byrådet, 28.10.2019, punkt 18)

Udlejningskrav for Resedavej og Lupinvej justeres: 30 timer er nok

AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening har ønsket at få lavet en ændring i udlejningsreglerne for deres boliger på Resedavej og Lupinvej. I stedet for et krav til par om, at mindst én skal have et arbejde på 37 timer i ugen, ønsker de to boligorganisationer at ændre det til 30 timer.

Det skyldes, at kravet om 37 timer rammer nogle grupper uhensigtsmæssigt, fordi indenfor for eksempel sundhedsområdet er det sjældent, de ansatte ikke har mulighed for at få en arbejdsuge på 37 timer. Byrådet har efter anbefaling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt, at udlejningsreglen justeres. Det justerede krav gælder fra 1. november 2019.

For at få Resedavej og Lupinvej af regeringens ghettoliste godkendte byrådet nogle udlejningsregler i januar 2019, som AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening lavede. Reglerne betyder blandt andet, at personer med fast arbejde, kommer til at stå først i køen til ledige lejeboliger.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.10.2019, punkt 7, byrådet, 28.10.2019, punkt 19)

Det blev dyrere end ventet at rive Nordre Skole ned

1,4 mio. kr. Så meget dyrere blev det end forventet, fordi der i forbindelse med nedrivningen blev fundet et større omfang af miljøfarlige stoffer, end der var blevet kortlagt på forhånd. Der var flere vægge med blyholdig maling, væsentlig mere asbestklæb og ”kiselgur” i 84 rørkanaler skjult ved siden af alle vinduer, hvor alle varmerør er trukket i.

Byrådet godkendte i november 2017 at sætte 7 mio. kr. af til nedrivningen og til etablering af forsyningen til hallen vest for skolen og to gymnastiksale med omklædning. I februar 2018 blev det beløb forhøjet med 2 mio. kr., så der i alt var sat 9 mio. kr. til projektet, som kom til at ende med at koste 10,4 mio. kr.
Efter anbefaling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget har byrådet godkendt regnskabet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.10.2019, punkt 9, byrådet, 28.10.2019, punkt 21)

September 2019

Ny byggeplan for Lupinvej 2 – fra stokke til u-formet bebyggelse

Ejeren af Lupinvej 2 har lavet en ny byggeplan for grunden, som skal bruges til boliger. Det skyldes en skjult brandvej og høringssvar.

Høringssvarene gav udtryk for, at den oprindelige byggeplans to lange, lige stokke var placeret for tæt på naboer, og at højden på byggeriet tog udsyn mod skoven for naboerne. Brandvejen, som løber parallelt mellem nabobebyggelsen, var i planlægningen af boligprojektet blevet overset, fordi den ikke var tinglyst.

I den nye byggeplan er bebyggelsen u-formet. Højden på bebyggelsen varierer mellem tre og fem etager og sikrer på den måde, at naboerne får kig til skoven ind mellem bygningerne. U-formen på bebyggelsen skaber et indre semi-aflukket, rekreativt og grønt gårdrum. Her er alle indgange til opgangene placeret. Bebyggelsen virker som støjbarriere for trafikstøj og sikrer derved et støjdæmpet indre gårdrum i bebyggelsen.

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet med at lave en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen kan gå i gang. Der skal laves et tillæg til kommuneplanen, fordi projektet bygger højere end det, den nuværende plan giver mulighed for. Samtidig har udvalget besluttet, at der skal arbejdes videre med mulighed for delvis parkering under jorden.
(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 17)

Bedre trafiksikkerhed i krydset Nylandsvej og Langelinie

Trafiksikkerheden bliver i 2019 forbedret i krydset Nylandsvej/Langelinie. I krydset overholder trafikken fra sidevejene ikke deres vigepligt. Der er registreret syv uheld i krydset. Derfor bliver der lavet en hævet flade i skaktern med en tydelig farve på vejen, som skal sænke farten på vejen. Samtidig bliver der sat vigepligtsskilte op, så det bliver mere tydeligt, at der er vigepligt.

Den anslåede pris for tiltagene er 200.000 kr. Efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget har byrådet godkendt, at pengene gives til projektet.
(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 10, byrådet, 23.09.2019, punkt 8)

Bedre trafiksikkerhed på Ansvej

På Ansvej omkring Rønne Allé og Bøge Allé bliver trafiksikkerheden forbedret, fordi der i de seneste år er registreret flere trafikuheld. Denne del af Ansvej har flere sideheller og en skarp kurve, så det kan være svært at opfatte sidehellerne i tide. Siden 2011 er der registreret seks uheld.

Nu bliver der strammet op på strækningen ved hjælp af ny afmærkning og ved nye skilte ved sidehellerne, hvis udformning også bliver revurderet. Belysningen ved sidehellerne bliver også efterset. Det forventes at koste 50.000 kr. at forbedre trafiksikkerheden på den del af Ansvej.

Efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget har byrådet godkendt, at pengene gives til projektet.
(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 10, byrådet, 23.09.2019, punkt 8)

Silkeborg Højskole får tilskud til 10 meter højt samtaletårn

Det har byrådet besluttet. Højskolen har søgt og fået tilskud på 600.000 kr. til projektet, som samlet har et budget på 1,96 mio. kr. Tårnet bliver bygget som et frit tilgængeligt samtaletårn i anledningen af højskolens 50-års jubilæum i oktober 2019.

Silkeborg Højskole vil markere jubilæet med det udendørs kunstværk, som er et billede på højskolens væsen og være til gavn for eleverne og offentligheden. Højskolen håber, at samtaletårnet bliver et samlingssted, som bygger bro mellem skolen og offentligheden.

Det er billedkunstner Peter Callesen, som har tegnet tårne, som skal stå på højskolens grund. Det er også højskolen, som ejer og skal vedligeholde tårnet. Tårnet skal placeres på et åbent naturområde mellem højskolen og Silkeborg Langsø. Tanken er, at tårnet skal bygge bro mellem natur og kultur.
Silkeborg Højskole søgte pengene fra puljen til lokalt initierede projekter
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17.09.2019, punkt 9, byrådet, 23.09.2019, punkt 17)

Det skal helhedsplanen for Søholt indeholde

Søholt skal danne rammen om et nyt svømmecenter i Silkeborg. Det er der sat 90 mio. kr. af til de næste tre år. Flere foreninger har også fremsat projekter og tanker om cykelbane, atletikanlæg, udendørs fitness og andet på Søholt. Derfor bliver der lavet en helhedsplan, som skal formulere en vision for Søholt, som indkapsler, hvad Silkeborg Kommune vil med området. Med afsæt i visionen skal helhedsplanen også undersøger og komme med konkrete bud på Søholts fremtid i forhold til faciliteter og aktiviteter.

Et succeskriterium for helhedsplanen er, at den får opbakning fra det involverede foreningsliv og øvrige interessenter. De bliver også inddraget i projektet via møder. Helhedsplanen forventes at være klar til at blive fremlagt i starten af 2020. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt, hvad helhedsplanen skal indeholde.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.09.2019, punkt 4)

Vejen er banet for ny hal ved Sølystskolen

Der skal lavet et areal-/ejendomsstudie, som viser mulighederne for en ny hal på Sølystskolens område. Studiet skal beskrive mulige placeringer, hallens størrelse og funktioner i samspil med skolens nuværende inden- og udendørs idrætsfaciliteter.

Studiet skal fungere som et oplæg til det Idé- og Programudvalg, som skal beskrive byggeriet i tekst og tegninger. Det er vejen for at få den nye hal bygget, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt. De har desuden besluttet at Bente Refslund, skal være formand for Idé- og Programudvalget, som også kommer til at have repræsentanter fra lokale foreninger og lokalrådet.

Der er sat 10 mio. kr. af til byggeriet af den nye hal, som skal udvide mulighederne for fysisk aktivitet for skolen, foreningerne og området.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.09.2019, punkt 6)

August 2019

Placering for svømmecenter er valgt – bliver med mulighed for udendørs bassin

Det kommende svømmecenter skal ligge der, hvor der i dag er bueskydningsbanen på Søholt. Det har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet. Samtidig har de besluttet, at det skal opføres på en placering, hvor der er mulighed for et udendørs bassin ved svømmecentret.

Derfor er valget faldet på placeringen på bueskydningsbanen, så man undgår støjgener fra det udendørsbassin. Arealet er på ca. 8.000 m2. Der vil være ca. 220 meter til det nærmeste boligområde. Da svømmecentret placeres på bueskydningsbanen, skal der findes en ny bane til bueskydning. Der skal også tages stilling til hvor mange nye p-pladser, der skal etableres. De kan etableres sydvest for svømmecenteret.

Hvis udvalget havde besluttet, at der ikke skulle være udendørs bassin, var en placering ud mod Ansvej blevet anbefalet af Teknik- og Miljøafdelingen med facadelinje mod vejen som JYSK arena.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13.08.2019, punkt 7)

Del din mening om planerne for at løfte Nordre Ringvej og forbinde den med Viborgvej

Det vil forbedre trafikken og fremkommeligheden, hvis Nordre Ringvej bringes i niveau med Viborgvej og bliver forbundet via et lyskryds. Samtidig vil det aflaste Nørrevænget for trafik. Det er planerne, som du snart kan dele din mening om. Efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget har byrådet godkendt, at planerne sendes i høring.

At forbinde Nordre Ringvej med Viborgvej er en del af Silkeborg Kommunes trafikplan for Center Nord for at forbedre trafikken rundt om centeret.

Ifølge planen skal indkørslen til Brokbjergvej fra Viborgvej lukket. Det samme skal adgangen til Viborgvej 31. Planen er også, at der skal laves en ny ind- og udkørsel fra Nordre Ringvej til Viborgvej 31 og Håndværkervej og til butiksområdet ved Bygma og Sand Jensen.
(Plan- og Vejudvalget, 12.08.2019, punkt 9, byrådet, 26.08.2019, punkt 10)

Del din mening om planerne for ny restaurant og dagligvarebutik langs Borgergade

Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen kan du snart dele din mening om, nu hvor byrådet har godkendt, at planerne sendes i høring efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget.

Planerne gør det muligt at bygge en fastfood-restaurant, en dagligvarebutik på 1.200 m2 og et tankanlæg med vaskehal. Tankanlægget og vaskehallen har i planerne samme placering som den nuværende tankplads på hjørnet af Nørrevænget og Borgergade. I den nye lokalplan er fastfood-restauranten placeret der, hvor en lukket dagligvarebutik i dag ligger, og dagligvarebutikken er placeret der, hvor der i dag er et grønt og rekreativt område, som der tidligere har været boliger på. Ifølge den nuværende lokalplan kan der ikke bygges på det rekreative område. Derfor skal der laves en ny lokalplan, hvis projektet skal blive til noget.
(Plan- og Vejudvalget, 12.08.2019, punkt 8, byrådet, 26.08.2019, punkt 9)

Kommunen søger om dispensation

Fra 2020 må børn fra udsatte boligområder kun udgøre 30% af børnene i et børnehus. Det har Folketinget vedtaget. For at leve op til det krav i Alderslyst har Børne- og Ungeudvalget godkendt, at der reserveres ledige pladser til børn fra Resedavej og Lupinvej, og at forældre til de børn får begrænset mulighederne for at flytte deres børn til et andet børnehus.

De to ændringer skal være med til at, Daginstitutionen Alderslyst kan leve op til kravet ved at fordele børnene fra Resedavej og Lupinvej mellem de fire børnehuse i anderledes, end de er i dag.

I juni måned i år var andelen af børn fra Resedavej og Lupinvej i gennemsnit for alle børnehuse 33%. I Børnehuset Nørrevænget udgør andelen af børn fra Resedavej og Lupinvej 78 %. Til marts bliver Børnehuset Nørrevænget udvidet med 40 pladser. Det vil også hjælpe med at få tallet ned på 30%.

Samtidig har Børne- og Ungeudvalget godkendt, at der bliver søgt om dispensation til at udsætte kravet for, hvornår daginstitutionen skal leve op til kravet. For det er usikkert, om kravet kan opfyldes inden årsskiftet.
(Børne- og Ungeudvalget, 12.06.2019, punkt 10)

EliteSilkeborg forbedrer træningsfaciliteterne ved JYSK arena

EliteSilkeborg har i de seneste fem år fået mange flere atleter tilknyttet, som ønsker at forene skole og eliteidræt. Det stiller større krav til træningsfaciliteter. I løbet af sommeren 2019, flyttede eliteSilkeborg administrationen og træningsfaciliteter til JYSK arena. Derfor er der nu mulighed for at forbedre træningsfaciliteterne. Efter anbefaling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har byrådet godkendt, at der bliver brugt 1 mio. kr. på at forbedre EliteSilkeborgs træningsfaciliteter på JYSK arena.

EliteSilkeborg ønsker at lave et indendørs træningsrum i eksisterende lokaler, hvor klubber kan komme og træne med instruktører primært for 12-21-årige, og et udendørs træningsområde, som også vil kunne bruges af andre brugere på Søholt. EliteSilkeborg vil også lave en mobilenhed, der kan komme ud til atleter, som ikke kan komme til JYSK arena. EliteSilkeborg har ca. 20 medlemsklubber og 450 udøvere tilknyttet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 12.08.2019, punkt 2, byrådet, 26.08.2019, punkt 16)

Robanen på Silkeborg Langsø opgraderes

I slutningen af august 2019 er Silkeborg vært for danmarksmesterskaberne i kano- og kajaksprint og i 2022 vært for EM i kano- og kajakmaraton. Efter anbefaling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har byrådet godkendt, at der bruges 750.000 kr. på at opgradere robanen på Silkeborg Langsø. Opgraderingen består i at købe startanlæg og nummerbøjer og at vedligeholde de nuværende faciliteter.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 12.08.2019, punkt 3, byrådet, 26.08.2019, punkt 17)

Finansieringen på plads til udvidelse af badeværelser på Botilbuddet Alderslyst

Socialudvalget besluttede i marts 2019, at fem badeværelser på Botilbuddet Alderslyst skulle udvides, så der er plads til et bruseleje, hvor beboere kan ligge ned, mens de bades. Det koster ca. 2,5 mio. kr., og det kan ikke dækkes af det, som der er blevet sat af til opførelsen af botilbuddet. Socialudvalget vil derfor tage pengene fra puljen til diverse aktivitetsændringer, hvor der er ekstra penge, fordi renoveringen af Birkeparken, som er finansieret af den pulje, var billigere end ventet. Byrådet har godkendt beslutningen.
(Socialudvalget, 13.08.2019, punkt 6, byrådet, 26.08.2019, punkt 5)

Grødeskæringen blev ikke skåret som planlagt

Fra 1. juli og til 5. juli 2019 blev grøden skåret fra Silkeborg Langsø til Tange Sø. Silkeborg Kommune havde hyret HedeDanmark til opgaven. Klima- og Miljøudvalget er meget utilfreds med at grødeskæringen ikke foregik efter planen og derfor ikke kunne bidrage med ny viden.

Teknik- og Miljøafdelingen var ude 8. juli for at undersøge, om grødeskæringen var udført som aftalt. Det var den ikke. Teknik- og Miljøafdelingen måtte bede entreprenøren om at gøre en ny indsats for at få skåret den grøde, som der skulle og få taget afskåret grøde op af åen. Den nye indsats blev sat i gang 11. juli og blev afsluttet 1. august.
(Klima- og Miljøudvalget, 14.08.2019, punkt 12)

Juni 2019

Ombygning og udvidelse af Børnehuset Nørrevænget 

Der er pres på børnehusene i Alderslyst. Der er ingen ledige pladser, og børnehusene har allerede taget flere børn ind, end der oprindeligt er kapacitet til. Men med flytningen af ungdomsklubben, som det blev besluttet i maj måned, er der mulighed for at udvide antallet af pladser i Børnehuset Nørrevænget. Byrådet har godkendt at bruge 7,2 mio. kr. på at udvide og ombygge Børnehuset Nørrevænget.

Målet med at flytte ungdomsklubben, som ligger placeret midt i de bygninger, som rummer Børnehuset Nørrevænget, var, at etablere flere dagtilbudspladser og skabe bedre rammer for de unge i området. Klubbens lokaler er på ca. 450 m2. Børne- og Familieafdelingen forventer, at der kan etableres 40 0-6 års pladser og en legestue i lokalerne. Klubbens snart tidligere lokaler kræver en mindre ombygning, før de kan bruges som børne- og vuggestuepladser. Ombygningen forventes at gå i gang i efteråret, hvis byrådet godkender anbefalingen, så der kan optages nye børn til 1. januar 2020. Børne- og Familieafdelingen undersøger, hvordan udfordringen med de manglende pladser kan løses indtil da.
(Børne- og Ungeudvalget, 03.06.2019, punkt 11, byrådet, 24.06.2019, punkt 8)

Nordre Ringvej forbindes med Stagehøjvej i nyt kryds som 1. etape af erhvervskorridoren

Efter motorvejen er færdigbygget har det efterladt flere ubebyggede grunde omkring motorvejen. Lokalplanen for at skabe en erhvervskorridor langs motorvejen giver muligehd for at arealer tæt på motorvejen kan bruges til erhvervsbyggeri og skabe bedre adgangsforhold i området. Som første etape i den plan har byrådet besluttet, at der bruges 11 mio. kr. på at anlægge en ny vej, som skal forbinde Nordre Ringvej og Stagehøjvej.

Den korte stump vej skal anlægges mellem HTH Køkkener og Lynge Papir & Kontor på den ene side og kommunens jobcenter på den anden side. På Nordre Ringvej