Selvbetjening og tidsbestilling

Politiske beslutninger for dit lokalområde 2020

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der er blevet truffet for dit lokalområde i 2020.

 

Vælg dit lokalområde

December 2020

Kommuneplanen for de næste 12 år er vedtaget

Fra 17. august til 12. oktober har kommuneplanen for de næste 12 år været i høring. Her kom der 896 høringssvar. I samme periode blev der holdt 25 borgermøder om kommuneplanen med lokalrådene som vært og arrangør.

Teknik- og Miljøafdelingen har læst og kommenteret på høringssvarene. Høringssvarene har betydet flere ændringer i kommuneplanen. Teknik og Miljøafdelingen har lavet et ændringskatalog med en liste over ændringerne. De har også lavet et opsamlingskatalog med en liste over tillæg til kommuneplanen, som er større ændringer, der kræver en ny høring og inddragelse af borgere.

Og som det tredje har de lavet et orienteringskatalog med en liste over de høringssvar, som de sender videre til andre afdelinger i kommunen, som høringssvarene vil være relevante for. For Alderslyst gælder de syv høringssvar omkring Nordvestbadet til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Byrådet har vedtaget Kommuneplan 2020-2032 med ændringerne fra ændringskataloget.
(Plan- og Vejudvalget, 07.12.2020, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15.12.2020, punkt 17, byrådet, 21.12.2020, punkt 6)

Planer tæt på vedtagelse: Nu kan der måske snart bygges boliger på den tidligere supermarkedsgrund

På hjørnet af Lupinvej og Kejlstrupvej kan der måske snart bygges 96 etageboliger i en åben boligkarre som trapper op og ned imellem fire og seks etager inklusiv tagterrasse. Plan- og Vejudvalget har i anbefalet byrådet at vedtage planerne, så det bliver muligt.

Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen har været i høring, og her kom der 21 høringssvar. På den baggrund er der lavet syv ændringer i planen, ligesom Teknik- og Miljøafdelingen har anbefalet 12 ændringer.

Miljøvurderingen af planerne er blevet godkendt af Klima- og Miljøudvalget. Miljøvurderingen viser, at særligt lejlighederne tættest mod Kejlstrupvej vil blive påvirket af vejstøj. Derfor skal der laves særlige tiltag som facadeisolering og lydruder, og tagterrasserne skal støjafskærmes.
(Klima- og Miljøudvalget, 02.12.2020, punkt 17, Plan- og Vejudvalget, 07.12.2020, punkt 26)

Ny hovedklinik til Tandplejen på vej til Søholt

Tandplejen i Silkeborg Kommune er et skridt nærmere en ny hovedklinik på Søholt. Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med en placering i Søholt-området.

I budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at der skulle etableres en ny tandklinik i Silkeborg by, fordi hovedklinikken på Hostrupsgade i dag har brug for mere plads.
Søholt har en god placering i forhold til veje, stier og offentlige transport.

Teknik- og Miljøafdelingen er ved at lave en ny lokalplanen i området, som skal gøre det muligt blandt andet at bygge et nyt svømmecenter, som en del af Helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena. En ny tandklinik kan blive en del af den lokalplan.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15.12.2020, punkt 8)

P-plads udvides ved Sølystskolen og den nye hal 2

Der er sat 10 mio. kr. af til en ny hal ved Sølystskolen. En ny hal kræver flere p-pladser, som der i forvejen er mangel på ved skolen, fordi skolen har fået flere elever uden, at p-pladserne er blevet flere, og der er opført en ungdomsklub. Ind- og udkørsel til p-pladserne og kiss&ride omkring skolen giver også store udfordringer.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og byrådet har nu godkendt, at der bruges 5 mio. kr. på at etablere 100 nye p-pladser. En del af p-pladserne skal have en dobbeltfunktion. Det asfalterede område foran klubben skal kunne bruges til parkering i løbet af skoledagen og til at skate og køre på rulleskøjter eller løbehjul efter skoledagen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.12.2020, punkt 10, byrådet, 21.12.2020, punkt 2)

Silkeborg Fiskeriforening får tilskud til bådhal og værksted på Nylandsvej

Silkeborg Fiskeriforening ønsker at samle deres aktiviteter og lokaler på Nylandsvej 70, hvor de i 2018 købte en 352 m2 stor ejendom på en grund, som de lejer af Silkeborg Kommune.

I dag lejer de et maskinhus på Viborgvej 64 med kommunens støtte efter foreningen måtte rykke ud af det lokale de havde på Søholt for at gøre plads til byggeriet af JYSK park.

Foreningen ønsker at bygge en 96 m2 bådhal og værksted på Nylandsvej 70. Til det søger de om tilskud på 838.000 kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter. Projektet har et samlet budget på 1,676 mio. kr.

Foreningen er Danmarks største for sports- og lystfiskere med 2.291 medlemmer. De har i år solgt ca. 350.000 fiskekort fordelt på dags-, uge- og årskort til lystfiskere fra ind- og udland.

Byrådet har godkendt ansøgningen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.12.2020, punkt 19, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15.12.2020, punkt 14, byrådet 21.12.2020, punkt 22)

Oftere og bredere grødeskæring strider mod loven

Klima- og Miljøudvalget arbejder på et nyt regulativ for Gudenåen, som betyder, at grøden kan skæres oftere og bredere for at undgå oversvømmelser.

Gudenåen er en de af et Natura2000-område, som er beskyttet EU-natur. Derfor er der blevet lavet en vurdering af, hvad det vil betyde, hvis der skæres grøde oftere og bredere – op til tre gange om året på en bredde mellem 10-12 meter og 20 meter i Sminge Sø.

Ifølge den vurdering - en habitatkonsekvensvurdering – bliver Gudenåen, dens vandplanter og guldsmeden grøn kølleguldsmed påvirket negativt. Det er ikke lovligt at godkende den oftere og bredere grødeskæring, når det kan betyde skade på Natura2000-området ifølge habitatbekendtgørelsen.

Klima- og Miljøudvalget har taget vurderingen til efterretning og udskyde beslutningen om, hvordan der skal arbejdes videre med det nye regulativ, indtil udvalget har haft dialogmøde med repræsentanter for lodsejere ved Gudenåen og interesse-foreninger.
(Klima- og Miljøudvalget, 02.12.2020, punkt 6)

Nærdemokratiudvalget ønsker at besøge Alderslyst-Søholt i 2021

Nærdemokratiudvalget har drøftet deres aktiviteter i 2021 blandt andet besøg hos lokalråd. Nærdemokratiudvalget har valgt Alderslyst-Søholt som et af tre lokalråd, de vil besøge i 2021.

Udover besøgende har de datolagt en nærdemokratikonference 28. august 2021 og besluttet at holde to temamøder, hvor det ene er med Midtjyllands Avis.
(Nærdemokratiudvalget, 15.12.2020, punkt 4)

November 2020

Viborgvej og ringvej forbindes i nyt kryds

Nordre Ringvej skal hæves og forbindes med Viborgvej i et nyt kryds. Byrådet har nu godkendt, at der bruges 52,9 mio. kr. på projektet.

I de mest belastede perioder er der i dag problemer med at afvikle trafikken på vejene omkring Center Nord. Silkeborg Kommune forventer, at området vil udvikle sig mere de kommende år, og at der kommer mere pres på vejene.

Det nye kryds vil betyde, at Nørrevænget bliver aflastet for gennemkørende trafik, de omkringliggende veje blive aflastet og at Brokbjergvej lukkes ud mod Viborgvej.
(Plan- og Vejudvalget, 02.11.2020, punkt 9, byrådet, 23.11.2020, punkt 6)

Der investeres i at få flere i arbejde fra Resedavej og Lupinvej

Efter anbefaling fra Arbejdsmarkedsudvalget har byrådet besluttet at investere i fire ekstra medarbejdere de næste fire år, som skal hjælpe personer i større almene boligområder som Resedavej og Lupinvej i job.

Det er en ekstraordinær indsats, hvor målet er, at der er færre end 40 % af beboerne i området, som ikke er i job eller uddannelse. Det går den rigtige vej, da der i oktober 2020 var 231 personer i området uden job og i uddannelse. I marts 2019 var der 303.

Investeringen forventes at tjene sig selv ind på de fire år. Når flere kommer i job, er der færre, der skal have forsørgelsesydelse.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 04.11.2020, punkt 2, byrådet 23.11.2020, punkt 4)

Hvordan var badevandskvaliteten i Silkeborg Langsø i år?

I 2020 var vandet i midterbassinet uklart hele sæsonen, og i august var mængden af alger så stor, at badning måtte frarådes i tre uger.

Midt- og vestbassinet i Silkeborg Langsø er generelt mere algeplaget end østbassinet. Det skyldes blandt andet, at de modtager vand fuld af næring og alger fra Funder Å og Ørnsø via Lyså, mens vandet i østbassinet opblandes med mere klart vand fra Gudenåen.

Badesøen har i forhold til den hygiejniske kvalitet fået den højest mulige karakter i 2020, hvor det er undersøgt for tarmbakterierne E. Coli og enterokokker.

Der er i 2020 også lavet en undersøgelse af alger ved Jyske Bank Broen for at se, om det er muligt at lave et søbad her. Undersøgelsen viser, at der var potentielt giftige blågrønalger i vandet det meste af sæsonen med høje koncentrationer i august. Undersøgelsen konkluderede at forholdene ikke har været gode i forhold til badning i 2020.

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om badevandskvaliteten.
(Klima- og Miljøudvalget, 04.11.2020, punkt 11)

Støjmålinger i Lydpotten efter klager

Lydpotten er en forening, som holder til på Guldbergsgade 54 og som fremmer rytmisk musik for unge og ældre gennem drift af øvelokaler, afholdelse af koncerter, kurser og workshops.

Efter klager over støj fra Lydpotten er der blevet lavet støjmålinger for at få præcise data for Lydpottens støjniveau. Støjniveauet er blevet målt på Lydpottens tre øvelokaler og to steder uden for Lydpotten.

Resultaterne af støjmålingen peger på, at Lydpotten samlet set overholder grænseværdierne for støj. Dog overskrider de grænseværdierne på visse tidspunkter i det øvelokale, som ligger tættest på en nabo. Hvis der flyttes rundt på de bands, der øver i det øvelokale, kan det løse støjgenerne. Det er ved at blive undersøgt nærmere.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 02.11.2020, punkt 7)

Lokalplan for etageboliger på Lupinvej kommer to uger ekstra i høring

Forslaget til etagebyggeri på Kiwi-grunden på hjørnet af Lupinvej og Kejlstrupvej har været i fire ugers offentlig høring. Men i forslaget til lokalplanen var der uklarheder mellem lokalplanens bestemmelser og visualiseringer omkring højder, og derfor besluttede Plan- og Vejudvalget, at planerne skulle i høring igen.

Nu har Plan- og Vejudvalget besluttet, at den nye høring skal være på to uger i stedet for fire som først besluttet, da planerne har været i høring én gang, og at der er tale om visuelle ændringer til en bedre forståelse af planen end egentlige ændringer.

Der kom 15 høringssvar i den første høring. De bliver behandlet sammen med eventuelle nye i den fornyede høring.
(Plan- og Vejudvalget, 02.11.2020, punkt 6)

Klager over ekstra grødeskæring

28. august besluttede borgmester Steen Vindum at sætte gang i en ekstraordinær grødeskæring i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø.

Danmarks Naturfredningsforening og dens afdeling i Silkeborg har klaget over beslutningen til Miljø og fødevareklagenævnet, og byrådsmedlem Peter Sig Kristensen har anmodet Ankestyrelsen om at tage stilling til borgmesterens beslutning.

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om klagen og anmodningen.
(Klima- og Miljøudvalget, 04.11.2020, punkt 10)

Grøden er ikke vokset nævneværdigt siden sidste grødeskæring

Silkeborg Kommune har 27. oktober 2020 sejlet fra Silkeborg Langsø til Tange Sø for at beskrive omfanget af grøde.

Resultaterne fra vandsynet viser, at strømrenden fra grødeskæringen i september stort set er intakt i slut oktober. Der har ikke været en nævneværdig genvækst af grøde samtidig med, at der for de fleste grødearter har været et fremskredent, naturligt henfald.

Derfor forventes det ikke, at der vil ske en forringelse af vandføringsevnen frem til begyndelsen af den kommende vækstperiode.
(Klima- og Miljøudvalget, 04.11.2020, punkt 12)

Oktober 2020

Nabohøring om kajakpolobane i Langsøen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har søgt om tilladelse til at etablere en kajakpolobane ved Søsportens Hus. Banen skal hovedsageligt bruges af Silkeborg Kajakklub, men der vil blive offentlig adgang til banen og broerne omkring banen.

Banen vil blive benyttet fra 1. april til 15. oktober, men den vil ligge i søen hele året. Broanlægget rundt om banen vil blive 49x30 meter. Det vil oftest blive brugt til daglig træning med 8-12 spillere. Det forventes, at der bliver holdt 1-2 store weekendstævner og 5-6 mindre endagsstævner om året.

Banen kræver flere dispensationer og tilladelser. Plan- og Vejudvalget har besluttet at give landzonetilladelse. Klima- og Miljøudvalget har besluttet at sende udkast til godkendelser i nabohøring.

Hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar, bliver der givet tilladelse til banen. Hvis der kommer væsentlige høringssvar, som ikke tidligere har indgået i landzonesagen, vil Klima- og Miljøudvalget behandle sagen igen.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.10.2020, punkt 6, Plan- og Vejudvalget, 05.10.2020, punkt 19)

Planen for Søholt Sports- og Fritidsarena sat i gang

Plan- og Vejudvalget har nu sat gang i arbejdet med, at der bliver lavet en lokalplan for Søholt Sports- og Fritidsarena, som skal være grundlaget for, at området kan udvikle sig til et sports- og fritidsmekka.

Forslaget til lokalplanen giver mulighed for at opføre tre nye kunstgræsbane, tribune, omklædningsfaciliteter, ny padletennishal ved tennisklubben, nyt svømmecenter med indendørs og udendørs baner på i alt ca. 12.000 m2.

Forslaget bliver lavet på baggrund af helhedsplanen, så forslaget indeholder også en grøn fælled kaldet Det grønne hjerte og et stisystem internt i området kaldet Loopet, som også kan bruges som gå- og løberuter og en strategi for parkering.
(Plan- og Vejudvalget, 05.10.2020, punkt 24)

Fremskudt rådgivning styrker børn og unges trivsel

I Skoledistriktet Sølyst er der afsat 14 timer pr. uge til fremskudt rådgivning, hvor der særligt skal være fokus på brobygning mellem den boligsociale helhedsplan og skolen.

Fremskudt rådgivning skal være med til at styrke børn og unges trivsel. Der er fokus på at håndtere evt. bekymringer og udfordringer, inden de udvikler sig.

Den fremskudte rådgivning giver mulighed for sparring til skoler og dagtilbud i forhold til tidlige tegn på mistrivsel. Børn, unge og forældre kan også selv henvende sig for rådgivning.

Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret om den fremskudte rådgivning.
(Børne- og Ungeudvalget, 5.10.2020, punkt 2)

Bueskydningsbanerne skal blive på Søholt

SIF Bueskydnings udendørsbaner på Søholt skal flyttes, da det nye Silkeborg Svømmecenter skal placeres der, hvor SIF Bueskydnings udendørsbaner i dag er placeret.

Den nye placering af SIF Bueskydnings udendørsbaner er blevet drøftet i Kultur- Fritid- og Idrætsudvalget. Udvalget anbefaler, at udendørsbanerne skal have en ny placering på Søholt i overensstemmelse med helhedsplanen for Søholt.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen er i dialog med SIF Bueskydning omkring flytningen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.10.2020, punkt 16).

Almene boliger i Ringgården skal renoveres og ombygges

Arbejdernes Byggeforening søger om godkendelse til at renovere og ombygge 142 familieboliger og nedlægge 31 enkeltværelser i boligkarren Ringgården fra 1949-51.

Boligerne er indrettet med adskilt stue og køkken og små badeværelser. Efter ombygningen vil de have kombineret opholdsrum, køkken, alrum og stue og større badeværelser. Der vil også blive skiftet døre og vinduer, og der vil blive etableret 12 elevatorer og niveaufrie indgange og altaner.

Der vil også blive opført et nyt fælleshus med vaskeri og gæsteboliger. Gårdrummet vil også blive renoveret med etablering af bl.a. parkeringslommer. Renoveringen forventes at begynde i august 2021 og være færdig 1. august 2024. Byggeforeningen ønsker samtidig at etablere 15 nye familieboliger i den uudnyttede del af tagetagen.

Byrådet har godkendt at støtte renoveringen med 0,3 mio. kr., at give forhåndstilsagn om 15 nye kvoter til boliger i den uudnyttet tagetage, at godkende prisen på 133,861 mio. kr. for renoveringen og at stille garanti for realkreditlån.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.10.2020, punkt 2, byrådet, 26.10.2020, punkt 13)

Visse almene boliger i Blomsterkvarteret fortsat kun til børnefamilier

I 2016 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget, at fire af AAB Silkeborgs afdelinger med ledige boliger skulle udlejes til børnefamilier – heriblandt fritliggende huse på Lavendelvej, Valmuevej, Bellisvej og Bregnevej – for at sikre en mere bred beboersammensætning.

Aftalen udløb 1. januar 2020, og nu ønsker AAB Silkeborg at forlænge aftalen i fire år. AAB Silkeborg mener, at aftalen har haft en ønskede virkning, men på grund af en lille beboerudskiftning er den fulde effekt ikke opnået.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt, at aftalen forlænges, så hver anden af boligerne i en afdeling skal udlejes til en børnefamilie med mindst ét barn under 15 år.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.10.2020, punkt 3)

Silkeborg Tennisklub får 2 mio. kr. til nye padelbaner

Silkeborg Tennisklub har ansøgt om tilskud på 2 mio. kr. til to indendørs padelbaner, som skal bygges sammen med klubbens bygninger på Søholt.

Etableringen af de nye padelbaner skal, ifølge Silkeborg Tennisklub, være med til at udvide og udvikle klubben. Silkeborg Tennisklub håber, at nye indendørs padelbaner vil tiltrække nye medlemmer i alle aldre til klubben, da målgruppen for padeltennis både er børn, unge, voksne, pensionister samt børn med særlige behov.

Med nye padelbaner har Silkeborg Tennisklub mulighed for at øge deres fritids-, aktivitets- og kulturudbud til en bred vifte af borgere. Klubben håber også at kunne beholde nuværende tennismedlemmer, hvor alderen og fysikken har betydning for, om de kan fortsætte i klubben.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget og byrådet har godkendt ansøgningen og giver tilskud på 2 mio. kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.10.2020, punkt 2, Økonomi- og Erhvervsudvalget. 20.10.2020, punkt 9, Byrådet, 26.10.2020, punkt 19)

Flere grødeskæringer i Gudenåen

Klima- og Miljøudvalget er i gang med at opdatere regelsættet for, hvordan Gudenåen fra Silkeborg Langsø til indløb i Tange Sø skal vedligeholdes. Udvalget har besluttet, at der fremover skal skæres grøde fast to gange om året – lige nu er det én gang.

De to faste grødeskæringer skal ske henholdsvis mellem 15. juni – 15. juli og 1. august -1. september. De har også besluttet, at der kan skæres en tredje gang efter behov. I dag kan der skæres igen i ekstraordinære situationer.

I det gældende regulativ er Viborg, Favrskov og Randers Kommune også med. Det nye regulativ gælder for Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune deler ansvaret med at vedligeholde den første strækning ud i Tange Sø med Favrskov kommune og den sidste strækning af Tange Sø med Viborg Kommune. Så der er behov for at koordinere vedligeholdelsen med de to kommuner.

I Silkeborg Kommune er der en særlig udfordring med strækningen fra Silkeborg Langsø til Kongensbro, som er NATURA 2000-område og særligt beskyttet. Her skal der en habitatkonsekvensvurdering, dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse fra vandløbsloven til inden, det nye regulativ kan vedtages.
(Klima- og Miljøudvalget, 07.10.2020, punkt 12)

September 2020

Søndagsspisning i Rosengårdscentret fortsætter 

Pengene til at holde caféen i Rosengårdscentret åbent om søndagen stod til at slippe op med årets udgang. Men partierne bag budgetaftalen for 2021 og overslagsårene 2022-2024 har valgt at sætte 210.00 kr. af i 2021 og i de følgende tre år.

I år og de sidste to år har udgifterne til søndagsåbent balanceret, når to private donationer på i alt 450,000 er medregnet.

Til trods for corona-nedlukningen balancerer regnskabet også i 2020, når donationerne medregnes, selvom der er været lukket fra 11. marts til 10. juni. Fra 11. juni til 3. august 2020 blev der om søndagen kun solgt mad til at tage med hjem. Alle arrangementer og aktiviteter har kørt på lavblus.

Det viser en orientering, som Sundheds- og Ældreudvalget har fået. Den viser også, at der i gennemsnit har været 77 borgere for at købe mad i 2020. Lige efter genåbningen var der en enkelt søndag med kun 36 borgere, men generelt har caféen været velbesøgt.

(Sundheds- og Ældreudvalget, 14.09.2020, punkt 7, budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24, 17.09.2020)

Nyt plejecenter udskydes

Parterne bag budgetaftalen er enige om at udskyde et nyt plejecenter Ringgårdsparken i Alderslyst til 2023 og undersøge mulighederne for, at byggeriet kan realiseres sammen med private aktører.

På sigt mangler der plejeboliger i Silkeborg by. Byrådet har tidligere besluttet at bygge et nyt plejecenter i Alderslyst i området ved den tidligere Nordre Skole. Der er enighed om, at det nye plejecenter Ringgårdsparken skal rumme 2 x 48 boliger, og det var planen, at de første 48 boliger skulle sættes i gang i 2019.
(Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24, 17.09.2020)

Penge til at realisere Søholt Sports- og Fritidsarena

Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena er blevet til i et samarbejde med mange foreninger, aktører og borgere. Helhedsplanen tegner et unikt sports- og fritidsområde for hele kommunen og for både breddeidræt og eliteidræt med en placering to km fra midtbyen og nær Silkeborgmotorvejen.

Til at realisere helhedsplanen er der i alt sat 19,8 mio. kr. i de næste fire år til at etablere to nye kunstgræsbaner, flytte en omklædningsbygning, etablere stier og et rekreativt areal, lys og et motionsloop.
(Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24, 17.09.2020)

Forbindelsen af Viborgvej og Ringvej i nyt kryds rykkes frem

Det var planlagt til 2023 og 2024, at hæve Ringvejen og forbinde det med Viborgvej i et nyt kryds. Nu er parterne bag budgetaftalen for 2021 og de kommende år i Silkeborg Kommune blevet enige om at rykke ombygningen af krydset frem til 2022.

Partnere bag budgetaftalen ønsker, at krydset åbner i slutningen af 2020. Der er sat i alt 22,5 mio. kr. af til ombygningen.

Siden åbningen af Silkeborgmotorvejen for fire år siden er trafikken på Viborgvej vokset med 25-30 % og samtidig er butiksområdet ved Center Nord i fortsat udvikling, som fører til mere trafik. Ombygningen af krydset skal styrke trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Viborgvej, Ringvejen og Nørrevænget.
(Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24, 17.09.2020)

Projektet om at få flere flygtningekvinder i arbejde er en succes

Projektets første forløb er næsten afsluttet. De 12 deltagende kvinder fra Lupinvej og Resedavej er gået motiveret og engagerede til forløbet. De har deltaget i et 13 ugers undervisningsforløb, hvor der bl.a. har været fokus på kultur på arbejdspladsen. Projektet indeholder også individuelle forløb, hvor kvinderne løbende får individuel vejledning, er i virksomhedspraktik og deltager i netværksmøder.

En deltager har allerede fået job og afsluttet projektet. Der arbejdes nu på at få etableret virksomhedspraktikker for de øvrige kvinder, og i den forbindelse er der blevet arrangeret virksomhedsbesøg på en produktionsvirksomhed.
Det næste hold begynder i midten af september.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 09.09.2020, punkt 9)

Almene familieboliger på Langelinie renoveres

Arbejdernes Byggeforening ønsker at renovere og ombygge 72 almene familieboger fra 1975 på Langelinie 1-11, som er fordelt på to blokke på 2 og tre etager. 12 boliger ønsker de at nedlægge, så der efter renoveringen er 60 boliger.

Formålet er at gøre boligerne mere tidssvarende, fremtidssikrede og lyse samt at øge tilgængeligheden. Blandt andet skal der etableres store glasfacader, nye køkkener, fornyelse af ventilation, vvs-installationer og elinstallationer, efterisolere og skiftes vinduer og døre. Udearealet får i også et løft.

Arbejdernes Byggeforening har søgt om Silkeborg Kommunes godkendelse til projektet. Byrådet har besluttet at godkende det. Renoveringen forventes at begynde i marts 2021 og være færdig 1. marts 2023.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.09.2020, punkt 2, byrådet, 28.09.2020, punkt 7)

Resultat af årets første grødeskæring

Fra 15.-19. juni blev årets første grødeskæring udført. 19. august sejlede Silkeborg Kommunen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø for at undersøge i hvilket omfang, grøden er vokset siden da.

Opstrøms Svostrup er det hurtig voksende pindsvineknop, der dominerer især i strømrenden, mens det nedstrøms Svostrup er den mere langsomt voksende børstebladet vandaks. Efter Kongensbro Bro blev pindsvineknop dominerende igen.

Omkring strømrenden stod grøden tæt og udbredt på hele strækningen. Strækningerne med mest grøde i strømrenden var nedstrøms ringvejsbroen og til cirka 1 km nedstrøms Resenbro.

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om genvæksten af grøden. Årets anden ekstraordinære grødeskæring blev sat i gang 1. september.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.09.2020, punkt 6)

Ingen §3-dispensation i forbindelse med den ekstraordinære grødeskæring

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal en §3-dispensation til fra Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med den ekstraordinære grødeskæring. Det var medlem af udvalget Peter Sig Kristensen, som ønskede, at udvalget skulle tage stilling til det.

Det ønskede han, da Silkeborg Kommune i maj 2014 fik et notat fra Mads Kobberø, codex advokater, om at ekstra grødeskæring ifølge advokatens vurdering skal baseres på dispensation fra Naturbeskyttelsesloven §3.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.09.2020, punkt 11)

August 2020

Del din mening om Byhaven

Byrådet har sendt forslaget til planerne og en miljøvurdering for Byhaven i høring, så du snart kan dele din mening om dem. Byhaven er et boligprojekt på Borgergade 74, hvor Netto og Maxi-Zoo i dag ligger på ca. 100 lejligheder fordelt på fem punkthuse fra 3-7 etager, som Bach Invest ønsker at bygge.

Miljøvurderingen viser, at forslaget til nye boliger ikke vil have betydning for fjernvarmeværkets muligheder for at udnytte deres miljøgodkendelser, og at boligerne vil blive støjpåvirket både på facaderne og de udendørs opholdsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overskrides. Med hensyn til højden på boligerne viser skyggediagrammer, at projektet ikke får væsentlige konsekvenser for naboerne.
(Klima- og Miljøudvalget. 12.08.2020, punkt 15, byrådet, 24.08.202, punkt 9)

Forvirring om etageantal på Lupinvej 2 fører til ny høringsperiode

Planerne har lige været i høring, men nu skal de i høring igen. Det drejer sig om planerne for den tidligere supermarkedsgrund på Lupinvej 2, som ejeren ønsker at bygge en åben boligkarré på med 4-6 etager og op til 96 boliger.

Planerne skal i høring igen, fordi der i planerne er uoverensstemmelser mellem kortbilaget og illustrationerne, og at der i forslaget til lokalplanen ikke er fastslået, hvad det maksimale etageantal er for de enkelte byggefelter.

Det har Plan- og Vejudvalget besluttet. De har også besluttet, at kortbilag 3 tilpasses til illustrationerne i lokalplanens redegørelse, så der bliver overensstemmelse mellem dem.

I den første høring kom der 15 høringssvar. Flere af dem handler om byggeriets højde og påpeger, at byggeriet vil virke højt i forhold til omgivelserne. Nu kommer planerne i en ny fire ugers høring.
(Plan- og Vejudvalget, 10.08.2020, punkt 17)

Nye åbningstider for Nordre Fælleshus

Silkeborg Bibliotekerne står for lokalebooking i Nordre Fælleshus. Biblioteket har revideret retningslinjerne med nye åbningstider, som nu vil være fra kl. 8–22 i hverdage og fra kl. 8-20 i weekender. Nordre Fælleshus holder lukket d. 24. dec. og 31. dec.

Biblioteket har revideret retningslinjerne for alle medborgerhuse i kommunen, så retningslinjerne er så ens som muligt. I retningslinjerne er der også taget hensyn til særlige forhold for de enkelte huse og lokale omstændigheder. Retningslinjerne kan ses på fritidsportalen.silkeborg.dk, hvor foreninger, borgere og virksomheder kan booke lokaler i de forskellige huse.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 10.08.2020, punkt 5)

Mere hjælp til ledige på Lupinvej og Resedavej

Arbejdsmarkedsudvalget valgte i juni at bruge 0,5 mio. kr. mere på at få flere fra boligområdet Lupinvej og Resedavej i arbejde. Nu er de blevet orienteret om, hvad de ekstra penge skal bruges til.

De ekstra penge skal bruges til to nye medarbejdere., der som både sagsbehandler og virksomhedskonsulent skal hjælpe forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

De ekstra medarbejdere betyder færre sager per medarbejder, så borgerne kan tilbydes en endnu mere håndholdt indsats. Med de ekstra penge øges muligheden for at genskabe den positive udvikling i beskæftigelsen på Lupinvej og Resedavej inden covid-19-pandemien.
(Arbejdsmarkedsudvalget, 12.08.2020, punkt 10)

Vejen til en ny helhedsplan for Gudenåen er lagt

Gudenåkomiteen, som skal sørge for, at der bliver lavet en ny helhedsplan for Gudenåen, forventer, at til maj næste år kan planen bliver politisk behandling, og at den derefter kommer i høring. Over de næste 8-9 måneder er der planlagt en række møder, hvor planen skal blive til.

Gudenåkomiteen er et samarbejde på tværs af kommunerne og består af ét byrådsmedlem fra hver medlemskommune. Komiteen har på deres seneste møde også dannet en følgegruppe, hvor de inviterer en række organisationer til at deltage og rådgive dem.

Lige nu er arbejdet i gang med at kortlægge de områder og de værdier, der har været ramt af oversvømmelser, og hvad det har kostet. Det skal bruges som en hjælp til prioritere indsatsen. Det arrbejde forventes færdigt midt september.
(Klima- og Miljøudvalget, 12.08.2020, punkt 3)

Fire dage om at skære syv containerfulde grøde

Det tog fire dage – fra den 15. til 18 juni - at skære grøden fra Silkeborg Langsø til Tange Sø. Den afskåret grøde fyldte syv containere, og grødeskæringen kostede 218.690 kr. Det viser den orientering, som Klima- og Miljøudvalget har fået.

Silkeborg Kommune sejlede 22. juni strækningen sammen med vandløbslauget GST og Gudenådalens Lodsejerforening, og der var enighed om, at grødeskæringen opfyldte kravet i regulativet om en skærebredde på 7 meter og 20 meter i Tange Sø.

Vandet er faldet mest nedstrøms Svostrup Bro og Nebelgårde, hvor grødemængden er størst. Kontrollen af grødeskæringen blev udført 24. juni Orbicon. Her blev det konstateret, at der var sket en genvækst hos vandplanten pindsvineknop, som er den hurtigst voksende. Silkeborg Kommune vil i slutningen af august sejle strækningen igen for at beskrive omfanget af genvæksten af vandplanter.

Silkeborg Kommune har også beskåret fire bevoksninger af piletræ nedstrøms Svostrup Bro og en pilebevoksning nedstrøms Tvilum Kirke, hvor pilebevoksningen hindrede vandets frie løb.
(Klima- og Miljøudvalget, 12.08.2020, punkt 4)

Grøde og ikke sandaflejringer er skyld i høje vandstande

Det er ikke sandaflejringer og forandringer i vandløbsprofilet, som er årsager til de forhøjede vandstande. Den afgørende årsag er grøde, og i vinterhalvåret er det overvintrende grøde.

Det viser opmålinger af Gudenåen, som er blevet lavet på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø i foråret 2020. I opmålingerne er der ikke fundet aflejringer af betydning, så der er ikke væsentlige ændringer af Gudenåens bund i forhold til opmålingerne fra 1997 og 2011.

Opmålingerne er udført af Orbicon og skal danne grundlag for det nye regulativ, som skal laves for Gudenåen. Opmålingerne giver mulighed for at se, om der er bestemte dele af åen, hvor vandet har svært ved at løbe videre. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om
(Klima- og Miljøudvalget, 12.08.2020, punkt 5)

Status for arbejdet med af fjerne sand fra Gudenåen

Klima- og Miljøudvalget har fået en status på, hvordan arbejdet går med at få fjernet sand fra Gudenåen. Der er nu kommet svar på de prøver, der er taget af sandet, som skal fjernes.

De viser, at sandet samlet set kan betragtes som rent, og at sammensætningen af Gudenåens bund består af 50 % sand/stærkt gruset, 40 % tørv og 10 % ler.
Klima- og Miljøudvalget har besluttet at justere, hvor sandet skal fjernes fra, så det er sand og ikke tørv og ler, der fjernes.

Det er endnu ikke afklaret, hvor sandet skal hen. Der mangler blandt andet også godkendelser fra Viborg og Favrskov Kommune før, arbejdet med at fjerne sand kan gå i gang på en cirka 900 meter lang og cirka 20 meter bred rende ved Gudenåens indløb i Tange Sø.
(Klima- og Miljøudvalget, 12.08.2020, punkt 6)

Juni 2020

Del din mening om kommuneplanen: Hvordan skal Alderslyst-Søholt udvikle sig?

Byrådet har godkendt et forslag til kommuneplanen, som beskriver, hvordan den fysiske udvikling de næste 12 år skal være.

Fra 17. august 2020 til 12. oktober 2020 kan du dele din mening om forslaget. Fra 1. september til 1. oktober holder lokalrådene borgermøde om forslaget til kommuneplanen, hvor Silkeborg Kommune deltager, som Midtjyllands Avis også dækker.

For Alderslyst-Søholt er nogle væsentlige ændringer i forslaget, at parkanlægget ved Lupinvej udvides til at omfatte det ubebyggede, grønne område Borgergade 96, 98 og 100 for at skabe sammenhæng til Borgergade, og at Borgervænget 24 og Nørrevænget 32 ved siden af Lagkagehuset bliver en del af centerområdet, så der kan bygges butik på boliggrundene.

Kommuneplanen er et resultat af krav, ønsker og forslag fra mange sider både statslige interesser, byrådets ambitioner, byggeansøgninger og idéer fra borgere. Se forslaget til kommuneplanen her.

(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2020, punkt 6, byrådet, 22.06.2020, punkt 9)

Helhedsplan for Søholt godkendt: Et mekka for sports- og fritidsaktiviteter

Byrådet har godkendt helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena, som skal være kommunens største og foretrukne sports- og fritidsarena både til verdensmesteren og hverdagsmesteren.

Helhedsplanen beskriver, hvordan Søholt skal udvikles i fremtiden. Hovedgrebet er, at området skal bindes bedre sammen fra JYSK park og JYSK arena i vest og til atletikstadionet i øst via et fodgængervenligt stræde, som nye faciliteter og funktioner i området skal vende ud mod. Der skal etableres en grøn fælled kaldet Det grønne hjerte og et stisystem internt i området kaldet Loopet, som også kan bruges som gå- og løberuter.

Planen er lavet i samarbejde mellem de mange interessenter i og omkring S&o