Selvbetjening og tidsbestilling

Byrådet har besluttet - december 2019

Mandag 16. december var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer - hvad mener du?


Flere byggegrunde på vej i Kjellerup

Kjellerup: Grundene kommer til at ligge i den sydvestlige del af Kjellerup. Der bliver grunde til både parcelhuse samt række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse. I midten af området skal der være et grønt område for alle beboere. Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for området i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 3

Plads til boliger i Estrups Gård ud mod Toldbodgade
Silkeborg Midtby: Grundejere i Toldbodgade, Drewsensvej, Skolegade og Estrupsgade, vil gerne have området udviklet, blandt andet med boliger i Estrups Gård. Det kræver en ny lokalplan, og byrådet har sendt et forslag i 9 ugers høring. Planen giver mulighed for 7 tæt-lave huse i max 2 etager i den nordlige del samt 40-46 etageboliger i 3 til 5 etagers højde.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 4 

Beslutninger og godkendelser

Byggeri på Oslovej
Silkeborg: Sagen udgår, idet bygherre ønsker en tænkepause.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 5

Samlet udviklingsplan for Søfronten og Havnen
Silkeborg midtby: Formålet med udviklingsplanen er at sikre at Silkeborg midtby også i fremtiden er præget af liv, handle og oplevelser i en tid, hvor bymidter og handelslivet er under hastig forandring. Samtidig skal den binde naturen og Silkeborg midtby bedre sammen. Byrådet har godkendt udviklingsplanen.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 6

Uændrede priser for at få hentet sit affald

Silkeborg Kommune: Silkeborg Forsyning har fastsat priser for 2020. Priserne er uændrede. Byrådet har godkendt Silkeborg Forsynings priser.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 7

Yderligere 5 mio. kroner til at gøre Søtorvet klart
Silkeborg Midtby: AP Pension skal overtage kommunens del af Søtorvet og det kræver en større oprydning. Fx; at grunden bliver ryddet for bygninger, ledninger til afvanding, belægning, lys og forurenet jord. Det kommer til at koste 5 mio. kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 8

1,5 mio. kroner til at undersøge trafikale forhold
Silkeborg Kommune: For at undgå overraskelser så vidt som muligt bliver der hvert år undersøgt forskellige forhold i forbindelse med anlæg af veje. I år er fx Søfronten og Havnen med i programmet. Byrådet har bevilget 1,5 mio. kroner til formålet.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 9

Legeplads ved Trekløverskolen i Kjellerup

Kjellerup: Skolen er i gang med at blive moderniseret og udvidet. Der er også en legeplads med i projektet. Planerne spænder vidt lige fra legepladsmiljø til indskoling og mellemtrin, multibane til de store elever, og udeskole. Byrådet har bevilget 2 mio. kroner til projektet.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 10

16 nye pladser på Solbo
Resenbro: Solbo er blevet bygget om for at skabe mere plads til alle og for at udbygge viften af kvalificerede tilbud i nærmiljøet til børn med handicap. Der er etableret 10 pladser i stueplan og 16 pladser på 1. sal – i alt 26 pladser. Der var sat 24,8 mio. kroner af til at udvide Solbo og brugt 5.186 kroner mindre. Byrådet har godkendt regnskabet.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 11

Ensomhed kommer med i Værdighedspolitikken

Silkeborg Kommune: Værdighedspolitikken ”Det gode liv” har fået endnu et fokuspunkt. Denne gang er der tale om ensomhed. Byrådet har godkendt, at ensomhed nu er en del af værdighedspolitikken.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 13

Marienlund kom til at koste godt 215 mio. kroner

Silkeborg: Det kom til at koste 215,640 mio. kroner at bygge plejehjemmet Marienlund, og det er 8,1 mio. kroner mindre end beregnet. Byrådet har besluttet at bruge 1 mio. af de sparede kroner på velfærdsteknologi mm. Byrådet har godkendt regnskabet og den desuden den fastlagte husleje på 6.777 kroner. Dertil kommer forbrugsudgifter, IT og fællesantenne.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 14

Nye medlemmer i Nærdemokratiudvalget
Silkeborg Kommune: Nærdemokratiudvalget har både medlemmer fra byrådet og medlemmer, som lokalrådene vælger. Byrådet har godkendt, at Jørgen Marquart Mikkelsen, Kjellerup Lokalråd og Søren Olsen, Them-Salten Lokalråd bliver medlemmer fra årsskiftet og frem til udgangen af 2021. Ingelise Nielsen, Gødvad Lokalråd bliver 1. suppleant og Bent Jørgensen, Silkeborg City Lokalråd 2. suppleant.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 15

Tjek af budgettet indtil udgangen af 3. kvartal
Silkeborg Kommune: Blandt meget andet viser tjekket, at det forventede regnskab på serviceudgifterne ligger ca. 47 mio. kr. over det oprindelige budget. Byrådet har drøftet og godkendt budgettjekket pt. 31. oktober
Byrådsmødet mandag 16. december sag 16 og 17

Regnskaber for lokale projekter
Silkeborg Kommune: Regnskaberne for lokale projekter, der har fået tilskud af Silkeborg Kommune er nu gjort op Der er tale om alt lige fra et madpakkehus over et naturhus til en tribune. Byrådet har godkendt regnskaberne. Alt i alt var der sagt ja til 2.360.500 i støtte, men der blev brug for 141.000 kroner mindre. Pengene blev lagt tilbage i puljen til lokalt initierede projekter.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 18
14 almene lejligheder i Gjern
Gjern: Silkeborg Boligselskab vil gerne bygge 14 boliger på Amerikavej i Gjern. Det kommer til at koste 28,593 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet har bevilget 2,8593 mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 19

60 almene lejligheder ved Teknisk Skole
Silkeborg: Midtjysk Boligselskab vil gerne bygge 60 almene familieboliger på Bredhøjvej nær Teknisk Skole. Det kommer til at koste 136,083 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet har bevilget 13,608 mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 20

Renovering på Århusbakken bliver dyrere

Silkeborg: Det kommer til at koste af 83,5 millioner kroner mere end ventet at renovere blokkene med almene lejligheder på Solsortevej og Rylevej ansøgt. Byrådet har godkendt at renoveringen bliver dyrere, og ABB kan låne penge til at komme videre. Dermed lander den samlede pris på cirka 290 millioner kroner. Kommuner skal betale 10% af grundkapitalen, når der bygges almene boliger.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 21

Ny kajak- og sejlerbro i Ans
Ans: Ans IF Søsport går med planer om at anlægge en ny bro i stedet for den gamle, der er ved at rådne op. Idrætsforeningen regner med, at broen kommer til at koste 60.000 kroner og har søgt om et tilskud på 30.000 kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 23

Elevator på Rampelys
Silkeborg: Foreningen Kulturhuset Rampelys har planer om at installere en elevator til gavn for både tilskuere og bands, der slæber udstyr op og ned. Projektet koster 2,4 mio. kroner og Rampelys har søgt om et tilskud på 1,2 mio. kroner. Byrådet har bevilget pengene. Byrådsmødet mandag 16. december sag

Anbefalinger til bindende folkeafstemninger
Silkeborg Kommune: Byrådet har tidligere besluttet sig for at udarbejde et kodeks, hvad angår bindende folkeafstemninger, og der blev nedsat en arbejdsgruppe. Gruppens medlemmer er enige om, at det var svært at finde sager, hvor alle borgere vil blive berørt af en beslutning, og hvor alle vil kunne have en mening om beslutningen. Ved mange beslutninger har der været dialog med f.eks. lokalråd. På baggrund heraf anser byrådet sig at være godt klædt på til at kunne træffe beslutninger, som forventes af et byråd. Men enkelte byrådsmedlemmer eller en byrådsgruppe kan anmode om en folkeafstemning – som bliver udskrevet, hvis der er simpelt flertal for den.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 26

Brev til Tilsynet om Jarl Gorridsens inhabilitet
Silkeborg Kommune: På novembers møde besluttede byrådet at erklære Jarl Gorridsen inhabil i sager, hvor bygherre Rene Birch er involveret, fordi Birch er en af Jarl Gorridsens kunder. Jarl Gorridsen er uenig og har klaget til Tilsynet, som har bedt byrådet om en udtalelse. Byrådet har bland andet udtalt til Tilsynet, at der foreligger forhold, der er egnede til at så tvivl om byrådsmedlemmets upartiskhed.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 27

Stedfortræder fra Socialdemokratiet stopper

Silkeborg Byråd: Find Poulsen, der er 1. stedfortræder for Socialdemokratiet, har anmodet om at blive fritaget for hvervet af arbejdsmæssige årsager.
Byrådsmødet mandag 28 december sag 28

Nyt medlem af Sundheds- og Ældreudvalget
Silkeborg Byråd: Linda Lyngsøe indtræder i Sundheds- og Ældreudvalget i stedet for udvalgets formand, Gitte Willumsen, som skal vikariere i Folketinget. Byrådet har godkendt den nye konstituering.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 29

Forslag fra partierne

Stop for brug af engangsplast
Silkeborg Kommune: Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre har foreslået, at Silkeborg Kommune som virksomhed, skal stoppe for brug af engangsplast i 2022. Rådhuset skal stoppe allerede i 2020. Byrådet har valgt ikke at gennemføre forslaget.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 30

Orienteringer

Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service
Silkeborg Kommune: Tallet for ankesager i 2018 er opgjort på landsplan. Silkeborg ligger generelt lavere end landsgennemsnittet, hvad angår omgørelser. (Sager der er sendt tilbage til fornyet behandling, der ikke nødvendigvis bliver ændret). Opgørelsen indeholder klagesager fra socialområdet generelt samt børne- og voksenhandicapområdet.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 12

Ny skov ved Hårup og Skægkær

Silkeborg: I forbindelse med kommende byggeri nær Astrid Lindgrensvej i Balle, er det nødvendigt at fælde fredskov. Når man vælger at fælde fredskov, er man forpligtet til at plante dobbelt så meget skov. Byrådet er blevet orienteret om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at placere skov ved Hårup og ved Skægkær.
Byrådsmødet mandag 16. december sag 22

Tilskud til små, lokale projekter prioriteres
Silkeborg Kommune: I løbet af året giver Silkeborg Byråd tilskud til projekter, som lokale kræfter går i gang med. Tilskuddet er max. 50% af projektets budget. I øjeblikket kan igangsættere søge og eventuelt få tilskud hver måned. I fremtiden bliver ansøgningerne samlet og vurderet 4 gange om året for at undgå først-til-mølle tilskud. Små projekter prioriteres.  Byrådet er blevet orienteret om beslutningen, der blev taget i Erhverv- og Økonomiudvalget
Byrådsmødet mandag 16. december sag 25


Sidst opdateret