Selvbetjening og tidsbestilling

Retningslinjer for Fritidsrådet

Retningslinjer for: Fritidsrådet
Godkendt dato: 07.06.2017

Formål og kompetence

Fritidsrådet er nedsat i henhold til folkeoplysningslovens § 35 stk. 2.

Fritidsrådet er høringspart overfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i forhold til

 • folkeoplysningspolitikken
 • budgettet
 • regler for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet

Fritidsrådet har kompetence til at træffe beslutning om fordeling af tilskud fra udviklingspuljen.

Fritidsrådet kan træffe beslutning om afholdelse af et årligt temamøde.

Der henvises til den til enhver tid værende godkendte kompetenceplan for udøvelsen af de øvrige opgaver under folkeoplysningsloven.

Rådets sammensætning

Medlemmerne udpeges fra følgende organisationer/byråd:

2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)

3 repræsentanter fra Idrætsrådet

2 repræsentanter fra Aftenskolernes Samvirke

2 politikere fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Derudover deltager 2 medarbejdere fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen, nemlig kultur- og borgerservicechefen samt en sagsbehandler.

Medlemmers udpegningsperiode

Udpegning til Fritidsrådet sker første gang i forbindelse med byrådets godkendelse af retningslinjer for Fritidsrådet.

Herefter udpeger organisationerne medlemmer for en 2 års periode. Udpegning af nye medlemmer sker hvert år pr. 1.4. Udpegning sker, så der sikres glidende udskiftning. 

I ulige år – første gang 1.4.2013 – udpeger BUS og Aftenskolernes Samvirke hver 1 nyt medlem og Idrætsrådet udpeger 2 nye medlemmer. 

I lige år – første gang 1.4.2012 – udpeger de tre organisationer hver ét nyt medlem.

Politikere udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.

Ved forfald til Fritidsrådets møder må der sendes en stedfortræder.

Formand

Ved det første møde i udpegningsperioden vælger

Fritidsrådet en formand og næstformand. Fritidsrådet træffer beslutning om tilskud fra udviklingspuljen. Hvis der træffes beslutning ved afstemning, vil formandens stemme være udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Formanden leder forhandlinger og afstemninger samt drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

Møder

Kultur- og Borgerserviceafdelingen er sekretariat for Fritidsrådet.

Fritidsrådet afholder 4 årlige møder.

Dagsorden med bilag for møderne udsendes senest 7 dage inden mødet. I særlige tilfælde kan der indkaldes til møde med kortere varsel.

Fritidsrådet fastsætter sine mødedatoer på årets sidste møde.

Mødefrekvens:

Januar med minimum flg. indhold i dagsorden

 1. Meddelelser
 2. Forslag til handleplan for idræts- og fritidspolitik for indeværende år
 3. Evt. ændringer i retningslinjer for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet
 4. Eventuelt

Marts/april med minimum flg. indhold i dagsorden

 1. Meddelelser
 2. Budgetforslag for kommende år og overslagsår
  a) handleplanens indsatsområder
  b) budgetramme for folkeoplysningsområdet
  c) anlægs- og udviklingsopgaver
 3. Fordeling af tilskud fra udviklingspuljen
 4. Evt. ændringer i retningslinjer for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet
 5. Temamøde, herunder temaer for udviklingspuljen for det kommende år
 6. Eventuelt

August/september med minimum flg. indhold i dagsorden

 1. Meddelelser
 2. Orientering om Økonomiudvalgets behandling af budgetforslag og eventuelle ændringer
 3. Evt. ændringer i retningslinjer for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet
 4. Eventuelt

Oktober med minimum flg. indhold i dagsorden

 1. Meddelelser
 2. Orientering om byrådets vedtagelse af budget
 3. Fordeling af tilskud fra udviklingspuljen
 4. Evt. ændringer i retningslinjer for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet
 5. Fastlæggelse af mødedatoer og tidspunkter
 6. Eventuelt 

Hele Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget deltager i oktobermødet.

Såfremt det besluttes at afholde temamøde, skal dette afholdes samme dag som Fritidsrådets møde i oktober.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget og Silkeborg Byråd.

Revideret udgave godkendt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.