Selvbetjening og tidsbestilling

Handicaprådet

Handicaprådet i Silkeborg Kommune er et forum for dialog mellem politikere, repræsentanter fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer i Silkeborg og kommunens administration. Handicaprådets primære opgave er at rådgive i en lang række handicappolitiske spørgsmål.

Rollestol

Læs mere

Silkeborg Handicapråd er nedsat af byrådet og består af 10 medlemmer fordelt med:

 • 5 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer  
 • 3 repræsentanter fra byrådet
 • 2 kommunale udfører ledere

Hvert medlem har en personlig stedfortræder.

Handicaprådet virker for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode.

Medlemmer 2018-2021

Danske Handicaporganisationer:

Karen Marie Pedersen (Formand)
Dansk Blindesamfund
Send e-mail til Karen Marie Pedersen

Kurt Tollund
Scleroseforeningen
Send e-mail til Kurt Tollund

Karsten Bruun 
Dansk Blindesamfund
Send e-mail til Karsten Bruun

Peter Sørensen
Landsforeningen LEV
Send e-mail Peter Sørensen

Jan Høj Sørensen
ADHD-foreningen
Send e-mail til Jan Høj Sørensen

Byrådet:

Lene Fruelund (Næstformand)
Socialudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Send e-mail til Lene Fruelund

Helle Gade
Socialudvalget
Nærdemokratiudvalget
Send e-mail til Helle Gade

Linda Lyngsøe
Socialudvalget
Nærdemokratiudvalget
Send e-mail til Linda Lyngsøe

Silkeborg Kommune:

Iben Tulstrup Kristensen 
Sektionsleder Voksenhandicap, Socialafdelingen
Send e-mail til Iben Tulstrup Kristensen

Jette Stencel
Børne- og Familiechef 
Send e-mail til Jette Stencel

Personlige stedfortrædere

Danske Handicaporganisationer:

Søren Marcussen (for Karen Marie Pedersen og Jan Høj Sørensen)
Dansk Blindesamfund
Send e-mail til Søren Marcussen

Greta Haagen Jensen (for Peter Sørensen, Kurt Tollund og Karsten Bruun)
Sind
Send e-mail til Greta Haagen Jensen

Byrådet:

Peter Sig Kristensen (for Lene Fruelund)
Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Send e-mail til Peter Sig Kristensen

Ivan Greve (for Helle Gade)
Socialudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Send e-mail til Ivan Greve

Kasper Thomassen  (for Linda Lyngsøe)
Socialudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Send e-mail til Kasper Thomassen

Handicaprådet har følgende opgaver:

 1. Handicaprådet rådgiver byrådet i Silkeborg Kommune i handicappolitiske spørgsmål
 2. Handicaprådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse
 3. Handicaprådet kan komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
 4. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet
 5. Handicaprådet kan frit tage kontakt til eksterne interessenter - eksempelvis andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd - for at udveksle erfaringer og drøfte særlige temaer
 6. Handicaprådet kan på eget initiativ rette henvendelse til byrådet i Silkeborg Kommune samt alle andre myndigheder med forespørgsler og forslag
 7. Handicaprådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger og temaer
 8. Handicaprådet skal høres vedrørende alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap
 9. Handicaprådet afgiver en skriftlig årsberetning til byrådet om rådets arbejde og de administrative og politiske forslag, rådet har fremført samt hvilke økonomiske bevægelser, der har været
 10. Handicaprådet orienterer om sit virke efter behov
 11. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager

 Forretningsorden for Handicaprådet 2018 2021

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære møder, hvor aktuelle handicappolitiske spørgsmål drøftes.

Mødekalender:

25. februar 2021
29. april 2021
24. juni 2021
26. august 2021
25. november 2021

Rådets møder er ikke offentlige.

Mødereferater:

Referater fra Handicaprådets møder i 2021 kan du finde her

 

Silkeborg Kommunes handicappolitik

Silkeborg Kommune ønsker med Handicappolitikken at synliggøre værdiger, holdninger og handlinger, der skal prøve vores lokalsamfund og sigte mod, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Silkeborg Kommune ser det som sin opgave at formulere en handicappolitik, som dækker hele lokalsamfundet.

Politikken skal ses som et redskab til dialog og udvikling af kommunen.

På initiativ af Handicaprådet i Silkeborg Kommune revideres Handicappolitikken regelmæssigt (som udgangspunkt én gang i hver valgperiode) for at sikre, at den fremstår tidssvarende og i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes værdier.

Alle politiske fagudvalg bidrager for at sikre helheden. I forlængelse heraf udformer de politiske fagudvalg konkrete handleplaner med konkrete målsætninger for den aktuelle Handicappolitik, og inddrager Handicappolitikken i udvalgets øvrige arbejde.

Handicaprådet er en vigtig medspiller for Silkeborg Kommune i forhold til Handicappolitikken. Igennem samarbejde med Handicaprådet understøttes samarbejdet med borgere, arbejdspladser, erhvervsliv, interesseorganisationer, frivillige foreninger og øvrige netværk.

Igennem dette brede samarbejde etableres forudsætningen for at skabe gode vilkår for borgere med handicap.

Silkeborg Kommune anerkender, at handicap er et begreb under udvikling, og at handicap er et resultat af samspillet mellem funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og/eller fysiske barrierer, som hindrer mennesker i at deltage aktivt i samfundslivet.

Silkeborg Kommunes Handicappolitik definerer det værdisæt, som kommunen lægger til grund for enhver afvejning af kompensation, og enhver afhjælpning af barrierer.

Handicappolitikkens samlede værdigrundlag udfoldes indenfor rammerne af Silkeborg Kommunes mission og vision. I forhold til politikkens målgruppe formuleres missionen og visionen således:

I Silkeborg Kommune skal der igennem demokratiske processer i Byrådet og det omgivende lokalsamfund skabes det bedst mulige grundlag for at borgere med handicap kan leve og virke i kommunen. Der skal arbejdes aktivt for at sikre og udbrede respekten for mennesker med handicap.

Udfoldelsesmulighederne for borgere med handicap skal understøttes gennem fjernelse af barrierer. Hvor fjernelse af barrierer ikke er muligt, skal de reduceres og/eller kompenseres for.

Det gode liv for borgere med handicap understøttes i Silkeborg Kommune gennem fællesskab og ligeværdighed. Borgere med handicap indgår ligeværdigt i fællesskabet med alle øvrige borgere. Fællesskabet søger til stadighed at finde nye veje i bestræbelserne på at sikre det gode liv for borgere med handicap.

Ligeværdigheden underbygges af den positive og værdige tone, der til en hver tid må præge debatten på handicapområdet.

Da Handicappolitikken fokuserer på ligeværdighed og fællesskab mellem borgere med funktionsnedsættelse og øvrige borgere i samfundet, vedrører den i lige så høj grad pårørende, kolleger, medarbejdere, frivillige organisationer, uddannelsestilbud og andre, som kan øve indflydelse på mulighederne for deltagelse i samfundslivet for medborgere med handicap.

I Silkeborg Kommune ønsker vi, at alle borgere med handicap, under hensyn til omfanget og karakteren af deres funktionsnedsættelse, udfolder deres personlige kompetencer. Dette skal som udgangspunkt ske igennem en høj grad af inklusion og selvbestemmelse.

I tilfælde hvor omfanget af funktionsnedsættelse hos borgeren gør det relevant at etablere et mere specialiseret tilbud til den pågældende, skal dette ske under hensyn til borgeren, og med størst mulig grad af medinddragelse i tilrettelæggelsen af tilbuddet.

Handicappolitikken forudsætter, at alle - både enkeltpersoner, virksomheder, butikker, foreninger, offentlige instanser m.v. - har et medansvar for, at borgere med handicap bliver behandlet ligeværdigt og respektfuldt og kan deltage i samfundslivet. Medansvaret gælder både fysiske, strukturelle og mentale barrierer.

Handicappolitikken baserer sig på fire fundamentale principper:

 • Kompensationsprincippet
 • Solidaritetsprincippet
 • Sektoransvarlighedspricippet
 • Ligebehandlingsprincippet 

En funktionsnedsættelse er ikke en sygdomstilstand. Det er en tilstand, som ikke nødvendigvis kan kureres, men kan kompenseres - helt eller delvist - igennem forskellige hjælpeforanstaltninger. Kompensationen kan enten være individuel i form af eksempelvis personlige hjælpemidler, eller den kan være kollektiv i form af eksempelvis tilpasninger i det fysiske miljø.

Ikke alle funktionsnedsættelser kan kompenseres fuldt ud, men søges kompenseret således, at den pågældende så vidt muligt sættes i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har funktionsnedsættelse, men som er i samme livssituation.

Indebærer at støtteforanstaltninger og handicapkompenserende ydelser finansieres solidarisk via skattesystemet. Solidaritetsprincippet er et generelt velfærdspolitisk princip.

Indebærer at den sektor, der har ansvaret for at levere ydelser, tjenester eller service til borgerne i almindelighed, har en forpligtelse til at sikre og finansiere, at disse ydelser, tjenester eller services også er tilgængelige for mennesker med handicap.

Konstitueres af de øvrige begreber om kompensation, sektoransvar og solidaritet. Målet er at give borgere med handicap et så ligeværdigt udgangspunkt som muligt.

Ligebehandling kan således indebære forskelsbehandling, fordi borgernes forudsætninger er forskellige.

Silkeborg Kommunes værdiger er:

 • Dialog
 • Dynamik
 • Kvalitet
 • Sammenhæng

I en handicappolitisk sammenhæng betyder det:

Handicappolitikken tilsiger, at Silkeborg Kommune skal indgå i dialog med borgeren omkring graden af funktionsnedsættelse og fastlæggelsen af behovet for kompensation. Borgeren har et medansvar for at bruge sine ressourcer maksimalt og indgå i en ligeværdig dialog.

Silkeborg Kommune har et særligt ansvar for at rådgive og vejlede til passende tilbud i dialog med borgere med handicap, eller - i det omfang dette begrænses af borgerens funktionsnedsættelse - med borgerens pårørende. Silkeborg Kommune har ligeledes et særligt ansvar for at sikre, at denne rådgivning og vejledning udmøntes således, at betingelserne i lovgivningen er opfyldt.

Faglig dynamik og fagligt engagement skal være bærende for at etablere konstruktive og koordinerende løsninger for borgeren. Det skal sikre, at medarbejderne - det være sig i folkeskolen, i daginstitutionen, i Jobcentret, i kontakten til hjemmet og i samarbejdet med pårørende eller andet - bidrager til at styrke borgerens forudsætninger for at bringe egne ressourcer i spil og indgå i samfundet.

Silkeborg Kommune under støtter, at medarbejdere har relevante faglige kompetencer.

Silkeborg Kommune har et særligt medansvar for at under støtte, at borgere med handicap kan leve et liv på egne betingelser og med oplevelse af livskvalitet.

Silkeborg Kommune har et særligt ansvar for at sikre, at borgere med funktionsnedsættelse og deres pårørende oplever helhed og sammenhæng i kontakten med de professionelle, offentlige instanser. Silkeborg Kommune har en forpligtelse til at tilstræbe sammenhængende borgerforløb, når der er behov for at gå på tværs af udvalgsområder, samt at sammentænke Handicappolitikken med tilgrænsende politikker, eksempelvis Sundheds- og Ældrepolitik, Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Beskæftigelsespolitik, Personalepolitik og andre.

Med henblik på at udmønte Silkeborg Kommunes Handicappolitik forpligter Byrådet i Silkeborg Kommune sig til at arbejde for:

 • At Handicappolitikkens værdigrundlag bliver kendt, så det anvendes i hele Silkeborg Kommune, og indgår i grundlaget for udformningen af nye politikker, samt i planlægning fra idé til udførelse af konkrete projekter i alle sektorer
 • At gennemføre sundhedsfremmende tiltag særligt tilpasset de forskelligartede behov, som brogere med handicap kan have
 • At understøtte Aktivt Medborgerskab, bl.a. ved
  • at stille rammer til rådighed, som giver mulighed for at aktivere frivillige med henblik på at overvinde barrierer i forhold til det øvrige samfund
  • at informere i hele Silkeborg Kommune om, at der påhviler alle et særligt ansvar i forhold til rekruttering og ansættelse af brogere med handicap - bl.a. ved at støtte opstart og eksistens af socialøkonomiske virksomheder
 • At rummeligheden på det lokale arbejdsmarked øges
 • At understøtte udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, der kan medvirke til at kompensere for funktionsnedsættelse
 • At sikre en bred offentlig information omkring de forhold, som muliggør deltagelsen i samfundslivet for borgere med handicap