Selvbetjening og tidsbestilling

Nævninge og domsmænd (grundliste)

Retten udpeger nævninge og domsmænd hvert 4. år. Næste gang der udpeges er i foråret 2019. Den nye grundliste vil gælde for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af Silkeborg Kommunes befolkning med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelse og beskæftigelse.

Ansøgningsfristen er udløbet.

Der er sendt breve til de 309 optagede personer på Silkeborg Kommunes grundliste.

Hvad vil det sige at være nævning eller domsmand?

Hvis du er domsmand, skal du dømme i straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere og en eller flere andre domsmænd. Hvis du er nævning skal du dømme i straffesager sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end 4 års fængsel.

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Reglerne vedrørende hvem der kan blive nævninge og domsmænd findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten

  • skal være ustraffet

  • skal have valgret til Folketinget

  • ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten

  • ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven

  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog

  • ikke må være ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder, advokater, advokatfuldmægtige, ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område

  • ikke må være sognefogeder eller gejstlige i anerkendte trossamfund, herunder i folkekirken.

Du skal bo i Silkeborg Kommune og Landsretten indhenter straffeattest.

Sammensætning af grundlisten

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensnit af befolkningen. Udvalget skal også sikre, at grundlisten repræsenterer forskellige aldersklasser, mænd og kvinder, og den etniske minoritet, der svarer til deres andel af befolkningen.

Hvordan bliver nævning eller domsmænd udtaget?

Grundlisten bliver sendt til Vestre Landsret, som trækker lod blandt personerne på grundlisten og der ved afgør, hvem der kommer til at fungere som nævninge og domsmænd i perioden.

Hvis du bliver udtaget er du - med nogle få undtagelser - forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år. Du kan forvente at blive indkaldt til retten 3 til 4 gange om året.

Du får kun besked fra Vestre Landsret, hvis du bliver udvalgt til nævninge- og domsmandslisten.

Læs om hvad det indebærer at være nævning eller domsmand på domstol.dk