Selvbetjening og tidsbestilling

Udsatterådet

Udsatterådet i Silkeborg fungerer som de udsattes talerør, og kan f.eks. udarbejde høringssvar, udvikle projekter og afholde dialogmøder eller events, der sætter socialt udsathed på dagsordenen.

Silkeborg By set fra oven

Når kommunen træffer vigtige beslutninger, der vedrører socialt udsatte borgere, kan Udsatterådet i kraft af deres viden på området, rådgive politikerne.

Derudover vil udsatterådet bidrage til kvalificering og implementering af udsattestrategien. Eksempler på emner med relevans for Udsatterådet er beskæftigelses- og sundhedstilbud målrettet udsatte borgere.

Udsatterådet består af brugerrepræsentanter samt repræsentanter for sociale frivillige organisationer og væresteder, socioøkonomiske virksomheder og sundhedsvæsenet.


Læs mere

Der er 7 pladser i Udsatterådet til borgerrepræsentanter med kendskab til udsatteområdet.

Derudover er følgende organisationer og virksomheder repræsenteret i Udsatterådet:

 • Kirkens Korshær, Bazaren og Varmestuen
 • Blå Kors, Skannerup
 • Værestedet Friheden
 • Stemmer på tværs, forening for socialt udsatte i Silkeborg Kommune
 • Sterk, socialøkonomisk virksomhed
 • Incita, socialøkonomisk virksomhed
 • Veteranstøtten, forening for veteraner
 • Sundhedsvæsenet

 
Medlemmer 2021:

Mona Gaardsdal (formand)
Direktør Sterk

Lena Andersen (formand)
Borger, Varmestuen

Helene Vejlø Severin
Borger, Bostøtten

Kaare Skyum
Beboer, Enghusene

Ellen Birgitte Jensen (skiftende medarbejderrepræsentant)
Medarbejder, Varmestuen

Christian Petersen
Bestyrelsesmedlem, Værestedet Friheden

Maj-Britt Degn Christensen
Områdechef, Incita Silkeborg

Gert Remme
Udvalgsmedlem Veteranstøtten

Mette Holmgaard
Leder, Blå Kors, Skannerup

Carina Fisker
Medlem af Stemmer på Tværs

Charlotte Jokumsen
Psykiater, Rusmiddelcenteret

 

Udsatterådet fungerer som Silkeborg Kommunes sparringspartner på udsatteområdet, og vil være fast høringspart, blandt andet i forhold til de dele af Socialudvalgets årlige budgetforslag, som vedrører udsatteområdet.

Derudover kan Udsatterådet også selv tage emner op og være initiativtager på tiltag på udsatteområdet.

Et af udsatterådets første opgaver er at bidrage til kvalificering og implementering af Udsattestrategien, og arbejde videre med realisering af idéerne i Inspirationskataloget, som er en oversigt over forslag til konkrete tiltag på udsatteområdet.

Udsatterådet mødes som udgangspunkt fire gange årligt, hvoraf der er et årligt møde med Socialudvalget og et fast møde i forbindelse med præsentation og afgivelse af høringssvar til budgetforslaget.

Derudover kan Udsatterådet mødes ad hoc.


Mødekalender 2021:

Datoer følger

Silkeborg Kommunes udsattestrategi

Socialudvalget i Silkeborg Kommune ønsker at styrke indsatsen for udsatte borgere i Silkeborg Kommune og vende udviklingen, så flere oplever at leve et godt liv.

Socialudvalget ønsker, at arbejdet med at bedre forholdene for udsatte borgere tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer og en anerkendelse af borgerens værdi som menneske og medmenneske. Det kan kun ske, hvis kommunen, civilsamfundet og det private erhvervsliv sammen løfter opgaven.

Med udsattestrategien ønsker Socialudvalget derfor at sætte en fælles retning for det videre arbejde med at forebygge og mindske udsathed i Silkeborg Kommune. Udsattestrategien understøtter flere af FN’s verdensmål, bl.a. vedrørende bekæmpelse af fattigdom, sult og ulighed samt sikring af sundhed og trivsel.

Udsattestrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med borgere, pårørende, frivillige organisationer, boligorganisationer og erhvervsdrivende, og Socialudvalget håber og tror på, at strategien bliver et fælles, aktivt arbejdsredskab for alle parter til at forebygge og mindske udsathed i Silkeborg Kommune.

Målgruppen for Udsattestrategien er mennesker, der har et, men oftest flere, tunge sociale problemer: Sindslidelse, alko­holmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer eller senfølger af seksuelle overgreb. 

 


Udsattestrategien bygger på dialog med borgere, pårørende, frivillige organisationer, civilsamfundet og erhvervslivet.

Udsattestrategien bestyr af pejlemærker indenfor følgende 5 udvalgte temaer:

 • Beskæftigelse
 • Bolig
 • Rusmidler
 • Sundhed
 • Økonomi

Pejlemærkerne skal bidrage til at sikre en fælles regning for indsatserne på udsatteområdet, inspirere til nye udviklingsprojekter,
der kan forebygge og mindske udsathed i Silkeborg Kommune

Socialt udsatte borgere skal have bedre muligheder for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Det skaber både en indkomst, som fundament for et bedre liv, og giver også mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber.
At få et sted at høre til og opleve værdi i hverdagen.

I Silkeborg Kommune arbejder vi for, at udsatte borgere får mulighed for beskæftigelse.

​Derfor vil vi:

 • Udvikle det forpligtende samarbejde mellem virksomheder og kommune om at oprette flere relevante arbejdspladser,
  så vi har en bred pallette af konkrete, fleksible jobtilbud i Silkeborg Kommune
 • Styrke mulighederne for udvikling og uddannelse i varmestuen, boligtilbuddene og på arbejdsmarkedet, eksempelvis tilbud til ordblinde
 • Anvende rette tilbud på rette tid med små skridt ad gangen
 • Understøtte overgangene mellem forskellige former for beskæftigelse, f.eks. via kontaktpersonordning
 • Styrke incitamentet til at arbejde, f.eks. via Det Sociale Frikort
 • Arbejde forebyggende og styrke adgangen og fastholdelsen af udsatte borgere på arbejdsmarkedet

En del udsatte borgere er hjemløse eller har udfordringer med at fastholde deres bolig.

En stabil boligsituation er afgørende for den enkeltes livskvalitet, og kan være med til at stabilisere psykisk sygdom og brug af rusmidler, mindske ensomhed og styrke det sociale netværk.

I Silkeborg Kommune skal alle borgere have mulighed for at have et hjem.

​Derfor vil vi:

 • Støtte borgeren i at kunne klare at bo i egen bolig
 • Sikre forskellige typer af billige, egnede boliger i områder med god infrastruktur
 • Styrke samarbejde internt i kommunen og mellem kommune og boligforening, f.eks. via sociale viceværter, så udsatte borgere
  kan fastholde boligen
 • Undgå at samle boliger til udsatte borgere på få lokationer
 • Tænke stort i forhold til boligtyper, interessenter, variation og midlertidig versus fast bolig, og arbejde ud fra en bred forståelse
  af boliger til udsatte borgere

Mennesker, der har et problematisk brug af rusmidler, er ofte ekstra udsatte fordi rusmiddelbruget har mange og komplekse følgevirkninger fysisk, psykisk og social.

I Silkeborg Kommune vil vi forebygge og behandle afhængighed af rusmidler og tilbyde gode rammer for dem, som fortsat bruger rusmidler, trods negative følgevirkninger.

Derfor vil vi:

 • Tilbyde sammenhængende indsatser og overgange mellem Rusmiddelcenter, beskæftigelsesafdeling, bostøtte og forsorgshjem,
  regional psykiatrisk og somatisk behandling, praktiserende læger og på tværs af afdelinger i kommunen
 • Blive bedre til at forebygge problematisk brug af rusmiddel
 • Hjælpe med at skabe relationer og netværk som støtter borgeren i afholdenhed
 • Skabe sammenhængende lokale tilbud om afrusning og afgiftning i et samarbejde mellem læger, Rusmiddelcenter og Sundhed & Omsorg
 • Sikre tilgængelighed til kommunens indsatser

Mange udsatte borgere vil gerne leve sundt, men savner overskuddet til det.

Sund mad og motion kan være fjernt for de borgere, der lever på kanten af samfundet, og samtidig kan den medicin, nogle udsatte borgere får, have bivirkninger, der øger risikoen for helbredsmæssige problemer.

I Silkeborg Kommune forstår vi sundhed bredt. Krop og psyke skal gå hånd i hånd. Udsatte borgere skal have samme mulighed for en sund livsførelse som alle andre.

Derfor vil vi:

 • Arbejde for lokale løsninger, hvor sundhedstilbuddene tilpasses borgerne og ikke omvendt
 • Arbejde for lige adgang til sundhedstilbuddene, med afsæt i den enkelte borgers behov, herunder
     - Følge med borgerne, så de når frem til sundhedstilbuddene
     - Tilbyde sundhedsindsatserne dér, hvor borgerne er

Foruden en vis minimumsindkomst er styr på økonomien en forudsætning for et stabilt liv, hvor huslejen kan betales, og hvor der er råd til tøj, mad og eventuelt medicin.

Socialt udsatte borgere har ofte økonomiske udfordringer, som følge af lave indtægter, og besvær med at holde orden på indtægter og udgifter.

I Silkeborg Kommune vil vi hjælpe socialt udsatte borgere med at få bedre styr på økonomien.

​Derfor vil vi:

 • Have blik for borgerens samlede økonomi, særligt ved akutte situationer
 • Tilbud økonomisk rådgivning og hjælp til administration af økonomi, der hvor de udsatte borgere er
 • Sætte ind via øget samarbejde med boligforeninger for at undgå, at borgeren udsættes af bolig grundet manglende huslejebetaling
 • Skabe et tættere samarbejde mellem frivillige organisationer og kommunen for at aktivere frivillige til at hjælpe udsatte borgere med økonomistyring

Udsattestrategien følges op af et inspirationskatalog med oversigt over indsatser og udviklingsprojekter, som kan forebygge og mindske udsathed i Silkeborg Kommune.

Kataloget er udarbejdet i samarbejde med borgere, pårørende, frivillige organisationer, civilsamfundet og erhvervsdrivende.

Inspirationskataloget er et ”levende” dokument, som løbende opdateres med nye forslag til tiltag for socialt udsatte borgere.

Kender du til andre initiativer eller har du idéer til initiativer på udsatteområdet hører vi meget gerne fra dig på udsatte@silkeborg.dk.

Inspirationskataloget og Udsatterådet skal inspirere kommunen til at iværksætte tiltag, der kan bidrage til at sikre, at alle borgere i Silkeborg Kommune kan leve et godt liv.