Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Pædagogisk tilsyn Baggrund og metodik for tilsyn i 2022

Baggrund og metodik for tilsyn i 2022

Her kan du læse en beskrivelse af baggrund, formål, kvalitetsparametre og metode vedrørende tilsyn i dagtilbud i Silkeborg kommune 2022.

Ny ramme for tilsyn i dagtilbud og kvalitetsforståelse

Den 1. januar 2022 er ny lovgivning om tilsyn i dagtilbud trådt i kraft. Tilsyn i dagtilbud omfatter alle kommunale dagtilbud, private og selvejende dagtilbud.

I maj 2022 godkendte Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget den nye ramme for tilsyn i dagtilbud. Ved at klikke på linket kan du se og læse den godkendte ramme:

Se ramme for styrket tilsyn i dagtilbud

Dagtilbud i Silkeborg Kommune arbejder systematisk med sikring og udvikling af kvalitet. Arbejdet med kvalitet er inspireret af Danmarks evalueringsinstitut (EVA), som har udviklet en model for forståelse og vurdering af kvalitet. Kvalitet forstås som en sammenhæng mellem tre overordnede elementer, der hænger sammen og påvirker hinanden; Strukturel kvalitet, Proceskvalitet og Resultatkvalitet.

Strukturel kvalitet kan forstås som de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder inden for og er påvirket af økonomi, organisering, ledelse med mere i dagtilbuddet. Proceskvalitet er udtryk for den kvalitet, der findes i det pædagogiske arbejde, og som opstår bl.a. i relationer mellem børn og voksne og gennem læringsmiljøets stimulering af børns sprog og generelle kompetenceudvikling. Proceskvalitet omfatter også kvaliteten af de pædagogiske kompetencer med hensyn til interaktion med børn i forbindelse med leg og læring. Til at kigge på proceskvaliteten kan forskellige lege- og læringsmiljøvurderinger inddrages i arbejdet med udvikling af kvalitet i dagtilbud. Resultatkvalitet handler om, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud – både her og nu og på længere sigt. De tre parametre hænger sammen og påvirker hinanden gensidigt.

Metode og systematik i tilsynet

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet således, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år.

Tilsyn i dagtilbud gennemføres af tilsynskonsulenter i forvaltningen. Konsulenterne observerer i to timer i børnehuset, og tilsynskonsulenterne skal ud fra observationerne besvare et skema med en score ud fra forskellige kvalitetsparametre. Såfremt et eller nogle tegn ikke ses eller sjældent ses, vil scoren være lav. Den daglige leder og medarbejdere i, børnehuset besvarer, ligesom tilsynskonsulenterne, et skema ud fra samme kvalitetsparametre.

Efterfølgende afholdes et anmeldt tilsynsmøde i daginstitutionen. På tilsynsmødet deltager institutionsleder, dagligleder for børnehuset, repræsentant fra forældrebestyrelsen, medarbejderrepræsentanter og tilsynskonsulenten.

Lovgivningens krav om uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg udmøntes derfor ved, at observationen er uanmeldt og tilsynsmødet er anmeldt.

Tilsynet sammenfattes slutteligt i en sammenfatning med en vurdering og anbefaling i tre overordnede kategorier; Fortsat indsats, justeret indsats og ny forbedret indsats. Såfremt tilsynet giver anledning til bekymringer eller alvorlige bekymringer, er der krav om skærpet tilsyn.

Der er krav om, at kommunen hvert andet år offentliggør en tilsynsrapport for hvert enkelt børnehus. For dagplejen skal der minimum hvert andet år offentliggøres en samlet tilsynsrapport. Formålet med tilsynsrapporten er at bidrage til åbenhed og gennemsigtighed om kvaliteten, ligesom tilsynsrapporten skal indgå i den løbende kvalitetsudvikling af dagtilbuddene.

Tilsynsrapporter offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside, og du kan finde de enkelte rapporter via menuen i venstre side.

Der er ikke krav om at offentliggøre tilsynsrapporter for de private pasningsordninger i kommunen. 

Silkeborg Kommune har indkøbt tilsynsmodulet i IT-systemet Hjernen & Hjertet til at understøtte tilsyn i dagtilbud i Silkeborg Kommune. Hjernen & Hjertet anvendes også til at understøtte sprogvurderinger og trivselsvurderinger.

Ved at Se spørgerammen for Strukturel kvalitet, Proceskvalitet og Resultatkvalitet

Spørgerammen er udviklet af Hjernen & Hjertet, Rambøll.

Børne- og Familieafdelingen
Staben i Børne- og Familieafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje