Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Bo i Silkeborg For lejere Beboerklagenævn

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet afgør tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger, altså hvis du bor til leje i en almen boligorganisation. Alle lejere og udlejere inden for det almene boligbyggeri kan derfor henvende sig.

Det er beboerklagenævnets opgave at afgør tvister mellem lejere og udlejere inden for de almene boliger i henhold til lov om leje af almene boliger.

Dog kun inden for de områder hvor beboerklagenævnet er tillagt kompetence.

I 2024 skal du betale 167 kr. pr. sag for at få sagen behandlet. Beløbet skal du indbetale samtidig med at du sender klagen. Husk at medsende dokumentation for indbetaling af gebyret. I modsat fald bliver sagen afvist. Beløbet bliver ikke tilbagebetalt, selvom du får medhold i sagen.

Du skal indbetale beløbet på kontonr. 7170 0001942816 med oplysning om dit navn og adressen på det lejemål du klager over.

Du skal sende klagen til Beboerklagenævnets sekretariat.

Beboerklagenævnets afgørelse kan du indenfor 4 uger sende direkte for boligretten. Visse boligretsdomme kan du anke til landsretten.

De mest almindelige tvister er sager om:

 • Boligens stand ved indflytning
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Modregning i depositum
 • Bytte og fremleje
 • Husordenovertrædelser
 • Lovligheden af trufne beslutninger i de beboerdemokratiske organer
 • Varslingers lovmæssige indhold ved huslejeforhøjelser
 • Forbrugsregnskaber

Du kan ikke klage over:

 • Opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Størrelsen af lejen og af lejeforhøjelser
 • Forholdsmæssig afslag i lejens størrelse som følge af mangler med det lejede

Hvis du som lejer eller udlejer ønsker at beboerklagenævnet skal afgøre en tvist, skal du sende sagen skriftligt.

Du kan her se hvad du skal sende med:

 • En kort beskrivelse af hvad det er du ønsker nævnet skal tage stilling til
 • Dokumentation for at klagen har været forelagt modparten
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr skal vedlægges klagen
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen
 • Kopi af lejekontrakt
 • Evt. billeder

Beboerklagenævnet modtager din klage og registrerer det indbetalte beløb før sagen bliver behandlet. Den skriftlige klage bliver sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristen forlænget.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sagsbehandleren vurdere, om sagen kræver yderligere oplysninger.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, eller at holde et møde på nævnets kontor, vil udlejer og lejer – og deres eventuelle repræsentanter – få besked herom med mindst 1 uges varsel.

I besigtigelsen/mødet deltager nævnets formand og medlemmer samt nævnets sekretær. I sager om husordensovertrædelser deltager tillige en social sagkyndig person.

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 6 måneder. Der kan dog gå kortere eller længere tid alt efter sagens karakter.

Sagsbehandlingstiden i husordenssager er typisk kortere.

Nævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning til parterne.

Beboerklagenævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke type sager, der kan indbringes for nævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens forløb, og oplysninger om konkrete forhold i lovgivningen.

Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden udpeges af direktøren for Familieretshuset efter indstilling fra Byrådet og skal have bestået juridisk kandidateksamen. De to sagkyndige medlemmer, som repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, vælges af Byrådet efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen.

De nuværende medlemmer er:

Hans Henrik Edlund (formand)
René Kjær Rasmussen
Poul Erik Kristensen

Ejendomsstaben
Beboerklagenævnets sekretariat Østergade 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Pernille Facius tlf. 51 23 83 86

Anne Ipsen tlf. 23 46 74 13

Der er ikke mulighed for personligt fremmøde.

Send din sag digitalt via "Indsend sag til Beboerklagenævnet"

Lukkedage:

 • Juli måned
 • Dagene mellem jul og nytår
 • Dagene mellem palmesøndag og skærtorsdag
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag

Henvendelser, herunder aktindsigtsanmodninger, der modtages i disse dage, vil derfor først blive behandlet efterfølgende.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje