Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Tilskud for foreninger

Tilskud for foreninger

Har I en forening i Silkeborg Kommune er der en hel række tilskud, I har mulighed for at søge om til jeres aktiviteter eller arrangementer.

Tilskudsmuligheder

Ønsker din forening at søge om lokaletilskud, kan du her læse mere om, hvordan I kan søge om tilskuddet.

Vejledning

Er du i tvivl om hvilke udgifter, I kan få lokaletilskud til, så klik på nedenstående link for at se eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter.

Eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter (pdf)

Tilskud til foreningslokaler

Har din forening egne lokaler, lejer private lokaler eller har lejrpladser til aktiviteter primært for børn og unge under 25 år, kan I søge om lokaletilskud.

For at kunne søge om lokaletilskud, skal din forening være godkendt under folkeoplysningsloven. Hvis foreningen ikke er det, kan du søge om at få den godkendt via følgende link:

Godkendelse af foreninger

Nærmere oplysninger om lokaletilskud kan du få ved at kontakte:

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Bettina Gundlund Johansen
E-mail: bgjo@silkeborg.dk
Tlf.: 21 68 24 85

Retningslinjer for lokaletilskud

 

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge medlemstilskud:

 • Vi giver medlemstilskud til foreninger, der er godkendt under folkeoplysningsloven.
 • Tilskud giver vi pr. aktivt medlem i aldersgruppen 0-24 år. Medlemmet må ikke være fyldt 25 år i tilskudsåret.
 • Et aktivt medlem er et medlem, der har betalt kontingent som aktivt medlem på opgørelsesdatoen 1. januar.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. april, og vi overfører tilskuddet 15. maj.

Ansøgninger, der kommer efter fristens udløb, vil ikke komme i betragtning.

Du søger om medlemstilskuddet via Fritidsportalen. Foreningens tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer og revisor(er) skal godkende og underskrive ansøgningen med MitID.

Silkeborg Kommune vil kunne kræve dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, og det vil vi i visse tilfælde gøre stikprøvevis.

Generelt om uddannelses- og kursuspuljen

Silkeborg Kommunes uddannelses- og kursuspulje giver tilskud til leder- og instruktøruddannelse i idrætsforeninger og uniformerede korps.

Ansøgningsfristen er hvert år 1. november. Fordelingsperioden er 1. november til 1. november. Tilskuddet udbetales én gang årligt derefter.

For ansøgende idrætsforeninger gælder det, at man skal være medlem af et landsdækkende idrætsforbund – enten Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller DGI.

For ansøgende uniformerede korps gælder det, at man skal tilhøre ét af nedenstående korps eller forbund:

 • Det Danske Spejderkorps (DDS)
 • Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF)
 • KFUM-Spejderne
 • Adventistspejderne
 • De Grønne Pigespejdere

Der ydes tilskud et tilskud på en procentvis andel af kursusafgiften dog maksimalt 1000 kroner per kursus/deltager af udgifterne til uddannelse af egne, ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet gives kun til foreninger og ikke enkeltpersoner.

Der ydes ikke tilskud til befordring og ophold.
Puljen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter til egne kurser.

For mere information om uddannelses- og kursuspuljen:

Retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelse i idrætsforeninger og uniformerede spejdergrupper

Kompetencepuljen

Formålet med kompetencepuljen er at udvikle og løfte kompetenceniveauet hos talentfulde idrætstrænere i Silkeborg Kommune. Målet er at fastholde trænerkompetencer samt sikre bedre rammer for talentudvikling i Silkeborg Kommunes idrætsforeninger.

Hvem kan søge
Kompetencepuljen er prioriteret til eliteSilkeborgs satsnings- og indsatsklubber, men kan søges af alle idrætsforeninger i Silkeborg Kommune, der har dygtige og ambitiøse trænere i foreningen. Professionelle klubber kan dog ikke ansøge kompetencepuljen.

Kompetencepuljen giver årligt tilskud til op til 5 trænere i op til tre år med et maksimalt tilskudsbeløb på 15.000 kr. i løbet af den tilskudsberettigede periode.

Modtagelse af tilskud fra kompetencepuljen er betinget af, at man idrætsforening indgår en uddannelsesaftale med eliteSilkeborg for den tilskudsberettigede periode. 

Puljen giver tilskud til

 • Uddannelser på højt nationalt niveau indenfor sin respektive idrætsgren

Ansøgende idrætsforeninger kan indstille en eller flere igangværende eller forestående trænere til kompetencepuljen, og udvælgelsen af tilskudsberettigede trænere foretages af eliteSilkeborgs forretningsudvalg, som udgøres af repræsentanter fra Silkeborg Kommune og eliteSilkeborgs administration og bestyrelse.

 

Hvordan ansøger man
Ansøgning til kompetencepuljen behandles løbende og indsendes digitalt via ansøgningsskema her: 
 
 
Støtten udbetales til den ansøgende forening. Foreningen kan søge om udbetaling af et a conto beløb ved uddannelsens start. Restbeløbet udbetales efter uddannelsens afslutning, og så snart Silkeborg Kommune har modtaget en slutopgørelse fra foreningen.
 
For mere info
Kontakt Idræts- og fritidskonsulent i Silkeborg Kommune, Thomas Frost Dalgaard eller elitekonsulent Heidi Simonsen hos eliteSilkeborg.
 
Mail:
thomasfrost.dalgaard@silkeborg.dk 
hesi@elitesilkeborg.dk
 

Tilskud alle kan søge om

Udviklingspuljen giver tilskud til nye initiativer og projekter indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet i Silkeborg Kommune. Fritidsrådet fordeler tilskud fra puljen.

Projektet skal primært foregå i Silkeborg Kommune, og kan normalt få støtte i op til et år. Tanken er, at de støttede projekter herefter vil være levedygtige og således kan indgå i en mere formel struktur i forenings- eller aftenskoleregi. 

Hvad giver puljen tilskud til?

 • Projektet skal være fritidsorienteret og involvere aktive deltagere.
 • Projektet skal have nytænkende elementer i indhold, form eller deltagersammensætning
 • Det kan være en spændende idé, eller det kan være et projekt med udvikling af f.eks. partnerskaber.

Der kan også søges til andre nye initiativer og projekter inden for fritids- og folkeoplysningsområdet.

Puljen giver IKKE tilskud til?

 • projekter med kommerciel interesse.
 • kulturelle arrangementer, der kan søge støtte fra Silkeborg Kommunes kulturelle midler.
 • aktiviteter/projekter, der allerede er i gang.

Ansøgningen skal indeholde?

 • beskrivelse af projektet med idé, formål og succeskriterier.
 • oplysninger om initiativtager, kontaktpersoner og eventuelle samarbejdspartnere.
 • projektets starttidspunkt, det tidsmæssige forløb og levedygtighed.
 • specificeret budget, herunder indtægter og udgifter, og oplysning om der er søgt/bevilget tilskud fra andre bidragsydere.

Send os din ansøgning via digitalt skema

Hvem kan søge?
Tilskuddet kan ALLE søge, dvs. foreninger, enkeltpersoner, aftenskoler, selvorganiserede grupper og andre, der hører hjemme i Silkeborg Kommune. 

Ansøgningsfristen er 10. januar.

Retningslinjer for Udviklingspuljen

Hvor kan jeg få mere at vide?

Yderligere oplysninger samt rådgivning i forhold til puljen og ansøgning fås ved henvendelse til Idræts- og Fritidskonsulent Thomas Frost Dalgaard på mail:  thomasfrost.dalgaard@silkeborg.dk

eller på mobil: 20 37 19 68

Vi glæder os til at læse om lige netop din idé til en ny og spændende fritidsaktivitet.

Tilskud til leje af og kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

For at skabe og øge de kulturelle aktiviteter i forsamlingshusene i Silkeborg Kommune og styrke det lokale fællesskab i lokalsamfundene, afsætter Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget årligt en pulje på ca. 75.000 kroner til dette formål.

Disse kan søge om tilskuddet

 • Forsamlingshuse
 • Foreninger eller fonde med vedtægter

Hvis I gerne vil søge om tilskud fra puljen, kan I gøre det løbende over året. I kan maksimalt få et tilskud på 7.500 kroner per aktivitet.

Ansøgningsskemaet finder I under selvbetjeningsløsningen, og I skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Retningslinjer for tilskud fra pulje til kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget giver tilskud til leje af forsamlingshuse til godkendte foreningers arrangementer og fritidsaktiviteter. Tilskuddet dækker 75 % af lejen.

For at kunne søge om tilskuddet, skal din forening være godkendt under folkeoplysningsloven. Hvis din forening ikke er det, kan du søge om at få den godkendt via linket nedenfor.

Godkendelse af foreninger

Ansøgningsskemaet finder du under selvbetjeningsløsningen, og du skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Hvis du vil vide mere om tilskuddet

Retningslinjer for tilskud til leje af forsamlingshus

Tilskud forsamlingshuse og selvejende haller kan søge om

Pulje til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og forsamlingshuse.

Formål

Til og med 2024 er der i Silkeborg Kommune oprettet en pulje på 0,5 mio. kroner til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og forsamlingshuse.

Formålet med puljen er at nedbringe selvejende haller og forsamlingshuses driftsudgifter ved initiering af tiltag, der er energibesparende og dermed klimaforbedrende. Der er ikke på forhånd fastlagt krav til hvilke tiltag, der kan søges støtte til, så længe de holder sig inden for puljens formål.

Deadline

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelse inklusiv budget og tidsplan
 • Forventet gevinst i forhold til energiforbrug (ekstern vurdering)

Det vil sige, at der skal foreligge en ekstern vurdering af den forventede gevinst i forhold til energiforbruget. Hver hal/forsamlingshus kan sende én ansøgning årligt, og der kan maksimalt søges om 100.000 kroner per ansøgning. Der er ingen krav om medfinansiering for at komme i betragtning til puljen.

Ansøgninger skal indsendes på mail til:

kulturogborgerservice@silkeborg.dk

Deadline for ansøgning af puljen er 1. april hvert år.

I forlængelse af ansøgningsfristen behandles ansøgningerne politisk af byrådet, hvorefter hver ansøger hurtigst muligt modtager svar.

Kulturelle tilskud

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for bevilling af  støtte til offentlige kunst- og kulturarrangementer efter ansøgning. Vi kalder puljen "de frie kulturelle midler". Har du en forening eller fond med vedtægter, har du mulighed for at søge om støtte til et arrangement. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til produktion, medmindre Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har afsat midler specifikt hertil.

Målet med de frie kulturelle midler er, at så mange borgere i Silkeborg Kommune som muligt får mulighed for at opleve og deltage i de støttede kulturarrangementer.

Du kan søge om støtte til
Du kan søge om kommunal støtte til ikke-kommercielle kunst- og kulturarrangementer for eksempel:

 • Koncerter
 • Musicals
 • Festivaler
 • Kunstudstillinger
 • Teaterforestillinger
 • Danseforestillinger
 • Bogudgivelser
 • Andre kunst- og kulturarrangementer, der medvirker til opfyldelse af retningslinjernes formål.

Du kan søge om støtte hvis
Du kan søge om tilskud, hvis du er arrangør af ikke-kommercielle kulturarrangementer i Silkeborg Kommune. Som arrangør skal du som hovedregel være:

 • En forening med vedtægter
 • En fond med vedtægter

Disse udgifter kan du få bevilget støtte til
Det samlede arrangement ifølge budget eller specifikt til:

 • Honorar ved professionel/faglig assistance
 • Markedsføringsudgifter
 • Annoncering
 • Lokaleleje
 • Leje af teknisk udstyr
 • KODA udgifter

Vilkår for støtte

 • Arrangementet skal foregå i Silkeborg Kommune
 • Arrangement må ikke være kommercielt
 • Arrangøren skal som hovedregel være organiseret eksempelvis som en forening eller fond med vedtægter
 • Den arrangerende forenings medlemmer af bestyrelsen må som hovedregel ikke selv modtage honorarer fra projektet
 • Arrangementet skal være med offentlig adgang
 • Markedsføringsindsatsen skal sikre offentligt kendskab til arrangementet
 • Det skal fremgå af budget og eventuelt regnskab og status for tidligere år, at arrangementet har behov for støtte 
 • På pressematerialet skal der stå, at Silkeborg Kommune støtter arrangementet
 • Bevillinger gives altid for indeværende år, med mindre andet aftales
 • Som hovedregel skal arrangøren selv finansiere en del af arrangementet enten i form af entrébetaling, tilskud fra fonde eller anden sponsorering 
 • Puljen dækker ikke allerede afholdte udgifter. Det er i denne forbindelse tidspunktet for politisk behandling af ansøgningen, der er skæringsdato.

Ansøgningen

Du søger via formularen "Søg om tilskud fra de frie kulturelle midler på denne side".

Du er også velkommen til at sende os en mail med disse oplysninger:

 • En beskrivelse af arrangementet
 • Et budget med udgifter og indtægter
 • En beskrivelse af markedsføringsindsatsen, herunder skal du give oplysninger om hvilke medier, du inddrager i markedsføringen af arrangementet
 • Arrangørens CVR-nummer 

Ansøgningsfrister i 2023

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget behandler løbende ansøgningerne. I punktopstillingen kan du se årets mødedatoer og ansøgningsfristen i parentes.

 • 6. februar (torsdag 5. januar)
 • 6. marts (mandag 6. februar)
 • 27. marts (onsdag 1. marts)
 • 1. maj (mandag 3. april)
 • 30. maj (mandag 1. maj)
 • 7. august (mandag 5. juni)
 • 4. september (torsdag 3. august)
 • 2. oktober (fredag 1. september)
 • 6. november (mandag 2. oktober)
 • 4. december (fredag 3. november)

Udbetaling af tilskud
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget bevilger støtte enten som direkte tilskud eller underskudsgaranti.

Hvis Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender din ansøgning, modtager du et brev fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen, hvor vi oplyser om vilkårene for udbetalingen.

Tilskud udbetaler Kultur- og Borgerserviceafdelingen umiddelbart før arrangementets start. Tilskuddet overfører vi til din forenings eller fonds NemKonto via dit CVR-nummer.

Underskudsgaranti udbetaler vi på baggrund af det regnskab, som du sender til Kultur- og Borgerserviceafdelingen umiddelbart efter arrangementet. Ved underskudsgaranti bliver arrangementets eventuelle underskud dækket til og med det beløb, som dit arrangement har fået bevilget.

Retningslinjer 

Honorarstøtteordningen 

Honorarstøtteordningen administreres af Statens Kunstfond.  

Honorarstøtten skal sikre både små og store arrangører (foreninger og koncertsteder mv.) et tilskud til aflønning af musikere. Det er en forudsætning for støtte fra staten, at kommunen har givet tilsagn om honorarstøtte. Det er i øvrigt en forudsætning at: 

 • at der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
 • at der er offentlig adgang til koncerterne
 • at der tages entré
 • at der ydes professionel tarifmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved de koncerter, der er ansøgt tilskud til, og at dette efterfølgende på forlangende kan dokumenteres overfor Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune
 • at der er minimum 50 % lokal medfinansiering fra kommunen, og denne medfinansiering skal være på minimum 30 klip

Du kan søge tilskud til

Honorarer til musikere ved afholdelse af koncerter. 

Hvem kan søge

Rytmiske spillesteder og musikforeninger, der modtager et kommunalt og eventuelt kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer. Det lokale tilskud skal som minimum svare til det beløb, du ansøger om og det lokale tilskud skal være på minimum 30 klip.

Sådan søger du tilskud

Du skal først søge tilskuddet hos kommunen, hvor din ansøgning vil blive behandlet af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. Bliver din ansøgning godkendt, vil du få tildelt et antal klip, og det er med udgangspunkt i de klip, at du kan søge tilskud hos Statens Kunstfond. 

Ansøgningen til kommunen skal indeholde de samme oplysninger, som ansøgningen til Statens Kunstfond.

Se hvilke oplysninger, ansøgningen skal indeholde

Du skal sende ansøgningen til kommunen til: 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen 

Ansøgningsfrist

Silkeborg Kommune: 10. august
Statens Kunstfond: 1. oktober

I Silkeborg Kommune har du mulighed for at få tilskud til leje af en scenevogn.

Du kan få tilskud til leje af mobil scenevogn hvis
Du har en musik- eller idrætsforening i Silkeborg Kommune. Din forening kan således få tilskud til leje af mobil scenevogn til musik- og idrætsforeningers kultur- og idrætsarrangementer i Silkeborg Kommune.

Tilskuddets størrelse
Kultur- og Borgerserviceafdelingen giver tilskud på 2.000 kroner per arrangement.

Sådan søger din forening, og sådan bliver tilskuddet udbetalt
Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler tilskuddet til din forenings bankkonto på baggrund af kopi af regningen på scenelejen, hvor vi kan se, du har betalt lejen. Der skal stå på kopien, hvilket arrangement det drejer sig om. 

Du søger om tilskuddet via den grønne selvbetjeningsløsning på denne side.

Tilskud unge kan søge om

Har du en god ide til et kulturarrangement eller en aktivitet for, med eller af unge kan du få både råd og vejledning samt økonomisk tilskud gennem Ungekulturhusets ungepulje.

For at søge støtte i ungepuljen skal du:

 • have tilknytning til Silkeborg Kommune
 • være under 30 år
 • afvikle arrangementet i Silkeborg Kommune

Ungekulturhusets ungepulje giver tilskud til arrangementer og aktiviteter der inddrager musik i alle genrer, billedkunst, performance, installationskunst og happenings, kreative workshops, foredrag med videre. 

Ansøgningen behandles af ungekulturhuslederen, der laver en individuel vurdering baseret på om aktiviteten eller arrangementet:

 • fremmer unges kulturproducerende kompetencer
 • er originalt eller nytænkende
 • udforsker eller udfordrer hverdagskulturen i Silkeborg
 • bidrager til et kulturlandskab med kant og kvalitet 
 • er appellerende eller aktiverende for et publikum

Ungekulturhuset ungepulje giver typisk tilskud i størrelsesordenen 500 – 5.000 kr.

Påtænker du at søge tilskud, der er større end dette, henviser vi til puljen, De frie kulturelle midler.

For spørgsmål til ansøgningen eller råd og vejledning til planlægningen og gennemførelsen af dit arrangement, kontakt Mads Brahe Fredberg på tlf.: 30 55 12 23 eller mail MadsBrahe.Fredberg@silkeborg.dk 

Du kan søge støtte til kulturaktiviteter for, med og af unge ved kulturSilkeborg.

Information om støtten og kravene til hvem, der kan modtage den

 • Du skal have tilknytning til Silkeborg Kommune
 • Du må ikke være fyldt 30 år ved udgangen af året 
 • Du kan søge inden for alle former for kultur
 • Der er flere portioner á 5.000 kroner til uddeling
 • Kulturaktiviteterne skal foregå i Silkeborg Kommune

Læs mere om, hvordan du søger på kulturSilkeborgs hjemmeside:

kulturSilkeborgs hjemmeside

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Silkeborg Kommune yder hvert år støtte det frivillige sociale arbejde i henhold til Servicelovens §18.

Her kan du læse mere om kriterierne for støtte, hvem der kan søge og hvordan man søger støtte:

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Elitepuljen

Du kan søge to former for støtte:

 • Langsigtet støtte i form af 2000 kroner per måned i op til 12 måneder. Den langsigtede støtte kan årligt søges af op til fem udøvere, som har udsigt til deltagelse i EM, VM eller OL.
 • Akut støtte på op til 6000 kroner. Antallet af støttebevillinger afhænger af puljens indestående.

Kriterier for godkendelse lyder:

 • Træningslejr/ophold eller konkurrence i forbundsregi, der ikke er fuldt dækket økonomisk af klub eller forbund.
 • Øvrige udgifter forbundet med deltagelse i EM, VM og OL eksempelvis rejse- eller boligudgifter, supplerende undervisning, special træning mv.
 • At forbundet bekræfter talentets potentiale, deltagelse samt leverer budget på aktiviteter frem mod deltagelse.
 • At eliteSilkeborg og Silkeborg Kommune kan benytte udøverens immaterielle rettigheder og må på vegne af udøver og klub søge fonde mv.
 • At der på vedlagte bilag fremgår type af udgift samt støttebeløb fra klub og forbund samt nettoprisen.

Vi yder ikke støtte til:

 • Indkøb af udstyr.
 • Forbundsansatte.

Søg om støtte fra Elitepuljen

Søg om støtte fra Elitepuljen via EliteSilkeborgs hjemmeside

Hvis du vil vide mere om tilskuddet

Retningslinjer for Elitepuljen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kultur og Fritid Bettina Gundlund Johansen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Tilskud og støtte

Kulturstyrelsens tilskudsmuligheder:

Kulturstyrelsens hjemmeside

Kunststøtte fra Statens Kunstråd og Statens Kunstfond:

Kunststøtten

Kulturministeriets støtteområder:

Støtteområder

 

Folkeoplysningsloven

Se folkeoplysningsloven på Retsinformations hjemmeside.

Se mere i Folkeoplysningsloven

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje