Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet Natura 2000 områder Natura 2000-områder

Natura 2000-områder

Silkeborg Kommune har meget værdifuld natur. 6 områder er udpeget til Natura 2000-områder, som vi har en særlig forpligtelse til at beskytte.

Natura 2000

Natura 2000-områder er særligt værdifulde naturområder, der er beskyttede af både EU- og national lovgivning. Områderne består af EF-habitatsområder og EF-fuglebeskyttelsesområder. Du kan se, hvilke naturtyper og arter der ligger til grund for udvælgelsen af områderne på Naturstyrelsens hjemmeside (udpegningsgrundlaget).

Myndighederne må ikke give tilladelse til projekter, der forringer områdernes naturtyper og raste- og yngleområder for beskyttede arter. 

Natura 2000 handleplaner 2016-2021 (Gældende).

For hvert Natura2000 område udarbejder kommunen en handleplan, der beskriver den pleje, som kommunen mener, bedst sikrer de værdifulde naturtyper og arter i områderne. Handleplanerne gælder for perioden 2010-2015. Herefter laves nye planer for 2016-2021.

Se kort over EF-habitatsområder og EF-fuglehabitatsområder nederst på siden.

Hvad kræver tilladelse i et Natura 2000-område?

Inden for Natura 2000 områder er der ting, du skal anmelde til kommunen, selvom de normalt ikke kræver tilladelse.

Kravet om anmeldelse gælder fx:

  • Tilplantning med juletræer og skov
  • Energiafgrøder
  • Levende hegn
  • Rydning og udskiftning af træer
  • Ændring af visse små naturområder samt vandløb
  • Opdyrkning af vedvarende græsarealer
  • Væsentlig ændring i græsningsintensitet eller gødningstype
  • Etablering af visse anlæg og støjende virksomheder 

Links

Læs mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

 
Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson:

Bente Sørensen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje