Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Sejlads Bådhavne og slæbesteder Forbud mod vask, slibning og maling af både i Indelukket

Forbud mod vask, slibning og maling af både i Indelukket

Retningslinjerne for udlejning af kommunens bådpladser er i september 2022 blevet revideret og indeholder nu et forbud mod vask, slibning og maling af både i Indelukket. Her får du svar på en række spørgsmål om forbuddet.

Forbud mod vask, slibning og maling af både i Indelukket

Hvorfor er der kommet et forbud?

Forbuddet er givet, fordi der ikke er fundet en løsning på at få etableret en vaskeplads i Indelukket. Miljøbeskyttelsesloven §27 forbyder, at forurenende stoffer bliver udledt i vandløb og søer, og at forurenende stoffer lægges eller spildes på jorden, så der er risiko for at stofferne kan havne i vandet. Det betyder, at vask, slibning og maling af både skal ske med tilstrækkelig beskyttelse, fx på en vaskeplads, hvor spildevandet kan ledes ud til et rensningsanlæg. Loven gælder for alle grundejere og dermed også på privat grund, fx hvis en bådejer tager sin båd med hjem og vil vaske den i indkørslen, eller hvis bådejeren sejler båden ud til en anden bro for at vaske den.

Hvad er omfattet af forbuddet?

Forbuddet er givet for at minimere risikoen for forurening af åen og søerne, da der ikke er udsigt til, at der kommer en vaskeplads i Indelukket.

Selv om risikoen for forurening fra den enkelte båd muligvis ikke vil være så stor, så udgør antallet af både i Indelukket en forureningsrisiko.

Da der ikke er indrettet en vaskeplads i Indelukket, omfatter forbuddet:

  • Vask af både
  • Slibning af både
  • Maling af både uden passende underdækning, så der ikke spildes maling på jorden.

Forbuddet gælder uanset om bådene er i vandet, er oplagt, eller om det sker i forbindelse med isætning og optag.

Da kommunen ejer Indelukket, har kommunen ansvaret for, at miljøbeskyttelsesloven overholdes, når der udlejes bådpladser. Derfor har kommunen indarbejdet forbuddet i retningslinjerne for udleje af bådpladser. 

Følges forbuddet ikke, betragtes det som kontraktbrud, og lejeaftalen for bådpladsen bliver ophævet. Desuden kan kommunen politianmelde sagen og rette et erstatningskrav for evt. forurening mod skadevolderen.

Hvad er ikke omfattet af forbuddet?

Sejler man en tur, må man gerne tage en spand vand og en svamp og vaske støv og mågeklatter af båden eller tørre skidt og støv af med en klud, som bortskaffes som affald. Vandet i spanden skal hældes i toilet/vask, som leder vandet til rensningsanlægget.
Er der olie på båden, må man tørre det af med en klud og bortskaffe det som affald. 

Hvis vandet indeholder rester af sæbe, olie, malingrester og lignende, betragtes vandet som spildevand og det må ikke tilføres åen eller søen eller havne på jorden, hvor det efterfølgende kan havne i vandet ved afløb af overfladevand eller ved udsivning fra de øverste jordlag ved regn. Derfor må man heller ikke skylle båden med en vandslange eller bruge en højtryksspuler i Indelukket, da det kan medføre rester af olie, tungmetaller, hormonforstyrrende stoffer og andre miljøfremmede stoffer som kan forurene åen, søerne eller jorden.

Man må gerne male sin båd i Indelukket, hvis det sker med en passende underdækning, så der ikke spildes maling på jorden.

Hvordan skal bådejerne håndtere forbuddet?

Kommunen anbefaler, at der etableres en vaskeplads med afløb til rensningsanlægget, da kommunen ikke har en interesse i, at både skal flyttes ud og ind fra Indelukket for at blive vedligeholdt.

Kommunen må imidlertid ikke selv etablere og drive en vaskeplads, da det vil være i ulovlig konkurrence med det private erhvervsliv, som driver vaskehaller eller vaskepladser.

Kommunen vil gerne give tilladelse til, at andre kan etablere en vaskeplads i Indelukket, og kommunen har også anvist forskellige puljer, hvor fx motorbådsklubben kan søge økonomisk tilskud til at etablere en vaskeplads i Indelukket.

I Sejs-Svejbæk og andre steder i Danmark har private bådklubber selv etableret vaskepladser, og der er også private vaskehaller til både i Silkeborg.

Motorbådsklubben og private firmaer har ikke vist interesse for eller haft mulighed for at etablere og drive en vaskeplads i Indelukket. 

Motorbådsklubben og de enkelte bådejere må derfor indgå aftaler med eksisterende vaskepladser eller vaskehaller, og sejle eller transportere bådene derhen, når bådene skal vakses, slibes eller males.

Kan der dispenseres fra forbud mod slibning i Indelukket?

Da der ikke er en befæstet vaskeplads, hvor arbejdet kan udføres under kontrollerede forhold, så alt spild og støv kan opsamles, gælder forbuddet mod slibning i Indelukket også for slibning med industrimaskiner som opsamler støv. Motorbådsklubben har spurgt, om det er muligt at dispensere fra forbud mod slibning af både, såfremt det er en nyere båd malet med miljøgodkendt maling, og såfremt slibning foregår med professionelt slibeudstyr, der opsuger og indsamler det afslebne materiale til bortskaffelse. Hverken motorbådsklubben eller kommunen har fundet en brugbar model, hvor det nemt kan dokumenteres, hvilken maling båden er malet med i sin levetid, og hvordan eventuelle individuelle dispensationer kan håndhæves og kontrolleres på en smidig måde. På grund af antallet af både i Indelukket vil der være en forureningsrisiko med slibestøv, selv om den enkelte bådejer anvender industrimaskiner, som opsamler slibestøv og med underdækning med fx med presenning. Hvis det blæser eller regner, vil der være en risiko for at slibestøv og lakrester spredes. Forbuddet er derfor et generelt forbud, der gælder alle lejere af bådpladserne.

Gælder forbuddet også Hjejlebådene?

Miljøbeskyttelsesloven gælder for alle. Derfor er Hjejleselskabets også omfattet af reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Ligesom kommunen har været i dialog med motorbådsklubben i Indelukket om mulige løsninger, så har kommunen også været i dialog med Hjejleselskabet. 

Hjejleselskabet har planer om at opføre en tørdok til vedligeholdelse af selskabets både, og derfor har Hjejleselskabet fået en udsættelse i forhold til at overholde gældende miljøkrav, når vedligeholdelsen af bådene foregår inden for en række givne retningslinjer.

Hvorfor kommer forbuddet i Indelukket nu?

Ligesom Politiet ikke kan være til stede alle steder og gribe ind over for alle ulovlige forhold, så er også miljømyndighedernes ressourcer begrænsede og overholdelsen af miljølovene i lighed med andre love baseret på blandt andet selvjustits, tilsyn og anmeldelser. At nogen ikke følger lovene, eller at noget har foregået ulovligt i en årrække uden at nogen har grebet ind, gør ikke tingene lovlige. 

Hvordan er motorbådsklubben og lejerne af bådpladser blevet involveret og informeret?


September 2020:
 Kommunens miljømyndighed (Teknik- og Miljøafdelingen) kontakter ejeren af Indelukket (Kultur- og Borgerserviceafdelingen) med en bekymring for miljøforholdene i forbindelse med vedligeholdelse af både i Indelukket. Miljømyndigheden varsler samtidigt et påbud om at stoppe udledning af spildevand fra vask og slibning af både, da den eksisterende praksis er i strid med miljøbeskyttelsesloven. Følger grundejeren ikke påbuddet vil det i yderste konsekvens kunne resultere i politianmeldelse for overtrædelse af miljølovgivningen.

Oktober 2020: Miljømyndighederne undersøger området og finder rester af primært bly i området og vurderingen er, at stofferne primært stammer fra motorbådsejernes vask og slibning af oplagte både.
Motorbådsklubben orienteres.

Ultimo oktober 2020: Alle lejere af bådpladser får brev om, at der i vinterhalvåret 2020/21 er udstedt et midlertidigt forbud mod at slibe og højtryksrense både i Indelukket.

Maj 2021: Kommunen har nu undersøgt mulighederne for at kommunen kan etablere en vaskeplads. Det er ikke lovligt efter kommunalfuldmagten. Kommunen konstaterer desuden, at der heller ikke i nabokommunerne Aarhus, Viborg og Skanderborg er opført vaskepladser betalt og drevet af kommunerne. I Marselisborg Havn i Aarhus og i Viborg er det lystbådeforeninger, som har opført og driver vaskepladser.

November 2021: Møde mellem motorbådsklubben og kommunen som miljømyndighed og grundejer. Problemer og mulige løsninger skitseres. Klubben varsles om forlængelse af forbuddet mod vask af både med højtryksrenser, og det indskærpes, at slibning kun er tilladt med udstyr, der opsamler det afslebne materiale til bortskaffelse.

April 2022: Møde mellem motorbådsklubben og kommunen som miljømyndighed og grundejer. Motorbådsklubben fortæller, at de ikke kan finde midler til at etablere og drive en vaskeplads. Klubben varsles om, at forbuddet gøres permanent, hvis der ikke kan findes en løsning.

Sommer 2022: Kommunen konkluderer, at det ikke virker realistisk, at der kan opføres en vaskeplads af en forening, klub eller privat virksomhed inden for en rimelig tidshorisont, og forbuddet mod vask og slibning af både foreslås derfor gjort permanent.

September 2022: Politikerne i kommunens Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg godkender reviderede retningslinjer for udlejning af kommunens bådpladser med et forbud mod vask, slibning og maling af både i Indelukket.

September 2022: Alle lejere af bådpladser får brev om forbuddet.

Hvad er kommunens hjemmel til at forbyde vask, slibning og maling af både i Indelukket?

Kommunen ejer Indelukket og bådpladserne. 
Som grundejer kan kommunen derfor fastsætte de regler, der gælder for udlejning af bådpladser og brugen af kommunens arealer.
Reglerne er politisk besluttet af byrådet/fagudvalget.
Kommunen er som enhver grundejer i Danmark underlagt den gældende miljølovgivning. 
Miljøbeskyttelsesloven §27 forbyder, at forurenende stoffer bliver udledt i vandløb og søer, og at forurenende stoffer lægges eller spildes på jorden, så der er risiko for at stofferne kan havne i vandet. 
Som grundejer er kommunen ansvarlig for, at det ikke sker fra kommunens arealer. 
Hvis der sker en forurening, er kommunen erstatningspligtig for oprydning af forureningen, og det vil i givet fald skulle ske for skatteborgernes penge. 
Derfor er det politisk besluttet at tilrette udlejningsreglerne, så det sikres, at vask, slibning og maling af både skal ske under ordnede forhold og med tilstrækkelig beskyttelse, fx på en vaskeplads, hvor spildevandet kan ledes ud til et rensningsanlæg.
Forbuddet er således givet for at minimere risikoen for forurening af åen og søerne, da der ikke er udsigt til, at der kommer en vaskeplads i Indelukket.

Hvor stor er risikoen for forurening?

Risikoen for forurening fra den enkelte båd vil sandsynligvis ikke være så stor. Det er antallet af både i Indelukket som samlet set udgør en forureningsrisiko.
Forbuddet er indført for at forebygge, at der sker forurening.

Forurener rengøring af snavs med vand?

Uanset om vandet indeholder sæbe eller ej, så anses vand, der anvendes til rengøring, for spildevand i miljømæssig forstand. 
Spildevand skal ifølge miljølovgivningen bortskaffes på forsvarlig vis til fx et rensningsanlæg. 
Risikoen for forurening fra den enkelte båd vil sandsynligvis ikke være så stor. Det er antallet af både i Indelukket, som samlet set udgør en forureningsrisiko.
Man kan sammenligne Indelukket med en lille virksomhed, hvor der vaskes både, og det skal ske under ordnede forhold i henhold til de gældende miljøregler.

Hvordan håndhæves forbuddet?

Forbuddet håndhæves blandt andet ved selvjustits, tilsyn og anmeldelser.

Vil forbuddet komme til at gælde andre steder?

Reglerne i miljølovgivningen gælder for alle, uanset om der konkrete steder er et forbud eller ej i reglerne for udlejning af bådpladser.
Kommunen har ikke aktuelle planer om at indføre forbud andre steder, men behovet for at beskytte miljøet bliver løbende vurderet, og opdages der forhold på andre arealer fx ved tilsyn eller på baggrund af anmeldelser, som giver anledning til risiko for forurening, kan forbud komme på tale.
I Sejs-Svejbæk og andre steder i Danmark har private bådklubber selv etableret vaskepladser for at forebygge forurening, og der er også private vaskehaller til både i Silkeborg. Derfor er et forbud ikke nødvendig alle steder.

Hvorfor udstedes forbud mod slibning, når Miljøstyrelsen anviser miljørigtig slibning?

Kommunen har ønsket ensartede og simple regler for alle lejerne af bådpladser i Indelukket. Regler, som samtidig er enkle at administrere og føre tilsyn med.
Reglerne er ens for alle lejere af bådpladser i Indelukket, så kommunen ikke skal bruge ressourcer og dermed skatteborgernes penge på at etablere og kontrollere individuelle regler for hver enkelt båd, fx at påse, at hver enkelt bådejer anvender det anbefalede udstyr og den nødvendige afdækning ved slibning, som Miljøstyrelsen anbefaler.
Som ejer af Indelukket og bådpladserne har kommunen ønsket, at slibning sker under ensartede og ordnede forhold, og derfor har kommunen anbefalet, at der etableres en vaskeplads i lighed med den, der privat er etableret i fx Sejs-Svejbæk. Det har desværre ikke vist sig muligt i Indelukket.
Forbuddet i Indelukket er indført i udlejningsreglerne for at forebygge mulige forureninger af vandmiljøet, jfr. miljølovgivningens regler.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje