Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Lysbro Uddannelsescenter Lysbro STU

Lysbro STU

Lysbro STU udbyder en individualiseret ungdomsuddannelse for unge og voksne med særlige behov, jf. lovgivning om Særlig Tilrettelagt Undervisning.

Lidt om Lysbro STU

Uddannelsen har fokus på undervisning og udvikling af de unges individuelle faglige, sociale og personlige kompetencer jf. bekendtgørelsen om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, samt Silkeborg Kommunes servicedeklaration for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Lysbro STU er til unge, som er tilkendt en STU uddannelse.

 

Læs mere om Lysbro STU

STU er en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der ikke vil kunne tage en anden ungdomsuddannelse. Det er et frivilligt tilbud. Der er ingen eksamener, og derfor ikke nogen realkompetencer forbundet med uddannelsen, som varer op til 3 år, og afsluttes med et papir på gennemførte temaer og opnået niveau på det faglige, personlige og sociale plan. Der er et nationalt kompetencepapir, der anvendes på alle STU-forløb i Danmark, som udleveres ved gennemførelse af delelementer eller alle 3 år.

Ungdomsuddannelsen lægger særligt vægt på at give de unge personlige, sociale og faglige kompetencer til at leve et godt, aktivt og selvstændigt liv som voksen.

Nogle unge får efterfølgende fodfæste på arbejdsmarkedet som ufaglært, i fleksjob eller andre støttede beskæftigelsesordninger, med så høj grad af selv-forsørgelsesom muligt. Andre unge kommer i beskyttet beskæftigelse i et socialt tilbud, og forsørgelsesgrundlaget kan her være en pension, mens få unge får et socialt samværstilbud efter forløbet. 

Alle tilbydes en individuel uddannelsesplan målrettet den enkeltes interesser, drømme, ressourcer og muligheder. Så selvom man indgår i et fællesskab med andre unge under uddannelsen, så har alle personlige, faglige og sociale udviklingsmål og til dels indhold. 

Det kræver godkendelse og visitation at starte på et STU-forløb, og muligheden for støtte til at gennemføre andre ungdomsuddannelser skal være udelukket. Vejledning og indstilling til STU sker gennem den unges UU-vejleder, og behandles tværfagligt i visitationsudvalget. Hvis den unge har potentiale til at udvikle kompetencer til at tage en anden ungdomsuddannelse senere, er man ikke i målgruppen til STU, og alternative muligheder afprøves. Man kan starte et STU-forløb helt frem til og med det 24. år, så der er rig mulighed for at prøve andre veje først. 

Hvis den unge kendes i målgruppen til et STU-forløb, udarbejdes en uddannelsesplan med mål for den unge udvikling og interesser, begrundet med ønsker til uddannelsessted. Det er visitationsudvalget, der træffer endelig beslutning om, hvilket uddannelsessted der kan opfylde målene i uddannelsesplanen. 

Som udgangspunkt skal eleven selv sørge for transport mellem hjem/opholdssted og uddannelsesstedet. Hvis der er mere end 22 km. frem og tilbage, kan man få befordringsgodtgørelse til at dække omkostningerne. I Silkeborg Kommune er taksten 1,96 kr. pr km. i 2020. Kun ved særlige befordringsbehov sørger kommunen for transporten, og det vurderes og løses individuelt, med offentlig transport eller bus fra uddannelsesstedet. 

Et STU-forløb sigter hele tiden på at udvikle den unges potentialer, og består af elementer fra undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik og besøg i virksomheder og institutioner. Det er den enkeltes uddannelsesplan, der beskriver retning for uddannelsen, som kan indeholde:

 • En almen dannende del, der retter sig imod den unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Der kan heri indgå fag, der udvikler den unges kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud, samt anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.
 • En specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner, samt særlige færdigheder. Der kan heri indgå fag, der støtter den unges fritids- og interessebetonede aktiviteter. Der kan også indgå fag, der forbereder til, og giver træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold, forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner. 
 • Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Undervisere på STU er en kombination af special lærere, pædagoger, social- og sundheds- samt håndværksuddannet personale. På den måde sikrer vi, at de unge får så individuel tilrettelagt uddannelse som muligt, samtidig med at den dækker så bredt som muligt.

Undervisningen sker i Lysbro Uddannelsescenters lokaler, hvor der både findes værksteder, produktionskøkken, skolekøkken, tavleundervisningslokaler, et mobilt lokale i en specialindrettet undervisningsbus (BIG BLUE) og store udendørs arealer. I Them har Silkeborg Kommune en stor æbleplantage og et stort drivhus, som indgår i undervisningen. 

Derudover indgår besøg og praktikker på virksomheder og institutioner i kommunen, som er målrettet den enkelte elevs uddannelsesplan også i undervisningen. Uddannelsescentret samarbejder med over 20 forskellige virksomheder, hvor de unge kan afprøve og udvikle deres erhvervskompetencer og interesser.

Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs læringsmål i uddannelsesplanen, og den enkelte elevs lærings- og kommunikationsmetoder. Undervisere er uddannet i forskellige redskaber og metoder, så der dækkes bredt ind, så unge kan mødes i "tegn-tale", digitale redskaber og dialog på forskellige niveauer. Derudover har undervisere særlig uddannelse på specifikke områder, f.eks. autisme spektrum forstyrrelser, udviklingshæmning, indlæringsvanskeligheder osv.

Der tilbydes undervisning 40 uger om året, 21 klokketimer om ugen, som er det minimum som STU-elever skal tilbydes, og som udgangspunkt også skal kunne møde op til. Der kan selvfølgelig være behov for at tilrettelægge mødetiden mere fleksibelt og individuelt over perioder, hvor den unge har svært ved at honorere det fulde timetal. Det er vigtigt at deltage aktivt i uddannelsen, da den ellers kan afbrydes. 

På Lysbro Uddannelsescenter tilbydes generel undervisning og praktisk læring i generelle samfundsmæssige temaer, som er vigtige at have kendskab til og kompetencer i som voksen:

 • Selvstændig livsførelse som voksen - hvordan bruger jeg mit netværk som voksen
 • Selvstændig livsførelse i egen bolig - hvordan holder jeg min bolig, vasketøj, rengøring m.m.
 • Selvstændig livsførelse i samfundet - arbejdsmarkedsforhold, sociale relationer og opførsel
 • Selvstændig livsførelse i digitalisering - anvendelse af Nem-ID, E-boks, sociale medier osv.
 • Selvstændig livsførelse i fællesskaber - egne / andres grænser, kommunikation, adfærd osv.
 • Selvstændig livsførelse i hverdagen - indkøb, almene fag som regning og dansk, m.m.

Eleverne undervises på hold, som etableres med afsæt i elevernes forudsætninger og interesser. I dette skoleår er der etableret 4 undervisningshold:

STU 2:

Holdet er målrettet unge med multiple vanskeligheder med nedsat fysisk og kognitive funktionsniveauer. Ingen eller meget begrænset talesprog, svære fysiske og kognitive vanskeligheder. Undervisningen tilrettelægges så behovet for struktur og forudsigelighed imødekommes med høj grad af nærhed, tid og ro til udvikling via sansestimuli, snoozel osv. 

STU 3:

Holdet er målrettet elever med funktionsnedsættelse jf. udviklingshæmning, Downs syndrom eller retardering. Nedsatte kognitive kompetencer og sproglige kommunikative udfordringer med behov for massiv støtte og guidning.

STU 4: 

Studieretning: Håndværk og produktion.

Holdet er målrettet de elever, som har interesse, forudsætning og motivation til at deltage i en undervisning med mulighed for et meget praktisk og konkret indhold: planteskole og gartneri, håndværk og design, værkstedaktiviteter og produktion m.m.

STU 5:

Studieretning: Social og sundhed.

Holdet er målrettet de elever, som har interesse, forudsætning og motivation til at deltage i en undervisning med mulighed for et meget praktisk og konkret indhold: sundhedsfremme, sport og motion, omsorg og pleje, kost og køkkenaktiviteter m.m.

De to studieretninger er fagligt målrettet hvert sit interesseområde, og kan skifte fra år til år alt efter elevernes behov og interesser. Undervisningen på studieretningerne har et arbejdsrelateret perspektiv med fokus på efterfølgende beskæftigelsesmuligheder, samt forberedelse til eksterne praktikker i virksomheder og institutioner. 

Udover undervisning på elevhold, tilbydes der hver uge valgfagsundervisning på tværs af elevholdene. Valgfagene oprettes efter ønsker fra eleverne. Deres deltagelse er frivillig og efter eget valg. Valgfag i dette skoleår er:

 • Hockey
 • Fodbold
 • Dans
 • Kreativ
 • Musik
 • Fitness
 • IT-medie
 • Matematik
 • Engelsk
 • Servicehold

 Tilsvarende har Lysbro Uddannelsescenter en lang række traditioner hen over skoleåret, hvor der undervises på tværs af hold. Både hele emneuger (sundhedsuge, film festival, uge 6; seksualvejledning), men også arrangementer som skolefester (forår/efterår), deltagelse i FestIVand arrangement i Them Svømmehal, STU mødestedsfest med STU-skoler fra andre kommuner, talentsjov og den årlige sommerudflugt ved skoleårets afslutning. 

Hvis du vil vide mere om STU generelt eller Lysbro Uddannelsescenter specifikt, kan du få mere viden hos Silkeborg UU-vejledning, Socialafdeling eller på Lysbro Uddannelsescenter. 

Når man er kendt i målgruppen til STU af visitationsudvalget, har man mulighed for at komme i praktik på Lysbro Uddannelsescenter for at finde ud af, om det er det rette uddannelsessted. Hvis Lysbro Uddannelsescenter ikke kan opfylde behov og forventninger i uddannelsesplanen, kan UU-vejledning hjælpe med at vejlede i andre muligheder og tilbud.

Der kan findes yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside:

Silkeborg Kommune

Der kan findes yderligere oplysninger på undervisningsministeriets hjemmeside, hvor der også kan læses om andre ungdomsuddannelser og forberedende ungdomsforløb samt støtte muligheder:

Undervisningsministeriet

Kontakt til Lysbro Uddannelsescenter kan ske til funktionsleder Kim Ulrik Trankjær Søgaard:

E-mail: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Telefon: 24 49 40 69

21 18 47 74

20 14 46 07

20 16 61 42

20 27 46 65

Kontakt Funktionsleder
Kim Ulrik Tranekjær Søgaard
 
 

 

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje