Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Ældreboliger og plejeboliger Tilsynspolitik for uanmeldte kommunale tilsyn 2023

Tilsynspolitik for uanmeldte kommunale tilsyn 2023

Silkeborg Kommune fører uanmeldte tilsyn med kommunale og private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje på plejecentrene i kommunen, herunder de 2 friplejehjem, der er beliggende i kommunen.

Fra 2023 fører Silkeborg kommune desuden uanmeldte tilsyn i alle hjemmeplejegrupper, herunder de midlertidige pladser, der yder indsatser efter Servicelovens § 83 til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg  af leverandør.

Tilsynene vil blive behandlet særskilt herunder for plejecentrene og borgere i eget hjem.

Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene

Baggrund for tilsynet

Tilsynet sker med baggrund i Servicelovens § 151. Den kommunale forpligtelse omfatter:

At føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Silkeborg kommunes vedtagne kvalitetsstandarder.

Stk 2. Hvert år at foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejecentrene

Stk 2. At tilsynet ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området

I forbindelse med det lovpligtige tilsyn fører Silkeborg kommune desuden tilsyn med de sundhedsfaglige indsatser, der indgår i den sammenhængende indsats til borgere, der samtidig modtager indsatser efter §§ 83, 83 a og 86.

Tilsynet udføres af en gennemgående tilsynsførende, hvilket giver basis for identifikation af mønstre og tendenser på tværs af kommunens plejeenheder.

Formålet tilsynet

Formålet med at føre tilsyn på plejecentrene beliggende i Silkeborg kommune er at tilse, at indsatserne udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, kommunens kvalitetsstandarder, Silkeborg  Kommunes Værdighedspolitik, om der er sammenhæng i indsatsen til den enkelte borger samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder.

Tilsynet er læringsbaseret og har desuden til formål at bidrage til den faglige og organisatoriske kvalitetsudvikling ved at synliggøre succesfulde resultater såvel som eventuelle læringspotentialer.

Temaer for tilsynet i plejecentersektionen

 • 1. Funktionsevne
  • Funktionsevne, mål for indsatsen og løbende evaluering

 • 2a. Livskvalitet og tilfredshed
  • Praktisk hjælp og personlig pleje
  • Hverdag og aktiviteter
  • Den sidste tid
  • Indflytning

 • 2b. Livskvalitet og tilfredshed
  • Måltider og mad, der passer til borgers behov

 • 3. Sammenhæng og forudsigelighed
  • Det skriftlige arbejdsgrundlag
  • Koordinering ved ændring i borgers tilstand
  • Flerfagligt samarbejde

 • 4. Hygiejne: Forebyggelse af smittespredning
  • Værnemidler ved personlig pleje

 • 5. Opfølgning på anbefalinger fra sidste tilsyn
  • Lokal proces med prioritering, tiltag, evaluering m.m.
  • Målopfyldelse sammenlignet med sidste tilsyn

De enkelte temaer er konkretiseret i målepunkter. Hvert målepunkt udgør en indikator for kvalitet, som belyses gennem interview, observationer og dokumentation. Den tilsynsførende vurderer for hvert målepunkt, om dataindsamlingen viser overensstemmelse med målepunktets angivelser.

Resultaterne fra tilsynene på plejecentrene bruges fremadrettet med henblik på at udvikle og forbedre den faglige indsats samt skærpe fokus, således uregelmæssigheder i den leverede hjælp minimeres.

Ved tilrettelæggelsen af tilsynene tages der udgangspunkt i, at de foregår hen over året.

Opfølgning

Hvert plejecenter modtager en tilsynsrapport. Samtidig udarbejdes der 1 gang årligt en samlet tilsynsrapport med konklusioner på samtlige uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene.

Tilsynsrapporterne for de enkelte plejecentre kan læses på Silkeborg kommunes hjemmeside:

Tilsynsrapporter for sundhed og ældreområdet

Det er sektionsledelsen for plejecentrene og ledelserne på friplejehjemmene, der er ansvarlige for opfølgningen og den eventuelle kompetenceudvikling, der måtte være i forbindelse med opfølgning af  forbedringspotentialerne.

Tilsynsresultaterne suppleres desuden med registrering og behandling af utilsigtede hændelser, dokumentation af magtanvendelser samt gennemgang af klager.

Der følges op på henvendelser og klager ved en systematisk gennemgang vedrørende forhold med afgørende betydning for den faglige kvalitet og borgersikkerheden.

Afdelingsledelsen behandler 1 gang årligt resultaterne af tilsynsindsatserne.

Ældreudvalget samt Seniorrådet og Handicaprådet orienteres 1 gang årligt om resultaterne af tilsynsindsatserne.

Tilsyn i Borgere i Eget hjem

Baggrund for tilsynet

Tilsynet sker med baggrund i Servicelovens §151c og omfatter indsatser efter Servicelovens §83 til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør:

 • § 151c. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.
 • Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.
 • Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Silkeborg kommune fører desuden tilsyn med indsatser efter Servicelovens §§ 83a (korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb) og 86 (vedligeholdende træning) samt de sundhedsfaglige indsatser, der indgår i den sammenhængende indsats til borgere, der samtidig modtager indsatser efter §§ 83, 83 a og 86 og de temaer for tilsynet, som kommunen har udvalgt.

Tilsynet udføres af en gennemgående tilsynsførende, hvilket giver basis for identifikation af mønstre og tendenser på tværs af flere enheder.

Formålet med tilsynet

Formålet er at føre tilsyn med, at indsatserne løses i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området, Silkeborg kommunes vedtagne kvalitetsstandarder, den konkrete afgørelse, der er truffet,  Silkeborg Kommunes Værdighedspolitik og om der er sammenhæng i indsatsen til den enkelte borger samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder.

Tilsynet er læringsbaseret og har desuden til formål at bidrage til den faglige og organisatoriske kvalitetsudvikling ved at synliggøre succesfulde resultater såvel som eventuelle læringspotentialer.

Temaer for tilsynet i Borgere i eget hjem.

 • 1. Funktionsevne, Midlertidige, tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb (§ 83 a forløb)
  • Funktionsevne, mål for indsatsen og løbende evaluering
  • Borgers oplevede kvalitet

 • 2. Livskvalitet og tilfredshed, Borgerens oplevelse af medarbejdersamarbejde, tryghed og hverdag
  • Udførsel af praktisk hjælp og personlig pleje
  • Hjælp til mad og måltider.

 • 3. Sammenhæng og forudsigelighed
  • Vedligehold af funktionsevne - tværgående indsats
  • Rette ernæring til rette borgere - tværgående indsats
  • Det skriftlige arbejdsgrundlag

 • 4. Hygiejne: Forebyggelse af smittespredning
  • Instrukser, værnemidler og rengøring

 • 5. Opfølgning på anbefalinger fra sidste tilsyn (Udgår, da der ikke har været tilsyn i 2022)

De enkelte temaer er konkretiseret i målepunkter. Hvert målepunkt udgør en indikator for kvalitet, som belyses gennem interview, observationer og dokumentation. Den tilsynsførende vurderer for hvert målepunkt, om dataindsamlingen viser overensstemmelse med målepunktets angivelser.

Resultaterne fra tilsynene hos borgere i eget hjem vil blive brugt fremadrettet med henblik på at udvikle og forbedre den faglige indsats samt skærpe fokus, således uregelmæssigheder i den leverede hjælp minimeres.

Ved tilrettelæggelsen af tilsynene tages der udgangspunkt i, at de foregår hen over året.

Opfølgning

Hver hjemmeplejegruppe modtager en tilsynsrapport.

Tilsynsrapporterne for de enkelte hjemmeplejegrupper kan læses på Silkeborg kommunes hjemmeside:

Tilsynsrapporter for sundhed og ældreområdet

Det er sektionsledelsen for Borger i eget hjem, der er ansvarlig for opfølgningen og den eventuelle kompetenceudvikling, der måtte være i forbindelse med opfølgning af forbedringspotentialerne.

Myndighedssektionen afholder 2 gange årligt leverandørmøder med deltagelse af både kommunale og private leverandører. Møderne har fokus på opfyldelse af det kontraktlige område samt tilbagemelding og opfølgning på det årlige tilsyn.

Tilsynsresultatet suppleres desuden med registrering og behandling af utilsigtede hændelser, dokumentation af magtanvendelser samt gennemgang af klager.

Der følges op på henvendelser og klager ved en systematisk gennemgang vedrørende forhold med afgørende betydning for den faglige kvalitet og borgersikkerheden.

Afdelingsledelsen behandler 1 gang årligt resultaterne af tilsynsindsatserne.

Sundheds- og ældreudvalget samt Seniorrådet og Handicaprådet orienteres 1 gang årligt om resultaterne af tilsynsindsatserne.

De kommunale tilsyn suppleres af to forskellige tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed:

 • Ældretilsyn, som har til formål at føre tilsyn med kvaliteten af social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87. (Ældretilsynet er en forsøgsordning, med udløb til og med udgangen af 2024).
 • Tilsyn med behandlingssteder i sundhedsvæsenet (sundhedsfaglige tilsyn, som er målrettet plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige pladser).

Disse tilsyn er stikprøvebaserede og erstatter ikke de kommunale tilsyn på plejecentrene og i
hjemmeplejen.

Tilsynspolitikken er godkendt i Ældreudvalget 06.03.2023, efter Høring i Seniorrådet.

Politikken er gældende for 2023.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje