Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Socialudvalgets arbejdsgrundlag

Socialudvalgets arbejdsgrundlag

Fokusområder for Socialudvalgets arbejde 2022-2025.

Socialudvalgets arbejdsgrundlag beskriver tre fokusområder, som er centrale for Socialudvalgets arbejde med og for voksne, der har fysiske og/eller psykiske handicaps eller er socialt udsatte, og som har brug for ekstra hjælp og støtte i hverdagen – enkelte gange eller over et helt liv.

De tre fokusområder er:

Den enkelte borger skal have mulighed for at udfolde et meningsfuldt hverdagsliv og indgå i sociale relationer med andre mennesker ud fra de forudsætninger, som han eller hun besidder.

Derfor vil vi:

  • Løse borgernes støttebehov tidligst muligt – og helst inden, at den enkeltes udfordringer vokser sig store og omfangsrige

  • Forbedre både den fysiske og psykiske sundhed for borgere på socialområdet, så den enkelte borger får mere overskud i hverdagen

  • Styrke tilgængeligheden i Silkeborg Kommune både inde og ude. Tilgængelighed er en forudsætning for, at mennesker med fysiske og psykiske handicaps føler sig inkluderet i fællesskaber på lige fod med andre borgere

Socialudvalget ønsker at styrke tillid og samarbejde på socialområdet i bred forstand, både mellem medarbejdere og borgere samt deres pårørende og mellem kommune og civilsamfund.

Derfor vil vi:

  • Tage udgangspunkt i, at den enkelte borger (og hans eller hendes pårørende) er ekspert i eget liv. Borgeren og de pårørende skal føle sig inddraget og hørt i sagsbehandlingen og i de konkrete indsatser

  • Styrke samarbejdet med pårørende og civilsamfundsorganisationer i Silkeborg Kommune, så vi bliver endnu dygtigere til at udnytte hinandens kompetencer og lave sammenhængende indsatser.

  • Følge implementeringen af Silkeborg Kommunens ”Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet”

Socialområdet i Silkeborg Kommune er – som i de fleste andre kommuner – udfordret af, at der er en nettotilgang af borgere til området, som er større end de tilførte midler.

Socialudvalget ønsker at investere i og udvikle socialområdet hen imod en økonomi i balance.

Derfor vil vi:

  • Styrke og øge antallet af tilbud internt i kommunen, f.eks. ved at øge antallet af botilbudspladser i kommunen samt tilbyde mere specialiserede indsatser via egen drift.

  • Anlægge et langsigtet perspektiv på socialområdets økonomi med fokus på investeringer, der på sigt kan skabe frirum og en økonomi i balance

Fokusområderne bygger på tre principper:

Socialudvalget er synlige og går i løbende dialog med borgere, medarbejdere, civilsamfundsorganisationer og andre aktører på socialområdet.

Synlighed og dialog er nøgleord for Socialudvalgets virke og understøttes bl.a. gennem besøg og møder ”ud af huset”.

Socialudvalget tror på, at inddragelse af borgere, medarbejdere og øvrige relevante aktører skaber bedre løsninger på fælles udfordringer.

Derfor er inddragelse og samskabelse en væsentlig arbejdsform for Socialudvalget, når vi tager hul på kommende processer for socialområdets udvikling.

Socialudvalget ønsker at understøtte tiltag og indsatser på socialområdet, som har vist sig virkningsfulde, på lige fod med at vi kigger på områder, hvor indsatser kan forbedres og udvikles.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje