Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Affald Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på spørgsmål om administrationsgebyr for erhvervsaffald.

Ofte stillede spørgsmål

Silkeborg Kommune opkræver et administrationsgebyr ved alle erhvervsvirksomheder, der er registreret som aktive i CVR, og har en omsætning, der er større end 300.000.

Administrationsgebyret dækker Silkeborg Kommunes generelle udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. Det er blandt andet:

 • udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer for erhvervsaffald
 • information og formidling på affaldsområdet
 • besvarelse af henvendelser om affald
 • Affaldsdatasystemet, som er Miljøstyrelsens datasystem for alle affaldsproducerende virksomheder samt virksomheder, der eksporterer og importerer affald. Her kan du indberette, redigere og fremsøge egne indberetninger.
 • Regulativdatabasen, hvor Miljøstyrelsen samler affaldsregulativerne for alle kommuner på et sted.

Gebyret dækker ikke virksomhedens adgang til genbrugspladsen eller andre kommunale affaldsordninger.

Alle virksomheder i kommunen, der har et aktivt CVR-nummer og en bruttoomsætning på over 300.000 kr (i 2016) skal betale administrationsgebyret. Gebyret opkræves for hvert P-nummer virksomheden har registreret i CVR-registeret pr. 1. januar 2018. Har en virksomhed  tre P-numre, vil virksomheden modtage tre fakturaer. 

Nogle virksomheder er på forhånd fritaget for gebyret. Det gælder virksomheder, der er registreret med 0 eller 0-1 ansatte, indenfor bestemte brancher og virksomhedsformer. De pågældende brancher og virksomhedsformer fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og 9.

Endvidere fritages virksomheder med en årlig omsætning under 300.000 kr.

Silkeborg Kommune kan fritage virksomheder fra gebyret, hvis virksomheden ikke har en affaldsproduktion. 

Administrationsgebyr har ikke noget at gøre med gebyr for at bruge genbrugspladsen.

Hvis din virksomhed betaler gebyr for brug af genbrugspladsen, eller andre kommunale affaldsordninger, tager vi det som udtryk for, at virksomheden producerer affald. Din virksomhed kan derfor ikke få en fritagelse.

Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og bilag 9

Der er ingen regler for, hvor meget affald din virksomhed skal producere for at være en affaldsproducerende virksomhed. Bare du har den mindste smule affald, er din virksomhed affaldsproducerende, og skal betale administrationsgebyr.

Affaldet kan f.eks. være papir (kuverter, breve, fagblade eller forældede dokumenter), emballager, madpapir og madrester, te- og kaffefiltre, lysstofrør, elpærer, computer, kontorstol, computerudstyr eller andet, som på et tidspunkt skal udskiftes eller smides væk. 

Det vil sige, at virksomheder kun kan fritages for administrationsgebyret, hvis de kan dokumentere, at de ingen aktivitet havde 2 år før opkrævningsåret. I praksis er det derfor yderst sjældent, at en virksomhed fritages med begrundelsen ”ingen aktivitet”.

Silkeborg Kommune fritager de virksomheder, der søger om fritagelse og samtidig opfylder en af nedenstående betingelser:

 • Virksomheder, der er registreret som ophørt i CVR på sagsbehandlingstidspunktet
 • Virksomheder, der er under tvangsopløsning
 • Enkeltmandsvirksomheder, hvor ejer er langtidssygemeldt
 • Enkeltmandsvirksomheder, der drives fra privaten, OG kun fungerer som rådgiver, revisor eller lignende
 • Vagtlæger, der er registreret på privatadresse (fx for at kunne udstede lægeerklæringer), men ikke driver virksomhed fra privatadressen
 • Sundhedspersoner, der er registreret på privatadressen, men arbejder i en klinik
 • Virksomheder, der er fraflyttet kommunen og betaler gebyret i en anden kommune

Er din virksomhed startet, efter der er indhentet oplysninger hos Skat, og har du en bruttoomsætning under 300.000, kan det være du fejlagtigt er opkrævet.

Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. Silkeborg Kommune undtager virksomheder med omsætning under 300.000 kr. på baggrund af oplysninger, som kommunen indhenter fra Skat. Mener du, at du på denne baggrund skulle være fritaget, og kan dokumentere dette, kan du søge om fritagelse.

Silkeborg Kommune vurderer, at alle virksomheder, der ikke er omfattet af de nævnte fritagelsesmuligheder, har affald.

Fritagelsen gælder kun for et år ad gangen.

Selvom du tidligere har fået fritagelse, kan der være sket ændringer i forhold som gør, at virksomheden nu skal betale.

Fritagelse søges via vores elektroniske ansøgningssystem. 

Fristen for at søge om fritagelse for 2018 er udløbet. 

For 2018 kunne der søges om fritagelse fra den 22. august til den 17. oktober 2018.

Gebyret skal betales af virksomheder, som har et P-nummer i Silkeborg Kommune.

Administrationsgebyret bliver som udgangspunkt opkrævet hos alle virksomheder, der ifølge CVR-registret har et P-nummer i kommunen. P-nummer står for produktionsenhedsnummer, og alle virksomheder bliver tildelt et eller flere P-numre sammen med et CVR-nummer. Det er derfor afgørende, at din virksomhed er korrekt registreret i CVR-registeret.

Det er oplysninger om P-nummer pr. 1. januar i opkrævningsåret, der danner grundlag for opkrævningen af gebyret.

Det er virksomhedens eget ansvar at kontrollere, at oplysningerne i CVR-registeret er korrekte. Silkeborg Kommune har ikke adgang til at rette i registret. Du kan kontrollere dine oplysninger på CVR-registerets hjemmeside. Husk at rette, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

Se hvilke oplysninger, der står i CVR-registeret om din virksomhed.

Fristen for at søge om fritagelse for 2018 er udløbet. 

For 2018 kunne der søges om fritagelse fra den 22. august til den 17. oktober 2018.

Når du har indsendt en ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem, modtager du automatisk en kvittering.

Vi behandler ansøgningerne løbende. Ansøgninger om fritagelse færdigbehandles, før vi sender opkrævninger ud.

Silkeborg Kommune opkræver gebyret.

Administrationsgebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til at planlægge og administrere de kommunale indsamlings- og anvisningsordninger for erhvervsaffald, bl.a.:

 • udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner 
 • udarbejdelse af regulativer for erhvervsaffald
 • information og formidling om erhvervsaffald
 • besvarelse af henvendelser om affald
 • Affaldsdatasystemet, som er Miljøstyrelsens datasystem for alle affaldsproducerende virksomheder samt virksomheder, der eksporterer og importerer affald. Her kan du indberette, redigere og fremsøge egne indberetninger.
 • Regulativdatabasen, hvor Miljøstyrelsen samler affaldsregulativerne for alle kommuner på et sted. 

Virksomhedernes andel af omkostningerne bliver opkrævet som et gennemsnitsgebyr hos alle gebyrpligtige virksomheder i kommunen.

I 2018 opkræver vi 371 kr. eksklusiv moms. 

Gebyret for erhvervsaffald i 2017 var på 355 kr. pr. virksomhed eksklusiv moms. Gebyret skal betales for hvert af virksomhedens P-numre.

Den 1. januar 2012 vedtog Folketinget en ny Affaldsbekendtgørelse, som fastsætter principperne for, hvilke virksomheder, der skal betale administrationsgebyr. Reglerne er ændret flere gange de seneste år, hvilket kan være årsagen til, at din virksomhed nu skal betale administrationsgebyr.

Reglerne gælder for alle virksomheder i hele landet.

Gebyret opkræves en gang om året, og dækker et kalenderår. 

Selv om du har lavet aftale med en privat renovatører om bortskaffelse af dit affald, skal du stadig betale det generelle administrationsgebyr. Årsagen er, at administrationsgebyret dækker de generelle omkostninger til administration, som f.eks. udarbejdelse af regulativer og affaldsplaner. Gebyret dækker således ikke omkostninger til drift, f.eks. afhentning af affald.

Administrationsgebyret skal betales, også selv om du ikke bruger Silkeborg Kommunes ordninger, da du stadig producerer affald, som skal bortskaffes efter de regler, der gælder i Silkeborg Kommune.

Vi får oplysninger fra CVR-registret hvert år den 1. januar. Det er disse oplysninger, samt oplysninger fra SKAT, der ligger til grund for de opkrævninger vi udsender. 

Er din virksomhed startet, efter der er indhentet oplysninger hos SKAT, og har du en omsætning under 300.000, kan det være du fejlagtigt er opkrævet.

Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. Hvis gebyråret er 2018, er det derfor indkomsten for 2016, der ligger til grund for opkrævningen. Silkeborg Kommune undtager virksomheder med en momsomsætning under 300.000 kr.

Mener du, at din virksomhed skulle være fritaget og kan dokumentere dette, kan du søge om fritagelse.

Genbrugspladsgebyret er et andet gebyr, der opkræves ved virksomheder, som ønsker at benytte genbrugspladserne i Silkeborg Kommune.

Administrationsgebyret dækker ikke adgang til genbrugspladsen eller andre kommunale affaldsordninger.

Hvis du ikke betaler administrationsgebyret, udsender Silkeborg Kommune en rykker. Hvis der fortsat ikke betales, sender vi beløbet til inddrivelse hos SKAT.

Team Energi og Ressourcer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje