Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Erhvervsudvikling Erhvervshandleplan 2022-2023

Erhvervshandleplan 2022-2023

Handlinger, der sætter fart på Erhvervspolitikken "Mod nye mål" 2022-2026.

I maj 2022 vedtog byrådet en ny erhvervspolitik, som sætter retningen "Mod nye mål" på erhvervsområdet. Erhvervspolitikken har til formål at sikre udviklingen af Silkeborg Kommune som en stærk, dynamisk erhvervskommune, hvor virksomheder trives og arbejdspladser skabes. 

Dette sker under erhvervspolitikkens fire temaer: 

  • Attraktive rammer der skaber vækst
  • Dygtige medarbejdere der trives
  • Erhvervsservice der spiller
  • Byer der gør os stolte

Nu sætter vi handlinger bag politikken med Erhvervshandleplan 2022-2023, som lancerer en række handlinger, der kan imødekomme de aktuelle problemstillinger, eksempelvis at skabe flere arbejdspladser i omegnsbyerne, imødekomme efterspørgslen på medarbejdere (i trivsel) såvel som at udvikle outdoorhovedstadens erhvervsmæssige potentiale. 

Erhvervshandleplan 2022-2023 er gældende frem til udgangen af 2023. 

Attraktive rammer der skaber vækst

Plads til vækst er et must for kommunens etablerede virksomheder med flytteplaner. Særligt er der behov for nye erhvervsudlæg langs SilkeborgMotorvejen, men også flere af oplandsbyerne har et uforløst erhvervspotentiale. God infrastruktur - der virker - er en forudsætning for at være blandt Danmarks bedste erhvervskommuner. Derfor har vi naturligvis fokus på Hærvejsmotorvejens muligheder og betydningen af lynhurtigt internet. Vi går til opgaverne med en behovsorienteret tilgang. 

Det skal være nemmere at etablere iværksætter- og kontormiljøer med fly-in-pladser i kommunens oplandsbyer, fordi netværk og løbende sparring med ligesindede virksomheder skaber de bedste betingelser for overlevelse og vækst. Ligesom arbejdsfællesskaber kan give virksomhederne en større tilknytning til lokalområder. 

Derfor tilbydes kommende iværksætter- og kontormiljøer den nødvendige hjælp til facilitering samt etablering af miljøerne fra Silkeborg Business, ligesom Silkeborg Business tilbyder en kontinuerlig, fysisk tilstedeværelse i miljøerne efter etableringsfasen. 

Indsatsen skal sikre, at miljøerne har bedre muligheder for at tilbyde løbende vejledning, netværk og samarbejde, som er nogle af de parametre, der kan gøre det attraktivt at flytte sin virksomhed til et iværksætter- og kontormiljø. 

Kampagnen Silkeborg Vokser markedsfører allerede i dag Silkeborg Kommune som en erhvervsdestination. Statistikkerne viser, at tilflytningen af virksomheder fra 2016 til 2021 er øget med 50%. Senest med en nettotilflytning af 78 virksomheder i 2021. 

Men tilflytningen af virksomheder kommer ikke af sig selv. Silkeborg Kommunes attraktivitet for virksomheder afhænger af parametre som adgang til medarbejdere, infrastruktur og den erhvervsservice, som vi - som kommune - leverer. Dernæst handler tiltrækning af virksomheder om kendskab og kontakter. 

Silkeborg Kommune skal være en kendt kommune hos erhvervslivet i Danmark. Derfor skal vi være proaktive ift. vores dialog med potentielle tilflyttervirksomheder, og vi skal intensivere vores SoMe-indsatser såvel som vores indsatser via regionale og nationale medier.  

Vi øger opmærksomheden på Danmarks Outdoor Hovedstad ved at deltage ved ISPO messen i München. Messen samler den globale sportsindustri, og en del af messen har et særligt fokus på outdoor i et 360-graders perspektiv, hvilket netop matcher ambitionerne i Silkeborg Kommunes outdoormasterplan. Samtidig giver messedeltagelsen en unik mulighed for at etablere nye, relevante makkerskaber. 

Outdoor Institute arrangerer og koordinerer messedeltagelsen, og Outdoor Institute er samlingspunkt ift. dialog og eventuelle efterfølgende besøg fra virksomheder og organisationer med interesse for Danmarks Outdoor Hovedstad. 

De seneste år har Silkeborg Kommune oplevet en stigende interesse for erhvervsjord langs SilkeborgMotorvejen. Og der kan meldes om næsten udsolgt i Hårup og Funder. Der er behov for en videreudvikling af de eksisterende erhvervsområder, således at der er plads og m2 til at skabe flere arbejdspladser. Derfor arbejder vi for at udvikle et nyt, sammenhængende erhvervsområde, som kan fremtidssikre erhvervslivets muligheder i Silkeborg Kommune - dels med plads til udvikling langs motorvejen og dels med en vurdering af oplandsbyernes erhvervsudlæg og potentiale. 

Dygtige medarbejdere der trives

Dygtige medarbejdere, der trives, er afgørende for din virksomheds succes. Derfor skal det være nemt at rekruttere de rette kompetencer, ligesom emner som efteruddannelse og medarbejdertrivsel er vigtige. Indsatsen kræver et tæt samarbejde på tværs af aktører fra uddannelses- arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet med afsæt i den enkelte virksomheds behov. Danmarks Outdoor Hovedstad skal bruges aktivt til at booste trivsel og sundhed. 

Der er efterspørgsel på faglærte, og det er udfordrende for virksomheder at rekruttere deres kommende medarbejdere. Derfor afholder Silkeborg Business to jobcrawls for kommende lærlinge. Jobcrawlsene arrangeres i samarbejde med relevante skoler, eksempelvis College360 og Den Jydske Håndværkerskole, som uddanner de profiler, som virksomhederne efterspørger. 

Formålet er, at flere unge bliver klogere på de spændende jobmuligheder ved Silkeborg Kommunes håndværks- og produktionsvirksomheder, samtidig med at virksomhederne tilbydes en unik mulighed for at møde potentielle lærlinge/medarbejdere. 

For hovedparten af virksomhederne i Silkeborg Kommune handler Danmarks Outdoor Hovedstad om medarbejdertrivsel, som kan være fysisk, psykisk og socialt. Derfor udvikler Outdoor Institute tre trivselspakker med fokus på fysisk, psykisk og social trivsel, som aktiverer outdoor som trivselsredskab. Hver trivselspakke kommer til at rumme konkrete outdooraktiviteter såvel som viden om de gode effekter, som er forbundet med pakken. 

Trivselspakkerne udvikles i samarbejde med lokale underleverandører og de lanceres i et makkerskab mellem Outdoor Institute og Silkeborg Business, som aktiverer deres stærke erhvervsnetværk og informationskanaler ift. relevante virksomheder. 

Flere ledige borgere, herunder den nye generation af unge, har behov for en ekstra indsats for at fungere på en arbejdsplads. Derfor kan det kræve nye kompetencer af virksomhederne at beskæftige og udvikle de ledige borgere. Kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 

Derfor udvikler og lancerer Jobcenter Erhverv et mentorforløb, som klæder virksomheder på ift. at håndtere de udfordringer, som kan være forbundet med at ansætte en kommende medarbejder fra ledighed. Virksomhederne, som tilbydes forløbet, udvælges med øje for den aktuelle efterspørgsel på arbejdskraft såvel som koblingen til erhvervsfaglige uddannelser. 

Silkeborg Business har etableret en matchmakerfunktion, hvor der bygges bro mellem Silkeborgs erhvervsliv og uddannelsesmiljøer i og udenfor Silkeborg. Målet er at imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft ved at matche studerende til konkrete projektsamarbejder, praktikforløb og jobmuligheder. Matchmakeren vil besidde en central koordinatorfunktion med et tæt samarbejde med jobcentret, uddannelsesinstitutioner, m.v.

Virksomhederne mangler arbejdskraft, og der er p.t. mere end 300 ledige jobåbninger i Silkeborg Kommune. Samtidig pendler 40% af arbejdsstyrken ud af kommunen, selvom der er virksomheder i Silkeborg Kommune, som efterspørger medarbejdere. Derfor arbejdes der for, at flere silkeborgensere skal arbejde lokalt, og hjemmesiden pendlerpris.dk inviterer pendlere til refleksion over deres pendleromkostninger og deres jobmuligheder i Silkeborg Kommune. 

Erhvervsservice der spiller

Virksomheder, som modtager professionel vejledning og sparring, klarer sig markant bedre end virksomheder, der lukker sig om sig selv. En god dialog med kommunen er vigtigt, når større forandringer er under opsejling. Derfor arbejder vi med at sikre gode muligheder for sparring, inspiration og netværk. Endelig styrker vi vores brand som erhvervskommune med outdoor som et unikt touch. 

Virksomheder, som har kontakt med erhvervsfremmesystemet, klarer sig generelt bedre og med en større overlevelsesgrad end virksomheder, som ikke modtager vejledning. Samtidig viser opgørelser fra Erhvervshus Midtjylland, at der – selvom Silkeborg Kommune klarer sig godt ift. antallet af vejledninger - er potentiale til at øge antallet af vejledninger.

Derfor intensiverer Silkeborg Business deres opsøgende arbejde ift. at inspirere og indbyde nye virksomheder og iværksættere til vejledning, som sikrer et stærkere fundament for at skabe arbejdspladser.

Silkeborg Kommune er Danmarks Outdoor Hovedstad. Og selvom der allerede er igangsat outdoorindsatser for erhvervslivet, er der behov for en samlet strategi, som kan indløse erhvervspotentialet i at være Danmarks Outdoor Hovedstad. Strategien skal udvikles med Silkeborg Kommunes outdoormasterplan som den overordnede ramme, og dermed have en 360-graders tilgang til outdoorbegrebet. 

Derudover skal virksomhederne segmenteres ift. om outdoor er en del af virksomhedens kerneforretning eller om indgangsvinklen til outdoor handler om employer branding og rekruttering. Strategien skal munde ud i en række eksekverbare indsatser. 

I 2022 kickstartes en ny erhvervstradition, når et Award Show afvikles for første gang ultimo september måned. Begivenheden vil være en årlig tilbagevendende fejring af det lokale erhvervsliv, hvor der uddeles en række priser, som har til formål at inspirere og motivere vores virksomheder.

Derudover sikrer Award Show en fin mulighed for at skabe nye relationer på tværs af virksomheder, iværksættere og organisationer. Fejringen afvikles i samarbejde med lokale erhvervsinteressenter såsom Kjellerup Handel & Erhverv, Knudlund Erhverv og Ans Erhvervs- og Handelsstandsforening.

Silkeborg Business sætter – også i efteråret 2022 - et ekstra fokus på at fortælle de gode erhvervshistorier for at øge Silkeborgs erhvervssynlighed både indenfor og udenfor kommunegrænsen og for at inspirere erhvervsledere til endnu mere udvikling i deres virksomheder. Dette sker ved, at Silkeborg Business i 2022 genererer 40 erhvervshistorier.

Silkeborg Business udgiver endvidere et inspirerende årsværk med cases indenfor forskellige faglige fokusområder som bæredygtighed, digitalisering mv. Publikationen formidles lokalt, regionalt og nationalt.

Byer der gør os stolte

Silkeborg Midtby er vores allesammens visitkort. En levende midtby med et dynamisk handelsliv og masser af aktiviteter er ikke blot en styrke for vores detailhandel - men for os alle. Midtbyens energi er med til at tiltrække nye investeringer og butikker. Derfor har vi et særligt fokus på midtbyen som vækstgenerator. Silkeborg og Kjellerup skal også fremover være attraktive handelsbyer med de positive sideeffekter, som følger med.

Hjejlen, Aqua, Klatreparken Silkeborg m.fl. har alle mange endagsturister, som, hvis de kommer ind til byen og shopper, kan styrke detailhandlen og restaurationslivet. Derfor indgår HandelSilkeborg en stribe ”handelsmakkerskaber” med det formål at få endagsturisterne til også at shoppe og spise i Silkeborg. Der kan tænkes i lydbudskaber til Hjejleselskabets gæster, før de kommer i havn, kort med markering af gågader og restauranter til uddeling, når familiens besøg på Aqua eller klatreparken er forbi, ligesom det undersøges, om der også i tilknytning til søbadene kan informeres. De reserverede midler disponeres både til udvikling af materiale samt til opgaven med at sprede budskaberne.

Der er allerede lavet informationsmateriale om Silkeborg som handelsby, som tages i brug, når butikslejemål bliver ledige, og der er i makkerskab med
Nordicals lavet vurderinger af behovet for flere butikker. Nu undersøger vi helt konkret, hvilke typer kæder og butikker der mangler, og hvordan vi sikrer et stærkt mix af special- og konceptbutikker i Silkeborgs gågader.

Med resultaterne i hånden kan ejendomsudviklere, ejendomsmæglere, kommune og handelsliv samarbejde om tiltrækning af specifikke butikstyper.

De mange gæster i Silkeborgs gågader skal veksles til kunder. I makkerskab med eksterne eksperter laves et hands-on forløb, hvor butikkerne på 1-2 møder får nem inspiration til at veksle gæster til kunder. Som supplement til inspirationsmøderne arrangeres årligt to opfølgende rundgange med en ekspert, som butikker kan booke til en 30-minutters gennemgang for at få sparring på egen praksis. Inspirationsmøderne kan gentages.

Silkeborg juleudsmykning har i de senere år fået et løft bl.a. med de magiske igloer, som spreder julestemning på torvet. I 2022 boostes Silkeborgs jul yderligere. Der øremærkes midler til indkøb af nyt ”julegrej” – der bl.a. skal medvirke til at skabe flow i det samlede gågadesystem.

Kjellerup Handel og Erhverv og dens medlemmer er i gang med en online rejse, og den skal understøttes, så handelsstandsforeningen og dens medlemmer bliver stærkere til sociale medier og til markedsføring af byen og byens butikker især mod Viborg og oplandet. Det skal sikre kundegrundlaget, så Kjellerup forbliver en central handelsby i den nordlige del af kommunen. Der sættes penge af til, at foreningen kan videreudvikle det nyopstartede tiltag.

Videndeling er nøglen til godt samarbejde. Derfor afvikles der årligt seks netværksmøder med deltagelse af alle kommunale aktører, der samarbejder med HandelSilkeborg. To gange om året inviteres gadeudvalgene ligeledes til at deltage. Formålet er øget samarbejde, så vi kan skabe bedre synergier og resultater på tværs. Blandt andet events, oplevelser og detailhandel tænkes endnu mere sammen, og sparring herom fra kommunens oplevelsesøkonominetværk skal aktiveres.

Nygade har særligt potentiale og spiller en vigtig rolle i Silkeborgs gågadesystem. Gaden har mange mindre specialbutikker, restauranter og rummer samtidig byens natteliv. Nu gør HandelSilkeborg en særlig indsats for at få gang i gadens fællesskab og udvikle gadens profil, så der skabes frugtbare synergier med øje for samspillet med det samlede gågadesystem.

Undervejs videndeles resultaterne, så der skabes afsmittende læring og konceptudvikling til de andre gader og den hele by. Der indhentes ekstern ekspertise i BID-konstruktioner.

Butikkerne arbejder på mange plan med grøn omstilling og bæredygtighed. For at understøtte butikkernes grønne omstilling arbejder HandelSilkeborg på et system til synliggørelse af butikkernes grønne arbejde. Formålet med synliggørelsen er at øge bevidstheden hos kunderne og nudge butikkerne til at arbejde på nye løsninger. Der findes god inspiration i Sønderborgs koncept ProjectZero og ZeroButik.

Erhvervstaskforce
 
 

Vi hjælper din virksomhed godt på vej.

Hvad er næste skridt?

Erhvervshandleplan 2022-2023 er den første handleplan efter vedtagelse af erhvervspolitikken "Mod nye mål", som arbejder med visionen om at styrke og markere Silkeborg Kommune som et af de mest attraktive steder i Danmark at etablere, udvikle og vækste din virksomhed. 

Læs erhvervspolitikken "Mod nye mål 2022-2026"

Hvis du har input til erhvervsudviklingen i Silkeborg Kommune er du velkommen til at tage kontakt via erhverv@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje