Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2020-2025

Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2020-2025

Socialøkonomisk virksomhed

I 2014 igangsatte Silkeborg Kommune et arbejde med, at få socialøkonomi på dagsordenen – ved at understøtte og inspirere både virksomheder og iværksættere til at tænke i sociale forandringer. Det resulterede i, at de første socialøkonomiske virksomheder blev etableret, og der blev udformet en strategi, som skulle være retningsgivende frem mod 2020. En af de centrale forudsætninger for de gode resultater har været at tilbyde én indgang til iværksættere og virksomheder, som driver eller ønsker at drive en socialøkonomisk virksomhed. Dette vil fortsat være et helt centralt element. Strategien for 2020 til 2025 bygger således videre på det stærke fundament og sætter samtidig barren højere. En ambition er, at strategien understøtter næste fase af udviklingen, hvor de socialøkonomiske virksomheder konsoliderer sig yderligere som selvbærende virksomheder.

Succeskriterier

 • At etablere gode samarbejdsrelationer med virksomhederne og være en attraktiv partner med henblik på at udvikle virksomhedens sociale ansvar.
 • At, der etableres 10 nye socialøkonomiske virksomheder.
 • At der skabes minimum 100 nye stillinger til borgere med begrænset arbejdsevne - både hos eksisterende og nye socialøkonomiske virksomheder.
 • At der indgås endnu flere partnerskabsaftaler internt i Silkeborg Kommune.
 • At der etableres 10 nye partnerskabsaftaler mellem socialøkonomiske virksomheder og små- og mellemstore virksomheder

Med denne strategi vil Silkeborg Kommune fortsat understøtte en bæredygtig vækst, hvor det både handler om den økonomiske bundlinje og den sociale bundlinje. Ambitionen er, at de socialøkonomiske virksomheder i samarbejde med Silkeborg Kommune går forrest i forhold til social ansvarlighed og bidrager til, at sikre at endnu flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet får muligheden for at blive en del af arbejdsmarkedet og dermed skabe øget livskvalitet blandt borgere i kommunen.

Bæredygtig vækst

Vi ved allerede, at en socialøkonomisk tilgang bidrager positivt til Silkeborg Kommunes økonomi, da det medvirker til flere virksomheder, færre ledige borgere og dermed færre overførselsudgifter. Det understøttes yderligere af, at socialøkonomiske virksomheder reinvesterer en del af overskuddet i virksomhedens- eller andre sociale formål. Vi er gået skridtet videre i et internt partnerskab med Teknik og Miljø omkring cirkulær økonomi, hvor omdrejningspunktet er genbrug, genanvendelse og at mindske ressourcespild. Det betyder, at vi i dialogen med de socialøkonomiske virksomheder drøfter muligheden for at løse opgaver, som omhandler effektiv udnyttelse af ressourcer, klimavenlig affaldssortering og genanvendelse. Ambitionen er, at udvalgte socialøkonomiske virksomheder vil blive mønstereksempler på, hvordan målene fra klimaloven kan omsættes.

Social ansvarlighed

Vi oplever, at både ordinære og socialøkonomiske virksomheder ønsker at tage socialt ansvar for deres medarbejdere og lokalsamfund. Ofte indgår de i positive relationer med lokalsamfundet og samarbejder med andre virksomheder, som ønsker at tage et socialt ansvar. Oftest anser de også borgere med nedsat arbejdsevne som en ressource, der kan bidrage på lige fod med alle andre. Der er mange områder, hvor man kan udvise social ansvarlighed, men vi tror i særlig grad på dannelsen af partnerskaber, hvor to eller flere parter kombinerer deres ressourcer og kompetencer. Det er desuden muligt for virksomhederne at gå i dialog med de forskellige kommunale afdelinger til en drøftelse af, hvordan man kan understøtte hinanden i at udvise social ansvarlighed.

Øget livskvalitet

Vi tror på, at det at have et arbejde, har afgørende betydning for, at man har god livskvalitet. Ligeledes tror vi på, at alle har brug for at være en del af og bidrage til et fællesskab, og derfor er der brug for både ordinære og socialøkonomiske virksomheder, som vil gå forrest ift. at skabe rummelige arbejdspladser og dermed øge livskvaliteten blandt alle medarbejdere uanset deres livssituation. For nogle borgere er det realistisk at arbejde 5 timer om ugen, ligesom der kan være behov for, at der tages helt konkrete skånehensyn - mere skal der nødvendigvis ikke til. Til gengæld kan det gøre en stor forskel for den enkeltes livskvalitet at løse konkrete arbejdsopgaver og bidrage til, at der stræbes mod et fælles mål på en arbejdsplads. Hvad der netop kendetegner Silkeborg Kommunes tilgang til socialøkonomi bliver beskrevet yderligere på de næste sider.

Silkeborgmodellen

 • Vejen til bæredygtig vækst, social ansvarlighed og øget livskvalitet.

Silkeborg Kommunes tilgang til socialøkonomi er kendetegnet ved 5 bærende principper, hvilke skal sikre den fortsatte positive udvikling frem mod 2025. Principperne omhandler både den interne praksis i kommunen og kontakten til virksomheder og iværksættere, der enten er eller ønsker at etablere sig indenfor socialøkonomi i Silkeborg Kommune.

Den danske regerings definition: En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål, gennem sit virke og indtjening, at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål. Desuden gælder der 5 kriterier, hvis en virksomhed ønsker at blive en Registreret Socialøkonomisk virksomhed.

 • Skal have et socialt formål
 • Skal være erhvervsdrivende
 • Skal være uafhængig af det offentlige
 • Skal være inddragende og ansvarlig
 • Skal have en social håndtering af overskud efter skat

I Silkeborg Kommune tilbyder vi én indgang til råd og vejledning og er til rådighed for alle typer af initiativtagere, der ønsker at drøfte social ansvarlighed eller at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Vi tager også direkte kontakt til etablerede virksomheder for at få en åben drøftelse af muligheder på det socialøkonomiske område. I snakken peger vi på konkrete muligheder for at outsource en del af produktionen til en ny selvstændig virksomhed eller indgå et partnerskab med en etableret socialøkonomisk virksomhed.

Jobcenter Erhverv står altid til rådighed for sparring og rådgivning. De kan kontaktes på Hotline 8970 5757, hvis man ønsker viden om socialøkonomi eller viden om eksisterende virksomheder. Øvrige kontaktoplysninger fremgår af denne side.

Udgangspunktet for partnerskaberne er: at agere socialt ansvarligt som virksomhed er ikke i modsætning til at agere økonomisk fornuftigt. Der er mange muligheder for at etablere partnerskaber og afsættet herfor kan være meget forskelligt. Det kan være at skabe bæredygtig vækst, at forbedre partnernes langsigtede konkurrenceevne, at der skabes værdi for samfundet som helhed eller noget helt fjerde. Partnerskaber kan både etableres mellem kommunen og en socialøkonomisk virksomhed, mellem flere socialøkonomiske virksomheder eller mellem en ordinær virksomhed og en socialøkonomisk virksomhed. Fælles for partnerskaberne er, at der identificeres et fælles tredje, og at parterne sammen bruger tid på ideudvikling. Hvis der er behov for understøttelse til at etablere et partnerskab, kan Jobcenter Erhverv altid kontaktes på Hotline 89 70 57 57. Øvrige kontaktoplysninger fremgår af denne side.

Igennem en årrække er der arbejdet målrettet med at drøfte social økonomi på tværs af de kommunale afdelinger. Det har resulteret i gode samarbejdsrelationer og at socialøkonomi er benævnt i den indledende tekst i Silkeborg Kommunes budgetaftale for 2019. Socialøkonomi er forankret i Beskæftigelsesafdelingen, men der er på det seneste indgået tætte samarbejdsrelationer med Indkøb, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice. Det betyder, at der kan etableres samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og flere forskellige kommunale afdelinger, hvor man i fællesskab løfter bestemte opgaver. I den forbindelse prioriteres det, at alle parter udviser nysgerrighed og tør komme med konkrete inputs ud fra deres faglige synsvinkel. På den måde kan de forskellige perspektiver berige hinanden, hvilket kan føre til unikke og innovative projekter.

Som led i at motivere til, at der etableres flere socialøkonomiske virksomheder, er der skabt mulighed for, at medarbejdere i Silkeborg Kommune kan få orlov til at etablere en socialøkonomisk virksomhed, herunder mulighed for fuld løn i de første tre måneder.

Desuden er det besluttet at yde støtte til de virksomheder, som ønsker at gå skridtet videre og blive en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. Det fremgår af Silkeborg Kommunes indkøbspolitik, at der bakkes op om socialøkonomiske virksomheder, at kommunen ønsker at indgå forpligtende samarbejde – særligt ved køb af varer og tjenesteydelser for under 500.000 kr., hvor der ikke er udbudspligt i henhold til Udbudsloven. I første omgang har Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder mulighed for at komme til møde med Indkøb, hvor der kigges nærmere på områder, hvor der ikke er aftaler eller udbudsregler. I forlængelse heraf, er det muligt at blive en fast bestanddel af kommunens indkøbsportal.

Vi står altid til rådighed for at svare på spørgsmål eller vejlede i relevante sammenhænge. Jobcenter Erhverv er i løbende dialog med de socialøkonomiske virksomheder mhp. at identificere udviklingspotentialer, drøfte rekrutteringsmuligheder, fastholdelse af medarbejdere og etablering af partnerskaber med både ordinære og andre socialøkonomiske virksomheder. Jobcenter Erhverv faciliterer også netværksmøder, hvor både socialøkonomiske og ordinære virksomheder får mulighed for at dele viden og etablere nye samarbejdsrelationer og partnerskaber. Herunder samarbejde med Silkeborg Business og lignende erhvervsorganisationer i Silkeborg Kommune.

Modtager af CSR-prisen og modtager af SØV-prisen 2019

Billede: Modtager af CSR-prisen 2019, Tikma (t.v.) og modtager af SØV-prisen 2019, Special Minds (t.h.). sammen med formand for arbejdsmarkedsudvalget Morten Høgh.

”Silkeborgmodellen – vejen til bæredygtig vækst, social ansvarlighed og øget livskvalitet” skal fremme udbredelsen af socioøkonomi i Silkeborg Kommune. Derfor finder vi det også naturligt at fremhæve og anerkende de virksomheder, der løfter et stort socialt ansvar i Silkeborg Kommune. I den anledning vil vi hvert år uddele to priser ud fra nomineringer fra medarbejderne i Beskæftigelsesafdelingen, hvor de nominerede virksomheder modtager besked omkring nomineringen samt begrundelse inden priserne bliver uddelt.

Prisuddelingen sker til et arrangement med fokus på socialansvarlighed. Vinderen findes ud af de indstillede virksomheder og udpeges af arbejdsmarkedsudvalget. Der ligges op til så bred en indstilling som muligt, med vægt på vækst, bæredygtighed, partnerskaber, inklusion og rummelighed, som i den sidste ende giver plads til borgere, som har nedsat arbejdsevne.

SØV Silkeborg prisen

Til årets socialøkonomiske virksomhed i Silkeborg Kommune.
Vinderen bliver overrakt et diplom og en gavekurv.

CSR Silkeborg prisen

Til den virksomhed i kommunen, der i særlig grad har udvist stor social ansvarlighed.
Vinderen bliver overrakt et diplom og en gavekurv.

Kontaktoplysninger
 
 

Silkeborg Kommune tilbyder én indgang til råd og vejledning og står til rådighed for alle typer af initiativtagere, der ønsker at etablere en socialøkonomisk virksomhed.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere.

Jobcenter Erhverv
Tlf: 89 70 57 57 (alle hverdage fra 8-16)
Mail: jobcentererhverv@silkeborg.dk  

Leder af Jobcenter Erhverv
Dorte Nørgaard
Tlf: 29 67 29 33
Dno@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje