Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Naturen er udfordret

Naturen er udfordret

Landet over er naturen under pres. Det gælder også for Silkeborg Kommune, hvor data fra overvågning af naturen viser, at naturen i Silkeborg Kommune er udfordret.

Engblomster

Danmarks natur er udfordret. På nationalt plan er vores natur i stilstand eller på tilbagegang, og data om naturens tilstand viser, at 50-75 procent af naturtyperne i Silkeborg Kommune ikke er i høj eller god tilstand. De steder, hvor naturen i dag trives, kan også blive truet.

Størstedelen af kommunens søer opfylder ikke målene for god økologisk tilstand, og 70 procent af vandløbene er ikke i god økologisk tilstand. Hovedårsagerne til dette er for søernes vedkommende mængden af næringsstoffer, mens det for vandløbene er manglen på fisk. Silkeborg Kommunes egen overvågning af de beskyttede naturtyper viser, at mere end halvdelen af hederne, engene og overdrevene ikke er i god tilstand og trues af tilgroning, næringsstoffer, dræning og overgræsning.

Levested for sjældne arter

Silkeborg Kommune har en lang række arealer, som fortsat er levested for rødlistede arter, sjældne plante- og dyrearter. Faktisk er Silkeborg den kommune med tredje flest rødlistede arter i Danmark. Silkeborg Kommune har derfor mulighed for at bidrage til den nationale biodiversitetsindsats, hvis vi sikrer og udvikler levestederne for rødlistede arter.

Silkeborgs mange store søer og vandløb bidrager væsentligt til biodiversiteten, hvor Gudenåen er levested for flere sjældne planter, som ikke findes i andre danske vandløb. Vi har nogle af Danmarks reneste søer, hvor truede plantearter som tvepibet lobelie og sortgrøn brasenføde findes.

Vores mange små, rene kilder bidrager væsentligt til mangfoldigheden af f.eks. vandinsekter som vårfluer, døgnfluer og slørvinger. På overdrev, heder og moser flyver en række sjældne sommerfugle hen over de rødlistede plantearter skov-gøgelilje og guldblomme.

Sidste år vedtog Byrådet en biodiversitetspolitik, der sætter retningen for, hvordan vi sikrer en rig og varieret natur. Silkeborg Kommune udfører en lang række indsatser for at forbedre tilstanden i naturområderne.

F.eks. forbedres forholdene for fisk i vandløbene ved, at der udlægges sten og gydegrus, som det er gjort i f.eks. Salten Å. Der laves vådområdeprojekter, som tilbageholder næringsstoffernes udløb til søerne.

Kvæg plejer hedeområderne på f.eks. Vrads Sande, så varmeelskende arter som den sjældne Mariehøneedderkop trives, og der etableres nye vandhuller til den truede strandtudse.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje