Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Økonomi-og IT-staben GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet er de 7 Gudenå-kommuners samarbejde om Gudenåens og oplandets oplevelsespotentiale.

GudenåSamarbejdet er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner om Gudenåens oplevelsespotentiale.

GudenåSamarbejdet:

Formålet med GudenåSamarbejdet er at binde Gudenåen og oplandet bedre sammen som en sammenhængende outdoor-/friluftsdestination i Østjylland (Business Region Aarhus) for borgere, gæster og turister.

Det politiske grundlag for GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet: Organisering og arbejdsopgaver

Opdatering af ”Oplæg til opdateret GudenåSamarbejde: Arbejdsopgaver og organisering” udarbejdet af Silkeborg Kommune, Analyse og Udvikling, og politisk godkendt i alle 7 gudenåkommuner i 2015.

Baggrund for opdatering

I 2015 besluttede man i de 7 gudenåkommuner (Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers) at flytte GudenåSamarbejdet fra Gudenåkomitéen til et Borgmesterforum understøttet af et Direktørforum med virkning fra 1. januar 2016. Formålet var en bedre udnyttelse af Gudenåens og oplandets vækstpotentialer, der sammenfattes i 3 spor: borgere, turister og forretningsudvikling.

Formålet med at flytte GudenåSamarbejdet var endvidere en bedre koordinering og udnyttelse af de mange tiltag, der var sat i gang i de to store projekter OplevGudenaa og VisitGudenaa samt Gudenåkomiteens tværkommunale arbejde med benyttelse og beskyttelse af Gudenåen i et sejlads-perspektiv.

Det opdaterede GudenåSamarbejdes grundlag blev beskrevet og godkendt i alle 7 kommuner i dokumentet ”Oplæg til opdateret GudenåSamarbejde: Arbejdsopgaver og organisering” fra 2015. Formål og indsatser er i 2021 de samme som i 2015 men konkrete forhold har ændret sig – fx er turismeorganiseringen ændret – derfor er der kun foretaget redaktionelle rettelser af grundlaget.

Det er fortsat vurderingen, at GudenåSamarbejdet giver en merværdi til alle 7 Gudenåkommuner. Qua GudenåSamarbejdet bindes naturen og det rekreative bedre sammen med udviklingspotentialet i turisme, forretningsudvikling og bosætning – og på tværs af kommunegrænser og geografi. GudenåSamarbejdet er således med til at sikre, at Gudenåens udviklingspotentiale udnyttes.

GudenåSamarbejdets organisering og økonomiske ramme

GudenåSamarbejdet er politisk forankret i et Borgmesterforum, der består af de 7 Gudenåkommuners borgmestre. Borgmesterforum understøttes af Direktørforum, der består en direktør fra hver af de 7 Gudenå-kommuner. Borgmesterforum har ansvar for den overordnede og koordinerende udvikling og udnyttelse af Gudenåens potentialer og samspillet med Gudenåkomiteens arbejde og øvrige indsatser ved den samlede Gudenå og det nære opland.

Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat medarbejder, der understøttes af en faglig styregruppe forankret i de 7 kommuners udviklingsenheder.
De 7 Gudenåkommuner bidrager årligt til GudenåSamarbejdets budget efter denne nøgle, der tager hensyn til såvel kommunens indbyggertal som Gudenåens betydning for den pågældende kommune. De 7 kommuner er inddelt i følgende 3 kategorier:

Kategori 1: ”Mange indbyggere og Gudenåen har stor betydning”: Silkeborg og Randers kommuner med årligt bidrag på 250.000 kr. pr. kommune

Kategori 2: ”Mange indbyggere og Gudenåen har mindre betydning” eller ”Færre indbyggere og Gudenåen har stor betydning”: Horsens, Viborg og Skanderborg kommuner med årligt bidrag på 150.000 kr. pr. kommune.

Kategori 3: ”Færre indbyggere og Gudenåen har mindre betydning”: Favrskov og Hedensted kommuner med årligt bidrag på 75.000 kr. pr. kommune.

GudenåSamarbejdets arbejdsopgaver

Arbejdet med Gudenåens potentialer kan beskrives som 3 spor:

1. Gudenåen og borgerne: Det skal være let for både nuværende borgere og tilflyttere at få øje på og bruge Gudenåen i dagligdagen til rekreation, motion, oplevelser osv. Det kalder på:

 • drift af stier og øvrige faciliteter og en plan for yderligere investeringer
 • enkel og tilgængelig synliggørelse af muligheder for liv, aktiviteter og oplevelser – bl.a. ensartet, genkendeligt og enkelt kortmateriale, som alle aktører bruger på eksisterende platforme
 • involvering af kommercielle, kulturelle og andre aktører om samskabelse af servicetilbud, aktiviteter, events osv.

2. Gudenåen og turisme: Der skal være noget at komme efter for gæster, der søger udendørsliv, naturoplevelser, kulturhistorie m.m. Det kræver bl.a.:

 • synliggørelse og markedsføring af stier, faciliteter, oplevelser, aktiviteter, events m.m. på gængse platforme, hvor turister søger information – herunder enkle og ensartede kort på flere sprog
 • pakker med service, aktiviteter m.m., der binder mulighederne ved Gudenåen sammen med andre attraktioner og oplevelser i området. De primære bidragsydere og aktører er relevante forretningsmæssige aktører

3. Gudenåen og forretningsudvikling: Et element i et naturområdes attraktivitet både i det daglige og i forbindelse med ferie er muligheder for mad, drikke, aktiviteter, transport, oplevelser m.m. Det skal hjælpes på vej med et tydeligt strategisk fokus på:

 • natur som grundlag for business – nye arbejdspladser og forretningsmuligheder
 • Gudenåen i sammenhæng med andre muligheder for oplevelser og aktiviteter i naturen

Primære aktører i udnyttelsen af dette potentiale er

 • GudenåSamarbejdet og
 • VisitAarhus og Kystlandet

GudenåSamarbejdets opgave er den overordnede og koordinerende udvikling og udnyttelse af Gudenåens potentialer og samspillet med Gudenåkomiteens arbejde og øvrige indsatser ved den samlede Gudenå og det nære opland. Det daglige arbejde handler i høj grad om at skabe synlighed og sammenhæng om aktiviteter, tilbud og muligheder i forbindelse med Gudenåen. I forbindelse med igangsættelse af nye initiativer vil borgmestrene have særlig fokus på muligheder for at søge fondsmidler. De tre indsatsområder, som Gudenåkomitéen anbefalede at arbejde videre med - lystfiskerturisme, kulturhistorie og stisystemer - er en brik i grundlaget for arbejdet med større projekter, der kan søges fondsmidler til.

Organisation

GudenåSamarbejdets politiske styregruppe er de 7 kommuners borgmestre, den administrative styregruppe er et forum bestående af en direktør fra hver af de 7 kommuner. Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat koordinator - se kontaktinformation øverst til højre - støttet af en faglig styregruppe bestående af

 • Merete Valbak, Hedensted Kommune
 • Jeppe Madsen, Horsens Kommune
 • Hanne Nissen Toksvig, Skanderborg Kommune
 • Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune
 • Thomas C. Andersen, Viborg Kommune
 • Anders Starberg, Favrskov Kommune
 • Karsten Boddum-Olesen, Randers Kommune

GudenåSamarbejdets sekretariat ligger fra 1. februar 2021 i Favrskov.

I perioden 2016-2018 lå sekretariat  i Silkeborg, og fra 1. januar 2019 lå sekretariatet i Skanderborg.

GudenåSamarbejdet før 2016

Fra 2012-15 boede GudenåSamarbejdet i Gudenåkomitéen, der er de samme 7 kommuners samarbejde om sejladsbestemmelser og vandmiljø. GudenåSamarbejdet opstod dels som en politisk vision om bedre ”udnyttelse” af Gudenålandets oplevelsespotentiale, dels som et dialogforum for de mange Gudenåinitiativer – først og fremmest OplevGudenaa og VisitGudenaa.

Læs mere om visionsprocessen

Læs mere om GudenåSamarbejdet 2013-15

GudenåSamarbejdet version 1 overleverede status og anbefalinger til GudenåSamarbejdet version 2 i form af et ”Overdragelsesdokument”, der byggede direkte videre på den Helhedsplan, der blev skabt under GudenåSamarbejdet 2013-15.

Se ”Overdragelsesdokument”

Se helhedsplan for GudenåSamarbejdet 2013-15

Tanken var hele tiden, at GudenåSamarbejdet skulle flyttes ud af naturforvaltningerne og over i en mere udviklingsorienteret organisation.

At forankre GudenåSamarbejdet politisk i et borgmesterforum og administrativt i udviklings- og kultur- og fritidsforvaltningerne skete med henblik på en helhedsorienteret tilgang til oplevelsesudviklingen i og omkring Gudenåen – på tværs af forvaltninger og fagligheder og ved samarbejde med både kommunale og ikke-kommunale aktører.

Kontakt
GudenåSamarbejdets netværkskoordinator Gunhild Øeby Nielsen
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje