Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kunst og kultur Kulturelle tilskud

Kulturelle tilskud

Silkeborg Kommune har en række kulturelle tilskud, som det er muligt at søge om.

Kulturelle tilskud

De frie kulturelle midler

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for bevilling af kommunal støtte til offentlige kunst-, og kulturarrangementet. Beløbet kaldes ”De frie kulturelle midler”. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget kan i det enkelte regnskabsår beslutte at øremærke en del af De frie kulturelle midler til særlige tiltag, f.eks. udvikling af kunst- og kulturlivet, internationale samarbejder og lignende. Ved øremærkning af midler til særlige tiltag eller enkeltstående initiativer konsulteres Kulturrådet.

Du kan søge om støtte til 

Der kan bevilges tilskud til

 • Koncerter
 • Musicals
 • Festivaler
 • Kunstudstillinger
 • Teaterforestillinger
 • Danseforestillinger
 • Filmprojekter
 • Bogudgifter
 • KODAafgifter

Andre kunst- og kulturarrangementer, der medvirker til opfyldelsen af retningslinjernes formål. Der ydes blandt andet ikke støtte til byfester og andre arrangementer uden et kunstnerisk eller kulturelt indhold.

Du kan søge om støtte hvis

Du kan søge om tilskud, hvis du er arrangør af ikke-kommercielle kulturarrangementer i Silkeborg Kommune. Som arrangør skal du som hovedregel være:

 • En forening med vedtægter
 • En fond med vedtægter

Disse udgifter kan du få bevilget støtte til 

Det samlede arrangement ifølge budget eller specifikt til eksempelvis 

 • Honorar ved professionel/faglig assistance
 • Markedsføringsudgifter
 • Annoncering
 • Lokaleleje
 • Leje af teknisk udstyr
 • KODA udgifter

Vilkår for støtten 

 • Arrangementet foregår i Silkeborg Kommune
 • Arrangementer/initiativer skal som udgangspunkt være ikke-kommercielle. Det betyder, at arrangører hovedsagelig er foreninger eller almennyttige fonde
 • Arrangementet/initiativet skal være med offentlig adgang
 • Markedsføringsindsatsen skal sikre offentlighedens kendskab til arrangementet
 • Det skal fremgå i PR materiale, at Silkeborg Kommune støtter arrangementet
 • Bevillinger er altid et-årige og følger kalenderåret
 • Kultur- og Borgerserviceafdelingen skal informeres, hvis der sker ændringer i det planlagte arrangement
 • Efter afholdt arrangement indsendes et regnskab til Kultur- og Borgerserviceafdelingen som forudsætning for udbetaling af støtte
 • Efter arrangementet kan Kultur- og Borgerserviceafdelingen forlange en redegørelse for arrangementets gennemførelse
 • Puljen dækker ikke over allerede afholdte udgifter. Det er i denne forbindelse tidspunktet for politisk behandling af ansøgningen, der er skæringsdato.

Ansøgninger under 10.000 kr. 

Ansøgninger under 10.000 kr. behandles administrativt i Kultur- og Borgerserviceafdelingen med en løbende ansøgningsfrist og en behandlingstid på 14 dage. 

Du søger via formularen "Søg om tilskud fra de frie kulturelle midler på denne side".

Ansøgninger over 10.000 kr.

Ansøgninger over 10.000 kr. behandles seks gange årligt i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget med udtalelse fra Silkeborg Kulturråd og indstilling fra Kultur- og Borgerservicechefen.

Ansøgningsfrister for 2024 er følgende: 

 • Behandling d. 5. februar (Ansøgningsfrist d. 5. januar kl. 12:00)
 • Behandling d. 8. april (Ansøgningsfrist d. 1. marts kl. 12:00)
 • Behandling d. 3. juni (Ansøgningsfrist d. 3. maj kl. 12:00)
 • Behandling d. 5. august (Ansøgningsfrist d. 3. juni kl. 12:00)
 • Behandling d. 7. oktober (Ansøgningsfrist d. 6. september kl. 12:00)
 • Behandling d. 2. december (Ansøgningsfrist d. 1. november kl. 12:00)

Du søger via formularen "Søg om tilskud fra de frie kulturelle midler på denne side".

Udbetaling af tilskud 

Hvis Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender din ansøgning, modtager du et brev fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen, hvor vi oplyser om vilkårene for udbetalingen.

Tilskud udbetaler Kultur- og Borgerserviceafdelingen efter afholdt arrangement ved udfyldelse af afrapportering jf. bevillingsbrev.

Retningslinjer 

Honorarstøtteordningen 

Honorarstøtteordningen administreres af Statens Kunstfond.  

Honorarstøtten skal sikre både små og store arrangører (foreninger og koncertsteder mv.) et tilskud til aflønning af musikere. Det er en forudsætning for støtte fra staten, at kommunen har givet tilsagn om honorarstøtte. Det er i øvrigt en forudsætning at: 

 • at der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
 • at der er offentlig adgang til koncerterne
 • at der tages entré
 • at der ydes professionel tarifmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved de koncerter, der er ansøgt tilskud til, og at dette efterfølgende på forlangende kan dokumenteres overfor Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune
 • at der er minimum 50 % lokal medfinansiering fra kommunen, og denne medfinansiering skal være på minimum 30 klip

Du kan søge tilskud til

Honorarer til musikere ved afholdelse af koncerter. 

Hvem kan søge

Rytmiske spillesteder og musikforeninger, der modtager et kommunalt og eventuelt kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer. Det lokale tilskud skal som minimum svare til det beløb, du ansøger om og det lokale tilskud skal være på minimum 30 klip.

Sådan søger du tilskud

Du skal først søge tilskuddet hos kommunen, hvor din ansøgning vil blive behandlet af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. Bliver din ansøgning godkendt, vil du få tildelt et antal klip, og det er med udgangspunkt i de klip, at du kan søge tilskud hos Statens Kunstfond. 

Ansøgningen til kommunen skal indeholde de samme oplysninger, som ansøgningen til Statens Kunstfond.

Se hvilke oplysninger, ansøgningen skal indeholde

Du skal sende ansøgningen til kommunen til:

Kultur- og Borgerserviceafdelingen 

Ansøgningsfrist

Silkeborg Kommune: 10. august
Statens Kunstfond: 1. oktober

I Silkeborg Kommune har du mulighed for at få tilskud til leje af en scenevogn.

Du kan få tilskud til leje af mobil scenevogn hvis
Du har en musik- eller idrætsforening i Silkeborg Kommune. Din forening kan således få tilskud til leje af mobil scenevogn til musik- og idrætsforeningers kultur- og idrætsarrangementer i Silkeborg Kommune.

Tilskuddets størrelse
Kultur- og Borgerserviceafdelingen giver tilskud på 2.000 kroner per arrangement.

Sådan søger din forening, og sådan bliver tilskuddet udbetalt
Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler tilskuddet til din forenings bankkonto på baggrund af kopi af regningen på scenelejen, hvor vi kan se, du har betalt lejen. Der skal stå på kopien, hvilket arrangement det drejer sig om. 

Du søger om tilskuddet via den grønne selvbetjeningsløsning på denne side.

Tilskud til leje af og kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

For at skabe og øge de kulturelle aktiviteter i forsamlingshusene i Silkeborg Kommune og styrke det lokale fællesskab i lokalsamfundene, afsætter Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget årligt en pulje på ca. 75.000 kroner til dette formål.

Disse kan søge om tilskuddet

 • Forsamlingshuse
 • Foreninger eller fonde med vedtægter

Hvis I gerne vil søge om tilskud fra puljen, kan I gøre det løbende over året. I kan maksimalt få et tilskud på 7.500 kroner per aktivitet.

Ansøgningsskemaet finder I under selvbetjeningsløsningen, og I skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Retningslinjer for tilskud fra pulje til kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget giver tilskud til leje af forsamlingshuse til godkendte foreningers arrangementer og fritidsaktiviteter. Tilskuddet dækker 75 % af lejen.

For at kunne søge om tilskuddet, skal din forening være godkendt under folkeoplysningsloven. Hvis din forening ikke er det, kan du søge om at få den godkendt via linket nedenfor.

Godkendelse af foreninger

Ansøgningsskemaet finder du under selvbetjeningsløsningen, og du skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Hvis du vil vide mere om tilskuddet

Retningslinjer for tilskud til leje af forsamlingshus

Tilskud unge kan søge om

Har du en god ide til et kulturarrangement eller en aktivitet for, med eller af unge kan du få både råd og vejledning samt økonomisk tilskud gennem Ungekulturhusets ungepulje.

For at søge støtte i ungepuljen skal du:

 • have tilknytning til Silkeborg Kommune
 • være under 30 år
 • afvikle arrangementet i Silkeborg Kommune

Ungekulturhusets ungepulje giver tilskud til arrangementer og aktiviteter der inddrager musik i alle genrer, billedkunst, performance, installationskunst og happenings, kreative workshops, foredrag med videre. 

Ansøgningen behandles af ungekulturhuslederen, der laver en individuel vurdering baseret på om aktiviteten eller arrangementet:

 • fremmer unges kulturproducerende kompetencer
 • er originalt eller nytænkende
 • udforsker eller udfordrer hverdagskulturen i Silkeborg
 • bidrager til et kulturlandskab med kant og kvalitet 
 • er appellerende eller aktiverende for et publikum

Ungekulturhuset ungepulje giver typisk tilskud i størrelsesordenen 500 – 5.000 kr.

Påtænker du at søge tilskud, der er større end dette, henviser vi til puljen, De frie kulturelle midler.

For spørgsmål til ansøgningen eller råd og vejledning til planlægningen og gennemførelsen af dit arrangement, kontakt Rasmus på tlf.: 30 44 16 59 eller mail rasmus.ott@silkeborg.dk 

Du kan søge støtte til kulturaktiviteter for, med og af unge ved kulturSilkeborg.

Information om støtten og kravene til hvem, der kan modtage den

 • Du skal have tilknytning til Silkeborg Kommune
 • Du må ikke være fyldt 30 år ved udgangen af året 
 • Du kan søge inden for alle former for kultur
 • Der er flere portioner á 5.000 kroner til uddeling
 • Kulturaktiviteterne skal foregå i Silkeborg Kommune

Læs mere om, hvordan du søger på kulturSilkeborgs hjemmeside:

kulturSilkeborgs hjemmeside 

KulturSilkeborg

kulturSilkeborg er en medlemsforening, som:

 • Ønsker at alle i byens kulturliv aktivt tilkendegiver, at de er part i fællesskabet: kulturSilkeborg.
 • Ønsker at synliggøre mangfoldigheden, bredden og især omfanget af aktive/aktiviteter i områdets kulturliv.
 • Søger at samle kulturlivet om fælles mærkesager. Tidligere har der ikke nødvendigvis været stor tilknytning fra et ”bagland” i kulturlivet for medlemmerne af Silkeborg Kulturråd – dette vil en fælles medlemsforening råde bod på.

Bestyrelsen i kulturSilkeborg består af 9 medlemmer, og bestyrelsens navn er Silkeborg Kulturråd.

Foreningens økonomi består af et årligt administrationstilskud fra Silkeborg Kommune, andre offentlige tilskud, fonde, sponsorater og kontingent fra medlemmerne. 

kulturSilkeborgs hjemmeside

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kulturteamet Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje