Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Skole, SFO og Klub Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning

Som forældre kan du vælge at lade dit barn hjemmeundervise, men der er en række krav til hjemmeundervisningen, som du kan læse om på denne side. Ved hjemmeundervisning har forældrene ansvaret for barnets undervisning.

Hjemmeundervisningen skal leve op til de krav, som børnene mødes med i folkeskolen, og Silkeborg Kommune gennemfører derfor tilsyn med hjemmeundervisningen.

Læs mere på Hjemmeundervisning.dk

Læs mere på Fri læring - Foreningen for hjemmeundervisere i Danmark

Optagelse i SFO, hvis dit barn hjemmeundervises

Distriktsskolen kan, ved ledige pladser i SFO og klub, tilbyde elever i distriktet, der undervises hjemme, mulighed for en plads.

Det er skolelederen, der beslutter, om der er plads. Hvis dit barn får plads i SFO eller klub, bliver den almindelige arbejdsgang for opskrivning og optag fulgt.

Sådan foregår hjemmeundervisning i Silkeborg Kommune

I Danmark er retten til at hjemmeundervise grundlovssikret fx grundlovens §76: ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige til at lade børnene undervise i folkeskolen”.

Der er mange bevæggrunde til at vælge at hjemmeundervise sit barn i kortere eller længere tid. Ved det første møde med skoleleder, vil der bliver talt om disse bevæggrunde. 

Undervisningen behøver ikke foregå i hjemmet og kan omfatte børn fra flere hjem.

Generelt om hjemmeundervisningen

Som udgangspunkt overtager forældrene ansvaret for elevernes undervisning. Kommunen har således ikke nogen økonomiske forpligtelser og kun nedenstående øvrige forpligtelser i forhold til forældre, der vælger at hjemmeundervise sine børn:

 • at føre tilsyn med at undervisningspligten overholdes
 • at kunne lade eleven gå op som privatist på distriktsskolen
 • at tilbyde specialpædagogisk rådgivning til hjemmeunderviste børn og unge, som både hjemmetrænes og hjemmeundervises på samme tid

Det betyder, at skolerne lovgivningsmæssigt ikke har hjemmel til at tilbyde mere eller andet til hjemmeunderviste elever, idet skolen så begunstiger forældrene i forhold til friskoler og private skoler, som hjemmeundervisning lovgivningsmæssigt kategoriseres sammen med.

Når man vælger at hjemmeundervise sit barn, er der dog en del lovgivning og nogle retningslinjer i Silkeborg Kommune, som er nødvendige at forholde sig til.

Lovgivning

I Danmark er der undervisningspligt og i Folkeskoleloven fremgår det af § 32, at ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt efter reglerne i §§ 33-35, medmindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden lovgivning. Det samme gælder børn, der skal opholde sig her i landet i mindst 6 måneder.

§ 33. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Gå til Folkeskoleloven

I Bekendtgørelsen om friskoler og private grundskoler mv. (Friskoleloven) er angivet følgende regler for undervisning i hjemmet:

Gå til Friskoleloven

§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

Etablering af hjemmeundervisning kræver jf. Friskolelovens § 34, stk.1, at forældrene meddeler dette til Silkeborg Kommune, inden undervisningen begynder.

Anmeldelse af hjemmeundervisning sker ved udfyldelse af skemaet i linket nedenfor.

Anmeld hjemmeundervisning

Du får en kvittering fra Skoleafdelingen umiddelbart efter anmeldelse samt en invitation inden for 14 dage til et første møde fra den lokale skoleleder.

Lovgivning

Beskrivelser af form og indhold i uddrag - husk at tjekke lovgivningen

Elever, der forlader 9. klasse efter hjemmeundervisning, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Hjemmeunderviseren kan selv beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges samt hvilke undervisningsmetoder og undervisningsmidler, der skal anvendes. Undervisningen behøver ikke foregå i hjemmet og kan omfatte børn fra flere hjem.

Det er ikke et krav, at hjemmeundervisningen skal omfatte undervisning i alle folkeskolens fag. Dog skal der tilbydes undervisning inden for hvert af fagområderne dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag. Det følger af bestemmelsen i Friskolelovens §9 stk.2 om den tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag.

Det er afgørende, at hjemmeundervisningen ud fra en helhedsvurdering giver eleven de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis eleven havde gået i folkeskole.

Hjemmeunderviseren er ansvarlig for, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Evalueringen af den hjemmeundervistes læring kan være identisk med den evaluering, der foregår i mange skoler i form af udførte opgaver i skolebøger, projektarbejde, skriftlige opgaver og faglige prøver, men den kan også have andre former.

Undervisningen bør som minimum omfatte folkeskolens fagkreds på en sådan måde, at de obligatoriske fag og emner kan genfindes i undervisningen.

Der er ikke noget krav om, at folkeskolens fag eller emner direkte kan identificeres på elevens skema med navns nævnelse. De enkelte fag og emner kan derfor indgå i tværfaglige undervisningsforløb, projektorienteret undervisning med videre. Underviseren kan selv beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, samt hvilke undervisningsmetoder og hvilke undervisningsmidler, der skal anvendes.

Det må anses for et mindstekrav, at fagene dansk, regning/matematik og engelsk kan identificeres entydigt. Det følger af bestemmelsen i friskolelovens § 9, stk. 2 om den tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag.

Det er ligeledes overladt til den enkelte underviser at vurdere, på hvilke klassetrin eller alderstrin bestemte fagområder skal placeres i skoleforløbet og med hvilken vægt, de skal indgå. Af hensyn til de elever, der i undervisningsforløbet skifter fra en skoleform til en anden, bør underviseren overveje, hvilken grad af parallelitet mellem undervisningen i folkeskolen, der er ønskelig.

Hvis eleven er i målgruppen for Silkeborg Kommunes modtageklasse/hold, er det et krav, at der undervises i dansk som andetsprog. Hjemmeunderviseren skal fastsætte slutmål og delmål og udarbejde en elevplan. Elevplanen skal redegøre for de mål, som skal nås i de forskellige fag, og gøre det muligt for tilsynet at vurdere, om hjemmeundervisningen lever op til lovens krav.

Hjemmeunderviseren kan fastsætte egne mål, anvende egne beskrivelser, eller gøre brug af folkeskolens fælles mål.

Det kan være hensigtsmæssigt finde en form, som kan udgøre grundlaget for en evaluering af hjemmeundervisningen og den faglige udvikling. Det kan fx være at føre dagbog, lave opsummerende rapporter, video/lydoptagelser og produkter.

Kommunalbestyrelsen har overordnet ansvaret for at føre tilsyn med hjemmeundervisningen jf. Friskolelovens § 35. Kompetencen til at føre tilsyn ligger hos den skoleleder, hvor barnet hører til distriktsmæssigt (Ved barn fra inklusionscenter er det skolelederen for inklusionscentret, der har ansvaret). Tilsynet kan gennemføres af skoleleder såvel som faglig medarbejder på skolen.

I Silkeborg Kommunes gennemføres som udgangspunkt tre tilsyn pr. skoleår. Det første møde efter anmeldelse af hjemmeundervisning med forældrene tæller som et tilsyn.

Gennemførelse af tilsyn

Tilsynet gennemføres ved afholdelse af tilsynsbesøg på det sted, hvor barnet hjemmeundervises.

Beskrivelse af tilsyn

 1. Første tilsyn: August eller ca. 3 uger efter hjemmeundervisningen er anmeldt. Der laves aftaler om tilsyn og samarbejdet mellem underviser og tilsynsførende. Elevplaner gennemgås.
 2. Andet tilsyn: Januar eller ca. 6. måneder efter hjemmeundervisningen er påbegyndt. Der aftales test/prøver.
 3. Tredje tilsyn: April/maj eller ca. 9 måneder efter hjemmeundervisningen er påbegyndt.

Tilsynet føres ved

 • Overværelse af undervisning
 • Gennemgang af konkret dokumentation for undervisningen (anvendt undervisningsmateriale, udførte opgaver, logbog over aktiviteter, m.m.)
 • Samtaler med barnet
 • Vurdering af standpunkt
 • Vurdering af elevens alsidige udvikling

Der skrives en tilsynserklæring evt. i form af et referat, som fremsendes til forældrene med skoleleders vurdering. 

Årlige prøver

Der kan afholdes prøver hvert år i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag. Den, der varetager hjemmeundervisningen, leder prøverne efter aftale med tilsynsførende. Der føres tilsyn under selve prøveafholdelsen, og resultatet vurderes af tilsynsførende jf. Bekendtgørelsen af lov om friskoler og private grundskoler.

Afgangseksamen

Elever på 9. klassetrin kan aflægge 9. klasses prøver som privatister. Adgang til 9. klasses prøver er betinget af, at eleven aflægger det antal prøver, som er fastsat i folkeskolelovens § 14, stk. 2.

I Silkeborg Kommune aflægger hjemmeunderviste elever afgangsprøver på distriktsskolen, hvor de også får et afgangsbevis. Afgangsbeviset gemmes på elevens sag om hjemmeundervisning.

Eleverne går op hos skolens lærere og følger distriktsskolens opgivelser samt udtræk af prøver. Hjemmeunderviser og skolens lærere indgår et samarbejde omkring dette.

Tilmelding til prøve som privatist skal ske til distriktsskolen inden den 1. september forud for prøveterminen december/januar og inden den 1. december forud for prøveterminen maj-juni.

Skoleafdelingen
Sekretariatet Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje