Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Skole, SFO og Klub Skoleveje og buskort

Skoleveje og buskort

Kommunen sørger efter folkeskolelovens §26 for fri befordring af skoleelever mellem distriktsskolen og et sted i nærheden af hjemmet.

Kriterierne for buskort (skolekort på Rejsekort)

Dit barn kan få et gratis buskort (skolekort på Rejsekort), når det bor i kommunen og går på distriktsskolen, hvis:

1. Dit barn har længere fra hjemmet til distriktsskolen end:

 • 0.-3. årgang: 2,5 km.
 • 4.-6. årgang: 6,0 km.
 • 7.-9. årgang: 7,0 km.
 • 10. årgang: 9,0 km.
 • Eliteidrætsklasse 7.-9. årgang på Langsøskolen/Sølystskolen: 7,0 km.
 • Afstanden beregnes som den korteste vej eller sti mellem elevens bopæl og nærmeste indgang til skolens område.
 • Afstanden beregnes ved hjælp af kommunens GIS-system.
 • Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad nærmeste offentligt tilgængelige vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og den nærmeste indgang til skolens område. Det er ikke en selvfølge, at eleven skal kunne cykle hele ruten, og derfor kan ruten måles ud fra, at eleven kan gå i skole.

2. Dit barn skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej for at komme til sin distriktsskole uanset afstanden.

Se om dit barn har en trafikfarlig skolevej.

Dit barn kan ikke få et gratis buskort (skolekort på Rejsekort), hvis:

 • Dit barn går på privatskole eller en anden skole end distriktsskolen.
 • Dit barn ikke opfylder afstandskravene nævnt ovenfor.
 • Dit barn går på ungdomsuddannelse (erhvervsskole, gymnasie, FGU mv.), kontakt i givet fald ungdomsuddannelsen direkte.

Praktisk vedr. ansøgningen om buskort (skolekort på Rejsekort)

 • Dit barn skal gemme sit kort fra skoleår til skoleår, da kortet har en teknisk løbetid på op til 5 år.
 • Du skal søge om skolekort på Rejsekort hvert skoleår, fordi der skal nye datoer på kortet
 • Når du har søgt om skolekort på Rejsekort, vil du få en kvitteringsmail.
 • Undlad venligst at søge flere gange. Hvis du har fået en kvitteringsmail, ER din ansøgning gået igennem – kig evt. i spammappen.
 • Hvis der er søgt indenfor fristen den 30. april, vil kortet blive sendt direkte til elevens bopælsadresse inden skolestart.
 • Hvis der søges efter deadline/efter skoleårets start til det igangværende skoleår, skal der forventes 2-3 ugers sagsbehandlingstid. Transport til og fra skole indtil kortet er modtaget, er på egen regning og eget initiativ.
 • Hvis dit barn ikke opfylder kravene, vil I modtage et afslagsbrev med en begrundelse.

Vær opmærksom på

 • Der kan udelukkende søges om buskort skolekort på Rejsekort ud fra ovenfor beskrevne kriterier.
 • Der er ikke foto på skolekort på Rejsekort
 • Kortet er et personligt kort til den elev, det er udstedt til
 • Eleven modtager kortet på bopælsadresse, og der medfølger et informationsbrev til forældre/elev
 • Hvis eleven skifter skole, f.eks. overbygningsskole, modtager eleven et nyt kort
 • Det er vigtigt, at forældrene downloader App’en “Rejsekort status” og her ser gyldighed og zoner
 • Eleven skal tjekke ind og tjekke ud som foreskrevet i brevet
 • Bliver et kort ikke taget i brug indenfor 30 dage fra start gyldighed, kan perioden blive nulstillet
 • Silkeborg Kommune kan lukke et kort, også selvom eleven ikke har afleveret kortet.
 • Flytter eleven og der udstedes et nyt kort med nye zoner, lukkes det tidligere kort og kan ikke genaktiveres.
 • Der kan ikke laves egen optankning på skolekort på Rejsekort, kortet er ”ejet” af kommunen.
 • Midttrafik overgik til skolekort på Rejsekort fra skoleåret 2022/23

Se mere under har dit barn mistet sit buskort

Du søger om buskort (skolekort på Rejsekort) via en selvbetjeningsløsning: 

Gå til ansøgning om buskort (skolekort på Rejsekort)

Du kan også køre dit befordringsberettigede barn selv.

Se mere under Du har mulighed for at få kørselsgodtgørelse for at køre dit kørselsberettigede barn selv.

Ansøgning om sygebefordring sker via en selvbetjeningsløsning:

Gå til ansøgning om sygebefordring

Hvis du har behov for hjælp, kan du kontakte Skoleafdelingen.

Du kan købe periodekort via Midttrafiks hjemmeside:

Gå til Midttrafik hjemmeside midttrafik.dk

 

Kontakt Skoleafdelingen vedrørende kørsel til almindelig skole (ikke buskort):

Læs skolestyrelsesvedtægtens Bilag 2.08.01 Befordring, serviceniveau til-fra specialklasse og modtagelsesklasse, som er politisk besluttet 12. juni 2023

Forældreinformation om transport for elever på inklusionscenter eller i modtagelsesklasse

Dette serviceniveau træder i kraft pr. 1. august 2023.

Infoark til forældre om bevilling af transport - dansk (pdf)

Infoark til forældre om bevilling af transport - arabisk (pdf)

Infoark til forældre om bevilling af transport - litauisk (pdf)

Infoark til forældre om bevilling af transport - polsk (pdf)

Infoark til forældre om bevilling af transport - rumænsk (pdf)

Infoark til forældre om bevilling af transport - tigrinya (pdf)

Infoark til forældre om bevilling af transport - ukrainsk (pdf)

Forældrebrev om nye rammer for tildeling af transport til special- og modtagelsesklasser, dateret 27.11.2023

Forældrebrev om nye rammer for tildeling af transport - dansk (pdf)

Forældrebrev om nye rammer for tildeling af transport - arabisk (pdf)

Forældrebrev om nye rammer for tildeling af transport - engelsk (pdf)

Forældrebrev om nye rammer for tildeling af transport - litauisk (pdf)

Forældrebrev om nye rammer for tildeling af transport - polsk (pdf)

Forældrebrev om nye rammer for tildeling af transport - rumænsk (pdf)

Forældrebrev om nye rammer for tildeling af transport - tigrinya (pdf)

Forældrebrev om nye rammer for tildeling af transport - ukrainsk (pdf)

FAQ

Læs FAQ - en oversigt over spørgsmål og svar til forældre vedr. det nye serviceniveau på dansk

Forældrebrev om ændret serviceniveau for befordring, dateret 23.6.2023

Der er udsendt forældrebreve til de berørte forældre via Aula i juni 2023. Forældrebrevene kan findes her i skoleåret 2023/24:

Forældrebrev vedr. ændret serviceniveau for befordring på dansk (pdf)

Forældrebrev vedr. ændret serviceniveau for befordring på arabisk (pdf)

Forældrebrev vedr. ændret serviceniveau for befordring på engelsk (pdf)

Forældrebrev vedr. ændret serviceniveau for befordring på litauisk (pdf)

Forældrebrev vedr. ændret serviceniveau for befordring på polsk (pdf)

Forældrebrev vedr. ændret serviceniveau for befordring på rumænsk (pdf)

Forældrebrev vedr. ændret serviceniveau for befordring på somali (pdf)

Forældrebrev vedr. ændret serviceniveau for befordring på tigrinya (pdf)

Forældrebrev vedr. ændret serviceniveau for befordring på ukrainsk (pdf)

Om visitation til kørsel til specialskole eller specialklasse

Elever i specialskole eller specialklasse bliver visiteret til kørsel efter samme kriterier som andre børn. Afstandskriterier, farlig skolevej samt elevens vanskeligheder indgår i vurderingen.

Visitation til kørsel foregår i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og skolen, og forældrene skal ikke ansøge om kørsel.

Visitationen foregår på baggrund af politisk besluttet serviceniveau for befordring til og fra specialklasse, se skolestyrelsesvedtægtens bilag 2.08.01

Infoark til forældre om bevilling af transport til inklusionscenter/specialklasse og modtagelsesklasse (pdf)

Skolen giver inden sommerferien besked til hjemmet, om der kan bevilges kørsel med specialtransport, eller om der kan bevilges et almindeligt buskort (skolekort på Rejsekort).

Ved bevilget specialkørsel giver vognmanden besked om afhentningstidspunkter og afleveringstidspunkter i slutningen af sommerferien.

Ved bevilget buskort ansøger forældrene om buskort (skolekort på Rejsekort) på en selvbetjeningsløsning:

Ansøgning om buskort (skolekort på Rejsekort)

Hvis dit barn visiteres til en specialklasse på en bestemt skole

Hvis dit barn visiteres til en specialklasse på en bestemt skole, men I som forældre ønsker en anden skole, vil der ifølge Folkeskolelovens § 26, stk. 7, kun kunne tilbydes kørsel til den skole, barnet blev visiteret til, medmindre afstanden til den valgte skole er kortere end til den visiterede skole.
•    Eksempel: Barnet bor på Søvej 1 og bliver visiteret til Skægkærskolen. Forældrene ønsker Langsøskolen i stedet for. Her kan der bevilges transport til Langsøskolen, da der er kortere dertil.
•    Eksempel: Barnet bor på Søvej 1 og bliver visiteret til Sølystskolen. Forældrene ønsker Thorning Skole i stedet for. Her kan der kun bevilges transport til Sølystskolen, og forældrene skal selv sørge for resten af transporten.

Du kan også køre dit barn selv

Du kan vælge at køre dit barn selv mod at få udbetalt kørselsgodtgørelse for den korteste rute mellem hjem og skole. Taksten er statens lave sats for befordring.

Ifølge Folkeskolelovens § 26 kan der kun bevilges godtgørelse for den kørsel, hvor barnet er i bilen.

Kontakt

Specialist Lene Degn Christensen
Mail: ldc@silkeborg.dk  
Telefon: 8970 1908

Elever i alderen 6-13 år, der er henvist til modtagelsesklasse, har mulighed for specialkørsel mellem hjem og skole. Kørslen visiteres efter samme kriterier som andre børn. Afstandskriterier, farlig skolevej samt elevens muligheder for at begå sig i trafikken indgår i vurderingen. Kriterierne er beskrevet i Folkeskolelovens § 26.

Visitation til kørsel foregår i samarbejde mellem Skoleafdelingen, Videncenter for Sprog og Læsning og skolen. Forældrene skal ikke ansøge om kørsel.

Visitationen foregår på baggrund af politisk besluttet serviceniveau for befordring til og fra specialklasse, se skolestyrelsesvedtægtens bilag 2.08.01

Infoark til forældre om bevilling af transport til inklusionscenter/specialklasse og modtagelsesklasse (pdf)

Visitationen til specialkørsel vurderes hvert år i forbindelse med sommerferien.

Når barnet bliver udsluset til en normal skoleklasse, kan familien vælge, at barnet skal forblive på samme skole, selvom det ikke er den distriktsskole, barnet hører til i forhold til bopæl. Barnet vil derefter ikke kunne visiteres til specialkørsel, men kan måske tildeles buskort (skolekort på Rejsekort) efter Folkeskolelovens § 26’s kriterier om afstand og farlig skolevej.

Send en ansøgning via Selvbetjening på silkeborg.dk

Kørsel med minibusser kan blive aktuelt, hvis der ikke findes offentlig transport til eller fra skolen. Dette visiteres fra Skoleafdelingen.

Hvis familien flytter til en anden adresse, men vælger at barnet skal fortsætte på skolen, vil der ikke kunne tilbydes transport, da skolevalget vil indgå under lovgivningen om frit skolevalg. Dermed gælder de almindelige kriterier for kørsel.

Hvis et skolebarns forældre har fælles forældremyndighed og hver sin bopæl, og har en 7/7-ordning, så kan forældrene vælge, hvilken adresse barnet skal køres til, forudsat at begge forældre bor i distriktet.

I nogle tilfælde har kommunen en befordringsforpligtelse overfor skolens elever. Kommunens befordringsforpligtelse gælder mellem skole og hjem. Udgangspunktet er, at befordringsforpligtelsen gælder til det hjem, hvor barnet er bopælsregistreret.

Hvis barnets forældre har fælles forældremyndighed og hver sin bopæl, og har en 7/7-ordning, så kan forældrene vælge, hvilken adresse barnet skal køres til, forudsat at begge forældre bor i distriktet. For elever i specialklasser m.m. er distriktet hele kommunen. Dette betyder, at valgordningen for forældre er gældende uanset bopælen i kommunen.

Der kan ikke køres til adresser udenfor kommunen.

Ordningen er begrundet i Folkeskolelovens §26 med tilhørende bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 § 1 hvor det er beskrevet at kommunen har forpligtelse til at køre barnet til/fra det hjem, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Hvis befordringen til det ene hjem kan benyttes, også når eleven bor i det andet hjem, mister eleven dog ikke retten til at benytte den etablerede befordringsordning. Det vil som udgangspunkt sige, at begge adresser ligger på samme rute, og barnet dermed skal køre i den samme bus uanset afsætningsadresse.

Kørsel til specialklasser

I Silkeborg Kommune har HB-Care A/S fra 1. januar 2022 overtaget kørslen til specialklasser m.fl.. I opstarten er der for alle kørsler kun givet kørsel til en adresse. Skoleafdelingen har i løbet af de første uger vurderet, hvilke ønsker om kørsel til 2 adresser der kunne opfyldes, med afsæt i ovenstående retningslinjer.

Eventuel afklaring

Du/I er velkommen til at kontakte Skoleafdelingen, såfremt kørsel til en enkelt adresse medfører ulempe for jer som familie, og du/I mener, at være omfattet af ovenstående mulighed for kørsel til to adresser. Du/I kan kontakte os på nedenstående mail: Skolekoersel@silkeborg.dk

Almindelig folkeskole/ungdomsskole

Der er ikke mulighed for at bevilge kørsel til/fra en folkeskole/ungdomsskole i anden kommune.

Specialklasse

Hvis barnet går i en specialklasse, når familien flytter til kommunen, kan forældrene vælge, at barnet skal fortsætte sin skolegang på den skole, barnet er visiteret til i anden kommune. Ifølge Folkeskolelovens § 26, stk. 6, vil barnet være berettiget til transport til skolen.

Hvis dit barn kan anvises en alternativ rute til den trafikfarlige vej, og denne rute ikke er væsentligt længere, så vil der ikke kunne bevilges buskort på grundlag af en trafikfarlig vej.

Vejmyndighederne og politi har vurderet skolevejene i Silkeborg Kommune

Hvis en vej er markeret som krydsningsfarlig, så gælder betegnelsen kun, hvis det ikke er muligt at krydse ved et fodgængerfelt, tunnel eller lign.

Silkeborg Kommunes har lavet et webkort med veje, som er trafikfarlige og berettiger til gratis buskort.

Dit barn kan få buskort (skolekort på Rejsekort), hvis det har mere end:

 • 9 km til 10. klassetilbud på Silkeborg Ungdomsskole eller Dybkærskolen
 • 7 km til Eliteidrætsklasser (7.-9. klasse) på Sølystskolen eller Langsøskolen

Vær opmærksom på, at Silkeborg Kommune kun betaler buskort (skolekort på Rejsekort) til elever, der bor i kommunen.

Buskort udstedt af Skoleafdelingen via Midttrafik

Erstatning af dit barns buskort koster 50 kr., og det kan bestilles på kommunens webshop. 

Når der er bestilt erstatningsbuskort, bliver der til skolen sendt et midlertidigt buskort = et A4-ark. Dit barn kan vise dette til chaufføren, indtil det nye buskort bliver sendt til elevens bopælsadresse.

OBS: Der kan gå op til 48 timer, før det midlertidige buskort bliver udleveret til dit barn på skolen. 

Se vejledning til bestilling af erstatningsbuskort

See instructions for ordering a replacement bus card

Buskort, som du selv har betalt

Skoleafdelingen henviser til Midttrafiks hjemmeside.

Se mere på Midttrafik

Skoleafdelingen
Sekretariatet Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje