Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og ledighed Nedsat arbejdsevne

Nedsat arbejdsevne

Der kan være mange årsager til, at din arbejdsevne er nedsat. Læs mere om mulighederne for at være en del af arbejdsmarkedet med nedsat arbejdsevne.

Læs mere:

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare.

Disse betingelser skal være opfyldt for, at kommunen kan bevilges dig et fleksjob:

 • Du skal være under folkepensionsalderen
 • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
 • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent for yderligere oplysninger.

Læs mere om fleksjob på borger.dk

Hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, kan du måske få bevilget revalidering.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med nedsat arbejdsevne fastholdes, kommer ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Revalideringen kan bestå af:

 • Virksomhedspraktik
 • Kurser
 • Uddannelse
 • Ansættelse med løntilskud
 • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed

Det er en betingelse for at få revalidering, at andre muligheder i lovgivningen, som fx aktivering eller SU ikke er tilstrækkelige til, at personen kommer i beskæftigelse.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent, hvis du vil vide mere om revalidering.

Læs mere om revalidering på borger.dk

Seniorpension:

Den 1. januar 2020 blev det muligt for borgere med nedsat arbejdsevne at ansøge om seniorpension, såfremt der er under 6,5 år til folkepensionsalderen.

Behandling af ansøgning om seniorpension er overgået til Seniorpensionsenheden fra 1. januar 2021 ved nye ansøgninger.

Ønskes råd og vejledning i forhold til seniorpension kontakt Seniorpensionsenheden, telefonnummer 70 15 15 00.

Ansøgning om seniorpension sker via hjemmesiden borger.dk

Ønsker du at blive undtaget fra at ansøge digitalt, skal du kontakte kommunens borgerservice på telefonnummer 89 70 20 15, som kan tage stilling til, hvorvidt du kan blive undtaget.

Seniorpension kan tilkendes personer, som højst har 6 år til folkepensionsalderen.

Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension, at du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 20-25 års beskæftigelse, og at din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste jobfunktion.

For at få seniorpension skal du desuden opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Du kan søge seniorpension og læse mere om regler og sagsforløb på borger.dk

Er der 6 år eller mindre til, du kan gå på folkepension, kan du ansøge om retten til at gå tidligere på pension.

Er du født i 1963, 1964, 1967 eller 1968 kan du søge om retten til tidlig pension 7 år før folkepensionsalderen.

Ansøgning skal indgives via Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning (ikke tilgængelig endnu). Det kan dog tidligst ske fra 1. august 2021. 

Tidlig pension betyder, at du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (optjening af anciennitet). Du skal også opfylde en række andre betingelser, der er for at modtage tidlig pension.

Læs mere om ordningen og reglerne for tidlig pension på borger.dk

Har du spørgsmål om ordningen skal du kontakte Udbetaling Danmark, Tidlig Pension på tlf. 70 12 80 94

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem en beskæftigelsesrettet indsats, behandling el.lign.
For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.
Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb først. 

I vurderingen ser kommunen på en række forhold, fx din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet, dit helbred, og dine ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Ansøgning om førtidspension på det foreliggende. 

En borger har mulighed for at anmode kommunen om, at der kun tages stilling til spørgsmålet om førtidspension.

Kommunen træffer i disse tilfælde afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension umiddelbart efter, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

Sagen behandles på baggrund af den dokumentation, der allerede foreligger.

Hvis du allerede har en sagsbehandler i Jobcenteret, er det den sagsbehandler du skal kontakte for yderligere information og eventuelle spørgsmål omkring førtidspension.

Hvis du ikke er tilknyttet en sagsbehandler i kommunen, er du velkommen til at kontakte Jobcenteret Team Rehab og førtidspension på tlf. 89705700 for råd og vejledning.

Hvis du er førtidspensionist og har et ønske om at arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed.

Løntilskud for førtidspensionister, også kaldet skånejob, er for dig, som ikke kan klare et job på almindelige vilkår, og som derfor har fået tilkendt førtidspension.

Et job med løntilskud kan oprettes både i offentlig og private virksomheder, indtil du når pensionsalderen.

Som førtidspensionist har du mulighed for tre samtaler om, hvordan du kommer i job.

Kontakt Sanne Hammer på tlf. +4520353467 hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder.

Læs mere om løntilskud for førtidspensionister på borger.dk

Personer med handicap kan søge opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv. med fortrinsadgang. Ordningen sikrer at ansøgere kommer til samtale hvis:

 • Ansøger har et handicap
 • Ansøger opfylder de formelle uddannelseskrav

Ved offentlige arbejdsgivere forstås: kommuner, regioner, kommunale fællesskaber, statslige institutioner og organisationer, foreninger, selskaber og lignende hvor mindst 50% af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Læs mere om fortrinsadgang

Vil du vide mere om fortrinsadgang, så kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på tlf. 89705700.

Har du en funktionsnedsættelse? Så kan du få hjælpemidler, som kompenserer for din funktionsnedsættelse.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for dig, der har en funktionsnedsættelse, at udføre arbejdet på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er en af betingelserne for, at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan udføre dit arbejde.

Der kan kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Vil du vide mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads?

Kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på tlf. 89 70 57 00.

Hvis du har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om personlig assistance. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

En personlig assistent yder støtte i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe emner, tage specifikke løft, læse op, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer med mere.

Læs mere om personlig assistance

Du kan også kontakte Team Job og Funktionsnedsættelse på tlf. 89 70 57 00.

Send tro og love-erklæringer, tolkekvitteringer, anmodning om udbetaling af personlig assistance eller lønsedler i den forbindelse.

Har du spørgsmål til afregning af tilskuddet til personlig assistance? Kontakt Administrationsgruppen Ydelse på telefonnummer 89 70 11 76.

Isbryderordningen er en løntilskudsordning for nyuddannede med et handicap. Ordningen kan åbne mulighed for at nyuddannede får erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.

Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.

Læs mere om isbryderordningen

Vil du vide mere om isbryderordningen, så kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på tlf. 89 70 57 00.

Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. 

Rehabiliteringsteamet skal samtidig sikre, at der er sammenhæng på tværs af fagligheder, når vi skal koordinere og vurdere en sag. 

Sådan foregår et rehabiliteringsmøde: 

Når du skal deltage i et rehabiliteringsmøde, er din sagsbehandler altid med. Du er også velkommen til at tage en bisidder med. 

Rehabiliteringsteamet består derudover af repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Herudover skal der være en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion. 

Sagsbehandler kan efter aftale med borgeren indkalde andre ad hoc deltagere.  

Eksempler på ad hoc deltager:

 • Psykiatrisk medarbejder
 • Rusmiddelcenter medarbejder (misbrugsbehandler eller bostøtte)
 • Sagsbehandler fra socialafdelingen
 • Bostøtte, mentor
 • Familieafdelingens sagsbehandler
 • Praktiserende læge

Sådan behandler vi din sag: 

Rehabiliteringsteamet laver indstilling til, om du skal have et ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller forsat beskæftigelsesrettet indsats. 

Tilkendelsesudvalget behandler efterfølgende din sag.

Ressourceforløb: 

Når du bliver indstillet til et ressourceforløb, skal teamets indstilling også omfatte, hvilke indsatser, der er behov for i forløbet og hvordan den løbende opfølgning skal foregå.

Fleksjob:

Når du bliver indstillet til fleksjob, skal teamets indstilling også omfatte, hvilke typer af fleksjob, du vil kunne varetage. Hvis du har begrænset arbejdsevne, skal teamet pege på konkrete udviklingsmuligheder.

Hvis du ikke har ret til at få forlænget dine sygedagpenge, men fortsat er uarbejdsdygtig pga. sygdom, skal rehabiliteringsteamet lave en indstilling om indholdet i et jobafklaringsforløb og hvordan den løbende opfølgning skal foregå.

Hvis dit jobafklaringsforløb er udløbet eller snart udløber, skal rehabiliteringsteamet i nogle sager være med til at vurdere, om du opfylder betingelserne for at få et nyt jobafklaringsforløb og hvad der i givet fald skal være indholdet i jobafklaringsforløbet. 

Tilkendelsesudvalget kan bevilge tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Du skal som borger deltage i et tværfagligt møde med rehabiliteringsteamet, før tilkendelsesudvalget kan træffe afgørelse i din sag. Læs mere om rehabiliteringsteamet på denne side under ”Silkeborg Kommunes Rehabiliteringsteam”. 

Undtagelser: 

Tilkendelsesudvalget kan vælge at behandle følgende sager om førtidspension uden at forelægge sagen for Rehabiliteringsteamet, hvis:

 1. Kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension ud fra det foreliggende grundlag. 
 2. Kommunen vurderer, at du som borger er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det helt åbenbart er formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. at forsøge at udvikle arbejdsevnen.
Jobcenter SIlkeborg
Beskæftigelsesafdelingen Team Job og Funktionsnedsættelse Stagehøjvej 9 8600 Silkeborg
 
 

Telefon- og åbningstid

Har du spørgsmål til personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordningen eller fortrinsadgang, så kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse

Kontakt
Ydelsescentret Beskæftigelsesafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Telefontider for hele Ydelsescentret i sommerferiens uge 29 og 30:

Mandag - Onsdag: 10-12
Torsdag: 10-13
Fredag: lukket

OBS: Telefontider for Fleksgruppen og Forsørgelsesgruppen frem til 12. juli 2024:

Mandag: 9-12
Tirsdag: 9-12
Onsdag: 9-12
Torsdag: 12-16
Fredag: lukket


Forsørgelsesgruppen (Udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, enkeltydelse mm.)
Tlf. 89 70 20 12

Sygedagpenge (Udbetaling af sygedagepenge samt behandling af §56-ansøgninger)
Tlf. 89 70 10 50 

Fleksgruppen (Udbetaling af fleksløntilskud, ledighedsydelse og revalideringsydelse)
Tlf. 89 70 10 55

Sanktionsgruppen
Tlf. 89 70 16 01

Kontrolgruppen
Tlf. 89 70 16 02

Administrationsgruppen (Udbetaling af løntilskud, personlig assistance,fleksjobrefusion til virksomheder, voksenlærlinge samt befordringsgodtgørelse til borgere) 
Tlf. 89 70 11 76 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje