Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Trivsel, udvikling og læring Problemer i dagtilbud eller skole Venskaber, trivsel og ensomhed

Venskaber, trivsel og ensomhed

Børn udvikler deres leg og samspil med andre i forskelligt tempo. Næsten alle børn og unge har perioder i deres liv, hvor de trives mindre godt.

Hvis dit barn trives dårligt i pasningstilbud eller skole

Det er vigtigt, at du henvender dig til barnets eller den unges pædagog eller lærer, hvis dit barn begynder at trives dårligt. Sammen med pædagogen eller læreren kan I aftale, hvad I kan gøre for at forbedre barnets eller den unges trivsel.

Yderligere faglig sparring omkring barnet eller den unge

Hvis dit barn fortsat trives dårligt trods en fælles indsats fra jer forældre og personalet, kan personalet indstille til et K-møde (Koordineringsmøde). På K-mødet vejleder forskellige fagpersoner om, hvilken særlig indsats, der kan hjælpe barnet. Der kan også blive besluttet, om der skal ske yderligere handling.

Venskaber og trivsel i skoler og daginstitution

Alle børn har brug for både at kunne lege med andre børn og lege alene, men der er stor variation i, hvor lang tid de leger henholdsvis alene og sammen med andre.

Nogle børn vil rigtig gerne lege med andre børn, men kan ikke finde ud af, hvordan de kommer med i legen. Nogle børn har svært ved at lege med andre børn i længere tid. Nogle børn bliver kun i leg med andre børn, når de styrer legen eller får hjælp af en voksen.

Projekt "Fyr op for Fællesskab"

Fyr op for Fællesskab er et treårigt udviklingsprojekt, der først og fremmest skal skabe nye selvhjælpsgrupper for drenge 6-15 år med uønsket skolefravær og/eller skolevægringstendenser samt sideløbende grupper for deres forældre. Projektet bliver til virkelighed i samarbejde med Skoleafdelingen, der særligt hjælper med rekrutteringen af deltagere til grupperne.

Projektperiode: 1. september 2021-31. august 2024. Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere om projektet på Selvhjælp Silkeborgs hjemmeside

Selvhjælpsgrupper

Læs mere om de forskellige grupper

Nogle børn er meget gode til at lege med sig selv og synes, at deres ideer med legen forstyrres, når andre børn er med.

Hvis du undrer dig over, at dit barn foretrækker at lege alene frem for med andre børn, er det vigtigt at finde ud af, om barnet reelt ønsker at lege alene. Hvis barnet trives med at lege alene, men også kan lege med andre børn, er det vigtigt at anerkende barnets lyst til at lege alene. De fleste børn tilbringer en stor del af deres vågne tid sammen med andre børn. Nogle børn har derfor brug for at koble af i selskab med sig selv i kortere eller længere perioder af dagen.

Nogle børn vil rigtig gerne lege med andre børn men kan ikke selv finde ud af, hvordan de kan starte en leg eller komme med i en igangværende leg. I stedet for at spørge om de må være med, driller de måske de børn, der er i gang med at lege. Disse børn har brug for, at de voksne hjælper dem ind i legen, så de får erfaringer med at sige, at de gerne vil lege.

Børns evner til at holde en leg kørende i lang tid er blandt andet afhængig af deres alder, erfaringer og motivation.

Jo ældre børnene er, jo mere udvikler de legen, mens de leger. Dette sker gennem dialog mellem dem. Hvis et barn har svært ved at følge med i dialogen, kan de have vanskeligt ved at se legens udvikling og falder derfor fra. Nogle af disse børn kan have lettere ved at lege med børn, der er enten yngre eller ældre end dem selv. Ældre børn og voksne er lettere at forudsige og aflæse end mindre børn.

Nogle børn kan kun forblive i leg med andre børn, når de får lov til at styre legen. Ofte hænger det sammen med, at de har lettere ved at overskue legens udvikling, når de selv styrer den.

Nogle børn har perioder i deres liv, hvor de ikke behandler de andre børn, sådan som de voksne ønsker det, selv om de godt kan. Nogle børn vil gerne behandle de andre børn ordentligt, men de kan have svært ved at gøre det i bestemte situationer.

Hvis du ofte undrer dig over, hvordan dit barn behandler andre børn, er det vigtigt at finde ud af, om barnet faktisk gør, hvad det kan. Nogle børn kan have svingende evne til at styre deres adfærd, så det de kan den ene dag, kan de måske ikke den næste. Disse børn bliver ofte misforstået, fordi de voksne tror, at det er viljen, der mangler.

Hvis dit barn ofte kommer i konflikt med andre børn i dets dagtilbud eller skole, skal du henvende dig til det personale, som har den daglige relation til barnet.

Har du brug for at tale med nogen?

Anonym betyder, at vi ikke registrerer og journaliserer din henvendelse, ligesom du heller ikke behøver at oplyse dit navn.

Åben anonym rådgivning hos familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten

Et tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune med behov for at drøfte alle typer problemer eller bekymringer enten personligt eller per telefon.

Samtaler foregår på torsdage i tidsrummet kl. 15-17. 

Hvis du har behov for yderligere støtte end 1-2 samtaler, skal du kontakte Familierådgivningen.

Åben anonym rådgivning hos en familierådgiver i Familierådgivningen

Familierådgivningen tilbyder  dig 1 samtale personligt eller per telefon. Hvis du har brug for yderligere støtte hjælper vi med den videre proces.

Kontakt Familierådgivningen:
tlf. 89 70 10 00 eller
Send sikker Digital Post til Familierådgivningen 

Rådgivende samtaler på Silkeborg Ungdomsskole

På Silkeborg Ungdomsskole har du mulighed for at få rådgivende og støttende samtaler. Samtalerne varetages af en psykolog, som er ansat i PPL (Pædagogisk Praksis og Læring). Psykologen vil ved den indledende kontakt vurdere, om dette tilbud passer til den problemstilling, du kommer med.

Du har mulighed for at få op til fem samtaler, og sammen med psykologen finder vi ud af, om der er behov for én eller flere samtaler. Formålet med samtalerne er at medvirke positivt til din trivsel og læring i skolen ved blandt andet at forebygge, at små problemer vokser sig store.

Hvis du har behov for noget andet eller yderligere end rådgivende og støttende samtaler, kan du få hjælp til, hvor du kan henvende dig.

Vi tilbyder rådgivningen mandage fra kl. 13-15, og samtalerne foregår på Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2. Rådgivningen varetages af autoriseret psykolog Astrid Nyboe Bach. Du skal booke tid i forvejen på mobil 3047 3725 eller alternativt igennem din lærer.

Psykologer i PPL er underlagt selvstændig journalpligt, og psykologer er underlagt tavshedspligt. Såfremt der er behov for yderligere tiltag, vil psykologen kontakte skolen mhp. et møde med dig og/eller dine forældre. 

Åben tværfaglig rådgivning til forældre med mindre børn

Du kan få rådgivning til de spørgsmål, bekymringer eller problemer, der kan opstå i alle familier, for eksempel om: Barnets trivsel og udvikling, opdragelse af barnet, barnets forhold til kammerater, barnets forhold til voksne og søskende, barnets skolestart, bekymringer i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andet.

Rådgivningen foregår i barnets institution sammen med barnets pædagog. 

Spørg i dit barns institution, om tidspunkt for næste rådgivning (enkelte institutioner tilbyder ikke rådgivningen).

Rådgivningsforløb ved familierådgiver

Forældre, børn og unge har mulighed for at tale med en familierådgiver, hvis der er behov for at tale om for eksempel opdragelse, samlivsproblemer, kriminalitet, psykiske eller sociale problemer med mere.

Familierådgivningen hjælper gerne videre i forhold til en vurdering og afklaring, hvis der er behov for yderligere støtte.

Har du behov for et rådgivningsforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 10 00 eller via
Send sikkert Digital Post til Familieråfgivningen

Samtale- eller kursusforløb

Et kortere samtaleforløb eller forældrekursus til forældre om udvalgte temaer som for eksempel opdragelse, skilsmissehåndtering, det at have teenager, bekymringer i relation til kriminalitet og ”dårligt selskab”. Forløbet varer typisk 6 samtaler.

Kursusforløbet eller samtalerne foregår hos en familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten og forudsætter en samtale med - og en henvisning fra en familierådgiver fra Familierådgivningen.

Har du behov for et samtale eller kursusforløb, bedes du kontakte kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 10 10 eller via
Send sikker Digital post til Familierådgivningen

Samtaleforløb til unge i alderen 12–17 år

Unge mellem 12-17 år har mulighed for at tale med en familiekonsulent op til 6 gange. Målet er at forhindre, at problemerne vokser sig større og hjælpe den unge til selv at kunne håndtere og mestre, hvis der opstår problemer igen.

Samtalerne foregår hos en familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten. Det er en forudsætning, at du har haft en samtale med en familierådgiver fra Familierådgivningen og at denne henviser dig til samtaler i Familie- og Ungekontakten.

Har du behov for et samtaleforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 10 00 eller via
Send sikker Digital Post til Familierådgivningen

Rådgivning med henblik på familieplanlægning

Vi tilbyder rådgivning til enlige og sårbare mødre eller familier, hvor familieplanlægning er aktuel.

Rådgivningen gives i form af støtte og dialog med henblik på at forebygge, at barnet eller børnene senere bliver anbragt uden for hjemmet. Der kan ved samme lejlighed drøftes præventionsformer, som tilpasses kvindens livsstil.

Samtalerne foregår hos en familierådgiver i Familierådgivningen.

Har du behov for et rådgivningsforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 10 00 eller via
Send sikker Digital post til Familierådgivningen

Frivilligcenter Silkeborg

I Silkeborg Kommune findes mange frivillige foreninger, der tilbyder hjælp eller fællesskaber. På Frivilligcenter Silkeborgs hjemmeside kan du danne dig et overblik.

Læs mere på deres hjemmeside

Skilsmissegrupper for børn og voksne

Selvhjælp Silkeborg, en af kommunens frivillige foreninger, tilbyder skilsmissegrupper for både børn og voksne. I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne med andre i samme livssituation, og hjælper og støtter hinanden. Grupperne ledes af frivillige gruppeledere, der er klædt på til opgaven.

I voksengrupperne kan der eksempelvis tales om følelser i forbindelse med skilsmissen, bekymringer omkring børn eller andet. Temaerne fastsættes af deltagerne.

I børnegrupperne bruges lege, øvelser og andre materialer til at tale om eksempelvis højtider, følelser, at bo to forskellige steder, savn og andet. Temaerne fastsættes af gruppelederne, men er tilpasset de enkelte børnegrupper.

Voksengrupperne mødes i Selvhjælp Silkeborgs lokaler på Estrupsgade.
Børnegrupperne mødes enten i Selvhjælp Silkeborgs lokaler, eller ude på kommunens skolerne - her samarbejdes der om de såkaldte trivselsgrupper, hvor temaet ofte er skilsmisse.

Tilbuddene er gratis og kræver ikke henvisning.

Kontakt: info@selvhjaelpsilkeborg.dk eller tlf. +45 20 92 08 78

Læs mere om Selvhjælp Silkeborg

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje