Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Retningslinjer for anlægsstøtte

Retningslinjer for anlægsstøtte

Retningslinjer for: Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.

Praksis for behandling af ansøgninger:

 • Ansøger kan forud for ansøgning indgå i dialog med Økonomi- og IT-staben og her få oplysninger om proces og rammer.
 • Ansøgningerne udarbejdes i ansøgningsskabelon.
 • Alle ansøgninger sendes til Økonomi- og IT-staben der forestår sagsbehandlingen
 • Der er frist for ansøgning til puljen 15. februar, 15. april, 15. august og 15. oktober, hvorefter de indkomne ansøgninger behandles administrativt og politisk.
 • Når ansøgning er modtaget, orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget i overskriftsform på udvalgets orienteringspunkt.
 • Ansøgninger behandles i direktionen, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,
 • Ved ansøgninger med relevans for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller direktionen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med efterfølgende behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og dernæst byrådet,
 • Byrådet behandler som udgangspunkt alle indkomne ansøgninger i april, juni, oktober og december.
 • I forbindelse med behandlingen udpeger direktionen en kontaktperson for ansøger ud fra projektets karakter. Kontaktpersonen bliver ansøgers indgang til kommunen i perioden fra godkendt bevilling til projektets afslutning.
 • Efter byrådets behandling af ansøgningen meddeler Økonomi- og IT-staben ansøgeren resultatet af behandlingen og oplyser ved godkendt ansøgning om, hvem der er kontaktpersoner på projektet.
 • Det relevante lokalråd orienteres om godkendte projekter.

Principper for tildeling af støtte fra puljen

 • Midler fra puljen anvendes til at støtte lokalt initiativ og fællesskab
 • Anlægsstøtte kan alene gives til projekter, som er inden for et formål, som kommunen må støtte
 • Der støttes med beløb på op til 2 mio. kr.
 • Kommunale institutioner kan ikke komme i betragtning til puljen.
 • Kommunen varetager ikke administration af projekter som får støtte fra puljen.
 • Når foreninger, der er støtteberettigede efter folkeoplysningsloven, ansøger om medfinansiering, vurderes det om et tilsagn vil resultere i øget tilskud. De finansielle konsekvenser ved et tilsagn skal således oplyses i sagen.
 • Det er en forudsætning for at modtage støtte fra puljen, at støttebeløbet maksimalt udgør 50 % af projektets samlede budget. I udgangspunktet forventes det, at ansøgeren rejser minimum 50 % af anlægsbudgettet i form af eksterne tilskud, sponsorering og lokale bidrag mv.
 • Der kan ved behandlingen af ansøgningerne blive truffet beslutning om at ansøger ikke modtager tilsagn om støtte eller at ansøger modtager tilsagn om støtte på et mindre beløb end det ansøgte.
 • Såfremt ansøger ønsker at lade eksempelvis egne arbejdstimer og/eller materialer indgå som en del af ansøgers medfinansiering skal dette fremgå særskilt af ansøgningen. Frivillige timer kan maksimalt indregnes til en værdi af 100 kr. pr. time og den samlede værdi af de frivillige timer kan maksimalt udgøre 20 % af det samlede budget.
 • Tilsagnet om medfinansiering tidsbegrænses, sådan at tilsagnet bortfalder, hvis støtten ikke er udbetalt indenfor tidsfristen. Tilsagn gives med en tidsfrist på ½ år fra endelig godkendelse.

I særlige tilfælde kan Økonomi- og Erhvervsudvalget forlænge tidsfristen for tilsagnet 6 måneder. Herefter bortfalder tilsagnet.
Ansøger kan evt. genansøge ved at fremsende en ny ansøgning, hvis der senere er skaffet den nødvendige eksterne finansiering.

 • Ansøgninger til puljen skal fremsendes forud for etablering af anlægsprojektet idet efteransøgninger ikke imødekommes.
 • Udbetaling af støtten forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads.
 • Udbetaling af tilskuddet forudsætter, at diverse myndighedsmæssige (f.eks. planlægningsmæssige) forhold er afklaret.
 • Udbetaling af tilskuddet er betinget af, at der efterfølgende fremsendes regnskab, hvor det fremgår, hvad tilskuddet er anvendt til.
 • Der kan i særlige tilfælde og på baggrund af en konkret vurdering gives mellemfinansiering til projekter som får bevilliget støtte.

Særlige krav til vedtægter

Silkeborg Kommunes pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter består af et anlægstilskud. Kommunen skal derfor i hele projektets levetid sikre, at foreningen lever op til de krav, der er, for at kommunen kan yde støtte. Det er i denne sammenhæng afgørende, at foreningen har et almennyttigt formål og derudover skal det af vedtægterne fremgå, at evt. midler ved foreningens opløsning gives til almennyttige formål i Silkeborg Kommune. Grunden til dette er, at det er Silkeborg Kommunes skatteborgere som har finansieret støtten og kommunen derfor er forpligtet til at sikre, at støtten bliver i Silkeborg Kommune.

I princippet kan vedtægter ændres. Hvis kommunen ikke skal godkende vedtægtsændringer, vil det være muligt på et senere tidspunkt at ændre vedtægterne, så foreningen ikke længere har et formål, som kommunen kan støtte. Der skal derfor indsættes en bestemmelse om, at kommunen skal godkende eventuelle vedtægtsændringer. Bestemmelsen skal sikre, at foreningen til enhver tid lever op til kravene for at modtage støtten.

Gå tilbage til siden "Tilskudsmuligheder" for at finde skabelon til ansøgning (under punktet "Anlægsstøtte").

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje