Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Retningslinjer for tilskud til offentlige kunst- og kulturarrangementer

Retningslinjer for tilskud til offentlige kunst- og kulturarrangementer

Retningslinjer for: Tilskud til offentlige kunst- og kulturarrangementer
Godkendt af: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Godkendt dato: 3.6.2019

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for bevilling af kommunal støtte til offentlige kunst- og kulturarrangementer. Beløbet kaldes ”de kulturelle frie midler”. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til produktion, medmindre Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har afsat midler specifikt hertil.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan i det enkelte regnskabsår beslutte at øremærke en del af ”de kulturelle frie midler” til særlige tiltag, f.eks. udvikling af kunst- og kulturlivet, internationale samarbejder og lignende. Dette vil i givet fald være en del af kulturpolitikkens handleplan.

Formålet med ”de kulturelle frie midler”

Formålet med ”De kulturelle frie midler” er et ønske om at medvirke til gennemførelse af kulturelle arrangementer ved bevilling af kommunalt tilskud efter ansøgning.

Med bevilling af kommunalt tilskud ønsker Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget at:

 • støtte kulturaktiviteter, der giver borgerne mulighed for at udfolde sig skabende og kreativt i samvær med andre
 • støtte kunst- og kulturoplevelser, der tiltrækker og udfordrer såvel kommunens borgere som gæster udefra
 • støtte initiativer, som bidrager til udviklingen af kulturlivet
 • støtte kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet
 • støtte smalle kulturudbud og eksperimenterende kunst
 • støtte initiativer, der søger at tiltrække et større og bredere publikum
 • støtte initiativer, der styrker formidlingen af kulturtilbud
 • støtte samarbejdsprojekter mellem vækstlag og professionelle kunstnere eller kulturinstitutioner
 • støtte initiativer, der åbner mulighed for at sende kunstnere til udlandet og invitere kunstnere hertil

Målet er, at så mange borgere som muligt i Silkeborg Kommune får mulighed for at opleve og deltage i de støttede kulturarrangementer.

Typer af kunst- og kulturarrangementer, som der kan gives tilskud til

Der kan bevilges tilskud til

 • Koncerter
 • Musical
 • Festivaler
 • Kunstudstillinger
 • Teaterforestillinger
 • Danseforestillinger
 • Bogudgivelser
 • KODA afgifter
 • Andre kunst- og kulturarrangementer, der medvirker til opfyldelse af retningslinjernes formål

Særligt vedr. filmproduktion:

Silkeborg Kommune er medlem af Vestdansk Filmpulje og ansøgninger om tilskud til filmproduktion henvises til Vestdansk Filmpulje.

Vilkår for støtte

 • Arrangementet foregår i Silkeborg Kommune
 • Arrangementer/initiativer skal være ikke-kommercielle. F.eks. gives ikke støtte til erhvervsmæssig virksomhed, som ikke er drevet af frivillige
 • Arrangøren skal som hovedregel være organiseret f.eks. som frivillig forening eller fond med vedtægter
 • Der kan som hovedregel kun ydes støtte til arrangementer, hvor den arrangerende forenings bestyrelse ikke selv er modtager af honorar fra projektet
 • Arrangementet/initiativet skal være med offentlig adgang
 • Markedsføringsindsatsen skal sikre offentlighedens kendskab til arrangementet
 • Budget og eventuelt regnskab og status for tidligere år skal udvise et behov for støtte
 • Det skal fremgå af PR materiale, at Silkeborg Kommune støtter arrangementet
 • Bevillinger er altid et-årige og følger kalenderåret.    
 • Der skal som hovedregel være egen finansiering enten i form af entrébetaling, tilskud fra fonde, puljer, stat eller anden sponsorering.
 • Ved tilskud over 50.000 kr. skal der indsendes regnskab over projektet efterfølgende.
 • Kultur- og Borgerserviceafdelingen skal informeres, hvis der sker ændringer i det planlagte arrangement
 • Efter arrangementet kan Kultur- og Borgerserviceafdelingen forlange en redegørelse for arrangementets gennemførelse.
 • Puljen dækker ikke allerede afholdte udgifter. Det er i denne forbindelse tidspunktet for politisk behandling af ansøgningen, der er skæringsdato.

Støtten kan bevilges til det samlede arrangement eller specifikt til:

 • Honorar ved professionel/faglig assistance
 • Markedsføringsudgifter
 • Annoncering
 • Lokaleleje
 • Leje af teknisk udstyr

Bevilling af støtte

Støtte bevilges som hovedregel som

 • Direkte tilskud ved arrangementer/initiativer uden entrébetaling eller
 • Underskudsgaranti ved arrangementer/initiativer med entrébetaling

Det kommunale tilskud gives dermed som hovedregel ikke til opbygning af egenkapital, men til sikring af gennemførelse af arrangementet. 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan undtagelsesvist benytte puljen til aktivt at igangsætte et kulturelt initiativ eller give økonomisk opbakning til et eksisterende initiativ.

 

Behandling af ansøgning

Ansøgninger behandles løbende i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med udtalelse fra Silkeborg Kulturråd og indstilling fra Kultur- og Borgerservicechefen.

Ansøgninger, som ikke opfylder retningslinjernes formål, behandles ikke i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Retningslinjer for konkrete tilskudsområder

Retningslinjer for kommunal honorarstøtte til rytmiske musikforeningers koncerter

 • Honorarstøtte bevilges under forudsætning af, at Statens Kunstfond bevilger tilskud
 • Silkeborg Kommunes honorartilskud pr. musiker pr. koncert svarer til satsen på statens tilskud
 • Statens Kunstfonds regnskabs- og revisionsinstruks følges

Retningslinjer for tilskud til bogudgivelser

 • Der er tale om lokalhistorie/samfundsdokumentation, der har almen interesse, og som ikke tidligere er beskrevet
 • Der foreligger manuskript klar til udgivelse
 • Der er tale om en ikke-kommerciel udgivelse
 • Der foreligger budget for bogudgivelsen
 • Der kan max. bevilges et tilskud på 10.000 kr.
 • Der afleveres 5-10 eksemplarer til Silkeborg Kommune
 • Udtalelse fra lederen af Lokalhistorisk Arkiv foreligger
 • Det vurderes, om udgivelsen bør være i digital form
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje