Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Vejledning og vedtægter

Vejledning og vedtægter

Vejledning i at udarbejde vedtægter

Hvordan oprettes en forening, hvis formål er at tilbyde frivillig folkeoplysende foreningsarbejde?

 1. En gruppe enes om at danne en forening
 2. Der udarbejdes et forslag til vedtægter for foreningen 
 3. Gruppen indkalder til møde med henblik på at etablere foreningen – dette kaldes den stiftende generalforsamling og herefter kan foreningens arbejde begynde 

På møderne føres en protokol over bestyrelsens beslutninger, ligesom generalforsamlingens dagsorden og beslutninger indføres i protokollen.

Hvorfor vedtægter?

Man kan kalde vedtægter for ”foreningens spilleregler ”, for det er her, at alle væsentlige regler for foreningens virke er fastlagt.

For at kunne godkendes som en frivillig folkeoplysende forening, skal der foreligge vedtægter. Og i situationer, hvor der i en forening opstår personstridigheder og konflikter, er det rart at have et sæt klare spilleregler. Samtidig er vedtægterne det enkelte medlems mulighed for at sætte sig ind i de spilleregler der gælder i hans/hendes forening.

Nedenstående tekst er et forslag til, hvordan et sæt vedtægter kan udformes.

Som minimum skal vedtægterne indeholde bestemmelser om de i forslaget nævnte overskrifter.

Forslag til vedtægter

§1 Navn og hjemsted

 • Stk. 1 Foreningens navn er __________________
 • Stk. 2 Foreningens hjemsted er ______ kommune

 

§2 Foreningens formål er __________

§3 Medlemskreds Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle interesserede.

 • Stk. 2 Indmeldelse sker ___________
 • Stk. 3 Udmeldelse sker ___________
 • Stk. 4 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves ____________

 

§4 Generalforsamlingen

 • Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt inden udgangen af _____ måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev til medlemmerne eller annoncering i dagspressen.
 • Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 • Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

 • Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest _____ dage før generalforsamlingen.
 • Stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

 • Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne giver skriftligt udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

 • Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af ___ medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer.
 • Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 • Stk. 4. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
 • Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst ____ medlemmer er til stede.

 

§7 Økonomi, regnskab og revision.

 • Stk. 1 Foreningens regnskabsår er _______________
 • Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 • Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.
 • Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§8 Tegningsregler og hæftelse.

 • Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening i forbindelse med oprettelse af bank- eller girokonto. 
  Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 • Stk. 2 Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.

 

§9 Vedtægtsændringer.

 • Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 • Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§10 Opløsning.

 • Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål. 

 

§11 Datering

 • Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den ______ 

 

Dirigentens og bestyrelsens underskrift

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje