Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Retningslinjer for anvisning af Silkeborg Kommunes klasselokaler og sale og haller til overnatning

Retningslinjer for anvisning af Silkeborg Kommunes klasselokaler og sale og haller til overnatning

Retningslinjer for anvisning af Silkeborg Kommunes klasselokaler og sale og haller til overnatning.
Godkendt dato: 3. december og 14. december 1998

Silkeborg Kommune stiller klasselokaler og sale/haller til rådighed for overnatning i forbindelse med stævner, træningslejre, turneringer m.v. I tilknytning hertil kan hjemkundskabslokalet og omklædningsrum stilles til rådighed.

Lokalernes stilles til rådighed i weekend’er (natten mellem fredag-lørdag og lørdagsøndag) mod betaling af overnatningsgebyr.

Hvem kan anvises muligheder for overnatning:

Lokaler til overnatning kan anvises til foreninger, klubber, skoler eller selvejende institutioner med en skolemæssig funktion, som afholder/arrangerer idrætsstævner, træningslejre, turneringer eller arrangementer af lignende karakter.

Det er ledende halinspektørs ansvar at vurdere, hvorvidt betingelserne for anvisning kan opfyldes.

Fester og alkohol i lokalerne:

I tilknytning til arrangement, kan der gives tilladelse til afholdelse af fest.

Foreningen m.fl., skal selv søge Politiet om lejlighedstilladelse.

Brugernes forpligtelser:

Foreningen m.fl., der får anvist lokaler, er ansvarlig for at skolens og hallens ordensregler respekteres.

Ved ansøgning skal der oplyses navn på den ansvarlige leder. Lederen skal sikre, at inventar og materialer m.v. i klasselokalerne ikke flyttes eller ødelægges.

Såfremt der ved uheld sker skade på skolens eller hallens materiel, skal dette straks meddeles skolens ledelse eller Silkeborghallerne, - dog senest den første hverdag efter benyttelsen.

Ved manglende ansvarlighed fra foreningen m.fl. /leders side kan fremtidige anvisningsmuligheder tages op til overvejelse.

Foreningen m.fl. er erstatningspligtig for alle skader, der opstår i forbindelse med overnatningen.

Skolen skal senest 14 dage før overnatningen, kontaktes for nærmere aftale om benyttelsen.

Nøgler til skolens lokaler og sale/haller skal afhentes af den ansvarlige leder i skolens åbningstid.

Foreningen/lederen er ansvarlig for at de på overnatningstilladelsen anførte betingelser overholdes. 

Aflysning:

Eventuelle afbud skal meddeles ledende halinspektør senest 14. dage før benyttelsen skal finde sted.

Gives der afbud under 14 dages varsel bliver der opkrævet et ekspeditionsgebyr på 250 kr.

Rengøring af lokaler:

Borde, stole og reoler m.v. skal efter endt benyttelse sættes på plads og stolene skal placeres på bordenes stoleophæng. Der skal være opryddet og rengjort i lokalerne, således at lokalerne afleveres i samme stand, som de var ved overtagelsen.

Ved arrangementer over mere end et døgn, skal der foretages daglig rengøring.

Ved manglende rengøring kan der fremsendes regning. Det er skolens ledelse og/eller ledende halinspektør, som afgør om rengøringen er tilfredsstillende.

Affald:

Der må ikke efterlades affald i lokalerne. Dette skal afleveres i anvist container.

Det er skolens afgørelse, hvorvidt der ved større arrangementer, er behov for at der opstilles ekstra affaldscontainer. Foreningen m.fl. afholder udgifter til denne.

Såfremt der er behov for ekstra tømning af eksisterende container betales dette af arrangøren og regning tilsendes fra skolen.

Overnatningsgebyr:

For overnatning betales et gebyr som er fastsat i Silkeborg Kommunes budget.

Brandsikkerhed:

Det er arrangøren/den ansvarlige leder, der har ansvaret for, at de af Brandmyndighederne udstukne retningslinier og anvisninger for overnatninger til enhver tid følges.

Godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 3. december 1998 og af Fritids- og Kulturudvalget 14. december 1998

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje