Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Retningslinjer for udleje af JYSK arena, hal A

Retningslinjer for udleje af JYSK arena, hal A

Retningslinjer for: Udleje af JYSK arena, hal A
Godkendt dato: 11. december 2012
Ajourført dato: 16. december 2022

Idrætsarrangementer

 • Hallen stilles vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe uden entreindtægt for foreninger og klubber, som er berettiget hertil i henhold til Folkeoplysningsloven.

 • Udlejning til ovennævnte idrætsarrangementer, hvortil der opkræves entre: Af bruttoentreindtægten betales 20 % (dog maks. 16.360 kr. pr. dag)

 • JYSK arena, hal A stilles vederlagsfrit til rådighed for afvikling af stævner som landsmesterskab eller andre arrangementer, der arrangeres af hovedorganisationer. Når stævnet arrangeres i samarbejde med en lokal forening (der opfylder betingelserne i pkt. 1A) og på vilkår, som er gældende for de lokale foreninger, stilles haller ligeledes vederlagsfrit til rådighed.

 • Udlejning til andre idrætsformål, blandt andet til organisationer, virksomheder, privatskoler, der ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser: Hallejen udgør 870 kr. pr. time + 25 % af en eventuel bruttoentreindtægt.

 • Aflysninger af stævner skal meddeles til Kultur- og Borgerserviceafdelingen senest 2 uger før stævnets afvikling. Såfremt det ikke overholdes opkræves et erstatningsgebyr fra foreningen på kr. 1.000.

Andre arrangementer

Udlejning til koncerter, underholdningsarrangementer, spisninger og lign.: 

A. Foreninger, klubber og lign., der har som formål at støtte eller tilbyde folkeoplysende virksomhed og kammeratligt samvær for børn og unge: 

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 1.945 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 20.485 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 13.825 kr.

Siddepladskoncert:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 1.945 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 20.485 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 13.825 kr.

Ståpladskoncert

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.610 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 27.265 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 18.415 kr. 

B. Foreninger, klubber og lign., der har til formål at støtte eller tilbyde folkeoplysende virksomhed og kammeratligt samvær for børn og unge, men som etablerer arrangementet sammen med medarrangør:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 3.265 kr.

 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 33.930 kr.

 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00 23.335 kr.

Siddepladskoncert

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 3.220 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 33.930 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 23.335 kr.

Ståpladskoncert 

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 4.195 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 43.745 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 29.445 kr.

Ved indgåelse af lejeaftale træffes samtidig aftale med Forpagteren om hvorvidt cafeteriet ønskes åbnet eller lukket.

Hvis cafeteriet ønskes lukket ved arrangementer omfattet af 2A, a) og b) betales udover den fastsatte halleje en afståelsesafgift på 9.215 kr. + moms.

C. Andre (Ex.: virksomheder, organisationer, privatskoler): 

1. Ved entrégivende arrangementer:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 4.615 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 48.640 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 32.710 kr. 

2. Ved øvrige arrangementer:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.255 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 23.745 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 16.000 kr.

Hvor der er mulighed for at leje 2 haller, hvor den ene (hal B) bruges til ex. gruppearbejde, spisning, andrager lejen for denne 50 % af leje for hal A.

Udlejning til udstillinger og messer:

 • Hal A og B:
  • Halleje pr. udstillingsdag pr. hal: 18.705 kr.
  • Halleje pr. opstillings- og afrydningsdag pr. hal 9.345 kr.

Konferencer, årsmøder, kongresser og lign.

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.430 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 24.235 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 16.335 kr.

Ved indgåelse af lejeaftale træffes samtidig aftale med Forpagteren om hvorvidt cafeteriet ønskes åbnet eller lukket.

Hvis cafeteriet ønskes lukket ved arrangementer omfattet af 2A, c) og 2B samt 2C betales udover den fastsatte halleje en lejeafgift på 14.980 kr. + moms.

Såfremt cafeteriet holdes åbent og der ved udstillinger/messer sælges varer fra stande, som findes i hallernes cafeterier, har Forpagteren kompetence til at forhandle individuel afgift således:

 • 2.305 – 3.030 kr. pr. stand eller
 • 20 % af omsætningen.

Leje af løst inventar til arrangementer i hal A og B:

Kontakt JYSK arena for pris for leje af borde og stole.

Leje af scenepodier ekskl. opstilling pr. dag 42,50 kr. + moms pr. m2

Lejen efterfølgende dage udgør 0,5 x lejepris.

Pris for evt. opstilling aftales for det enkelte arrangement

Indgåelse af lejeaftaler

Idrætsinspektøren er bemyndiget til at indgå lejeaftaler vedrørende de kommunale haller.

I tvivlstilfælde kontakter Idrætsinspektør sin nærmeste overordnede.

Generelle bestemmelser

Såfremt lejeaftale ønskes ophævet senere end 60 dage før den aftalte lejedato, betales 25 % af det aftalte lejebeløb. Ved ophævelse senere end 30 dage før den aftalte lejedato betales 50 % af det aftalte lejebeløb.

Udover de anførte lejebeløb kommer de kontraktlige forpligtelser til f.eks. rengøring, udgift til container m.v.

Samtlige takster for leje af haller er ekskl. moms.

Taksterne pristalsreguleres hvert år i forbindelse med budgetbehandling.

Godkendt af: Kultur- og Fritidsudvalget 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje