Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Retningslinjer og takster for udleje af øvrige kommunale haller og sale

Retningslinjer og takster for udleje af øvrige kommunale haller og sale

Retningslinjer og takster for: Udleje af øvrige kommunale haller og sale
Godkendt af: Kultur- og Fritidsudvalget
Godkendt dato: 11. december 2012
Ajourført dato: 16. december 2022

1. Idrætsarrangementer

 1. Hallerne stilles vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe uden entreindtægt for foreninger og klubber, som er berettiget hertil i henhold til Folkeoplysningsloven. Der anvises haller i Silkeborg Kommune.

 2. Udlejning til ovennævnte idrætsarrangementer, hvortil der opkræves entre:
  Af bruttoentreindtægten betales 15 %

 3. Silkeborg Kommunes haller stilles vederlagsfrit til rådighed for afvikling af stævner som landsmesterskab eller andre arrangementer, der arrangeres af hovedorganisationer. Når stævnet arrangeres i samarbejde med en lokal forening (der opfylder betingelserne i pkt. 1A) og på vilkår, som er gældende for de lokale foreninger, stilles haller ligeledes vederlagsfrit til rådighed.

 4. Udlejning til andre idrætsformål, blandt andet til organisationer, virksomheder, privatskoler, der ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser: Hallejen udgør 870 kr. pr. time + 20 % af en eventuel bruttoentreindtægt.

 5. Aflysninger af stævner skal meddeles til Kultur- og Borgerserviceafdelingen senest 2 uger før stævnets afvikling. Såfremt det ikke overholdes opkræves et erstatningsgebyr fra foreningen på 750 kr.

2. Andre arrangementer

Udlejning til koncerter, underholdningsarrangementer, årsmøder, kongresser, spisninger og lign.:

A. Foreninger, klubber og lign., der har som formål at støtte eller tilbyde folkeoplysende virksomhed og kammeratligt samvær for børn og unge:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 1.315 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 13.655 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 9.205 kr.

B. Foreninger, klubber og lign., der har til formål at støtte eller tilbyde folkeoplysende virksomhed og kammeratligt samvær for børn og unge, men som etablerer arrangementet sammen med medarrangør: 

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.140 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 22.635 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00 15.885 kr.

Ved indgåelse af lejeaftale træffes samtidig aftale med Forpagteren om hvorvidt cafeteriet ønskes åbnet eller lukket. Hvis cafeteriet ønskes lukket ved arrangementer omfattet af 2A, a) og b) betales udover den fastsatte halleje en lejeafgift på 7.540 kr. + moms.

Andre (Ex.: virksomheder, organisationer, privatskoler):

 • Ved entregivende arrangementer:
  • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 3.170 kr.
  • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 32.470 kr.
  • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 22.635 kr.

 • Ved øvrige arrangementer:
  • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 1.710 kr.
  • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 15.855 kr.
  • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 11.100 kr.

Hvor der er mulighed for at leje 2 haller, hvor den ene bruges til ex. gruppearbejde, spisning, andrager lejen for denne 50 % af leje for hal A.

Udlejning til udstillinger og messer:

 • Halleje pr. udstillingsdag: 9.050 kr.
 • Halleje pr. opstillings- og afrydningsdag: 4.850 kr.

Ved indgåelse af lejeaftale træffes samtidig aftale med Forpagteren om hvorvidt cafeteriet ønskes åbnet eller lukket.

Hvis cafeteriet ønskes lukket ved arrangementer omfattet af 2A, c) og 2B betales udover den fastsatte halleje en lejeafgift på 12.060 kr. + moms.

Såfremt cafeteriet holdes åben og der ved udstillinger/messer sælges varer fra stande, som findes i hallernes cafeterier, har Forpagteren kompetence til at forhandle individuel afgift således:

 • 2.305 – 3.030 kr. pr. stand eller
 • 20 % af omsætningen. 

3. Udlejning til ”Hjemmeklubber” og lokale foreninger/ sammenslutninger m.v. af de kommunale haller i Silkeborg Kommune til andre arrangementer end idrætsarrangementer

Udlejning af JYSK arena, hal A er ikke omfattet heraf.

”Hjemmeklubber”

Som ”Hjemmeklubber” betragtes den/de idrætsforeninger/-klubber, der træner og afvikler kampe i hallerne.

Ved tvivlsspørgsmål afgøres spørgsmålet ved skøn af Idrætsinspektøren.

Lokale foreninger/sammenslutninger

Lokale foreninger/sammenslutninger som naturligt er i lokalsamfundet (f.eks. beboerforening, vandværker, lokalråd).

Ved tvivlsspørgsmål afgøres spørgsmålet ved skøn af Idrætsinspektøren.

Vilkår for udlejning

Såfremt behovet er af en størrelse, svarende til halkapacitet, stilles hallen vederlagsfrit til rådighed, når følgende betingelser er opfyldt:

 • arrangementet må ikke være kommercielt
 • til arrangementer må der ikke opkræves entre
 • arrangementet må ikke omfatte spil, lotteri eller lignende

Såfremt arrangementet ikke opfylder disse betingelser, opkræves en leje på 2.105 kr.

Hallerne stilles vederlagsfrit til rådighed for en forening og dennes eventuelle støtteforeninger til alkoholfri diskotek max. 2 gange om året.

Halleje ved arrangementer/møder med salg af spiritus:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer) 705 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00 8.160 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00 5.490 kr.

Ved indgåelse af lejeaftale træffes samtidig aftale om, hvorvidt cafeteriet ønskes åbent eller lukket. Såfremt cafeteriet ønskes lukket, betales udover den fastsatte halleje en lejeafgift på 5.620 kr. + moms.

Udleje af gymnastiksale

 • Leje pr. time 230 kr.

Udleje af idrætsmødelokaler

Udleje af det gamle cafeteria og Tal og Tanker Lounge i JYSK arena samt caféen i Sydbyhallerne og det gamle bibliotek i Voel.

 • Leje pr. time 290 kr.

Leje af løst inventar til arrangementer i kommunale haller:

 • Ekskl.. opstilling:
  • Stole: 8,00 kr. + moms pr. stol
  • Stole inkl. borde: 11,00 kr. + moms pr. siddeplads

 • Inkl. opstilling:
  • Stole: 13,50 kr. + moms pr. stol
  • Stole inkl. borde: 22,00 kr. + moms pr. siddeplads

Ved udleje af løst inventar fra haller under Kultur og Fritidsudvalget til kommunale institutioner opkræves lejeprisen ekskl. opstilling.

Indgåelse af lejeaftaler

Idrætsinspektøren er bemyndiget til at indgå lejeaftaler vedrørende de kommunale haller.

I tvivlstilfælde kontakter Idrætsinspektør sin nærmeste overordnede.

Generelle bestemmelser

Såfremt lejeaftale ønskes ophævet senere end 60 dage før den aftalte lejedato, betales 25 % af det aftalte lejebeløb. Ved ophævelse senere end 30 dage før den aftalte lejedato betales 50 % af det aftalte lejebeløb.

Udover de anførte lejebeløb kommer de kontraktlige forpligtelser til f.eks. rengøring, udgift til container m.v.

Samtlige takster for leje af haller er ekskl. moms.

Taksterne pristalsreguleres hvert år i forbindelse med budgetbehandling. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje