Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Tilskud for foreninger Pulje til lokalt initierede projekter

Pulje til lokalt initierede projekter

Puljen støtter lokale projekter, initiativer og outdoorliv.

Formål og afgrænsning:

Midler fra puljen anvendes til at støtte lokalt initiativ og outdoor. Puljen har også til formål at støtte projekter i lokalområderne. Anlægsstøtte kan alene gives til projekter, som er inden for et formål, som kommunen må støtte. Kommunale institutioner kan ikke komme i betragtning til puljen. Ansøgninger til puljen skal fremsendes forud for etablering af anlægsprojektet, idet efteransøgninger ikke imødekommes.

Tilskuddets størrelse:

Det kommunal tilskud kan maksimalt udgøre 50 % af det samlede anlægsbudget for projektet. Der støttes med beløb på op til 750.000 kr. Hvis ansøger modtager støtte til gennemførelse af projektet i form af arbejdstid fra en virksomhed (håndværker, entreprenør mv.) kan værdien af dette arbejde indregnes i projektets samlede budget. Værdi af frivilligt arbejde kan ikke indregnes i projektets økonomi. Der kan ved behandlingen af ansøgningerne blive truffet beslutning om at ansøger ikke modtager tilsagn om støtte eller at ansøger modtager tilsagn om støtte på et mindre beløb end det ansøgte.

Tidsbegrænsning af tilsagn om tilskud:

Tilsagnet om medfinansiering tidsbegrænses, sådan at tilsagnet bortfalder, hvis støtten ikke er udbetalt indenfor tidsfristen. Tilsagn gives med en tidsfrist på ½ år fra endelig godkendelse. Betingelser for udbetaling skal være opfyldt inden fristens udløb. I særlige tilfælde kan økonomichefen forlænge tidsfristen for tilsagnet 6 måneder. Herefter bortfalder tilsagnet. Ansøger kan evt. genansøge ved at fremsende en ny ansøgning.

Udbetaling af tilskud:

Udbetaling af støtten forudsætter, 

  • at ansøgers egenfinansiering er på plads. Egenfinansiering dokumenteres ved fremsendelse af kopi af tilsagn som støtte, kopi af kontoudtog el.lign. Udbetaling af tilskuddet forudsætter, 
  • at relevante myndighedsmæssige (f.eks. planlægningsmæssige) forhold er afklaret. Det er ansøgers ansvar at alle relevante myndighedsmæssige forhold er afklaret. Dette dokumenteres ved fremsendelse af kopi af myndighedsgodkendelser eller bekræftelse af, at der ikke er behov for myndighedsgodkendelser. 
  • at ansøgers vedtægter er godkendt af Silkeborg Kommune. 

Udbetaling af tilskuddet er betinget af, at der efterfølgende fremsendes regnskab, hvor det fremgår, hvad tilskuddet er anvendt til. 

Praktik vedr. behandling af ansøgninger:

Der er frist for ansøgning til puljen to gange årligt, 15. marts og 15. september. Efter fristen behandles de indkomne ansøgninger administrativt og politisk. Politisk behandling sker i maj og november.

Ansøgninger behandles i direktionen, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet. Ved ansøgninger med relevans for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget eller evt. andre udvalg indstiller direktionen til fagudvalget med efterfølgende behandling i Økonomi-og Erhvervsudvalget og dernæst byrådet. Efter politisk beslutning vedr. ansøgningen meddeler Økonomi- og IT-staben ansøgeren resultatet af behandlingen og oplyser om betingelser for udbetaling af evt. givet tilskud. Ansøger kan forud for ansøgning indgå i dialog med Økonomi- og IT-staben og her få oplysninger om proces og rammer.

Økonomi- og IT-staben
Analyse og Udvikling Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje