Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Voksenundervisning Anvendelse af 10 % puljen

Anvendelse af 10 % puljen

Uddrag af Folkeoplysningsloven og Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning
Folkeoplysningsloven nr. 924, af 05.10.2000

Den folkeoplysende voksenundervisning 

§7. Stk. 2. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, jf. dog § 8, stk. 2.

§8. Stk.2. Den enkelte forening afsætter 10 pct. af beløbsrammen, jf. stk. 1, til aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Aktiviteterne skal opfylde betingelserne i §§ 1 og 7. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter, der får tilskud af denne pulje. Ved finansårets udgang skal der ske tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud af puljen.

Stk.3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelse af den pulje, der er nævnt i stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under hensyntagen til de af undervisningsministeren fastsatte regler og efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelsen af puljen.

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (BEK nr. 1164 af 16.12.2002)  
Anvendelse af 10 pct. puljen (debatskabende aktiviteter)

§ 5. Foreningen skal afsætte 10 pct. af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, jf. § 4, stk. 5, til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Stk. 2. Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle.

Stk. 3. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til den i stk. 1 nævnte aktivitet, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område, og det skal fremgå af annonceringen, hvor stor deltagerbetalingen er.

Stk. 4. De debatskabende aktiviteter skal opfylde de formål, der er nævnt i folkeoplysningslovens § 1 og § 7. Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.

Stk. 5. De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.

Stk. 6. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

Stk. 7. De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement, hvoraf skal fremgå foreningens udgifter og indtægter ved arrangementet.

§ 6. Alle udgifter, afholdt af puljen, skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med et arrangement efter § 5, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan forud for tilskudsåret, jf. folkeoplysningslovens § 33, stk. 4, fastsætte en procentgrænse for, hvor meget en udgiftstype må udgøre af foreningens samlede 10 pct. ramme, og kan beslutte, at visse udgiftstyper ikke skal dokumenteres.

Stk. 2. Puljen kan ikke anvendes til:

  1. Befordring af deltagere.
  2. Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.
  3. Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi.
  4. Entreudgifter for deltagere.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan, under hensyntagen til de regler der er fastsat i §§ 5 og 6, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelsen af puljen.

Aflæggelse af regnskab for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, tilskud efter folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og tilskud til private lokaler m.v. 

§ 19. Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, tilskud efter folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, til debatskabende aktiviteter, jf. dog stk. 2, tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud til private lokaler m.v. sker efter de regler, som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvis en forening ikke eller kun delvist har brugt de midler, der afsættes, jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, skal der ske tilbagebetaling af de ikke forbrugte midler til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Ved dokumentation for deltagerbetaling oplyses størrelsen af den samlede egenbetaling

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje