Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for tilskud til aftenskoleundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser for tilskud til aftenskoleundervisning

I henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser skal foreninger, der modtager kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven aflægge regnskab for de modtagne tilskud. Ud fra lovgrundlaget, som er anført nedenfor, er der for aftenskolerne fastsat følgende bestemmelser for regnskab og revision:

Regnskab:

Senest den 1. april i året efter foreningen har modtaget tilskud, skal der indsendes regnskabsoplysninger for det senest afsluttede regnskabsår.

 • Foreningen skal til regnskabsafslutningen oplyse om antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt lønsum til ledere og lærere. Oplysningerne skal være
  fordelt på almen undervisning, foredrag, undervisning af handicappede og undervisning i instrumentalundervisning.
  Der vil herefter ske en slutafregning og eventuelt for meget udbetalt tilskud skal
  tilbagebetales.
 • Der skal aflægges et særskilt regnskab for tilskud til debatskabende aktiviteter (”10 %- puljen”)
 • Der skal aflægges et særskilt regnskab for tilskud anvendt til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Afregning vedr. ”10%-puljen”

Alle udgifter, afholdt af ”10 % puljen”, skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med det enkelte arrangement.

Der kan maksimalt anvendes 10 % til administrationsudgifter, 20 % til lederhonorar og 20 % til annoncering.

Puljen kan ikke anvendes til befordring af deltagere, forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere, materiel af blivende værdi, handicapbetingede udgifter og entréudgifter for deltagere.

Hvis foreningen ikke eller kun delvist har brugt de midler, der er afsat til 10 % puljen, skal der ske tilbagebetaling af de ikke forbrugte midler

Afregning for fleksible tilrettelæggelsesformer

Alle udgifter skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med fleksible
tilrettelæggelsesformer.

Følgende principper er gældende for afregningen for afholdte udgifter til fleksible
tilrettelæggelsesformer:

 • De tilskudsberettigede udgifter er de faktisk afholdte udgifter, dog højst: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn
  m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige aftenskolelønsats. Beløbet udmeldes på KL’s hjemmeside.
 • De tilskudsberettigede udgifter afregnes i forhold til kommunens tilskudsbrøk(er)
 • Kommunalt tilskud anvendt på fleksible tilrettelæggelsesformer kan højst udgøre 40 % af tilskudstilsagnet til undervisning (36 % af det samlede tilskudstilsagn).

Revision:

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revideres af foreningens revisor.

Revisoren skal påtegne regnskabet.

Revisionen skal foretages i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser.

Hvis foreningens samlede tilskud overstiger 500.000 kr. i bevillingsåret, skal revisionen foretages af en professionel revisor, altså en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionskontrollen skal foretages i henhold til god revisionsskik.

Lovmæssigt grundlag:

Uddrag af Folkeoplysningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret
ved § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr. 1593 af 20. december 2006.

Regnskab, revision og tilbagebetaling

§ 29. Foreninger aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5 og 7, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i
overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og
revision af regnskaberne.

Stk. 5. Undervisningsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte
nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision m.v.

§ 30. kommunalbestyrelsen kan forlange at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.

§ 31. Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.

§ 32. Overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en angiven periode.

Uddrag af Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006

Aflæggelse af regnskab

§ 17. Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, herunder tilskud efter folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, til debatskabende aktiviteter, jf. dog. stk. 3, og tilskud efter folkeoplysningslovens § 8, stk. 3, til fleksible tilrettelæggelsesformer samt tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud til private lokaler m.v. sker efter de regler, som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i sine tilskudsregler fastsætte, at foreningerne skal aflægge selvstændige regnskaber for undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, for debatskabende aktiviteter og for fleksible tilrettelæggelsesformer.

Stk. 3. Hvis en forening ikke eller kun delvist har brugt de midler, der afsættes, jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, skal der ske tilbagebetaling af de ikke forbrugte midler til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at mindre uforbrugte midler til debatskabende aktiviteter, jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, overføres til næste års pulje.

Stk. 4. Ved dokumentation for deltagerbetaling oplyses størrelsen af den samlede egenbetaling.

§ 18. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v., jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision.

Stk. 4. Revisor kontrollerer foreningen oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje